Exchange Online'daki Kullanılabilir PowerShell Cmdlet'lerine Başvuru

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2012-10-31

Bulut tabanlı kuruluşlarının yöneticileri, Windows Management Framework'te Windows PowerShell’i Windows Uzaktan Yönetimi (WinRM) ile birlikte kullanarak alıcıları ve etki alanı ayarlarını yönetebilir, raporlar oluşturabilir ve sorun gidermeye yardımcı olabilir. Burada, bu yöneticiler tarafından kullanabilen cmdlet’lerin kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz. Bu konuda daha sonra açıklandığı gibi, satır komutunda ayrı cmdlet’lerin kullanımı ile ilgili daha fazla yardım alabilirsiniz.

Not   Tüm kuruluşlar için tüm cmdlet'ler veya özellikler kullanılamaz.

Başlamadan önce

Windows PowerShell'i yüklemeyi ve yapılandırmayı ve hizmete bağlanmayı öğrenmek için bkz. Exchange Online'da Windows PowerShell'i Kullanma.

Alıcı yönetimi

Alıcı nesnelerini görüntülemek, oluşturmak, yapılandırmak ve silmek için aşağıdaki cmdlet’leri kullanın.

Bir Microsoft Office 365 e-posta kuruluşunuz varsa, yeni posta kutularına lisans atamanız gerekir, bunu yapmazsanız yetkisiz kullanım süresi sonunda devre dışı bırakılırlar. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni Posta Kutularına Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Lisansı Atama.

Posta Kutuları

Posta kutularını görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın.

 

Cmdlet Açıklama

Get-Mailbox

Bulut tabanlı posta kutularıyla ilgili bilgileri görüntüler.

New-Mailbox

Kuruluşunuzda, bulut tabanlı e-posta hizmetinde posta kutusu olan yeni bir kullanıcı oluşturur.

Remove-Mailbox

Posta kutusunu siler.

Get-RemovedMailbox

Silinen, ancak kurtarılabilen posta kutularını görüntüler.

Set-Mailbox

Var olan bir posta kutusunun ayarlarını değiştirir.

Undo-SoftDeletedMailbox

Bu cmdlet yalnızca eğitim kuruluşları tarafından Microsoft Live@edu ve Microsoft Office 365 için kullanılabilir. Silinmiş bir posta kutusunu kurtarmak için Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet'ini kullanın. Posta kutuları silindikten sonraki 30 gün içinde kurtarılabilir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Dağıtım Grupları

Bazen "ortak gruplar" da denen dağıtım gruplarını ve güvenli dağıtım gruplarını görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet'leri kullanın. Ortak grup da denen dağıtım grubu, paylaşılan adres defterinde görüntülenen iki veya daha fazla kişiden oluşan bir topluluktur. Daha fazla bilgi için, bkz. Distribution Groups.

 

Cmdlet Açıklama

Get-DistributionGroup

Belirtilen dağıtım gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya paylaşılan adres defterinizdeki dağıtım gruplarının listesini alır. Dağıtım gruplarına bazen "ortak gruplar" da denir.

New-DistributionGroup

Dağıtım grubu oluşturur.

Remove-DistributionGroup

Dağıtım grubunu siler.

Set-DistributionGroup

Var olan dağıtım grubunun özelliklerini değiştirir.

Add-DistributionGroupMember

Var olan bir dağıtım grubuna alıcı ekler.

Get-DistributionGroupMember

Var olan bir dağıtım grubunun üyelerini görüntüler.

Remove-DistributionGroupMember

Bir alıcıyı dağıtım grubu üyeliğinden çıkarır.

Update-DistributionGroupMember

Bir dağıtım grubunun geçerli üyeliğini geçersiz kılar.

Get-Group

Kuruluşunuzdaki tüm dağıtım gruplarını, güvenlik gruplarını ve rol gruplarını görüntüler.

Set-Group

Bir grubun Set-DistributionGroup cmdlet'ini kullanarak değiştiremediğiniz özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Dinamik dağıtım grupları

Kuruluşunuzdaki dinamik dağıtım gruplarını görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet'leri kullanın. Normal bir dağıtım grubunun statik üyelik listesinin tersine; dinamik dağıtım grubunun üyelik listesi gruba her ileti gelişinde hesaplanır. Bu hesaplama, grubu oluşturduğunuzda tanımladığınız filtreleri ve koşulları temel alır. Daha fazla bilgi için, bkz. Dinamik Dağıtım Grupları.

 

Cmdlet Açıklama

Get-DynamicDistributionGroup

Var olan bir dinamik dağıtım grubunun ayarlarını görüntüler.

New-DynamicDistributionGroup

Dinamik dağıtım grubu oluşturur.

Remove-DynamicDistributionGroup

Dinamik dağıtım grubunu siler.

Set-DynamicDistributionGroup

Var olan bir dinamik dağıtım grubunun özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Dış kişiler

Dış kişileri görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Dış kişiler, kuruluşunuzun dışında olup kuruluşunuzun adres defterinde görüntülenebilen kişilerdir. Daha fazla bilgi için bkz. Adres Defterindeki Dış Kişiler.

 

Cmdlet Açıklama

Get-MailContact

Belirtilmiş bir dış kişi veya kişiler ile ilgili bilgileri görüntüler.

