Посилання на доступні командлети PowerShell в Exchange Online

 

Застосовується до: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Останнє оновлення розділу: 2012-10-31

Адміністратори організацій, розміщених у хмарі, можуть використовувати оболонку Windows PowerShell V2 з функцією віддаленого керування Windows (WinRM) у Windows Management Framework для керування настройками одержувачів і домену, створення звітів і допомоги у виправленні неполадок. Нижче наведено короткий опис командлетів, до яких ці адміністратори мають доступ. Докладнішу інформацію про використання командлетів можна отримати в командному рядку, як описано нижче в цій статті.

Примітка. Не всі командлети та функції доступні для всіх організацій.

Перш ніж почати

Щоб дізнатися, як інсталювати та настроїти оболонку Windows PowerShell і підключитися до служби, див. статтю Використання оболонки Windows PowerShell у службі Exchange Online.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Зараз адміністратори Exchange Online можуть використовувати перелічені нижче командлети. Командлети поділено на групи спочатку за областю керування, а потім за типом об’єкта.

 

Керування одержувачами

Підготовка

Міграція

Дозволи

Відповідність

Звітування

Домени

Настройки поштової скриньки

Настройки організації

Уособлення застосунків

Федеративне делегування та гібридне розгортання

Параметри поштової скриньки

Протокол безпроводової синхронізації Exchange ActiveSync

Уніфікований обмін повідомленнями

Отримання довідки в командному рядку

Керування одержувачами

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, настроювання та видалення об’єктів одержувачів.

Якщо ви використовуєте поштову організацію Microsoft Office 365, новим поштовим скринькам необхідно призначити ліцензії; інакше після завершення пільгового періоду їх буде заблоковано. Докладні відомості див. у статті Призначення ліцензії на служби Microsoft Online Services новим поштовим скринькам.

Поштові скриньки

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання поштових скриньок.

 

Командлет Опис

Get-Mailbox

Перегляд інформації про поштові скриньки, розміщені у хмарі.

New-Mailbox

Створення в організації нового користувача, який має поштову скриньку у хмарній службі електронної пошти.

Remove-Mailbox

Видалення поштової скриньки.

Get-RemovedMailbox

Перегляд видалених поштових скриньок, які можна відновити.

Set-Mailbox

Змінення настройок наявної поштової скриньки.

Undo-SoftDeletedMailbox

Цей командлет доступний лише для служб Microsoft Live@edu й Microsoft Office 365 для навчальних закладів. Використовуйте командлет Undo-SoftDeletedMailbox для відновлення видалених поштових скриньок. Поштові скриньки можна відновити лише впродовж 30 днів із моменту видалення.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Групи розсилки

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання груп розсилки, які іноді називають «спільними групами», а також захищених груп розсилки. Група розсилки, яка також називається спільною групою, — це об’єднання двох або більше користувачів, відображене у спільній адресній книзі. Докладніші відомості див. у статті Distribution Groups.

 

Командлет Опис

Get-DistributionGroup

Перегляд відомостей про вказані групи розсилки або отримання списку груп розсилки, збережених у спільній адресній книзі. Групи розсилки іноді називають «спільними групами».

New-DistributionGroup

Створення групи розсилки.

Remove-DistributionGroup

Видалення групи розсилки.

Set-DistributionGroup

Змінення властивостей наявної групи розсилки.

Add-DistributionGroupMember

Додавання одержувача до наявної групи розсилки.

Get-DistributionGroupMember

Перегляд учасників наявної групи розсилки.

Remove-DistributionGroupMember

Видалення одержувача зі складу групи розсилки.

Update-DistributionGroupMember

Перезаписування поточного складу групи розсилки.

Get-Group

Перегляд усіх груп розсилки, груп безпеки та рольових груп організації.

Set-Group

Змінення властивостей групи, яку не можна змінити за допомогою командлета Set-DistributionGroup.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Динамічні групи розсилки

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання динамічних груп розсилки в організації. На відміну від статичного списку учасників у звичайних групах розсилки, список учасників динамічних груп розсилки обчислюється щоразу, коли групі надсилається повідомлення. Обчислення здійснюється на основі фільтрів і умов, які визначаються під час створення групи. Докладніші відомості див. у статті Динамічні групи розсилки.

 

Командлет Опис

Get-DynamicDistributionGroup

Перегляд настройок наявної динамічної групи розсилки.

New-DynamicDistributionGroup

Створення динамічної групи розсилки.

Remove-DynamicDistributionGroup

Видалення динамічної групи розсилки.

Set-DynamicDistributionGroup

Змінення властивостей наявної динамічної групи розсилки.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Зовнішні контакти

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання зовнішніх контактів. Зовнішні контакти — це користувачі поза межами організації, які відображаються в адресній книзі організації. Докладніші відомості див. у статті Зовнішні контакти в адресній книзі.

 

Командлет Опис

Get-MailContact

Перегляд інформації про вказаний зовнішній контакт або контакти.

New-MailContact

Створення запису у спільній адресній книзі для зовнішнього контакту.

Remove-MailContact

Видалення контакту зі спільної адресної книги.

Set-MailContact

Змінення настройок наявного зовнішнього контакту.

Get-Contact

Перегляд відомостей про вказані контакти або отримання списку контактів, збережених в адресній книзі.

Set-Contact

Змінення властивостей наявного контакту. Примітка. Якщо потрібно мати можливість надсилати контакту електронну пошту, використовуйте командлети *-MailContact.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Користувачі зовнішньої пошти

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання користувачів зовнішньої пошти. Користувач зовнішньої пошти має обліковий запис в організації, але не має поштової скриньки. Натомість користувач зовнішньої пошти отримує електронну пошту на зовнішню адресу електронної пошти. Докладніші відомості див. у статті Створення користувачів зовнішньої пошти.

 

Командлет Опис

Get-MailUser

Перегляд інформації про користувачів зовнішньої пошти в організації.

New-MailUser

Створення нового користувача зовнішньої пошти в організації.

Remove-MailUser

Видалення наявного користувача зовнішньої пошти.

Set-MailUser

Змінення настройок наявного користувача зовнішньої пошти.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Інші командлети одержання

 

Командлет Опис

Get-LinkedUser

Перегляд відомостей про пов’язаний обліковий запис користувача. Пов’язані облікові записи користувачів використовуються для автентифікації у сценаріях гібридного розгортання та у веб-службах керування одержувачами Exchange. Користувач в організації може бути пов'язаний із зовнішнім користувачем або сертифікатом.

Set-LinkedUser

Змінення властивостей пов’язаного облікового запису користувача.

Get-SecurityPrincipal

Створення списку принципалів безпеки організації. Принципали безпеки — це об'єкти, наприклад користувачі або групи безпеки, яким можна призначити дозволи та права користувача.

