Khắc phục sự cố DNS

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-12-16

Nếu bạn gặp phải sự cố với luồng thư tới tổ chức Exchange dựa trên ứng dụng web qua internet hoặc sự cố khi mở một hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet bằng Outlook, bạn có thể sử dụng Bộ phân tích Kết nối Từ xa của Microsoft Exchange (ExRCA) để kiểm tra miền của mình. Hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích dòng lệnh Nslookup để xem các bản ghi DNS cho miền của mình.

Kiểm tra miền của bạn bằng Bộ phân tích Kết nối Từ xa của Exchange

Bạn có thể sử dụng các kiểm tra tại https://www.testexchangeconnectivity.com để khắc phục các sự cố sau với miền của mình:

Lưu ý   ExRCA có một số kiểm tra khác mà bạn có thể thực hiện trên miền của mình. Tuy nhiên, một số những kiểm tra này chỉ thích hợp cho tổ chức Microsoft Exchange tại chỗ.

Kiểm tra luồng thư đến

Để kiểm tra luồng thư đến bằng ExRCA, bên dưới Kiểm tra Email trên Internet, chọn Email SMTP Đến. Kiểm tra này truy lục tất cả các bản ghi MX khả dụng cho miền và sau đó thực hiện các kiểm tra sau đối với mỗi bản ghi MX:

 1. Kiểm tra này cố quyết định tên máy chủ được chỉ định trong bản ghi MX đến địa chỉ IP.

 2. Kiểm tra này kiểm tra kết nối trên TCP cổng 25 tới tên máy chủ được chỉ định trong bản ghi MX. TCP cổng 25 là cổng được SMTP sử dụng.

 3. Nó gửi thư email kiểm tra đến tài khoản trong miền bạn chỉ định.

 4. Nó kiểm tra tên máy chủ được chỉ định trong bản ghi MX cho chuyển tiếp mở. Chuyển tiếp mở cho phép thư được gửi lại hoặc "được chuyển tiếp" bằng cách sử dụng máy chủ khác để ẩn nguồn thực của thư. Lưu ý rằng kiểm tra lần cuối này không liên quan đến Exchange dựa trên ứng dụng web qua internet vì bạn không thể đặt cấu hình miền nó làm chuyển tiếp mở, vô tình hay cố ý.

Sử dụng Kiểm tra Email SMTP Đến để kiểm tra luồng thư và xác thực bản ghi MX định tuyến thư cho miền của bạn

 1. Mở https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Trong mục Kiểm tra Email trên Internet, chọn Email SMTP Đến rồi bấm vào vào Tiếp theo.

 3. Trong phần Email SMTP Đến, nhập địa chỉ email của tài khoản trong miền của bạn, ví dụ như admin@contoso.edu.

  Lưu ý   Kiểm tra sẽ cố gửi thư đến tài khoản email mà bạn chỉ định. Nếu bạn không có tài khoản hoạt động trong miền dựa trên ứng dụng web qua internet của mình, phần kiểm tra đó sẽ không thành công.

 4. Trong phần Xác thực, nhập các chữ được hiển thị trong hình CAPTCHA rồi bấm vào vào Thực hiện Kiểm tra.

 5. Khi kiểm tra hoàn tất, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

  • Bấm vào Sao chép để lưu thông tin trong báo cáo. Sau đó, bạn có thể dán thông tin vào tệp văn bản.

  • Bấm vào vào Mở rộng Tất cả để xem các kết quả kiểm tra.

Nếu bạn cũng tạo bản ghi MX để chứng minh quyền sở hữu miền, toàn bộ kiểm tra Email SMTP Đến sẽ luôn không thành công. Để tìm hiểu các kết quả kiểm tra, hãy xem trong phần Các bước Kiểm tra. Đối với mỗi bản ghi MX, bạn sẽ thấy hai kiểm tra Kiểm tra Trình trao đổi Thư:

 • Kiểm tra Trình trao đổi Thư <token>.mail.outlook.com.   Quá trình này kiểm tra bản ghi MX đã được sử dụng để định tuyến thư. Bước này và tất cả các bước phụ phải thành công.