New-MailContact

Dış kişi için paylaşılan adres defteri listesi oluşturur.

Remove-MailContact

Kişiyi paylaşılan adres defterinden siler.

Set-MailContact

Var olan bir dış kişinin ayarlarını değiştirir.

Get-Contact

Belirtilen kişiler hakkındaki bilgileri görüntüler veya paylaşılan adres defterinizdeki kişilerin listesini alır.

Set-Contact

Var olan bir kişinin özelliklerini değiştirir. Not: Kişilere e-posta gönderebilmek istiyorsanız, *-MailContact cmdlet’lerini kullanın.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Posta kullanıcıları

Posta kullanıcılarını görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Posta kullanıcısının kuruluşunuzda hesabı vardır, ancak posta kutusu yoktur. Bunun yerine, posta kullanıcısı e-postaları dış e-posta adresi aracılığıyla alır. Daha fazla bilgi için bkz. Posta Kullanıcıları Oluşturma.

 

Cmdlet Açıklama

Get-MailUser

Kuruluşunuzdaki posta kullanıcılarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

New-MailUser

Kuruluşunuzda yeni bir posta kullanıcısı oluşturur.

Remove-MailUser

Var olan bir posta kullanıcısını siler.

Set-MailUser

Var olan bir posta kullanıcısının ayarlarını değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Diğer alıcı cmdlet'leri

 

Cmdlet Açıklama

Get-LinkedUser

Bağlı bir kullanıcı hesabı ile ilgili bilgileri görüntüler. Bağlı kullanıcı hesapları, karma dağıtım senaryolarında kimlik doğrulaması için ve Exchange Alıcı Yönetimi Web Hizmetleri ile kullanılır. Kuruluşunuzdaki bir kullanıcı bir dış kullanıcıya veya sertifikaya bağlanabilir.

Set-LinkedUser

Bağlı kullanıcı hesabının özelliklerini değiştirir.

Get-SecurityPrincipal

Kuruluşunuzdaki güvenlik sorumlularını listeler. Güvenlik sorumluları, izinler ve kullanıcı hakları atayabilen, kullanıcı veya güvenlik grubu gibi varlıklardır.

Get-Recipient

Kuruluşunuzdaki tüm e-posta kullanabilen nesne türleriyle ilgili bilgileri görüntüler. Döndürülen sonuçlar arasında posta kutuları, posta kullanıcıları, kişiler, dağıtım gruplar ve dinamik dağıtım grupları bulunur.

Get-User

Kuruluşunuzdaki posta kutuları ve posta kullanıcılarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

Set-User

Var olan bir posta kutusunun veya posta kullanıcısının özelliklerini değiştirir.

New-MailMessage

E-posta iletisi oluşturur ve e-posta iletisini kullanıcının posta kutusundaki Taslaklar klasörüne yerleştirir.

Test-MAPIConnectivity

Belirtilmiş bir posta kutusunun Microsoft Office Outlook tarafından kullanılan MAPI protokolünü kullanarak bağlanabildiğini doğrulamak için sınama yapar.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Sağlama

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası kullanarak çok sayıda yeni posta kutusu sağlamak için bu cmdlet'leri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Bir CSV Dosyasıyla Yeni Exchange Online Kullanıcıları Alma.

 

Cmdlet Açıklama

Get-ProvisioningRequest

Geçerli sağlama isteğiyle ilgili durum bilgilerini görüntüler. Sağlama isteği CSV dosyasında belirtilen kullanıcılar için yeni bulut tabanlı posta kutuları oluşturur.

New-ProvisioningRequest

CSV dosyasında belirtilen bir grup kullanıcı için yeni bir toplu sağlama isteği gönderir. CSV dosyası denetlenir; başarılı bir şekilde doğrulanırsa, sağlama isteği duraklatılmış durumda oluşturulur. Sağlama işlemini Start-ProvisioningRequest cmdlet'ini kullanarak başlatırsınız.

Remove-ProvisioningRequest

Beklemede veya çalışmakta olan toplu sağlama isteğinin işlenmesini durdurur.

Start-ProvisioningRequest

New-ProvisioningRequest cmdlet'i kullanılarak oluşturulan beklemedeki sağlama isteğini başlatır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Geçiş

E-postayı kurum içi ileti sisteminden bulut tabanlı kuruluşunuza geçirmek için bu cmdlet'leri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. E-posta Geçişine Genel Bakış.

 

Cmdlet Açıklama

Get-MigrationBatch

Geçerli e-posta geçişi toplu işlemiyle ilgili bilgileri görüntüler.

New-MigrationBatch

Posta kutusu verilerini kurum içi IMAP sunucusundan veya Microsoft Exchange ileti sisteminden bulut tabanlı posta kutularına geçirmek için yeni bir geçiş toplu işlemi oluşturur. IMAP geçişi için, posta kutusu verilerini geçirmeden önce bulut tabanlı posta kutuları oluşturmanız gerekir.

Remove-MigrationBatch

Çalıştırılan veya tamamlanmış bir geçiş toplu işlemini siler.

Set-MigrationBatch

Varolan bir geçiş toplu işleminin özelliklerini değiştirir.