Get-Recipient

Перегляд інформації про всі типи об'єктів із підтримкою електронної пошти в організації. Повернуті результати містять відомості про поштові скриньки, користувачів пошти, контакти, групи розсилки, а також динамічні групи розсилки.

Get-User

Перегляд інформації про поштові скриньки та користувачів зовнішньої пошти організації.

Set-User

Змінення властивостей наявної поштової скриньки або користувача зовнішньої пошти.

New-MailMessage

Створення повідомлення електронної пошти та його збереження в папці «Чернетки» поштової скриньки користувача.

Test-MAPIConnectivity

Перевірка того, чи вказана поштова скринька може встановлювати з’єднання за допомогою протоколу MAPI, який використовується у програмі Microsoft Office Outlook.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Підготовка

Використовуйте ці командлети для підготовки великої кількості нових поштових скриньок за допомогою файлу даних із роздільниками-комами (CSV). Докладніші відомості див. у статті Імпорт нових користувачів Exchange Online із файлу CSV.

 

Командлет Опис

Get-ProvisioningRequest

Перегляд інформації про стан наявного запиту підготовки. Запит підготовки створює нові поштові скриньки, розміщені у хмарі, для користувачів, яких указано у файлі CSV.

New-ProvisioningRequest

Надсилання нового групового запиту підготовки для групи користувачів, яких указано у файлі CSV. Файл CSV перевіряється, і в разі успішного підтвердження створюється запит підготовки у стані «Призупинено». Процес підготовки починається за допомогою командлета Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Зупинення обробки групового запиту підготовки, який очікує на запуск або вже запущений.

Start-ProvisioningRequest

Запуск створеного за допомогою командлета New-ProvisioningRequest запиту підготовки, що перебуває у стані очікування.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Міграція

Використовуйте ці командлети для перенесення електронної пошти з локальної системи обміну повідомленнями до організації, розміщеної у хмарі. Докладніші відомості див. у статті Огляд міграції електронної пошти.

 

Командлет Опис

Get-MigrationBatch

Перегляд інформації про поточний пакет міграції електронної пошти.

New-MigrationBatch

Створення нового пакета міграції для перенесення даних поштових скриньок із локального сервера ІМАР або системи обміну повідомленнями Microsoft Exchange до поштових скриньок, розміщених у хмарі. Для міграції ІМАР перед перенесенням даних поштових скриньок потрібно створити поштові скриньки у хмарі.

Remove-MigrationBatch

Видалення пакета міграції, який не виконується або завершив виконуватися.

Set-MigrationBatch

Змінення властивостей наявного пакета міграції.

Start-MigrationBatch

Початок процесу міграції для пакета міграції електронної пошти, що перебуває у стані очікування.

Stop-MigrationBatch

Зупинення обробки поточного пакета міграції.

Test-MigrationServerAvailability

Підтвердження зв’язку з локальним поштовим сервером, де розміщено дані поштових скриньок, які потрібно перенести в поштові скриньки у хмарі.

Get-MigrationStatus

Перегляд інформації про всі запущені пакети міграції електронної пошти.

Get-MigrationUser

Перегляд відомостей про стан поштової скриньки одного користувача або поштових скриньок усіх користувачів у пакеті міграції, що наразі обробляється.

Get-MigrationUserStatistics

Перегляд відомостей про міграцію окремої локальної поштової скриньки до хмари.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Дозволи

Використовуйте ці командлети для перегляду, призначення та видалення дозволів, наданих користувачам у домені.

Рольові групи адміністратора

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та змінення рольових груп адміністратора. Рольова група — це універсальна група безпеки із призначеними правами адміністратора. Докладніші відомості див. у статті Групи ролей адміністратора.

 

Командлет Параметр

Get-RoleGroup

Перегляд інформації про вказані рольові групи або отримання списку рольових груп організації.

New-RoleGroup

Створення рольової групи.

Remove-RoleGroup

Видалення рольової групи.

Set-RoleGroup

Змінення властивостей наявної рольової групи.

Add-RoleGroupMember

Додавання одержувача до наявної рольової групи.

Get-RoleGroupMember

Перегляд складу наявної рольової групи.

Remove-RoleGroupMember

Видалення одержувача зі складу рольової групи.

Update-RoleGroupMember

Перезаписування поточного складу рольової групи.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Політики призначення ролей

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, змінення та видалення політик призначення ролей. Політика призначення ролей — це одна або кілька ролей керування користувача, які дають змогу користувачам керувати настройками своїх облікових записів і групами розсилки. Докладніші відомості див. у статті Політики призначення ролей.

Примітка. В організаціях Live@edu не можна створювати, видаляти або змінювати властивості політики призначення ролей. Проте можна додавати або видаляти ролі користувачів, призначені політиці призначення ролей.

 

Командлет Опис

Get-RoleAssignmentPolicy

Перегляд інформації про вказані політики призначення ролей або отримання списку політик призначення ролей організації.

New-RoleAssignmentPolicy

Створення політики призначення ролей.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Видалення політики призначення ролей.

Set-RoleAssignmentPolicy

Змінення властивості наявної політики призначення ролей.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Керування доступом на основі ролей

Використовуйте ці командлети для керування доступом на основі ролей в організації. Керування доступом на основі ролей можна використовувати для призначення можливостей користувачам. Ролі керування визначають усі дозволи та можливості. Роль керування, яка також називається роль RBAC або просто роль, визначає, до чого користувач має доступ і які завдання може виконувати. Докладніші відомості див. у статті Керування доступом на основі ролей.

 

Командлет Опис

Get-ManagementRole

Перегляд інформації про ролі керування, доступні в організації.

New-ManagementRole

Створення нової ролі керування на основі наявної ролі.

Remove-ManagementRole

Видалення ролі керування. Користувач може видалити лише ті ролі, які він створив. Видалити вбудовані ролі не можна.

Get-ManagementRoleAssignment

Перегляд ролей керування, призначених зараз певному користувачу.

New-ManagementRoleAssignment

Призначення користувачу нової ролі керування.

Remove-ManagementRoleAssignment

Вилучення ролі керування в користувача.

Set-ManagementRoleAssignment

Змінення параметрів призначення ролей керування, таких як зв’язана область керування.

Add-ManagementRoleEntry

Додавання до наявної ролі керування доступу до певного командлета та параметрів.

Get-ManagementRoleEntry

Перегляд доступних для поточної ролі керування командлетів і параметрів.

Remove-ManagementRoleEntry

Видалення доступу до командлета з наявної ролі керування.

Set-ManagementRoleEntry

Додавання або видалення доступу до параметра.

Get-ManagementScope

Перегляд областей керування, визначених для організації. Область керування визначає об’єкти, доступні для користувача. Наприклад, область керування для типового користувача обмежується його обліковим записом. Область керування для адміністратора організації — це всі об’єкти в домені.

