Phạm vi URL và Địa chỉ IP Exchange Online

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-01-31

Để giúp đảm bảo rằng lưu lượng mạng từ trung tâm dữ liệu Microsoft được chấp nhận, có thể bạn cần mở các cổng trên tường lửa tại chỗ của mình để lưu lượng mạng bắt nguồn từ các địa chỉ IP trong trung tâm dữ liệu có thể truy cập tổ chức tại chỗ của bạn.

noteGhi chú:
Để xem lịch sử thay đổi của chủ đề này, hãy xem Thay đổi Thông báo cho Phạm vi URL và Địa chỉ IP Exchange Online.
importantQuan trọng:
Microsoft Office 365 dựa vào các công cụ lưu trong bộ đệm nội dung của bên thứ ba để đạt được hiệu suất và thời gian phản hồi tốt. Loại nội dung được lưu vào bộ đệm với những bên thứ ba này là tài nguyên phi SSL, như hình ảnh được được tải xuống để vẽ giao diện người dùng Outlook Web App. Như đã nói ở trên, việc sử dụng tính năng lọc dựa trên IP cho nội dung SSL được tải xuống từ Office 365 và cho các điểm cuối Office 365 thực hiện cuộc gọi đến tới môi trường tại chỗ là có thể và được hỗ trợ. Tuy nhiên, việc sử dụng tính năng lọc dựa trên IP cho các tài nguyên phi SSL được lưu trữ trong các công cụ lưu trong bộ đệm nội dung của bên thứ ba là không thể và không được hỗ trợ. Để thể hiện quy tắc lọc cho phép các tài nguyên phi SSL đó được tải xuống máy khách trong mạng intranet của bạn, bạn cần sử dụng tính năng lọc dựa trên tên máy chủ (tức là trái ngược với lọc dựa trên IP). Đó là vì IP được sử dụng bởi các công cụ lưu trong bộ đệm nội dung của bên thứ ba thay đổi thường xuyên theo cách mà không thể theo dõi từng thay đổi IP riêng biệt. Cho phép tên máy chủ sau cho những tài nguyên phi SSL này:
r3.res.outlook.com
r4.res.outlook.com
xsi.outlook.com
prod.msocdn.com
*.mail.onmicrosoft.com
Đăng nhập và xác thực

Các Địa chỉ IP và URL được liệt kê trong phần này chỉ dành cho truy cập hộp thư Exchange. Để biết các URL và địa chỉ IP bổ sung được sử dụng bởi tất cả người dùng trong Microsoft Office 365 tổ chức, xem URLvà địa chỉ IP Office 365.

Microsoft Exchange Online

Các địa chỉ IP sau được sử dụng bởi Exchange Online trong trung tâm dữ liệu Microsoft.

65.54.62.0/25
65.55.39.128/25
65.55.78.128/25
65.55.94.0/25
65.55.113.64/26
65.55.126.0/25
65.55.174.0/25
65.55.181.128/25
70.37.151.128/25
94.245.117.128/25
111.221.23.128/25
111.221.66.0/25
111.221.69.128/25
111.221.112.0/21
132.245.0.0/16
157.55.9.128/25
157.55.11.0/25
157.55.47.0/24
157.55.49.0/24
157.55.61.0/24
157.55.157.128/25
157.55.224.128/25
157.55.225.0/25
157.56.0.0/16
207.46.4.128/25
207.46.58.128/25
207.46.198.0/25
207.46.203.128/26
213.199.174.0/25
213.199.177.0/26

Cổng Liên kết của Microsoft

Cổng Liên kết của Microsoft được sử dụng với Exchange Online trong các trường hợp sau:

Các địa chỉ IP và URL sau được sử dụng bởi Cổng Liên kết của Microsoft.

207.46.150.128/25
207.46.164.0/24
*.microsoftonline-p.com
*.live.com
*.microsoftonline.com
*.microsoftonlinesupport.net
*.office365.com

Các dịch vụ Microsoft Office 365 khác

Các dịch vụ khác trong Microsoft Office 365, ví dụ: Microsoft SharePoint Online, sử dụng phạm vi địa chỉ IP và URL khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các địa chỉ IP và URL được sử dụng bởi Office 365.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.