Start-MigrationBatch

Beklemedeki e-posta geçişi toplu işlemi için geçiş işlemini başlatır.

Stop-MigrationBatch

İşlenmekte olan geçiş toplu işlemini durdurur.

Test-MigrationServerAvailability

Bulut tabanlı posta kutularına geçirmek istediğiniz posta kutusu verilerini barındıran kurum içi posta sunucusuyla iletişim kurabildiğinizi doğrular.

Get-MigrationStatus

İşlenmekte olan e-posta geçişinin bütününe yönelik bilgileri görüntüler.

Get-MigrationUser

İşlenmekte olan geçiş toplu işlemindeki tek bir kullanıcı posta kutusu veya tüm kullanıcı posta kutularıyla ilgili durum bilgilerini görüntüleyin.

Get-MigrationUserStatistics

Tek bir kurum içi posta kutusunun buluta geçirilmesiyle ilgili durum bilgilerini görüntüleyin.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

İzinler

Etki alanınızdaki kullanıcılara verilen izinleri görüntülemek, atamak ve kaldırmak için bu cmdlet’leri kullanın.

Yönetici rol grupları

Yönetici rolü gruplarını görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Rol grubu, yönetici hakları atanmış evrensel bir güvenlik grubudur. Daha fazla bilgi için bkz. Yönetici Rolü Grupları.

 

Cmdlet Parametre

Get-RoleGroup

Belirtilen rol gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki rol gruplarının listesini alır.

New-RoleGroup

Rol grubu oluşturur.

Remove-RoleGroup

Rol grubunu siler.

Set-RoleGroup

Var olan bir rol grubun özelliklerini değiştirir.

Add-RoleGroupMember

Var olan bir rol grubuna alıcı ekler.

Get-RoleGroupMember

Var olan bir rol grubunun üyelerini görüntüler.

Remove-RoleGroupMember

Bir alıcıyı rol grubu üyeliğinden çıkarır.

Update-RoleGroupMember

Rol grubunun geçerli üyeliğini geçersiz kılar.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Rol atama ilkeleri

Rol atama ilkelerini görüntülemek, oluşturmak, değiştirmek ve silmek için bu cmdlet’leri kullanın. Bir rol atama ilkesi, kullanıcıların hesaplarının ve dağıtım gruplarının ayarlarını yönetmelerini sağlayan, bir veya daha fazla son kullanıcı yönetim rolünden oluşan bir koleksiyondur. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Atama İlkeleri.

Not   Live@edu kuruluşlarında, rol atama ilkesinin özelliklerini oluşturamaz, silemez veya değiştiremezsiniz. Ancak rol atama ilkesine atanacak son kullanıcı rolleri ekleyebilir veya bu rolleri kaldırabilirsiniz.

 

Cmdlet Açıklama

Get-RoleAssignmentPolicy

Belirtilen rol atama ilkeleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki rol atama ilkelerinin listesini alır.

New-RoleAssignmentPolicy

Yeni rol atama ilkesi oluşturur.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Rol atama ilkesini siler.

Set-RoleAssignmentPolicy

Var olan bir rol atama ilkesinin özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Rol tabanlı erişim denetimi

Kuruluşunuzdaki role dayalı erişim denetimi (RBAC) rollerini yönetmek için bu cmdlet'leri kullanın. Kullanıcılara yetenekler atamak için RBAC kullanırsınız. Tüm izinler ve yetenekler yönetim rolleriyle tanımlanır. RBAC rolü veya basitçe rol adı verilen bir yönetim rolü, birinin nelere erişebileceğini ve hangi görevleri gerçekleştirebileceğini tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Erişim Denetimi.

 

Cmdlet Açıklama

Get-ManagementRole

Kuruluşunuzda kullanılabilen yönetim rollerini görüntüler.

New-ManagementRole

Var olan bir rolü temel alan yeni bir yönetim rolü oluşturur.

Remove-ManagementRole

Yönetim rolünü kaldırır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz rolleri kaldırabilirsiniz. Yerleşik rolleri kaldıramazsınız.

Get-ManagementRoleAssignment

Belirli bir kullanıcıya atanmış olan geçerli yönetim rollerini görüntüler.

New-ManagementRoleAssignment

Bir kullanıcıya yeni bir yönetim rolü atar.

Remove-ManagementRoleAssignment

Kullanıcın yönetim rolünü kaldırır.

Set-ManagementRoleAssignment

İlişkili yönetim kapsamı gibi yönetim rolü ataması ayarlarını değiştirir.

Add-ManagementRoleEntry

Var olan bir yönetim rolüne belirli bir cmdlet ve parametrelere erişim ekler.

Get-ManagementRoleEntry

Var olan bir yönetim rolü tarafından kullanılabilen cmdlet ve parametreleri görüntüler.

Remove-ManagementRoleEntry

Var olan bir yönetim rolünden herhangi bir cmdlet erişimini kaldırır.

Set-ManagementRoleEntry

Parametreye erişimi ekler veya kaldırır.

Get-ManagementScope

Kuruluşunuz için tanımlanan yönetim kapsamlarını görüntüler. Yönetim kapsamı, kullanıcının kullanabileceği nesneleri belirler. Örneğin, tipik bir kullanıcının yönetim kapsamı kendi hesabıyla sınırlıdır. Kuruluş yöneticisinin yönetim kapsamı ise etki alanındaki tüm nesnelerdir.

