Chạy Báo cáo Truy cập Hộp thư Không phải bởi Chủ sở hữu

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Báo cáo Truy cập Hộp thư Bởi người Không phải Chủ sở hữu trong Pa-nen Điều khiển Exchange liệt kê các hộp thư đã được truy cập bởi người nào đó không phải là chủ sở hữu hộp thư. Khi hộp thư được truy cập bởi người không phải là chủ sở hữu, Exchange Online ghi nhật ký thông tin về hành động này trong nhật ký kiểm tra hộp thư được lưu trữ dưới dạng thư e-mail trong thư mục ẩn trong hộp thư đang được kiểm tra. Các mục từ nhật ký này được hiển thị dưới dạng các kết quả tìm kiếm và bao gồm danh sách các hộp thư được truy cập bởi người không phải là chủ sở hữu, người đã truy cập hộp thư và thời điểm truy cập, các hành động do người không phải chủ sở hữu thực hiện và hành động đó có thành công hay không. Các mục nhập trong nhật ký kiểm tra hộp thư được lưu giữ trong 90 ngày theo mặc định.

Chủ đề này giải thích các mục sau:

Tại sao bạn cần biết về truy cập hộp thư bởi người không phải chủ sở hữu?

 • Tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet muốn đảm bảo rằng dữ liệu hộp thư của họ không bị nhân viên của trung tâm dữ liệu Microsoft truy cập.

 • Bạn muốn thi hành việc tuân thủ và các quy định bảo mật bằng cách giám sát các hành động được thực hiện đối với dữ liệu hộp thư bởi người không phải là chủ sở hữu.

 • Bạn cần được chuẩn bị nhằm cung cấp thông tin có liên quan đến các vụ việc pháp lý, chẳng hạn như hiển thị trạng thái của dữ liệu hộp thư trong một thời gian nhất định, người đã gửi e-mail từ hộp thư và liệu một người cụ thể đã xem dữ liệu hộp thư hay chưa.

 • Bạn cần xác định truy cập trái phép vào dữ liệu hộp thư bởi người dùng bên trong và bên ngoài tổ chức của mình.

Trước khi bạn có thể chạy báo cáo truy cập hộp thư bởi người không phải chủ sở hữu

Bạn phải bật ghi nhật ký kiểm tra hộp thư cho mỗi hộp thư mà bạn muốn chạy báo cáo truy cập hộp thư bởi người không phải chủ sở hữu. Nếu ghi nhật ký kiểm tra hộp thư chưa được bật, bạn sẽ không nhận được bất kỳ kết quả nào khi bạn chạy báo cáo.

Để bật ghi nhật ký kiểm tra hộp thư cho một hộp thư, hãy chạy lệnh Windows PowerShell sau:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Ví dụ: để bật kiểm tra hộp thư cho người dùng có tên Florence Flipo, hãy chạy lệnh sau đây:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Để bật kiểm tra hộp thư cho tất cả hộp thư người dùng trong tổ chức của bạn, hãy chạy các lệnh sau:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Các loại truy cập bởi người không phải chủ sở hữu là gì?

Khi bạn bật ghi nhật ký kiểm tra hộp thư cho hộp thư, Microsoft Exchange ghi nhật ký các hành động cụ thể bởi người không phải là chủ sở hữu, bao gồm người quản trị và người dùng, người dùng được uỷ nhiệm được gọi đã gán các quyền đối với hộp thư. Bạn cũng có thể thu hẹp tìm kiếm đối với những người dùng bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của mình.

Nội dung nào được ghi trong nhật ký kiểm tra hộp thư?

Khi bạn chạy báo cáo truy cập hộp thư bởi người không phải chủ sở hữu, các mục từ nhật ký kiểm tra hộp thư được hiển thị trong các kết quả tìm kiếm trong Pa-nen Điều khiển Exchange. Mỗi mục báo cáo chứa thông tin dưới đây:

 • Người đã truy cập hộp thư và thời gian

 • Những hành động mà người không phải chủ sở hữu đã thực hiện

 • Thư bị ảnh hưởng và vị trí thư mục của thư đó

 • Hành động đó có thành công hay không

Bảng sau đây mô tả các loại hành động được ghi nhật ký và liệu các hành động này được ghi nhật ký theo mặc định cho truy cập bởi người quản trị và cho truy cập bởi người dùng được uỷ nhiệm hay không. Nếu bạn muốn theo dõi các hành động không được ghi nhật ký theo mặc định, bạn phải sử dụng Windows PowerShell để bật ghi nhật ký các hành động đó.