 • Kiểm tra Trình trao đổi Thư <token>.msv1.invalid.   Quá trình này kiểm tra bản ghi MX được sử dụng để chứng minh quyền sở hữu miền. Kiểm tra này sẽ luôn không thành công vì bản ghi MX này không được thiết kế để định tuyến email.

Đầu trang

Kiểm tra kết nối Outlook tới một hộp thư

Để kiểm tra kết nối Outlook đến một hộp thư bằng ExRCA, bên dưới Kiểm tra Kết nối Microsoft Office Outlook, chọn Tự động phát hiện của Outlook. Kiểm tra này sử dụng ba phương pháp liên hệ dịch vụ Tự động phát hiện khác nhau cho miền của bạn. Chỉ "phương pháp chuyển hướng HTTP" được mong đợi thành công. Kiểm tra này bao gồm các mục sau đây:

 1. Nó cố quyết định máy chủ "autodiscover.<domain name>" đến địa chỉ IP.

 2. Nó kiểm tra kết nối trên TCP cổng 80 đến máy chủ "autodiscover.<domain name>". TCP cổng 80 là cổng được HTTP sử dụng.

 3. Nó kiểm tra "autodiscover.<domain name>" cho hồi đáp chuyển hướng HTTP.

 4. Nó kiểm tra tính hợp lệ của URL chuyển hướng HTTP từ kết quả trước đó.

Sử dụng kiểm tra Tự động phát hiện của Outlook để kiểm tra kết nối Outlook đến một hộp thư và xác thực bản ghi CNAME tự động phát hiện cho miền của bạn

 1. Mở https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Trong mục Kiểm tra Kết nối của Microsoft Office Outlook, chọn Tự động phát hiện của Outlook rồi bấm vào vào Tiếp theo.

 3. Trong phần Tự động phát hiện của Outlook, nhập thông tin sau:

  • Địa chỉ Email   Nhập địa chỉ email của tài khoản trong miền dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn, chẳng hạn như testuser@contoso.edu.

  • Miền\Tên người dùng (hoặc UPN)   Nhập cùng địa chỉ email mà bạn đã nhập trong trường trước đó, ví dụ như admin@contoso.edu.

  • Mật khẩu   Nhập và xác nhận mật khẩu cho tài khoản bạn đã chỉ định trong các bước trước đó.

  • Bỏ qua Trách nhiệm Uỷ thác đối với SSL   Bỏ chọn hộp này.

 4. Chọn hộp kiểm để xác nhận cảnh báo bảo mật.

  Lưu ý   Như đã mô tả trong cảnh báo bảo mật và trong phần Thông báo, chúng tôi khuyến nghị rằng, nếu có thể, bạn nên sử dụng tài khoản kiểm tra tạm thời rồi xoá tài khoản này khi bạn hoàn tất kiểm tra.

 5. Trong phần Xác thực, nhập các chữ được hiển thị trong hình CAPTCHA rồi bấm vào vào Thực hiện Kiểm tra.

 6. Khi kiểm tra hoàn tất, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

  • Bạn có thể bấm vào Sao chép để lưu thông tin trong báo cáo. Sau đó, bạn có thể dán thông tin vào tệp văn bản.

  • Bạn có thể bấm vào vào Mở rộng/Thu nhỏ để xem các kết quả kiểm tra.

Đặc biệt chú ý các kết quả kiểm tra trong mục "Thử liên hệ dịch vụ Tự động phát hiện bằng phương pháp chuyển hướng HTTP". Tất cả các kiểm tra sẽ thành công nếu bản ghi CNAME Tự động phát hiện cho miền Outlook Live của bạn được đặt cấu hình đúng.