New-ManagementScope

Yeni bir yönetim kapsamı tanımlar.

Remove-ManagementScope

Yönetim kapsamını kaldırır. Yalnızca kendi tanımladığınız yönetim kapsamlarını kaldırabilirsiniz.

Set-ManagementScope

Var olan bir yönetim kapsamının tanımını değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Posta kutusu izinleri

Posta kutusu izinlerini ve posta kutusu klasörü izinlerini görüntülemek, bu izinleri vermek ve iptal etmek için bu cmdlet’leri kullanın.

 

Cmdlet Açıklama

Add-MailboxPermission

Bir kullanıcıya başka bir kullanıcının posta kutusuna erişim izni verir.

Get-MailboxPermission

Kullanıcının posta kutusuna atanan izinleri görüntüler.

Remove-MailboxPermission

Başka bir kullanıcının posta kutusuna erişmesine son vermek için kullanıcının izinlerini kaldırır.

Add-MailboxFolderPermission

Herhangi bir kullanıcıya başka bir kullanıcının posta kutusundaki klasörlere erişme izni verir. Örneğin, herhangi bir kullanıcıya başka bir kullanıcının takvimini kullanması için izin verebilirsiniz. Hedef klasör şu biçimde belirtilir: diğer ad:\klasör adı.

Get-MailboxFolderPermission

Herhangi bir kullanıcının posta kutusundaki belirli bir klasöre atanan izinleri görüntüler.

Set-MailboxFolderPermission

Kullanıcının posta kutusundaki belirli bir klasöre atanan izinleri değiştirir.

Remove-MailboxFolderPermission

Başka bir kullanıcının posta kutusundaki belirli bir klasöre erişimine son vermek için kullanıcının izinlerini kaldırır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Farklı Gönderme izni

Farklı Gönderme izinlerini görüntülemek, bu izinleri vermek ve iptal etmek için bu cmdlet’leri kullanın. SendAs izni olarak da bilinen Farklı Gönderme izni, kullanıcıya başka bir alıcının e-posta adresini Kimden adresinde kullanma izni verir. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcılara Farklı Gönderme İzni Verme.

 

Cmdlet Açıklama

Add-RecipientPermission

Kullanıcılara Farklı Gönderme izni verir.

Get-RecipientPermission

Kullanıcılara verilen Farklı Gönderme iznini görüntüler.

Remove-RecipientPermission

Kullanıcılara verilen Farklı Gönderme iznini iptal eder.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Uyumluluk

Kuruluşunuzun yasal ve işle ilgili gerekliliklere uymasına yardımcı olmak için bu cmdlet'leri kullanın.

Birden çok posta kutusu araması

Kuruluşunuzdaki posta kutularında belirli anahtar sözcükleri içeren e-posta ve diğer ileti türlerini aramak için bu cmdlet'leri kullanın. Bu cmdlet'ler yalnızca Posta Kutusu Arama rolünde tanımlanır ve bulma işlemleriyle ilgilenen yöneticilere atanmaları gerekir. Posta kutusu arama cmdlet'lerini kullanmak için, Bulma Yönetimi rol grubunun üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcılara Çoklu Posta Kutusu Araması Erişimi Verme.

 

Cmdlet Açıklama

Get-MailboxSearch

Devam eden, tamamlanan veya durdurulan birden çok posta kutusu aramasını görüntüler.

New-MailboxSearch

Yeni bir birden çok posta kutusu araması oluşturur. Bu cmdlet ile arama parametrelerini tanımlarsınız, ancak aramayı aslında Start-MailboxSearch cmdlet'ini kullanarak çalıştırırsınız.

Remove-MailboxSearch

Birden çok posta kutusu aramasını kaldırır.

Search-Mailbox

Posta kutusunda arama yapar ve sonuçları belirtilen hedef posta kutusuna kopyalar, iletileri kaynak posta kutusundan veya her iki posta kutusundan da siler.

Not   Bu cmdlet ayrıca Posta Kutusu Alma Verme rolünde de kullanılabilir. Varsayılan olarak, Posta Kutusu Alma Verme rolü hiçbir rol grubuna atanmaz.

Set-MailboxSearch

Var olan bir posta kutusu aramasının özelliklerini değiştirir.

Start-MailboxSearch

New-MailboxSearch cmdlet'ini kullanarak oluşturduğunuz var olan bir birden çok posta kutusu aramasını başlatır veya sürdürür.

Stop-MailboxSearch

Devam eden bir birden çok posta kutusu aramasını durdurur.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Aktarım kuralları

Aktarım kurallarını görüntülemek, yapılandırmak, oluşturmak ve kaldırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Kuruluşunuzdaki e-posta iletilerinin akışını denetlemek için aktarım kuralları kullanabilirsiniz. Belirli ileti özniteliklerini veya koşulları ve söz konusu öznitelikleri içeren iletilere uygulanmasını istediğiniz eylemleri tanımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluş Genelindeki Kurallar.

 

Cmdlet Açıklama

Disable-TransportRule

Aktarım kuralını devre dışı bırakır.

Enable-TransportRule

Aktarım kuralını etkinleştirir.