New-ManagementScope

Визначення нової області керування.

Remove-ManagementScope

Видалення області керування. Користувач може видалити лише ті області керування, які він створив.

Set-ManagementScope

Змінення визначення для наявної області керування.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Дозволи поштової скриньки

Використовуйте ці командлети для перегляду, надання та скасування дозволів поштової скриньки та дозволів папок поштової скриньки.

 

Командлет Опис

Add-MailboxPermission

Надання користувачу дозволу на доступ до поштової скриньки іншого користувача.

Get-MailboxPermission

Перегляд дозволів, призначених поштовій скриньці користувача.

Remove-MailboxPermission

Вилучення в користувача дозволів на доступ до поштової скриньки іншого користувача.

Add-MailboxFolderPermission

Надання користувачу дозволу на доступ до папки в поштовій скриньці іншого користувача. Наприклад, можна надати користувачу дозвіл на керування календарем іншого користувача. Папка призначення вказується в такому форматі: псевдонім:\ім’я папки.

Get-MailboxFolderPermission

Перегляд дозволів, призначених для певної папки в поштовій скриньці користувача.

Set-MailboxFolderPermission

Змінення дозволів, призначених для певної папки в поштовій скриньці користувача.

Remove-MailboxFolderPermission

Вилучення в користувача дозволу на доступ до певної папки в поштовій скриньці іншого користувача.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Дозвіл «Надсилати від імені»

Використовуйте ці командлети для перегляду, надання та скасування дозволів «Надсилати від імені». Дозвіл «Надсилати від імені», також відомий як дозвіл «SendAs», надає користувачу дозвіл на використання адреси електронної пошти іншого одержувача в полі «Від». Докладніші відомості див. у статті Надання користувачам дозволу надсилати повідомлення від імені іншого користувача.

 

Командлет Опис

Add-RecipientPermission

Надання користувачам дозволу «Надсилати від імені».

Get-RecipientPermission

Перегляд наданих користувачам дозволів «Надсилати від імені».

Remove-RecipientPermission

Вилучення дозволу «Надсилати від імені» у користувачів.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Відповідність

Використовуйте ці командлети, щоб допомогти своїй організації дотримуватися юридичних і ділових вимог.

Пошук у кількох поштових скриньках

Використовуйте ці командлети для пошуку в поштових скриньках організації повідомлень електронної пошти та повідомлень інших типів, які містять певні ключові слова. Ці командлети визначаються лише в ролі пошуку в поштових скриньках і мають призначатися керівникам із надання відомостей. Щоб використовувати командлети пошуку в поштових скриньках, потрібно бути учасником рольової групи керування наданням відомостей. Для отримання докладніших відомостей див. статтю Надання користувачам доступу до пошуку в кількох поштових скриньках.

 

Командлет Опис

Get-MailboxSearch

Перегляд поточних, завершених або зупинених запитів пошуку в кількох поштових скриньках.

New-MailboxSearch

Створення нового запиту пошуку в кількох поштових скриньках. За допомогою цього командлета визначаються параметри пошуку, але фактично пошук запускається за допомогою командлета Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Видалення запиту пошуку в кількох поштових скриньках.

Search-Mailbox

Пошук у поштовій скриньці та копіювання результатів у вказану цільову поштову скриньку, видалення повідомлень із вихідної поштової скриньки або обидві ці дії.

Примітка. Цей командлет також доступний у ролі імпортування й експортування поштових скриньок. За промовчанням роль імпортування й експортування поштових скриньок не призначена жодній рольовій групі.

Set-MailboxSearch

Змінення властивостей наявного запиту пошуку в кількох поштових скриньках.

Start-MailboxSearch

Запуск або відновлення наявного запиту пошуку в кількох поштових скриньках, створеного за допомогою командлета New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Зупинення поточного пошуку в кількох поштових скриньках.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Правила транспортування

Використовуйте ці командлети для перегляду, настроювання, створення та видалення правил транспортування. Правила транспортування можна використовувати для контролю потоку повідомлень електронної пошти в організації. Ви визначаєте певні атрибути повідомлення, або умови, і дії, які потрібно застосувати до будь-якого повідомлення, яке містить ці атрибути. Для отримання докладніших відомостей див. статтю Загальні правила організації.

 

Командлет Опис

Disable-TransportRule

Вимкнення правила транспортування.

Enable-TransportRule

Увімкнення правила транспортування.

Get-TransportRule

Перегляд інформації про вказані правила транспортування або отримання списку правил транспортування організації.

New-TransportRule

Створення правила транспортування.

Remove-TransportRule

Видалення правила транспортування.

Set-TransportRule

Змінення властивостей правила транспортування.

Get-TransportRuleAction

Перегляд інформації про вказані дії правил транспортування або отримання списку всіх дій правил транспортування організації.

Get-TransportRulePredicate

Перегляд інформації про вказані предикати правил транспортування або отримання списку всіх предикатів правил транспортування організації. Предикати правил транспортування можна використовувати як умови або винятки правил транспортування.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Політики нагляду

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання політик нагляду в організаціях Live@edu. Політики нагляду контролюють надсилання й отримання електронної пошти окремих користувачів організації та фільтрують і відхиляють повідомлення електронної пошти, які містять небажані слова. Докладніші відомості див. у статті Політики нагляду.

Примітка.   Політики нагляду недоступні в Microsoft Office Outlook 365.

 

Командлет Опис

Add-SupervisionListEntry

Додавання запису у список дозволеного або забороненого для вказаного користувача.

Get-SupervisionListEntry

Перегляд запису списку дозволеного або забороненого, визначеного для вказаного користувача.

Remove-SupervisionListEntry

Видалення запису зі списку дозволеного або забороненого для вказаного користувача.

Get-SupervisionPolicy

Перегляд настройок політик нагляду для організації.

Set-SupervisionPolicy

Настроювання параметрів політики нагляду.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Керування правами доступу до інформації

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання функцій керування правами доступу до інформації в організації. Керування правами доступу до інформації надає постійний контроль над тим, хто може пересилати, друкувати чи копіювати конфіденційні дані та отримувати до них доступ у повідомленнях електронної пошти. Докладніші відомості див. у статті Настроювання та контроль керування правами доступу до інформації у службі Exchange Online.

 

Командлет Опис

Get-IRMConfiguration

Перегляд конфігурації керування правами доступу до інформації в організації.

Set-IRMConfiguration

Змінення властивостей конфігурації керування правами доступу до інформації в організації.

Test-IRMConfiguration

Перевірка функціональності конфігурації керування правами доступу до інформації в організації.

Get-RMSTemplate

Перегляд інформації про вказані шаблони політики прав служби керування правами AD RMS або отримання списку шаблонів політики прав AD RMS в організації.

