Tìm kiếm và Xoá Thư khỏi Hộp thư của Người dùng

[Chủ đề này đang tiếp diễn.]  

Áp dụng với: Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Đôi khi, người quản trị cần tìm kiếm và xoá các thư e-mail không thích hợp hoặc có thể gây hại được gửi tới nhiều hộp thư trong tổ chức của họ. Ví dụ: thư e-mail có thể chứa vi rút hoặc liên kết để tải xuống vi rút, nội dung không thích hợp, như các tài liệu liên quan đến người lớn hoặc thông tin mật vô tình được gửi tới nhầm người.

Bạn không thể sử dụng Tìm kiếm Nhiều Hộp thư trong Pa-nen Điều khiển Exchange cho mục đích này, nhưng trong Windows PowerShell, bạn có thể thực hiện việc này, sử dụng lệnh ghép ngắn Search-Mailbox với tham số chuyển đổi DeleteContent.

Quan trọng   Khi bạn sử dụng lệnh ghép ngắn Search-Mailbox với tham số DeleteContent, thư sẽ bị xoá vĩnh viễn khỏi hộp thư của người dùng và không thể được phục hồi.

Trước khi bạn bắt đầu

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Gán vai trò RBAC bắt buộc

Bạn phải được gán những vai trò sau để tìm kiếm và xoá thư trong hộp thư của người dùng:

  • Tìm kiếm Hộp thư   Vai trò này cho phép bạn tìm kiếm thư trong nhiều hộp thư trong tổ chức của bạn. Theo mặc định, người quản trị không được gán vai trò này. Để tìm kiếm nhiều hộp thư, tự thêm bạn làm thành viên của nhóm vai trò Quản lý Khám phá. Hãy xem Thêm hoặc Xoá Thành viên Nhóm Vai trò.

  • Xuất, Nhập Hộp thư   Vai trò này cho phép bạn xoá thư khỏi hộp thư của người dùng. Theo mặc định, vai trò này không được gán cho người quản trị. Để xoá thư khỏi hộp thư của người dùng, thêm vai trò Xuất, Nhập Hộp thư vào nhóm vai trò Quản lý Tổ chức. Hãy xem Sửa Thuộc tính Nhóm Vai trò.

Thu thập thông tin cho truy vấn tìm kiếm

Bạn cần có được và xem lại một số bản sao của thư bị nhiễm hoặc không thích hợp để bạn có thể tạo truy vấn tìm kiếm sẽ tìm thư đó.

Đầu trang

Tuỳ chọn tìm kiếm và xoá

Bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Search-Mailbox với tham số DeleteContent để tìm kiếm và xoá thư trong một bước. Tuy nhiên, khi bạn thực hiện việc này, bạn không thể xem trước kết quả tìm kiếm hoặc tạo nhật ký ghi lại thư nào được trả về bởi tìm kiếm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không biết thư nào bị xoá.

Một tuỳ chọn tốt hơn là trước hết chạy lệnh ghép ngắn Search-Mailbox với tham số LogOnly. Lệnh này tạo nhật ký chứa thông tin về tất cả các kết quả đáp ứng tiêu chí tìm kiếm nhưng lệnh này không xoá thư. Thông tin này được cung cấp trong tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) đính kèm với thư e-mail được gửi tới hộp thư và thư mục mà bạn xác định bằng cách sử dụng tham số TargetMailboxTargetFolder với lệnh ghép ngắn Search-Mailbox. Sau khi bạn xem lại nhật ký, bạn có thể tinh chỉnh tiêu chí tìm kiếm và chạy lại tìm kiếm chỉ ghi nhật ký nếu cần hoặc chạy tìm kiếm với tham số DeleteContent.

Tuỳ chọn thứ ba là trước hết sao chép thư xúc phạm trước khi bạn xoá thư khỏi hộp thư của người dùng để bạn có thể truy cập thư sau nếu cần. Thực hiện việc này bằng cách bao gồm tham số TargetMailboxTargetFolder trong lệnh mà bạn chạy để xoá thư.