Get-TransportRule

Belirtilen aktarım kurallarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki aktarım kurallarının listesini alır.

New-TransportRule

Aktarım kuralı oluşturur.

Remove-TransportRule

Aktarım kuralını siler.

Set-TransportRule

Aktarım kuralının özelliklerini değiştirir.

Get-TransportRuleAction

Belirtilen aktarım kuralı eylemleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki kullanılabilir tüm aktarım kuralları eylemlerinin listesini alır.

Get-TransportRulePredicate

Belirtilen aktarım kuralı belirtimleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki kullanılabilir tüm aktarım kuralları belirtimlerinin listesini alır. Aktarım kuralı belirtimlerini aktarım kurallarında koşullar veya özel durumlar olarak kullanabilirsiniz.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Gözetim ilkeleri

Live@edu kuruluşlarında gözetim ilkelerini görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Gözetim ilkeleri, kuruluşunuzdaki kullanıcılara kimlerin e-posta gönderebileceğini ve bu kullanıcıların kimlerden e-posta alabileceğini denetler ve istenmeyen sözcükler içeren e-postaları filtreler ve reddeder. Daha fazla bilgi için bkz. Gözetim İlkeleri.

Not   Gözetim ilkeleri Microsoft Office 365 içinde kullanılamaz.

 

Cmdlet Açıklama

Add-SupervisionListEntry

Belirtilmiş bir kullanıcının İzin listesine veya Reddet listesine girdi ekler.

Get-SupervisionListEntry

Belirtilmiş bir kullanıcı için tanımlanan İzin girdisini ve Reddet girdisini görüntüler.

Remove-SupervisionListEntry

Belirtilmiş bir kullanıcının İzin listesinden veya Reddet listesinden girdi kaldırır.

Get-SupervisionPolicy

Kuruluşunuzdaki gözetim ilkelerinin ayarlarını görüntüler.

Set-SupervisionPolicy

Bir gözetim ilkesinin ayarlarını yapılandırır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Bilgi hakları yönetimi

Kuruluşunuzdaki bilgi hakları yönetimi (IRM) özelliklerini görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. IRM, bir e-posta iletisindeki hassas verilere erişebilecek, bu verileri iletebilecek, yazdırabilecek veya kopyalayabilecek kişileri denetlemek için kalıcı koruma sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange Online'da Bilgi Hakları Yönetimi'ni Kurma ve Yönetme.

 

Cmdlet Açıklama

Get-IRMConfiguration

Kuruluşunuzdaki IRM yapılandırmasını görüntüler.

Set-IRMConfiguration

Kuruluşunuzdaki IRM yapılandırmasının özelliklerini değiştirir.

Test-IRMConfiguration

Kuruluşunuzdaki IRM yapılandırmasının işlevselliğini sınar.

Get-RMSTemplate

Belirtilen Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) haklar ilkesi şablonlarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki AD RMS haklar ilkesi şablonlarının listesini alır.

Set-RMSTemplate

Var olan bir AD RMS haklar ilkesi şablonunun özelliklerini değiştirir.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Kuruluşunuzdaki var olan bir güvenilen yayımlama etki alanının (TPD) ayarlarını görüntüler. Güvenilen yayımlama etki alanında, kuruluşunuzdaki RMS özelliklerini kullanmak için gereken ayarlar bulunur. Örneğin, kullanıcılar e-posta iletilerine AD RMS haklar ilkesi şablonları uygulayabilir.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Güvenilen yayımlama etki alanını, AD RMS çalıştıran kurum içi sunucudan kuruluşunuza alır.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Kuruluşunuza aldığınız var olan bir güvenilen yayımlama etki alanını kaldırır.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Kuruluşunuzdaki var olan bir güvenilen yayımlama etki alanının özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Outlook koruma kuralları

Outlook koruma kurallarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Outlook koruma kuralları, kullanıcı Outlook'tan ileti göndermeden önce uygulanan, yönetici tarafından oluşturulan kurallardır. Outlook koruma kuralları, ileti gönderilmeden önce iletiye Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ilke şablonunu otomatik olarak uygular.

 

Cmdlet Açıklama

Disable-OutlookProtectionRule

Outlook koruma kuralını devre dışı bırakır.

Enable-OutlookProtectionRule

Outlook koruma kuralını etkinleştirir.

Get-OutlookProtectionRule

Belirtilen Outlook koruma kurallarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki Outlook koruma kurallarının listesini alır.

New-OutlookProtectionRule

Outlook koruma kuralı oluşturur.

Remove-OutlookProtectionRule

Outlook koruma kuralını siler.

Set-OutlookProtectionRule

Outlook koruma kuralının özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Bekletme ilkeleri

Kuruluşunuzdaki bekletme ilkelerini görüntülemek, oluşturmak, kaldırmak ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Bekletme ilkesi, posta kutusundaki öğelere yönelik bekletme ayarlarını belirten bir bekletme ilkesi etiketleri grubuyla ilişkilendirilir. Bir ilkede tek bir varsayılan bekletme ilkesi etiketi ve birden çok varsayılan olmayan bekletme ilkesi etiketi bulunabilir. Bir posta kutusuna en çok bir bekletme ilkesi uygulanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange Online'da Bekletme İlkelerini Kurma ve Yönetme.