Set-RMSTemplate

Змінення властивостей наявного шаблону політики прав AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Перегляд настройок наявного надійного домену публікування в організації. Надійний домен публікування містить параметри, необхідні для використання функцій RMS в організації. Наприклад, користувачі можуть застосовувати шаблони політики прав AD RMS до повідомлень електронної пошти.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Імпортування надійного домену публікування з локального сервера, на якому запущено AD RMS, в організацію.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Видалення наявного надійного домену публікування, імпортованого в організацію.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Змінення властивостей наявного надійного домену публікування в організації.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Правила захисту Outlook

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання правил захисту Outlook. Правила захисту Outlook — це створені адміністратором правила, які застосовуються перед тим, як користувач надсилає повідомлення Outlook. Правила захисту Outlook автоматично застосовують шаблони політики служби керування правами AD RMS до повідомлення перед його надсиланням.

 

Командлет Опис

Disable-OutlookProtectionRule

Вимкнення правила захисту Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Увімкнення правила захисту Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Перегляд інформації про вказані правила захисту Outlook або отримання списку правил захисту Outlook організації.

New-OutlookProtectionRule

Створення правила захисту Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Видалення правила захисту Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Змінення властивостей правила захисту Outlook.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Політики збереження

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання політик збереження в організації. Політика збереження пов'язана із групою тегів політики збереження, які вказують настройки збереження для елементів у поштовій скриньці. Політика може містити один тег політики збереження за промовчанням і кілька інших тегів політики збереження. До поштової скриньки може застосовуватися лише одна політика збереження. Докладніші відомості див. у статті Настроювання та керування політиками збереження у службі Exchange Online.

 

Командлет Опис

Get-RetentionPolicy

Перегляд інформації про вказані політики збереження або отримання списку політик збереження організації.

New-RetentionPolicy

Створення політики збереження.

Remove-RetentionPolicy

Видалення політики збереження.

Set-RetentionPolicy

Змінення властивостей політики збереження.

Get-RetentionPolicyTag

Перегляд інформації про вказані теги політики збереження або отримання списку тегів політики збереження організації. Теги політики збереження використовуються для застосування настройок збереження повідомлень до повідомлень або папок.

New-RetentionPolicyTag

Створення тега політики збереження.

Remove-RetentionPolicyTag

Видалення тега політики збереження.

Set-RetentionPolicyTag

Змінення властивостей тега політики збереження.

Start-ManagedFolderAssistant

Негайне впровадження політик збереження, настроєних у вказаній поштовій скриньці.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Класифікації повідомлень

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання класифікацій повідомлень в організації. Після створення класифікацій повідомлень користувачі можуть застосовувати їх до повідомлень у веб-застосунку Outlook Web App, або ви можете застосовувати їх до повідомлень за допомогою правил транспортування. Класифікації також можна використовувати як умови або винятки правил транспортування.

 

Командлет Опис

Get-MessageClassification

Перегляд інформації про вказані класифікації повідомлень або отримання списку класифікацій повідомлень в організації.

New-MessageClassification

Створення класифікації повідомлень.

Remove-MessageClassification

Видалення класифікації повідомлень.

Set-MessageClassification

Змінення властивостей класифікації повідомлень.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Архівування та протоколювання

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання параметрів архівування та протоколювання для організації. Докладніші відомості див. у перелічених нижче статтях.

Примітка.   Архівування недоступне в організаціях Live@edu.

 

Командлети Опис

Disable-Mailbox

Вимкнення архівування наявної поштової скриньки за допомогою параметра Archive.

Enable-Mailbox

Увімкнення архівування наявної поштової скриньки за допомогою параметра Archive.

Disable-JournalRule

Вимкнення правила журналу. Правила журналу використовуються для записування, або «протоколювання», повідомлень електронної пошти, які надсилаються чи надходять від певних одержувачів. Якщо повідомлення відповідає умовам, які визначено правилом журналу, таке повідомлення протоколюється.

Enable-JournalRule

Увімкнення правила журналу.

Get-JournalRule

Перегляд інформації про вказані правила журналу або отримання списку правил журналу організації.

New-JournalRule

Створення правила журналу.

Remove-JournalRule

Видалення правила журналу.

Set-JournalRule

Змінення властивостей правила журналу.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Звітування

Використовуйте ці командлети для перегляду звітів і статистики організації.

Журналювання перевірок

Використовуйте ці командлети для настроювання журналювання перевірок і перегляду журналів перевірок. Журналювання перевірок записує певні дії, які виконують певні користувачі. Докладніші відомості див. у статті Запис дій користувача за допомогою журналювання аудиту.

 

Командлет Опис

Search-AdminAuditLog

Пошук у вмісті журналу перевірок адміністратора.

Write-AdminAuditLog

Додавання коментарів до журналу перевірок адміністратора.

Get-AdminAuditLogConfig

Перегляд параметрів конфігурації для журналювання перевірок поточного адміністратора.

New-AdminAuditLogSearch

Пошук у вмісті журналу перевірок адміністратора та надсилання результатів указаним одержувачам.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Перегляд облікових записів, які не враховуються під час журналювання перевірок поштових скриньок.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Визначення облікових записів, які не враховуються під час журналювання перевірок поштових скриньок. Наприклад, тут можна вказати службові облікові записи, які часто отримують доступ до поштових скриньок, щоб зменшити кількість зайвої інформації в журналах перевірки поштових скриньок.

Search-MailboxAuditLog

Пошук у вмісті журналу перевірок поштових скриньок.

New-MailboxAuditLogSearch

Пошук у вмісті журналу перевірок поштових скриньок і надсилання результатів указаним одержувачам.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Відстеження повідомлень

Використовуйте ці командлети для відстеження інформації про доставку повідомлень, надісланих або отриманих із певної поштової скриньки в організації. Докладніші відомості див. у статті Звіти про доставку для адміністраторів.

 

Командлет Опис

Get-MessageTrackingReport

Отримання даних для визначеного звіту про відстеження повідомлень. Для використання цього командлета потрібно вказати ідентифікатор звіту про відстеження повідомлень, який потрібно переглянути. Тому спочатку необхідно використати командлет Search-MessageTrackingReport, щоб знайти ідентифікатор звіту про відстеження повідомлень для потрібного повідомлення. Після цього ідентифікатор звіту про відстеження повідомлень передається з результатів командлета Search-MessageTrackingReport до командлета Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Пошук унікального звіту про відстеження повідомлень на основі вказаної умови пошуку. Після цього можна передати ідентифікатор цього звіту про відстеження повідомлень командлета Get-MessageTrackingReport для отримання повної інформації про відстеження повідомлень.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Інші командлети звітування

 

Командлет Опис

Get-FailedContentIndexDocuments

Перегляд списку документів у поштовій скриньці, які не вдалось індексувати за допомогою служби пошуку Exchange.

