Thực hiện Giải pháp Đăng nhập Đơn cho Live@edu

 

Áp dụng với: Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-01-03

Giải pháp đăng nhập đơn cho phép người dùng di chuyển giữa các tài nguyên tại chỗ và ứng dụng web qua internet mà không phải đăng nhập nhiều lần. Bạn có thể thêm một giải pháp đăng nhập đơn nhất vào một cổng Web hiện tại bằng cách sử dụng bộ phát triển phần mềm đăng nhập đơn nhất (SSO SDK) do chương trình Microsoft Live@edu cung cấp. Việc này sẽ cho phép bạn ánh xạ các thông tin đăng nhập tại chỗ với Windows Live ID để bạn có thể tùy chỉnh cổng Web của mình để cho phép xác thực trước người dùng và thêm điểm nhập email. Sau đó, người dùng có thể truy cập hộp thư dựa trên điện toán đám mây từ cổng Web của bạn mà không phải cung cấp một bộ thông tin đăng nhập khác.

noteGhi chú:
SSO SDK bao gồm hướng dẫn đầy đủ cho việc thực hiện.
Yêu cầu

SSO SDK yêu cầu như sau:

  1. Tất cả người dùng truy cập giải pháp SSO phải có thông tin xác thực trong dịch vụ thư mục nội bộ của bạn và một Windows Live ID được dùng để truy cập dịch vụ.

  2. Một cổng Web nơi người dùng xác thực.

  3. Miền của bạn phải kích hoạt chức năng mã thông báo ngắn (SLT).

    noteGhi chú:
    Chúng tôi thiết lập chức năng này cho bạn sau khi bạn đưa ra yêu cầu về SSO trên Cổng Quản lý Dịch vụ Live@edu.

Máy chủ mà bạn triển khai giải pháp SSO phải đáp ứng các yêu cầu sau.

 

Điều kiện tiên quyết Mô tả

Hệ điều hành

Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008

Phần mềm

Microsoft .NET Framework hoặc cao hơn

Chứng chỉ bảo mật

Chứng chỉ bảo mật được dùng để xác thực cho máy chủ Windows Live.

Lưu ý Chúng tôi cung cấp chứng chỉ cho bạn sau khi bạn đưa ra yêu cầu về SSO trên Cổng Quản lý Dịch vụ Live@edu.

Các bước tiếp theo

Trong cổng quản lý dịch vụ Live@edu, chọn Đăng nhập đơn. Sau đó, bấm vào Yêu cầu Hỗ trợ SSO để yêu cầu SSO SDK và chứng chỉ.

Sau khi xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư email có chứa các hướng dẫn về cách tải xuống SSO SDK và chứng chỉ. Email này sẽ được gửi đến tài khoản người quản trị cho miền của bạn và bất kỳ người liên hệ bổ sung nào trong bản ghi tài khoản của bạn. Bạn có thể cập nhật bản ghi tài khoản của ḿnh bằng cách đăng nhập vào Cổng Quản lư Dịch vụ Live@edu và nhấp vào Hồ sơ Tổ chức. Dịch vụ Windows Live ID sẽ bật chức năng SLT cho miền của bạn.

Để biết thêm thông tin về xác thực người dùng, hãy xem Tình huống Xác thực Live@edu.

Quản lý chứng chỉ bảo mật của bạn

Sau khi bạn đã thiết lập SSO, bạn phải giữ chứng chỉ hiện tại của bạn. Nếu chứng chỉ hết hạn, người dùng sẽ không thể đăng nhập. Bắt đầu một tháng trước ngày hết hạn, bạn sẽ nhận được thông báo e-mail kèm theo hướng dẫn về cách cập nhật chứng chỉ. Những thông báo này sẽ được gửi tới các địa chỉ được liệt kê cho miền của bạn trên trang Hồ sơ Tổ chức của Cổng Quản lý Dịch vụ Live@edu.

Để kiểm tra thời hạn chứng chỉ của bạn, hãy nhập địa chỉ của trang đăng nhập vào trình duyệt của bạn, nhấp vào biểu tượng khóa móc màu vàng, nhấp Xem Chứng chỉ, sau đó kiểm tra trường Hợp lệ từ.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.