 

Cmdlet Açıklama

Get-RetentionPolicy

Belirtilen bekletme ilkeleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki bekletme ilkelerinin listesini alır.

New-RetentionPolicy

Bekletme ilkesi oluşturur.

Remove-RetentionPolicy

Bekletme ilkesini siler.

Set-RetentionPolicy

Bekletme ilkesinin özelliklerini değiştirir.

Get-RetentionPolicyTag

Belirtilen bekletme ilkesi etiketleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki bekletme ilkesi etiketlerinin listesini alır. Bekletme ilkesi etiketleri, iletilere ve klasörlere ileti bekletme ayarları uygulamak için kullanılır.

New-RetentionPolicyTag

Bekletme ilkesi etiketi oluşturur.

Remove-RetentionPolicyTag

Bekletme ilkesi etiketini siler.

Set-RetentionPolicyTag

Bekletme ilkesi etiketinin özelliklerini değiştirir.

Start-ManagedFolderAssistant

Belirtilen posta kutusunda yapılandırılan bekletme ilkelerini anında uygular.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

İleti sınıflandırmaları

Kuruluşunuzdaki ileti sınıflandırmalarını görüntülemek, oluşturmak, kaldırmak ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. İleti sınıflandırmaları oluşturulduktan sonra, kullanıcılar bunları Outlook Web App kullanarak uygulayabilir veya siz aktarım kurallarını kullanarak iletilere uygulayabilirsiniz. Ayrıca sınıflandırmaları aktarım kurallarında koşullar veya özel durumlar olarak da kullanabilirsiniz.

 

Cmdlet Açıklama

Get-MessageClassification

Belirtilen ileti sınıflandırmalarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki ileti sınıflandırmalarının listesini alır.

New-MessageClassification

İleti sınıflandırması oluşturur.

Remove-MessageClassification

İleti sınıflandırmasını siler.

Set-MessageClassification

İleti sınıflandırmasının özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Arşivleme ve günlüğe kaydetme

Kuruluşunuzdaki arşivleme ve günlüğe kaydetme ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki konulara bakın:

Not   Arşivleme Live@edu kuruluşlarında kullanılamaz.

 

Cmdlet'ler Açıklama

Disable-Mailbox

Archive parametresini kullanarak var olan bir posta kutusu için arşivi devre dışı bırakın.

Enable-Mailbox

Archive parametresini kullanarak var olan bir posta kutusu için bir arşiv etkinleştirin.

Disable-JournalRule

Günlük kuralını devre dışı bırakır. Günlük kuralları, belirli alıcılara veya alıcılardan gönderilen e-posta iletilerini kaydetmek veya "günlüğe kaydetmek" için kullanılır. Bir ileti günlük kuralında tanımlanan ölçütleri sağladığında bu ileti günlüğe kaydedilir.

Enable-JournalRule

Günlük kuralını etkinleştirir.

Get-JournalRule

Belirtilen günlük kurallarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki günlük kurallarının listesini alır.

New-JournalRule

Günlük kuralı oluşturur.

Remove-JournalRule

Günlük kuralını siler.

Set-JournalRule

Günlük kuralının özelliklerini değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Raporlama

Kuruluşunuzdaki raporları ve istatistikleri görüntülemek için bu cmdlet’leri kullanın.

Denetim günlüğü

Denetim günlüklerini yapılandırmak ve görüntülemek için bu cmdlet’leri kullanın. Denetim günlüğü belirli kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen belirli eylemleri kaydeder. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı Eylemlerini Kaydetmek İçin Denetim Günlüğünü Kullanma.

 

Cmdlet Açıklama

Search-AdminAuditLog

Yönetici denetim günlüğünün içeriğinde arama yapar.

Write-AdminAuditLog

Yönetici denetim günlüğüne açıklama ekler.

Get-AdminAuditLogConfig

Geçerli yönetici denetim günlüğünün yapılandırma ayarlarını görüntüler.

New-AdminAuditLogSearch

Yönetici denetim günlüğünün içeriğinde arama yapar ve sonuçları belirlediğiniz alıcılara gönderir.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Posta kutusu denetim günlüğünü atlayan hesapları görüntüler.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Posta kutusu denetim günlüğünü atlayan hesapları belirtir. Örneğin, posta kutusu denetim günlüklerindeki karmaşayı azaltmak için sık erişilen posta kutularının hizmet hesaplarını belirleyebilirsiniz.

Search-MailboxAuditLog

Posta kutusu denetim günlüğünün içeriğinde arama yapar.

New-MailboxAuditLogSearch

Posta kutusu denetim günlüğünün içeriğinde arama yapar ve sonuçları belirlediğiniz alıcılara gönderir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

İleti izleme

Kuruluşunuzdaki belirli bir posta kutusu tarafından gönderilen veya alınan iletilerle ilgili teslim bilgilerini izlemek için bu cmdlet'leri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Yöneticiler için Teslim Raporu.

