Kết nối Windows PowerShell với Dịch vụ

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-01-24

Sau khi cài đặt và cấu hình Windows PowerShell và Windows Remote Management (WinRM) trên máy tính của mình, bạn phải kết nối Windows PowerShell trên máy tính cục bộ của mình với dịch vụ dựa trên điện toán đám mây để thực hiện các tác vụ trong tổ chức dựa trên điện toán đám mây của mình.

Khi bạn bắt đầu Windows PowerShell, bạn trong phiên Windows PowerShell trên máy tính cục bộ của bạn. Một phiên là phiên bản của Windows PowerShell có chứa toàn bộ các lệnh có sẵn cho bạn.

Phiên Windows PowerShell trên máy tính cục bộ của bạn, được gọi là phiên phía máy khách, chỉ có các lệnh Windows PowerShell cơ bản có sẵn cho nó. Bằng cách kết nối với dịch vụ dựa trên điện toán đám mây, bạn kết nối với môi trường máy chủ của trung tâm dữ liệu Microsoft, gọi là phiên phía máy chủ. Phiên này chứa các lệnh được dùng trong dịch vụ dựa trên điện toán đám mây.

Trước khi bắt đầu

Trước khi kết nối, hãy đảm bảo rằng bạn có phiên bản Windows PowerShell và WinRM chính xác được cài đặt và cấu hình trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cài đặt và Cấu hình Windows PowerShell.

Xác minh tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để kết nối được uỷ quyền kết nối bằng Windows PowerShell. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Kiểm soát Quyền truy cập của Người dùng vào Windows Remote Management.

Kết nối Windows PowerShell trên máy tính của bạn tới dịch vụ dựa trên điện toán đám mây

 1. Bấm Bắt đầu, chỉ tới Tất cả Chương trình, bấm Các tiện ích, bấm Windows PowerShell, sau đó bấm Windows PowerShell.

 2. Chạy lệnh sau:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Trong cửa sổ Yêu cầu Chứng danh Windows PowerShell, gõ chứng danh cho tài khoản trong tổ chức dựa trên điện toán đám mây của bạn. Sau đó, bấm OK.

 4. Chạy lệnh sau:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteGhi chú:
  Tham số AllowRedirection cho phép các tổ chức dựa trên điện toán đám mây trong các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới kết nối Windows PowerShell với dịch vụ dựa trên điện toán đám mây bằng cách dùng cùng một URL.
 5. Chạy lệnh sau:

  Import-PSSession $Session
  

  Các lệnh được dùng trong dịch vụ dựa trên điện toán đám mây bây giờ sẽ được nhập vào phiên phía máy khách của máy tính cục bộ của bạn, như được theo dõi trên thanh tiến trình. Khi quy trình này hoàn thành, bạn có thể chạy các lệnh này.

Ngắt kết nối Windows PowerShell khỏi dịch vụ dựa trên điện toán đám mây

Khi bạn kết thúc dùng phiên phía máy chủ, luôn ngắt kết nối Windows PowerShell bằng cách chạy lệnh sau:

Remove-PSSession <biến phiên>

Ví dụ, để ngắt kết nối từ phiên phía máy chủ được xác định bằng biến $Session, hãy chạy lệnh sau:

Remove-PSSession $Session

Quan trọng   Nếu bạn đóng cửa sổ Windows PowerShell mà không ngắt kết nối khỏi phiên phía máy chủ, kết nối của bạn sẽ vẫn ở trạng thái mở trong 15 phút. Tài khoản của bạn chỉ có thể có ba kết nối tới phiên phía máy chủ cùng một lúc.

Cần trợ giúp cho các tác vụ cụ thể?

Sau khi bạn đã kết nối với phiên phía máy chủ, bạn sẵn sàng thực hiện các tác vụ trong dịch vụ dựa trên điện toán đám mây. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem phần Sử dụng Windows PowerShell trong Exchange Online.

Để biết thông tin về gỡ rối, hãy xem video sau: Office 365: Gỡ rối PowerShell cho Exchange Online.

Để biết thêm thông tin về gỡ rối, hãy xem phần Windows PowerShell: Các câu hỏi thường gặp dành cho Quản trị viên.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.