Giới hạn Thư và Người nhận

[Chủ đề này đang tiếp diễn.]  

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-01-31

Sau khi bạn đăng ký tổ chức của mình, người dùng có thể có các câu hỏi sau ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm email của họ:

  • Có bất kỳ giới hạn kích cỡ gửi nào áp dụng cho email không?

  • Giới hạn người nhận nào được áp dụng cho email?

Giới hạn đối với thư, hộp thư, người nhận và ứng dụng khách email thuộc một trong các loại sau:

Quan trọng   Hãy lưu ý những vấn đề sau:

  • Giới hạn áp dụng cho miền của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian miền của bạn đã được đăng ký trong dịch vụ. Khi một giới hạn được thay đổi trong trung tâm dữ liệu Microsoft, có thể mất một khoảng thời gian để áp dụng thay đổi này với tất cả khách hàng hiện tại.

  • Bạn không thể sửa đổi hầu hết các giới hạn này nhưng bạn và người dùng của bạn phải lưu ý đến các giới hạn đó.

  • Những giới hạn này áp dụng cho cả người nhận nội bộ và người nhận bên ngoài.

Giới hạn thư

Các giới hạn này được áp dụng cho mọi email.

 

Giới hạn Giá trị

Giới hạn kích cỡ thư   Tổng kích cỡ tối đa của email. Tổng kích cỡ bao gồm tiêu đề thư, nội dung thư và bất kỳ tệp đính kèm nào.

Lưu ý   Ứng dụng máy khách email có thể giới hạn kích cỡ của một tệp đính kèm riêng lẻ ở một giá trị nhỏ hơn nhiều so với giới hạn kích cỡ thư. Ví dụ: trong Outlook Web App, kích cỡ tối đa của một tệp đính kèm riêng lẻ là 10 MB.

25 MB

Giới hạn tệp đính kèm   Số lượng tệp đính kèm tối đa cho phép trong email. Ngay cả khi tổng kích cỡ của tất cả các tệp đính kèm không vi phạm giới hạn kích cỡ thư, vẫn có giới hạn về số lượng tệp đính kèm được phép trong thư.

125 tệp đính kèm

Giới hạn độ dài chủ đề   Số lượng ký tự văn bản tối đa được phép trong dòng chủ đề của email.

255 ký tự

Giới hạn thư nhiều phần   Số phần nội dung thư tối đa được phép trong thư nhiều phần MIME.

250 phần

Giới hạn độ dài thư được nhúng   Số email được chuyển tiếp tối đa được phép trong email.

30 thư được nhúng

Top of Page

Giới hạn người nhận và người gửi

Các giới hạn này được áp dụng cho các thư, người gửi và người nhận nhằm chống thư rác và sâu hoặc vi rút gửi thư hàng loạt.

Lưu ý   Đối với các nhóm phân phối được lưu trữ trong sổ địa chỉ dùng chung, nhóm được tính là một người nhận. Đối với các nhóm phân phối được lưu trữ trong thư mục Danh bạ của hộp thư, các thành viên của nhóm được tính riêng.

 

Giới hạn Giá trị

Giới hạn người nhận   Số người nhận thư tối đa được phép trong các trường Đến, Cc và Bcc.

500 người nhận

Giới hạn số lượng thư   Số lượng email tối đa có thể được gửi từ một ứng dụng khách email mỗi phút. Ứng dụng khách được xác định bởi tài khoản người dùng.

30 thư mỗi phút

Giới hạn số lượng người nhận   Số lượng người nhận tối đa có thể nhận được email gửi từ một hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet trong thời gian 24 giờ. Sau khi đạt đến giới hạn này, bạn không thể gửi thư từ hộp thư cho đến khi số lượng người nhận được gửi thư trong 24 giờ qua giảm xuống dưới mức giới hạn. Giới hạn số lượng người nhận áp dụng cho thư gửi đến người nhận bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem E-mail Hàng loạt và Giới hạn Số lượng Người nhận Hàng ngày.