 

Cmdlet Açıklama

Get-MessageTrackingReport

Belirli bir ileti izleme raporunun verilerini döndürür. Bu cmdlet görüntülemek istediğiniz ileti izleme raporunun kimliğini belirtmenizi gerektirir. Bu nedenle, belirli bir iletinin ileti izleme raporu kimliğini bulmak için Search-MessageTrackingReport cmdlet'ini kullanmanız gerekir. Sonra Search-MessageTrackingReport cmdlet'inin çıkışındaki ileti izleme raporu kimliğini Get-MessageTrackingReport cmdlet'ine geçirirsiniz.

Search-MessageTrackingReport

Sağlanan arama ölçütüne göre benzersiz ileti izleme raporunu bulun. Sonra tüm ileti izleme bilgilerini almak için bu ileti izleme raporu kimliğini Get-MessageTrackingReport cmdlet'ine geçirebilirsiniz.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Diğer raporlama cmdlet'leri

 

Cmdlet Açıklama

Get-FailedContentIndexDocuments

Bir posta kutusunda bulunan ve Exchange Arama tarafından dizini oluşturulamayan belgelerin listesini görüntüler.

Get-LogonStatistics

Kullanıcı adı, oturum açma zamanı ve son erişim zamanı gibi, açık oturum açma oturumlarına ilişkin bilgileri görüntüler. Oturum açma oturumunu kapatmak için kullanıcının uygulamadan çıkması gerekir; dolayısıyla kullanıcı yalnızca tarayıcıyı kapattığında birden çok oturum açılabilir.

Get-MailboxFolderStatistics

Belirtilen bir posta kutusundaki klasörlerle ilgili olarak, klasördeki öğelerin sayısı ve boyutu, klasörün adı ve kimliği ve benzeri bilgileri görüntüler.

Get-MailboxStatistics

Belirtilmiş bir posta kutusu hakkında, posta kutusunun boyutu, içerdiği ileti sayısı ve son erişim zamanı gibi bilgileri görüntüler.

Get-RecipientStatisticsReport

Kuruluşunuzdaki toplam alıcı sayısıyla ilgili bilgileri, posta kutularının, etkin posta kutularının, kişilerin ve dağıtım gruplarının sayısını da içerecek şekilde görüntüler.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Etki Alanları

Kuruluşunuzda tanımlanan iç ve dış etki alanlarının ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın.

Kabul edilen etki alanları

Kabul edilen etki alanlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Kabul edilen etki alanı, bir bulut tabanlı e-posta kuruluşunun e-posta göndermesi veya alması için kullanılan herhangi bir SMTP ad alanıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Kabul Edilen Etki Alanları.

 

Cmdlet Açıklama

Get-AcceptedDomain

Tüm kabul edilen etki alanları veya belirli bir kabul edilen etki alanı için yapılandırma bilgilerini görüntüler.

Set-AcceptedDomain

Bulut tabanlı e-posta hizmetine kaydettirdiğiniz kabul edilen bir etki alanının ayarlarını yapılandırır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Uzak etki alanları

Uzak etki alanlarını görüntülemek, oluşturmak, silmek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Uzak etki alanları her e-posta iletisinin hedef etki alanına dayalı olarak posta akışı ayarlarını tanımlar. Daha fazla bilgi için bkz. Uzak Etki Alanları.

 

Cmdlet Açıklama

Get-RemoteDomain

Tüm uzak etki alanları veya belirli bir uzak etki alanı için yapılandırma bilgilerini görüntüler.

New-RemoteDomain

Bu etki alanına gönderilen iletilerin ileti biçimlendirmesini ve ilkesini yapılandırabilmeniz için yeni bir uzak etki alanı girişi oluşturur.

Remove-RemoteDomain

Uzak etki alanı girişini kaldırır.

Set-RemoteDomain

Var olan bir uzak etki alanı girişinin ileti biçimlendirme ve ilke ayarlarını yapılandırır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Posta kutusu ayarları

Kullanıcıların bulut tabanlı e-posta hizmetine erişim biçimlerini yapılandırmak ve denetlemek için bu cmdlet’leri kullanın.

 

Cmdlet Açıklama

Get-CASMailbox

Kuruluşunuzdaki bir veya daha fazla posta kutusunun istemci bağlantısı için etkinleştirilen protokolleri görüntüler.

Set-CASMailbox

Belirli bir posta kutusu için etkin olan istemci erişimi bağlantı protokollerini yapılandırır.

Get-CASMailboxPlan

Kuruluşunuzdaki yeni posta kutularına uygulanan varsayılan istemci erişim ayarlarını görüntüler.

Get-OWAMailboxPolicy

Outlook Web App'i kullanarak bağlanan posta kutularına uygulanabilen ilkeleri ve bu ilkeler için yapılandırılan ayarları görüntüler.

Get-MailboxPlan

Kuruluşunuz tarafından kullanılabilen posta kutusu planlarıyla ilgili bilgileri ve bunların ayarlarını görüntüler. Posta kutusu planı, bir kullanıcı hazırlama şablonudur.

Set-MailboxPlan

Posta kutusu planının görünen adını değiştirir veya varsayılan olarak alternatif bir posta kutusu planı ayarlar.

New-OWAMailboxPolicy

Kuruluşunuzdaki posta kutularına Outlook Web App bağlantılarının ayarlarını uygulamak için kullanılacak yeni bir ilke oluşturur.

