Dung lượng Hộp thư

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-03-19

Hầu hết các hộp thư có một giới hạn kích thước tối đa. Khi hòm thư của bạn đạt tới giới hạn đó, bạn sẽ không thể gửi thư mới cho đến khi bạn xoá một số nội dung hiện có trong hòm thư của bạn. Bạn cũng có thể không nhận được thư mới, tuỳ thuộc vào giới hạn đã được đặt trên hộp thư của bạn.

noteGhi chú:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_NotSupportedinLight>)
Làm cách nào để tìm thấy giới hạn hộp thư của tôi?

  1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào e-mailThư.

  2. Trỏ vào tên của bạn ở trên cùng của danh sách thư mục.

Một cửa sổ xuất hiện, hiển thị kích thước hiện tại của hòm thư của bạn và nếu người quản trị hệ thống của bạn đã đặt giới hạn, nó cũng sẽ hiển thị giới hạn hòm thư.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.