Đầu trang

Tìm kiếm thư và ghi nhật ký kết quả tìm kiếm

Hãy xem qua một số ví dụ về những thao tác bạn có thể thực hiện với lệnh ghép ngắn Search-Mailbox. Để biết danh sách các thuộc tính thư mà bạn có thể bao gồm trong giá trị cho tham số SearchQuery, hãy xem Thuộc tính thư e-mail để tìm kiếm.

Tìm kiếm một hộp thư

Lệnh sau tìm kiếm một hộp thư cụ thể trong tổ chức của bạn về các thư có giá trị cụ thể trong dòng Chủ đề và sau đó gửi thư với kết quả tới hộp thư đích. Thư không bị xoá khỏi hộp thư được tìm kiếm.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Ví dụ   Lệnh sau tìm kiếm hộp thư của Pilar Pinilla về các thư có cụm từ Tải xuống tệp này trong trường Chủ đề và ghi nhật ký kết quả tìm kiếm trong thư mục SearchLogs trong hộp thư của người quản trị.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Tìm kiếm tất cả các hộp thư

Lệnh sau tìm kiếm tất cả các hộp thư trong tổ chức của bạn về các thư có tệp cụ thể được đính kèm và sau đó gửi thư với kết quả tới hộp thư đích. Thư không bị xoá khỏi các hộp thư được tìm kiếm.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Ví dụ   Lệnh sau tìm kiếm tất cả các hộp thư về các thư có bất kỳ loại tệp nào được đính kèm có tên Trojan và gửi thư nhật ký tới hộp thư của người quản trị.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Đầu trang

Tìm kiếm và xoá thư

Lệnh sau tìm kiếm tất cả các hộp thư và xoá mọi thư có văn bản cụ thể trong dòng Chủ đề:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Ví dụ   Lệnh sau tìm kiếm tất cả các hộp thư về các thư có dòng chủ đề Tải xuống tệp này rồi xoá thư vĩnh viễn.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Quan trọng   Trước khi bạn xoá vĩnh viễn thư, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tham số LogOnly để tạo nhật ký các thư được tìm thấy trong tìm kiếm trước khi thư bị xoá hoặc sao chép thư sang hộp thư khác trước khi xoá thư khỏi hộp thư nguồn.

Sao chép thư trước khi xoá

Lệnh sau tìm kiếm tất cả các hộp thư về bất kỳ thư nào có văn bản cụ thể trong dòng Chủ đề, sao chép kết quả tìm kiếm thực vào một thư mục rồi xoá tất cả thư đáp ứng tiêu chí tìm kiếm.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Ví dụ   Lệnh sau tìm kiếm tất cả các hộp thư về các thư có dòng chủ đề Tải xuống tệp này, sao chép kết quả tìm kiếm vào thư mục DeletedMessages trong hộp thư của người quản trị rồi xoá vĩnh viễn thư khỏi hộp thư của người dùng.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Đầu trang

Thuộc tính thư e-mail để tìm kiếm

Bảng sau liệt kê các thuộc tính thư phổ biến mà bạn có thể bao gồm trong giá trị cho tham số SearchQuery.

 

Thuộc tính Ví dụ Kết quả tìm kiếm

Phần đính kèm

phần đính kèm:annualreport.ppt

Thư có phần đính kèm có tên là annualreport.ppt. Việc sử dụng phần đính kèm:annualreport hoặc phần đính kèm:annual* trả lại các kết quả tương tự như khi sử dụng tên đầy đủ của phần đính kèm.

Cc

cc:"gurinder singh"

cc:gurinders

cc: gurinders@fineartschool.edu

Thư có Gurinder Singh trong trường Cc

Từ

từ:"Max Stevens"

từ:maxs

từ:maxs@contoso.com

Thư được gửi bởi Max Stevens

Ngày gửi

ngày gửi:10/19/2010

Thư được gửi vào ngày 19 tháng 10 năm 2010

Chủ đề

chủ đề:"Báo cáo Tài chính Hàng quý"

Thư chứa cụm từ chính xác "Báo cáo Tài chính Hàng quý" trong dòng chủ đề

Đến

đến:"Judy Lew"

đến:judyl

đến:judyl@contoso.com

Thư được gửi đến Judy Lew

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.