Lưu ý rằng các kiểm tra sau trong mục "Thử từng phương pháp liên hệ Dịch vụ Tự động Phát hiện" sẽ không thành công ngay cả khi bản ghi CNAME Tự động phát hiện của bạn được đặt cấu hình đúng:

 • Thử kiểm tra URL Tự động Phát hiện tiềm năng https://< domain name >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Thử kiểm tra URL Tự động Phát hiện tiềm năng https://autodiscover.< domain name >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Đầu trang

Xem bản ghi DNS bằng Nslookup

Bạn có thể sử dụng công cụ Nslookup đi kèm với bất kỳ phiên bản Microsoft Windows nào để xem các bản ghi DNS cho miền của mình.

Lưu ý   Tường lửa hoặc hạn chế proxy Internet bắt buộc đối với mạng nội bộ của tổ chức bạn có thể ngăn công cụ Nslookup hoạt động đúng.

Ngoài ra, trong các bước sau, luôn nhập tên miền của bạn có dấu chấm đằng sau. Dấu chấm đằng sau ( . ) cho biết tên miền đủ điều kiện (FQDN). Việc sử dụng dấu chấm đằng sau ngăn bất kỳ hậu tố DNS mặc định nào được đặt cấu hình cho mạng của bạn khỏi bị thêm không chủ định vào tên miền.

Xem bản ghi MX

Mở dấu nhắc lệnh và chạy lệnh sau:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Ví dụ: nếu tên miền của bạn là contoso.edu, hãy chạy lệnh sau:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Lưu ý dấu chấm đằng sau tên miền. Nếu bạn có hai bản ghi MX, một để chứng minh quyền sở hữu miền và một để định tuyến thư, đầu ra của lệnh sẽ giống như sau:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Đầu trang

Xem bản ghi CNAME Tự động phát hiện

Mở dấu nhắc lệnh và chạy lệnh sau:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Ví dụ: nếu tên miền của bạn là contoso.edu, hãy chạy lệnh sau:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Lưu ý dấu chấm đằng sau tên miền. Đầu ra của lệnh sẽ giống như sau:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Đầu trang

Xem bản ghi TXT

Mở dấu nhắc lệnh và chạy lệnh sau:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Ví dụ: nếu tên miền của bạn là contoso.edu, hãy chạy lệnh sau:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Lưu ý dấu chấm đằng sau tên miền. Nếu bạn có hai bản ghi TXT, một để đảm bảo rằng hệ thống email đích tin tưởng thư được gửi từ miền của bạn và một để chứng minh quyền sở hữu miền, đầu ra của lệnh sẽ giống như sau:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Đầu trang

Xem bản ghi SRV

Lưu ý   Bản ghi SRV được mô tả trong ví dụ này chỉ được sử dụng trong Live@edu.

Mở dấu nhắc lệnh và chạy lệnh sau:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Ví dụ: nếu tên miền của bạn là contoso.edu, hãy chạy lệnh sau:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Lưu ý dấu chấm đằng sau tên miền. Đầu ra của lệnh sẽ giống như sau:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Đầu trang

Khắc phục sự cố kết quả Nslookup

Nếu thấy bất kỳ bản ghi DNS nào của bạn không chính xác hoặc dịch vụ kết hợp với bản ghi DNS không hoạt động, hãy xem xét các nguyên nhân có thể sau:

 • Rất dễ tạo lỗi in khi bạn tạo một bản ghi. Đảm bảo rằng bạn đã sử dụng giá trị đúng khi tạo bản ghi DNS.

 • Một số dịch vụ lưu trữ DNS hỗ trợ quản lý nhiều miền bằng giao diện quản lý Web và do đó yêu cầu bạn nhập @ để chỉ định tên miền cha cho các loại bản ghi DNS nhất định. Nhập tên miền thực tế thay vì @ có thể gây ra kết quả không mong muốn trong bản ghi DNS.

 • Một số dịch vụ lưu trữ DNS có thể không hỗ trợ giá trị ưu tiên MX là 0. Thay vì 0, hãy thử sử dụng giá trị tiêu chuẩn ngành là 10 trong bản ghi định tuyến thư MX.

Đầu trang

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.