  • Microsoft Live@edu   1.500 người nhận mỗi ngày*

  • Office 365 dành cho chuyên gia và doanh nghiệp nhỏ: 10.000 người nhận mỗi ngày

  • Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp: 10.000 người nhận mỗi ngày

Giới hạn Người chuyển tiếp Số người nhận tối đa có thể được cấu hình cho một hộp thư đến hoặc quy tắc chuyển với thao tác chuyển hướng. Nếu quy tắc được cấu hình để chuyển hướng thư tới nhiều hơn số người nhận này, quy tắc đó sẽ không được áp dụng và bất kỳ thư nào thỏa mãn điều kiện của quy tắc sẽ không được chuyển hướng tới bất kỳ người nhận nào được liệt kê trong quy tắc đó.

10 người nhận

noteGhi chú:
* Khi tổ chức Microsoft Live@edu được nâng cấp lên Office 365 cho Education, giới hạn tỉ lệ người nhận được tăng lên 10.000 người nhận mỗi ngày.

Top of Page

Giới hạn lưu trữ

Các giới hạn này kiểm soát khoảng thời gian mà các mục trong thư mục cụ thể của Hộp thư đến có thể truy cập.

Bạn có thể thay đổi những giá trị này bằng cách sửa đổi các thẻ chính sách lưu giữ tương ứng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập và Quản lý Chính sách Lưu giữ trong Exchange Online.

 

Giới hạn Giá trị

Khoảng thời gian lưu trữ thư mục Mục đã Xoá   Số ngày tối đa mà các mục có thể tồn tại trong thư mục Mục đã Xoá trước khi chúng được tự động xoá.

30 ngày

Khoảng thời gian lưu giữ các mục đã xoá khỏi thư mục Mục đã Xoá   Số ngày tối đa mà các mục đã bị xoá khỏi thư mục Mục đã Xoá tồn tại trước khi chúng bị xoá vĩnh viễn.

14 ngày

Khoảng thời gian lưu giữ thư mục Email Rác   Số ngày tối đa mà các mục có thể tồn tại trong thư mục Email Rác trước khi chúng được tự động xoá.

30 ngày

Top of Page

Giới hạn nhóm phân phối

Các giới hạn này áp dụng cho nhóm phân phối.

 

Giới hạn Giá trị

Số lượng thành viên tối đa của nhóm phân phối   Tổng số người nhận được xác định sau khi mở rộng nhóm phân phối.

100.000 thành viên

Giới hạn gửi thư đến các nhóm phân phối lớn   Các nhóm phân phối có số lượng thành viên được chỉ định bằng giới hạn này phải được đặt cấu hình tuỳ chọn quản lý gửi hoặc phê duyệt thư. Quản lý gửi xác định danh sách những người gửi được phép gửi thư đến nhóm phân phối. Phê duyệt thư xác định một hoặc nhiều người điều phối phải phê duyệt tất cả thư được gửi đến nhóm phân phối đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi Thuộc tính Nhóm Phân phối.

5.000 thành viên trở lên

Kích cỡ thư tối đa cho các nhóm phân phối lớn   Nếu thư được gửi đến 5.000 thành viên trở lên, kích cỡ thư không thể vượt quá giới hạn này. Nếu kích cỡ thư vượt quá giới hạn này, thư sẽ không được gửi và người gửi sẽ nhận được báo cáo không gửi được (NDR). Tổng số người nhận được xác định sau khi mở rộng nhóm phân phối.

2 MB

Top of Page

Giới hạn quy tắc truyền tải

Các giới hạn này kiểm soát các quy tắc trong phạm vi tổ chức, cũng được gọi là quy tắc truyền tải.

 

Giới hạn Giá trị

Số lượng quy tắc truyền tải tối đa   Số lượng tối đa các quy tắc có thể tồn tại trong tổ chức.

100 quy tắc

Kích cỡ tối đa của một quy tắc truyền tải riêng lẻ   Số lượng tối đa các ký tự có thể được sử dụng trong một quy tắc truyền tải. Các ký tự được sử dụng trong điều kiện, ngoại lệ và hành động.

