Xoá sạch Thiết bị Di động cho Người dùng

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-09-14

Nếu thiết bị di động của người dùng bị mất hoặc đánh cắp, ngay lập tức bạn sẽ muốn xoá sạch tất cả dữ liệu khỏi thiết bị, để thông tin nhạy cảm như nhận dạng cá nhân hoặc giao tiếp bí mật không bị người khác truy cập ngoài chủ sở hữu hộp thư. Bạn cũng có thể muốn xoá sạch tất cả dữ liệu khỏi thiết bị di động do tổ chức sở hữu mà bạn muốn gán cho người dùng khác. Bạn chỉ có thể xoá dữ liệu khỏi thiết bị di động cho người dùng khi Exchange ActiveSync được sử dụng để đồng bộ hoá nội dung của hộp thư.

Xoá dữ liệu khỏi thiết bị di động mà bạn không có quyền truy cập trực tiếp được gọi là xoá sạch thiết bị từ xa.

Có thể xoá một thiết bị di động bằng một số cách:

Cũng có thể xoá tự động thiết bị di động bằng chính sách thiết bị Exchange ActiveSync nếu bạn đã đặt tuỳ chọn để xoá sạch tất cả dữ liệu trên thiết bị sau khi người dùng vượt quá số lần đăng nhập không thành công tối đa trước khi xoá sạch thiết bị.

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn phải là thành viên của nhóm vai trò cài sẵn trong Quản lý Tổ chức hoặc Bộ phận Trợ giúp để truy cập trang Tuỳ chọn của người dùng. Để tìm hiểu về cách thêm người dùng vào nhóm vai trò, hãy xem Thêm hoặc Xoá Thành viên Nhóm Vai trò. Vai trò RBAC trong Tuỳ chọn của Người dùng gán các quyền cụ thể cần thiết để truy cập trang Tuỳ chọn của người dùng.

Lưu ý   Không phải tất cả các thiết bị đều hỗ trợ xoá sạch thiết bị từ xa. Để bảo vệ tài sản trí tuệ của tổ chức của bạn, bạn có thể muốn hạn chế việc sử dụng các thiết bị không hỗ trợ tính năng này.

Thận trọng   Vì tính năng xoá sạch thiết bị từ xa dựa trên thiết bị đang kết nối vào máy chủ, bạn cũng nên thực thi khoá thiết bị và số lần cố gắng đăng nhập không thành công tối đa bằng các chính sách thiết bị Exchange ActiveSync. Dưới đây là cách thực hiện: Tạo một Chính sách Thiết bị ActiveSync Mới.

Thận trọng   Sau khi thiết bị được đặt lại bằng quy trình xoá sạch thiết bị từ xa, vẫn có thể khôi phục dữ liệu bằng các công cụ tinh vi.

Yêu cầu người dùng xoá thiết bị di động của chính họ

Nếu người dùng có thể đến hộp thư của họ bằng Outlook Web App, hãy yêu cầu họ xoá thiết bị di động bằng cách thực hiện theo các bước trong Quản lý Điện thoại Di động của bạn.

Xoá thiết bị di động từ danh sách Hộp thư

 1. Trong Pa-nen Điều khiển Exchange, trong trường Chọn mục sẽ quản lý, chọn Tổ chức của tôi > Người dùng & Nhóm > Hộp thư.

 2. Trong danh sách Hộp thư, hãy chọn người dùng rồi bấm vào Chi tiết.

 3. Trong mục Điện thoại & Tính năng Thoại, chọn Exchange ActiveSync, rồi bấm vào Chỉnh sửa.

 4. Trong mục Thiết bị Di động, chọn thiết bị di động đã bị mất và bấm vào Xoá sạch Thiết bị.

 5. Bấm vào Lưu.

Bạn có thể xem trạng thái xoá sạch của thiết bị bằng cách chọn thiết bị và bấm vào Chi tiết.

Lưu ý   Thiết bị di động không được cung cấp lệnh xoá sạch từ xa cho tới lần tiếp theo thiết bị tìm cách đồng bộ hoá với Microsoft Exchange. Nếu bạn tìm thấy điện thoại đã bị mất trước khi được xoá sạch, bạn có thể đảo ngược quy trình xoá sạch thiết bị từ xa như đã giải thích trong Đảo ngược Quy trình Xoá sạch Thiết bị Di động. Thông báo cho người dùng biết nếu họ tìm thấy điện thoại, họ phải liên hệ với bạn để đảo ngược quy trình xoá sạch thiết bị trước khi cố gắng đồng bộ hoá. Một e-mail xác nhận được gửi đến người dùng ngay khi quy trình xoá sạch thiết bị từ xa hoàn tất.

Trở về đầu trang

Xoá thiết bị di động từ trang Tuỳ chọn của người dùng

 1. Trong Pa-nen Điều khiển Exchange, trong trường Chọn mục sẽ quản lý, chọn Người dùng Khác.

 2. Trong hộp thoại Chọn Hộp thư, chọn tài khoản của người dùng rồi bấm vào OK. Trang Tuỳ chọn cho người dùng bạn đã chọn sẽ được hiển thị. Ở đầu trang này là một ghi chú xác định hộp thư bạn đang làm việc.

 3. Chọn Điện thoại > Điện thoại Di động.

 4. Chọn thiết bị bạn muốn xoá sạch, rồi bấm vào Xoá sạch Thiết bị.

 5. Một hộp thoại xuất hiện và hỏi Bạn có chắc chắn muốn xoá sạch thiết bị của bạn không? Bấm vào Có. Trạng thái cho thiết bị di động sẽ hiển thị là Đang chờ Xoá sạch cho đến khi thiết bị kết nối với tài khoản lần kế tiếp.

 6. Sau khi quy trình xoá sạch thiết bị từ xa hoàn tất, bạn có thể xoá thiết bị khỏi danh sách điện thoại di động.

 7. Khi bạn hoàn tất, chỉ cần đóng cửa sổ này lại để trở về Pa-nen Điều khiển Exchange cho tổ chức của bạn.

Lưu ý   Thiết bị di động không được cung cấp lệnh xoá sạch từ xa cho tới lần tiếp theo thiết bị tìm cách đồng bộ hoá với Microsoft Exchange. Nếu bạn tìm thấy điện thoại đã bị mất trước khi được xoá sạch, bạn có thể đảo ngược quy trình xoá sạch thiết bị từ xa như đã giải thích trong Đảo ngược Quy trình Xoá sạch Thiết bị Di động. Thông báo cho người dùng biết nếu họ tìm thấy điện thoại, họ phải liên hệ với bạn để đảo ngược quy trình xoá sạch thiết bị trước khi cố gắng đồng bộ hoá. Một e-mail xác nhận được gửi đến người dùng ngay khi quy trình xoá sạch thiết bị từ xa hoàn tất.

Trở về đầu trang

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.