Get-LogonStatistics

Перегляд відомостей про відкриті сеанси роботи з певною поштовою скринькою, наприклад ім’я користувача, час входу та час останнього доступу. Користувач повинен вийти, щоб закрити сеанс роботи, тому для користувачів, які просто закрили свій браузер, можуть відображатися кілька сеансів.

Get-MailboxFolderStatistics

Перегляд інформації про папки у вказаній поштовій скриньці, зокрема про кількість і розмір елементів у папці, ім'я та ідентифікатор папки, а також іншої інформації.

Get-MailboxStatistics

Перегляд інформації про вказану поштову скриньку, зокрема розмір поштової скриньки, кількість наявних повідомлень і час останнього доступу до неї.

Get-RecipientStatisticsReport

Перегляд інформації про загальну кількість одержувачів в організації, зокрема кількість поштових скриньок, активних поштових скриньок, контактів і груп розсилки.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Домени

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання параметрів внутрішніх і зовнішніх доменів, які визначено в організації.

Допустимі домени

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання допустимих доменів. Допустимий домен — це будь-який простір імен SMTP, для якого організація електронної пошти, розміщена у хмарі, надсилає або отримує електронну пошту. Докладніші відомості див. у статті Допустимі домени.

 

Командлет Опис

Get-AcceptedDomain

Перегляд інформації про конфігурацію для всіх або для певних допустимих доменів.

Set-AcceptedDomain

Настроювання параметрів для допустимого домену, зареєстрованого у хмарній службі електронної пошти.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Віддалені домени

Використовуйте ці командлети для перегляду, створення, видалення та настроювання віддалених доменів. Віддалені домени визначають настройки для потоку пошти на основі кінцевого домену кожного повідомлення електронної пошти. Докладніші відомості див. у статті Віддалені домени.

 

Командлет Опис

Get-RemoteDomain

Перегляд відомостей про конфігурацію для всіх або для певного віддаленого домену.

New-RemoteDomain

Створення нового запису віддаленого домену для настроювання формату повідомлення та політики для повідомлень, які надсилаються до цього домену.

Remove-RemoteDomain

Видалення запису віддаленого домену.

Set-RemoteDomain

Настроювання формату повідомлення та параметрів політики для наявного запису віддаленого домену.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Настройки поштової скриньки

Використовуйте ці командлети для настроювання та керування порядком доступу користувачів до служби електронної пошти, розміщеної у хмарі.

 

Командлет Опис

Get-CASMailbox

Перегляд протоколів, увімкнутих для клієнтських підключень для однієї або кількох поштових скриньок організації.

Set-CASMailbox

Настроювання протоколів підключення клієнтського доступу, увімкнутих для певної поштової скриньки.

Get-CASMailboxPlan

Перегляд настройок клієнтського доступу за промовчанням, які застосовуються до нових поштових скриньок організації.

Get-OWAMailboxPolicy

Перегляд політик, які можна застосувати до поштових скриньок із підключенням через застосунок Outlook Web App, а також настроєних для цих політик параметри.

Get-MailboxPlan

Перегляд відомостей про плани поштових скриньок, доступні для організації, та їхні настройки. План поштової скриньки — це шаблон підготовки користувача.

Set-MailboxPlan

Змінення короткого імені плану поштової скриньки або встановлення альтернативного плану поштової скриньки як плану за промовчанням.

New-OWAMailboxPolicy

Створення нової політики, яку можна застосувати до поштових скриньок в організації для впровадження параметрів підключень веб-застосунку Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Видалення наявної політики, яка використовується для впровадження параметрів підключень веб-застосунку Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Настроювання параметрів наявної політики, яка застосовується до поштових скриньок організації для впровадження параметрів підключень веб-застосунку Outlook Web App.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Настройки організації

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання параметрів організації.

 

Командлет Опис

Get-OrganizationConfig

Перегляд відомостей про різноманітні настройки в організації.

Set-OrganizationConfig

Настроювання різних параметрів організації.

Get-TransportConfig

Перегляд параметрів конфігурації транспорту, наприклад мови, якою надсилаються сповіщення про стан доставки.

Set-TransportConfig

Змінення параметрів конфігурації транспорту, наприклад мови сповіщень про стан доставки.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Уособлення застосунків

Цьому командлету призначено роль RBAC ApplicationImpersonation; він використовує веб-служби Microsoft Exchange (EWS), щоб дозволити програмний доступ до поштових скриньок Exchange Online. Докладніші відомості див. у цій статті на сайті MSDN.

 

Командлет Опис

Impersonate-ExchangeUser

Надання вказаному обліковому запису служби програмного доступу до поштових скриньок користувачів.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Федеративне делегування та гібридне розгортання

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання федеративного делегування та гібридного розгортання для організації.

Федеративне делегування

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання параметрів федеративного делегування для свого домену. Для федеративного делегування, також відомого як інтегрований спільний доступ, використовується шлюз Microsoft Federation Gateway — ідентифікаційна служба, розміщена у хмарі (надається корпорацією Майкрософт), яка виступає в ролі посередника між локальною організацією Microsoft Exchange Server 2010 і організацією електронної пошти, розміщеною у хмарі. Докладніші відомості див. у статті Настроювання федеративного делегування у хмарі.

 

Командлет Опис

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Перегляд ідентифікатора федеративної організації та пов'язаних відомостей, зокрема федеративних доменів, контактів організації та стану.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Настроювання ідентифікатора федеративної організації вашої організації.

Get-FederationInformation

Перегляд інформації про федерацію, зокрема імен федеративних доменів і цільових URL-адрес, із зовнішньої організації Exchange.

Get-FederationTrust

Перегляд федеративних довірчих зв’язків, настроєних для організації.

Get-OrganizationRelationship

Перегляд настройок зв’язку федеративного делегування для надання інформації про зайнятість або безпечного обміну повідомленнями між організаціями.

New-OrganizationRelationship

Створення зв'язку федеративного делегування між організаціями.

Remove-OrganizationRelationship

Видалення зв'язку федеративного делегування між організаціями.

Set-OrganizationRelationship

Настроювання зв'язку федеративного делегування між організаціями.

Test-OrganizationRelationship

Перевірка належної конфігурації та правильного функціонування зв'язку федеративного делегування між організаціями.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Політики спільного доступу

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання політик спільного доступу. Політики спільного доступу регулюють, як користувачі всередині організації можуть надавати спільний доступ до календаря та контактів користувачам за межами організації.

 

Командлет Опис

Get-SharingPolicy

Перегляд інформації про вказані політики спільного доступу або отримання списку політик спільного доступу організації.

New-SharingPolicy

Створення нової політики спільного доступу.