4.000 ký tự

Giới hạn ký tự cho tất cả các biểu thức thông thường được sử dụng trong tất cả các quy tắc truyền tải   Tổng số lượng các ký tự được sử dụng bởi tất cả các biểu thức thông thường trong tất cả các điều kiện và ngoại lệ của quy tắc truyền tải trong tổ chức. Bạn có thể có một vài quy tắc sử dụng biểu thức thông thường dài và phức tạp hoặc bạn có thể có nhiều quy tắc sử dụng biểu thức thông thường đơn giản.

20.000 ký tự

Số lượng tối đa người nhận được thêm vào thư bằng tất cả các quy tắc truyền tải   Khi thư hoạt động bằng các quy tắc truyền tải khác nhau, chỉ có thể thêm số lượng người nhận nhất định vào thư. Sau khi đạt đến giới hạn này, bất kỳ người nhận nào còn lại cũng sẽ không được thêm vào thư. Đồng thời, không thể thêm các nhóm phân phối vào thư bằng quy tắc truyền tải.

100 người nhận

Số lần thư được chuyển hướng   Số lần thư được chuyển hướng, chuyển tiếp, hoặc trả lời tự động dựa vào quy tắc của Hộp thư đến. Ví dụ, Người dùng A có quy tắc Hộp thư đến để chuyển hướng thư tới Người dùng B, dựa trên người gửi đó. Người dùng B có quy tắc Hộp thư đến để chuyển tiếp thư tới Người dùng C dựa vào từ khóa có trong dòng chủ đề. Nếu một thư thỏa mãn cả hai điều kiện này, thư đó sẽ chỉ được gửi tới Người dùng B; nó không được chuyển tiếp tới Người dùng C vì chỉ được phép một lần chuyển hướng. Trong trường hợp này, thư bị bỏ qua mà không gửi báo cáo không gửi (NDR) tới Người dùng B cho biết rằng thư đó chưa được gửi tới Người dùng C. Tương tự như vậy, nếu Người dùng B đã cấu hình Trả lời Tự động (còn có tên là thư Vắng Mặt), thư được chuyển hướng hoặc chuyển tiếp tới Người dùng B sẽ không tạo ra thư trả lời tự động.

Giới hạn này nhằm tránh vòng lặp email có thể dẫn tới việc làm đầy hộp thư của người dùng tới mức dung lượng tối đa.

1 chuyển hướng

Top of Page

Giới hạn điều phối

Các giới hạn này kiểm soát cài đặt điều phối được sử dụng cho phê duyệt thư được áp dụng cho các nhóm phân phối và quy tắc truyền tải.

 

Giới hạn Giá trị

Kích cỡ tối đa của hộp thư trọng tài   Nếu hộp thư trọng tài vượt quá giới hạn này, các thư yêu cầu điều phối được trả lại người gửi trong báo cáo không gửi được (NDR).

10 GB

Số lượng người điều phối tối đa   Số lượng người điều phối tối đa mà bạn có thể gán cho một nhóm phân phối được điều phối hoặc có thể thêm vào thư bằng một quy tắc truyền tải. Lưu ý rằng bạn không thể chỉ định nhóm phân phối làm người điều phối.

10 người điều phối

Hết hạn thư đang chờ điều phối   Theo mặc định, thư đang chờ điều phối sẽ hết hạn sau hai ngày. Tuy nhiên, quy trình xử lý thư được điều phối đã hết hạn chạy bảy ngày một lần. Điều này nghĩa là thư được điều phối có thể hết hạn bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian giữa hai và chín ngày.

2 ngày

Số lượng tối đa thư thông báo điều phối đã hết hạn   Giới hạn này đặt số lượng tối đa thư thông báo đối với thư được điều phối đã hết hạn trong khoảng thời gian một giờ. Giới hạn này được áp dụng trên từng cơ sở dữ liệu hộp thư trong trung tâm dữ liệu.

Trong thời gian sử dụng nhiều, một số người gửi có thể không nhận được thư thông báo đối với thư được điều phối đã hết hạn. Tuy nhiên, vẫn có thể phát hiện những thông báo này bằng báo cáo gửi.

300 thông báo hết hạn mỗi giờ

Top of Page

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.