Phạm vi URL và Địa chỉ IP Exchange Online

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-06-26

importantQuan trọng:
Chúng tôi đang làm cho việc tìm URL và địa chỉ IP cho các dịch vụ của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Kể từ ngày 3 tháng 6 Exchange Online & URL và địa chỉ IP của Lync Online sẽ được di chuyển đến trang chính URL và địa chỉ IP của Office 365.
 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.