Remove-SharingPolicy

Видалення політики спільного доступу. Перед тим як видалити політику спільного доступу, потрібно переконатися, що її не призначено жодній поштовій скриньці.

Set-SharingPolicy

Змінення настройок наявної політики спільного доступу.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Відомості про доступність

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання відомостей про доступність (стан зайнятості), до яких ваша організація надає доступ інших організаціям.

 

Командлет Опис

Add-AvailabilityAddressSpace

Визначення методу доступу й пов’язаних облікових даних для міжорганізаційного обміну відомостями про зайнятість.

Get-AvailabilityAddressSpace

Перегляд відомостей щодо настройок обміну відомостями про зайнятість у вашій організації Exchange.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Видалення попередньо визначеного простору адрес доступності та пов’язаних із ним облікових даних, що використовуються для міжорганізаційних запитів на відомості про зайнятість.

Get-AvailabilityConfig

Перегляд довірених облікових записів, які використовуються під час міжорганізаційного обміну відомостями про зайнятість.

New-AvailabilityConfig

Створення міжорганізаційного обміну відомостями про зайнятість.

Remove-AvailabilityConfig

Видалення попередньо настроєного міжорганізаційного обміну відомостями про зайнятість.

Set-AvailabilityConfig

Настроювання рівня доступу до відомостей про зайнятість.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Переміщення поштових скриньок

Використовуйте ці командлети для переміщення поштових скриньок між організацією, розміщеною у хмарі, і локальною організацією Exchange. Для переміщення поштових скриньок між організацією, розміщеною у хмарі, і локальною організацією потрібне гібридне розгортання. Докладніші відомості див. у статті Гібридне розгортання Exchange і перенесення за допомогою служби Office 365.

 

Командлети Опис

Get-MoveRequest

Перегляд стану поточного переміщення поштової скриньки, яке було ініційовано за допомогою командлета New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Створення нового переміщення поштової скриньки.

Remove-MoveRequest

Скасування переміщення поштової скриньки, яке було ініційовано за допомогою командлета New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Відновлення призупиненого або невдалого запиту переміщення.

Set-MoveRequest

Змінення властивостей наявного запиту переміщення.

Suspend-MoveRequest

Призупинення запиту переміщення до переходу у стан CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Перегляд докладних відомостей про запит переміщення.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Параметри поштової скриньки

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання параметрів поштової скриньки користувача, які доступні у веб-застосунку Outlook Web App > «Параметри». Щоб отримати доступ до сторінки параметрів користувача, див. статтю Доступ до сторінки параметрів іншого користувача..

 

Командлет Опис

Get-CalendarNotification

Перегляд правил сповіщень календаря в поштовій скриньці користувача. Користувачі можуть отримувати текстові сповіщення про зміни в подіях календаря та порядку денному.

Get-CalendarProcessing

Перегляд параметрів обробки календаря для вказаної поштової скриньки. Типові значення: AutoUpdate — для поштових скриньок користувачів, AutoAccept — для поштових скриньок приміщень і обладнання.

Set-CalendarProcessing

Змінення параметрів обробки календаря для вказаної поштової скриньки. Крім того, настроюються всі параметри ресурсів для поштової скриньки приміщення або обладнання.

Disable-InboxRule

Вимкнення правила папки «Вхідні» в поштовій скриньці користувача. Правила папки «Вхідні» обробляють повідомлення в папці «Вхідні» на основі вказаних умов і виконують відповідні дії, наприклад переміщення повідомлення до вказаної папки або видалення повідомлення.

Примітка. Коли ви створюєте, змінюєте, переміщуєте, вмикаєте або вимикаєте правила папки «Вхідні», усі клієнтські правила, які створила програма Microsoft Outlook, видаляються.

Enable-InboxRule

Увімкнення правила папки «Вхідні» в поштовій скриньці користувача.

Get-InboxRule

Перегляд інформації про вказані правила папки «Вхідні» або отримання списку правил папки «Вхідні» в поштовій скриньці користувача.

New-InboxRule

Створення правила папки «Вхідні» в поштовій скриньці користувача.

Remove-InboxRule

Видалення правила папки «Вхідні» в поштовій скриньці користувача.

Set-InboxRule

Змінення властивостей правила папки «Вхідні» в поштовій скриньці користувача.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Перегляд настройок автоматичних відповідей у поштовій скриньці користувача.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Настроювання параметрів автоматичних відповідей у поштовій скриньці користувача.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Перегляд настройок календаря для поштової скриньки користувача.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Настроювання параметрів календаря користувача. Ці параметри впливають на зовнішній вигляд календаря користувача та роботу нагадувань у веб-застосунку Outlook Web App. Ці параметри також визначають, як користувачу надсилаються запрошення на наради, відповіді та сповіщення.

Get-MailboxCalendarFolder

Перегляд інформації для папок календаря користувача. Ця інформація включає ім'я папки календаря, поточний стан публікування або спільного доступу до папки, кількість календарних днів і дати публікації, рівень деталізації опублікованої інформації календаря, можливість пошуку календаря в Інтернеті за опублікованою URL-адресою та опубліковану URL-адреса календаря.

Set-MailboxCalendarFolder

Настроювання параметрів публікування або спільного доступу до папки календаря в поштовій скриньці користувача.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Перегляд конфігурації правила небажаної пошти в поштовій скриньці користувача.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Настроювання правила небажаної пошти в поштовій скриньці користувача.

Get-MailboxMessageConfiguration

Перегляд настройок повідомлення електронної пошти для поштової скриньки користувача. Ці настройки включають підпис електронної пошти, формат повідомлення, параметри повідомлення, сповіщення про прочитання, область читання та розмови.

Set-MailboxMessageConfiguration

Настроювання параметрів повідомлення електронної пошти для поштової скриньки користувача.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Перегляд регіональних параметрів для поштової скриньки користувача. Ці параметри включають часовий пояс, формат часу, дату й мову.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Настроювання регіональних параметрів для поштової скриньки користувача.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Перегляд параметрів перевірки орфографії веб-застосунку Outlook Web App для поштової скриньки користувача. Ці параметри включають мову словника та ігнорування слів, що містять цифри або повністю складаються з букв верхнього регістру.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Настроювання параметрів перевірки орфографії веб-застосунку Outlook Web App для поштової скриньки користувача.

Get-MessageCategory

Перегляд інформації про вказані категорії повідомлень або отримання списку категорій повідомлень у поштовій скриньці користувача.

