Tác vụ

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2009-08-14

Thư mục Tác vụ chứa các mục cần làm.

Làm cách nào để làm việc với tác vụ?

Tác vụ cho phép bạn theo dơi bất kỳ điều ǵ bạn chọn. Ví dụ, bạn có thể tạo một tác vụ để ghi báo cáo và sau đó thêm lời nhắc, ngày bắt đầu, ngày đến hạn và ghi chú vào tác vụ. Nếu bạn cần làm cùng một tác vụ hai lần trở l¨ºn th́ bạn có thể lập một tác vụ lặp lại.

Để mở tác vụ của bạn, hãy nhấp tác vụTác vụ trong Ngăn Dẫn hướng.

Làm cách nào để chọn tác vụ để xem như thế nào?

Ngăn dẫn hướng trong Tác vụ cho phép bạn chọn các loại tác vụ mà bạn muốn xem. Bạn cũng có thể chọn để xem tất cả Tác vụ và Mục Được gắn cờ hoặc chỉ Tác vụ.

Nếu bạn tạo các thư mục tác vụ bổ sung, chúng cũng xuất hiện cùng với Tác vụ và Mục Được gắn cờ và Tác vụ.

Việc chọn Tác vụ và Mục Được gắn cờ có thể làm cho tất cả các mục mà bạn gắn cờ (thư e-mail, danh bạ và tác vụ) xuất hiện trong danh sách các mục. Hành động sẵn có cho một mục phụ thuộc vào loại mục. Ví dụ, nếu bạn chọn một thư e-mail được gắn cờ thì bạn có thể trả lời hoặc chuyển tiếp thư từ thanh công cụ. Nếu bạn chọn một yêu cầu gặp mặt được gắn cờ mà bạn đã nhận được th́ bạn có thể chấp nhận, tạm chấp nhận hoặc từ chối bằng cách sử dụng thanh công cụ.

Việc chọn Tác vụ sẽ giới hạn danh sách chỉ gồm các tác vụ.

Ngoài ra để chỉ định loại tác vụ bạn muốn xem, bạn có thể chỉ định tác vụ nào để xem dựa trên trạng thái của chúng bằng cách sử dụng các tuỳ chọn trong phần Hiển thị trong Tác vụ. Bạn có thể chọn từ các tuỳ chọn sau:

  • Tất cả: Hiển thị tất cả các mục.

  • Hoạt động: Chỉ hiển thị các mục chưa hoàn thành.

  • Quá hạn: Chỉ hiển thị các mục quá hạn.

  • Hoàn tất: Chỉ hiển thị các mục được đánh dấu là Hoàn tất.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Các mục cần làm được giữ trong thư mục Tác vụ. Những mục cần làm này có thể là tác vụ, thư e-mail hay danh bạ đã được gắn cờ để theo dõi. Theo mặc định, tất cả các tác vụ đều được gắn cờ để theo dõi khi chúng được tạo, cho dù những tác vụ này không có ngày bắt đầu hay ngày đến hạn. Bất cứ khi nào bạn tạo một tác vụ hoặc gắn cờ một thư e-mail hay số liên lạc thì mục cần làm sẽ được tạo tự động. Tác vụ có thể diễn ra một lần hoặc có thể lặp lại. Có thể cập nhật tác vụ để hiển thị tiến trình bằng cách sử dụng trường % hoàn thành.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.