 

Hành động Mô tả Người quản trị Người dùng được uỷ nhiệm

Cập nhật

Thư đã được thay đổi.

Có

ہاں

Sao chép

Thư đã được sao chép sang thư mục khác.

Không

نہیں

Chuyển

Thư đã được di chuyển sang thư mục khác.

ہاں

نہیں

Di chuyển Sang Mục Đã xoá

Thư được di chuyển đến thư mục Mục đã Xoá.

ہاں

نہیں

Xoá mềm

Thư được xoá khỏi thư mục Mục đã Xoá.

ہاں

ہاں

Xoá cứng

Thư đã bị xoá khỏi thư mục Mục Có thể phục hồi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khôi phục Mục đã Xoá.

ہاں

ہاں

FolderBind

Thư mục hộp thư đã được truy cập.

ہاں

نہیں

Gửi dưới dạng

Thư được gửi bằng cách sử dụng quyền SendAs. Điều này có nghĩa là người dùng khác đã gửi thư như thể thư đến từ chủ sở hữu của hộp thư.

ہاں

ہاں

Gửi nhân danh

Thư được gửi bằng cách sử dụng quyền SendOnBehalf. Điều này có nghĩa là người dùng khác đã gửi thư nhân danh chủ sở hữu của hộp thư. Thư sẽ biểu thị cho người nhận mà thư đã được gửi nhân danh và người thực sự gửi thư.

ہاں

نہیں

MessageBind

Thư được xem trong ngăn xem trước hoặc được mở.

نہیں

نہیں

Chạy báo cáo truy cập hộp thư bởi người không phải chủ sở hữu

 1. Chọn Quản lý Tổ chức của tôi > Vai trò & Kiểm tra > Kiểm tra.

 2. Bấm vào Chạy báo cáo truy cập hộp thư bởi người không phải chủ sở hữu.

  Microsoft Exchange chạy báo cáo cho truy cập bởi người không phải chủ sở hữu đối với bất kỳ hộp thư nào trong tổ chức trong hai tuần qua. Các hộp thư được liệt kê trong các kết quả tìm kiếm đã được kích hoạt ghi nhật ký kiểm tra hộp thư.

 3. Để xem truy cập bởi người không phải chủ sở hữu đối với một hộp thư cụ thể, trong Kết quả Tìm kiếm, chọn hộp thư. Xem kết quả tìm kiếm trong ngăn chi tiết.

Bạn muốn thu hẹp kết quả tìm kiếm?

Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc hoặc cả hai và chọn các hộp thư cụ thể để tìm kiếm. Bấm vào Tìm kiếm để chạy lại báo cáo.

Lưu ý Để truy cập và chạy bất kỳ báo cáo nào trên tab Báo Cáo Kiểm tra trong Pa-nen điều khiển Exchange, người dùng phải được gán quyền cần thiết. Để biết thêm thông tin, xem phần "Cấp cho người dùng quyền truy cập Báo cáo Kiểm tra" của Sử dụng Báo cáo Kiểm tra trong Exchange Online.

Tìm kiếm loại truy cập không phải bởi chủ sở hữu cụ thể

Bạn có thể chỉ định loại truy cập không phải bởi chủ sở hữu, còn được gọi là loại đăng nhập, để tìm kiếm. Dưới đây là các tuỳ chọn của bạn:

 • Tất cả những người không phải là chủ sở hữu   Tìm kiếm truy cập bởi người quản trị hoặc người dùng được uỷ nhiệm bên trong tổ chức của bạn và bởi người dùng bên ngoài.

 • Người dùng bên ngoài   Tìm kiếm truy cập bởi quản trị viên trung tâm dữ liệu của Microsoft.

 • Người quản trị và người dùng được uỷ nhiệm   Tìm kiếm truy cập bởi người quản trị hoặc người được uỷ nhiệm bên trong tổ chức của bạn và bởi người dùng bên ngoài.

 • Người quản trị   Tìm kiếm truy cập bởi quản trị viên trong tổ chức của bạn.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.