Get-SendAddress

Перегляд адрес електронної пошти в поштовій скриньці користувача, які можна настроїти як адресу відправника за промовчанням. Настроювання адреси відправника за промовчанням доцільне, лише якщо в поштовій скриньці користувача настроєно підписки POP, IMAP або Hotmail. Адреса відправника за промовчанням установлюється за допомогою параметра SendAddressDefault командлета Set-MailboxMessageConfiguration. Користувач може перезаписати адресу відправника за промовчанням під час створення повідомлення електронної пошти у веб-застосунку Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Перегляд параметрів служби коротких повідомлень (SMS) користувача. Ці параметри включають стан увімкнення протоколу безпроводової синхронізації Microsoft Exchange ActiveSync, ідентифікатор країни або регіону користувача, ідентифікатор оператора мобільного зв’язку, ідентифікатор інтернет-провайдера та номер телефону сповіщення.

Import-ContactList

Імпортування контактів пошти користувача в поштову скриньку, розміщену у хмарі, з файлу даних із роздільниками-комами (CSV).

Get-HotmailSubscription

Перегляд настройок підписки Hotmail, настроєної для певної поштової скриньки.

Set-HotmailSubscription

Змінення настройок підписки Hotmail, настроєної для вказаної поштової скриньки.

Get-ImapSubscription

Перегляд інформації про підписку IMAP або пов’язаний обліковий запис, для вказаної поштової скриньки. Використовуйте цю команду, щоб допомогти користувачам усунути неполадки підключення за протоколом IMAP.

Set-ImapSubscription

Настроювання параметрів підписки IMAP для поштової скриньки.

Get-PopSubscription

Перегляд відомостей про підписку POP для вказаної поштової скриньки. Використовуйте цю команду, щоб допомогти користувачам усунути неполадки підключення за протоколом POP.

Set-PopSubscription

Настроювання параметрів підписки POP для поштової скриньки.

Get-Subscription

Перегляд підписок на облікові записи зовнішньої електронної пошти для вказаної поштової скриньки. Використовуйте цю команду, якщо ви точно не знаєте, які підписки налаштував користувач.

Remove-Subscription

Видалення підписки на обліковий запис зовнішньої електронної пошти з поштової скриньки користувача.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Протокол безпроводової синхронізації Exchange ActiveSync

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання протоколу безпроводової синхронізації Exchange ActiveSync в організації. Докладніші відомості див. у статті Використання протоколу безпроводової синхронізації Exchange ActiveSync в організації.

 

Командлет Опис

Clear-ActiveSyncDevice

Очищення вмісту мобільного пристрою, який використовує протокол безпроводової синхронізації Exchange ActiveSync для підключення до поштової скриньки в організації. Ця команда зазвичай використовується, коли пристрій загублено або викрадено.

Get-ActiveSyncDevice

Перегляд списку мобільних пристроїв, які використовують протокол безпроводової синхронізації Exchange ActiveSync для підключення до поштових скриньок організації.

Remove-ActiveSyncDevice

Видалення підключення Exchange ActiveSync для мобільного пристрою з поштової скриньки. Для цього потрібно знати ім’я мобільного пристрою та поштової скриньки користувача.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Перегляд правил доступу для пристроїв Exchange ActiveSync, створених за допомогою командлета New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Створення правил доступу для пристроїв Exchange ActiveSync, щоб дозволити користувачам синхронізувати свої поштові скриньки з певними сімействами або моделями мобільних пристроїв.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Видалення наявних правил доступу для пристроїв Exchange ActiveSync з організації.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Настроювання наявних правил доступу для пристроїв Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Перегляд списку пристроїв Exchange ActiveSync, які підключено до поштових скриньок організації.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Перегляд списку мобільних телефонів, настроєних для синхронізації з поштовою скринькою певного користувача, і статистики синхронізації для кожного пристрою. Відображається статистика, наприклад час останньої спроби синхронізації та ідентифікаційні дані пристрою.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Перегляд політик, які можуть застосовуватися до пристроїв Exchange ActiveSync, підключених до поштових скриньок організації, а також параметрів, настроєних для цих політик.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Створення політики поштової скриньки Exchange ActiveSync, яка може застосовуватися до поштових скриньок організації для впровадження параметрів підключених пристроїв Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Видалення наявних політик поштових скриньок Exchange ActiveSync, які застосовують параметри підключених пристроїв Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Настроювання параметрів наявної політики, застосованої до поштових скриньок організації для впровадження параметрів підключених пристроїв Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Перегляд параметрів Exchange ActiveSync для організації.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Настроювання параметрів за промовчанням Exchange ActiveSync для організації. Наприклад, можна встановити рівень доступу за промовчанням, щоб дозволяти, блокувати або брати на карантин нові пристрої.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Уніфікований обмін повідомленнями

Використовуйте ці командлети для перегляду та настроювання уніфікованого обміну повідомленнями в Microsoft Office 365 для підприємств. Докладніші відомості див. у статті Використання служби уніфікованого обміну повідомленнями для підключення програми Exchange до телефонної системи.

Примітка. Служба уніфікованого обміну повідомленнями недоступна в організаціях Live@edu.

 

Командлет Опис

Disable-UMAutoAttendant

Вимкнення наявного автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями, який зараз увімкнуто. Ви не можете вимкнути автосекретар служби уніфікованого обміну повідомленнями, якщо його пов’язано з групою відстеження уніфікованого обміну повідомленнями, пов'язаною з абонентською групою уніфікованого обміну повідомленнями за промовчанням.

Enable-UMAutoAttendant

Увімкнення наявного автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями, який зараз вимкнуто. Після створення автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями він не вмикається за промовчанням. Щоб автосекретар відповідав на вхідні виклики, його потрібно спочатку ввімкнути.

Get-UMAutoAttendant

Перегляд інформації про вказані автосекретарі уніфікованого обміну повідомленнями або отримання списку автосекретарів уніфікованого обміну повідомленнями організації.

New-UMAutoAttendant

Створення нового автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями. Після створення нового автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями його буде зв’язано з одною абонентською групою уніфікованого обміну повідомленнями, яка містить список додаткових номерів.

Remove-UMAutoAttendant

Видалення автосекретаря уніфікованого обміну повідомленням. Ця дія також видалить екземпляри автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями з усіх пов’язаних абонентських груп уніфікованого обміну повідомленнями. Після видалення автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями він більше не відповідатиме на вхідні виклики на настроєні додаткові номери.

Set-UMAutoAttendant

Змінення настройок наявного автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями. Деякі значення для автосекретаря уніфікованого обміну повідомленнями можна змінити, лише видаливши автосекретар і створивши новий.

Export-UMCallDataRecord

Експортування записів даних викликів уніфікованого обміну повідомленнями для вказаної дати у файл даних із роздільниками-комами (CSV). Записи даних викликів уніфікованого обміну повідомленнями можна фільтрувати за певними абонентськими групами уніфікованого обміну повідомленнями та шлюзами ІР уніфікованого обміну повідомленнями. Однак, якщо шлюз ІР уніфікованого обміну повідомленнями не вказується, буде повернуто всі записи даних викликів.

Get-UMCallDataRecord

Перегляд записів даних викликів для певної поштової скриньки користувача з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями.

Get-UMCallSummaryReport

Перегляд сукупної статистики про всі отримані або здійснені в організації виклики, включно з голосовими повідомленнями, пропущеними викликами, доступом передплатників, автосекретарем і факсимільними викликами.

Get-UMDialPlan

Перегляд інформації про вказані абонентські групи уніфікованого обміну повідомленнями або отримання списку абонентських груп уніфікованого обміну повідомленнями організації.

New-UMDialPlan

Створення абонентської групи уніфікованого обміну повідомленнями.

Remove-UMDialPlan

Видалення абонентської групи уніфікованого обміну повідомленнями.

Set-UMDialPlan

Змінення властивостей наявної абонентської групи уніфікованого обміну повідомленнями.

Get-UMHuntGroup

Перегляд інформації про вказані групи відстеження уніфікованого обміну повідомленнями або отримання списку груп відстеження уніфікованого обміну повідомленнями організації. Для перегляду певної групи відстеження уніфікованого обміну повідомленнями потрібно вказати ім’я шлюзу ІР уніфікованого обміну повідомленнями, пов’язаного з цією групою відстеження, наприклад Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Створення нової групи відстеження уніфікованого обміну повідомленнями, що використовується для пов’язання вхідних викликів із певною абонентською групою уніфікованого обміну повідомленнями. Група відстеження уніфікованого обміну повідомленнями потрібна для того, щоб дозволити зв’язок між шлюзом ІР уніфікованого обміну повідомленнями та абонентською групою уніфікованого обміну повідомленнями.

Remove-UMHuntGroup

Видалення групи відстеження уніфікованого обміну повідомленнями. Група відстеження уніфікованого обміну повідомленнями видаляється також зі шлюзу ІР уніфікованого обміну повідомленнями.

Disable-UMIPGateway

Вимкнення шлюзу IP уніфікованого обміну повідомленнями. Шлюз ІР уніфікованого обміну повідомленнями більше не відповідає на вхідні виклики та не здійснює вихідні виклики.

Enable-UMIPGateway

Увімкнення шлюзу IP уніфікованого обміну повідомленнями. Шлюз ІР уніфікованого обміну повідомленнями відповідає на вхідні виклики та здійснює вихідні виклики через шлюз ІР.

Get-UMIPGateway

Перегляд інформації про вказані шлюзи ІР уніфікованого обміну повідомленнями або отримання списку шлюзів ІР уніфікованого обміну повідомленнями організації.

New-UMIPGateway

Створення нового шлюзу IP уніфікованого обміну повідомленнями.

Remove-UMIPGateway

Видалення шлюзу IP уніфікованого обміну повідомленнями.

Set-UMIPGateway

Змінення настройок шлюзу ІР уніфікованого обміну повідомленнями.

Disable-UMMailbox

Вимкнення функцій уніфікованого обміну повідомленнями для поштової скриньки з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями.

Enable-UMMailbox

Увімкнення функцій уніфікованого обміну повідомленнями для поштової скриньки.

Get-UMMailbox

Перегляд даних уніфікованого обміну повідомленнями про вказані поштові скриньки з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями або отримання списку поштових скриньок з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями в організації.

Set-UMMailbox

Змінення настройок уніфікованого обміну повідомленнями для поштової скриньки з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями.

Get-UMMailboxPIN

Перегляд інформації, обчисленої з даних PIN-коду, що зберігається в зашифрованому вигляді в поштовій скриньці користувача з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями. Цей командлет також показує, чи поштову скриньку або доступ користувача заблоковано.

Set-UMMailboxPIN

Скидання PIN-коду для поштової скриньки з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями.

Get-UMMailboxPolicy

Перегляд інформації про вказану політику поштової скриньки уніфікованого обміну повідомленнями або отримання списку політик поштової скриньки уніфікованого обміну повідомленнями в організації.

New-UMMailboxPolicy

Створення нової політики поштової скриньки уніфікованого обміну повідомленнями.

Remove-UMMailboxPolicy

Видалення політики поштової скриньки уніфікованого обміну повідомленнями. Політику поштової скриньки уніфікованого обміну повідомленнями видалити не можна, якщо на неї посилається будь-яка поштова скринька з підтримкою уніфікованого обміну повідомленнями.

Set-UMMailboxPolicy

Змінення настройок наявної політики поштової скриньки уніфікованого обміну повідомленнями. Настройки включають політики PIN-коду, настройки текстових повідомлень і обмеження щодо набору номерів.

Export-UMPrompt

Експортування аудіофайлу, який використовується як привітання та підказка для абонентських груп уніфікованого обміну повідомленнями й автосекретарів.

Import-UMPrompt

Імпортування власного аудіофайлу, який може використовуватися для абонентських груп уніфікованого обміну повідомленнями й автосекретарів.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

Отримання довідки в командному рядку

У командному рядку можна отримати довідку щодо окремих командлетів. Використовуйте довідку з командного рядка для визначення параметрів, які використовуються в кожному командлеті, і відповідного синтаксису.

Довідка командного рядка може повернути відомості з різними рівнями деталізації. Використовуйте наведені нижче команди, щоб отримати в командному рядку точнішу довідку. Дізнайтеся більше про командлет Get-Help і відповідний синтаксис у довідці сервера Microsoft Exchange Server у статті Отримання довідки. Хоча цей розділ стосується оболонки керування Exchange, що використовується в локальних розгортаннях Exchange, її вміст також стосується хмарної служби та Windows PowerShell V2 з віддаленим керуванням Windows.

 

Команда довідки Опис Приклад

Get-Help <cmdlet>

Надає відомості про використання командлета та його синтаксис.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Відображає приклади поширеного використання командлетів.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Надає опис командлета, його синтаксис, повний список параметрів, їх використання, а також приклади.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Організації у хмарі мають доступ до підмножини всіх командлетів для керування в Exchange. Крім того, ці організації мають доступ до підмножини всіх параметрів, доступних для цих командлетів. Довідка командного рядка для локальних і хмарних розгортань зараз не відрізняється. Таким чином, у довідці командного рядка відображатимуться деякі командлети й параметри, які не стосуються служби електронної пошти, розміщеної у хмарі.

Загалом, можна ігнорувати будь-які параметри, які стосуються фізичного ресурсу. Якщо з’являється повідомлення про помилку, у якому зазначається, що параметр не знайдено або командлет не розпізнається, можливо, ви намагаєтеся використати параметр або командлет, заборонені для призначеної вам ролі керування або неприпустимі у вашій організації.

Командлети, доступні адміністраторам служби Exchange Online

 
Пов’язані теми довідки
Триває завантаження...
Ресурси не знайдено.