Remove-OWAMailboxPolicy

Outlook Web App bağlantılarının ayarlarını uygulamak için kullanılan var olan bir ilkeyi kaldırır.

Set-OwaMailboxPolicy

Kuruluşunuzdaki posta kutularına Outlook Web App bağlantılarının ayarlarını uygulamak üzere kullanılan var olan bir ilkenin ayarlarını yapılandırır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Kuruluş ayarları

Kuruluş çapındaki ayarlar görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın.

 

Cmdlet Açıklama

Get-OrganizationConfig

Kuruluşunuzdaki çeşitli ayarlarla ilgili bilgileri görüntüler.

Set-OrganizationConfig

Kuruluşunuzdaki çeşitli ayarları yapılandırır.

Get-TransportConfig

Teslim Durumu Bildirimlerinin (DSN) gönderildiği dil gibi aktarım yapılandırma ayarlarını görüntüler.

Set-TransportConfig

DSN dili gibi aktarım yapılandırma ayarlarını değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Uygulama kimliğine bürünme

Bu cmdlet ApplicationImpersonation RBAC rolüne atanmıştır ve Exchange Online posta kutularına programlı erişim sağlamak için Microsoft Exchange Web Hizmetleri'ni (EWS) kullanır. Daha fazla bilgi için bu MSDN konusuna bakın (sayfa İngilizce olabilir).

 

Cmdlet Açıklama

Impersonate-ExchangeUser

Kullanıcı posta kutularına belirlenmiş bir hizmet hesabı programı için erişimi sağlar.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Federe yetkilendirme veya karma dağıtım

Kuruluşunuzdaki federe yetkilendirme ve karma dağıtım özelliklerini görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın.

Federe yetkilendirme

Etki alanınıza yönelik federe yetkilendirme ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Federe paylaşım da denilen federe yetkilendirme, Microsoft tarafından sağlanan bulut tabanlı bir kimlik hizmeti olan Microsoft Federation Gateway'i, kurum içi Exchange Server 2010 kuruluşunuzla bulut tabanlı e-posta kuruluşunuz arasında güven aracısı olarak kullanır. Daha fazla bilgi için bkz. Bulutta Federe Yetkilendirme Yapılandırma.

 

Cmdlet Açıklama

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Kuruluşunuzun federe kuruluş tanımlayıcısını ve federasyon etki alanları, kuruluş ilgili kişisi ve durum gibi ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüler.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Kuruluşunuzun federe kuruluş tanımlayıcısını yapılandırır.

Get-FederationInformation

Dış Exchange kuruluşundaki federasyon bilgilerini, federasyon etki alanı adlarını ve hedef URL'leri de içerecek şekilde görüntüler.

Get-FederationTrust

Kuruluşunuz için yapılandırılan federasyon güvenlerini görüntüler.

Get-OrganizationRelationship

Kuruluşlar arasındaki serbest/meşgul paylaşımı veya güvenli ileti teslimi için federe yetkilendirme ilişkisi ayarlarını görüntüler.

New-OrganizationRelationship

Kuruluşlar arasında federe yetkilendirme ilişkisi oluşturur.

Remove-OrganizationRelationship

Kuruluşlar arasındaki federe yetkilendirme ilişkisini kaldırır.

Set-OrganizationRelationship

Kuruluşlar arasında federe yetkilendirme ilişkisi yapılandırır.

Test-OrganizationRelationship

Kuruluşlar arasındaki federe yetkilendirme ilişkisinin düzgün yapılandırıldığını ve beklendiği gibi çalıştığını doğrular.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Paylaşım ilkeleri

Paylaşım ilkelerini görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Paylaşım ilkeleri, kuruluşunuzun içindeki kullanıcıların takvim ve kişi bilgilerini kuruluşun dışındaki kullanıcılarla nasıl paylaşacağını düzenler.

 

Cmdlet Açıklama

Get-SharingPolicy

Belirtilen paylaşım ilkeleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki paylaşım ilkelerinin listesini alır.

New-SharingPolicy

Yeni paylaşım ilkesi oluşturur.

Remove-SharingPolicy

Paylaşım ilkesini siler. Paylaşım ilkesini silebilmek için ilkenin hiçbir posta kutusuna atanmadığını doğrulamanız gerekir.

Set-SharingPolicy

Var olan bir paylaşım ilkesinin ayarlarını değiştirir.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Kullanılabilirlik bilgileri

Kuruluşunuzun diğer kuruluşlarla paylaştığı serbest/meşgul kullanılabilirlik bilgilerini görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet'leri kullanın.

 

Cmdlet Açıklama

Add-AvailabilityAddressSpace

Erişim yöntemini ve kuruluşlar arasında serbest/meşgul bilgilerini alıp vermek için kullanılan ilişkili kimlik bilgilerini tanımlayın.

Get-AvailabilityAddressSpace

Exchange kuruluşunuzun kuruluşlar arasında serbest/meşgul bilgileri alıp verme bakımından nasıl yapılandırıldığıyla ilgili ayrıntıları görüntüleyin.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Daha önce tanımlanan kullanılabilirlik adresi alanını ve kuruluşlar arasındaki serbest/meşgul bilgilerine yönelik isteklerde kullanılan ilişkili kimlik bilgilerini kaldırın.

Get-AvailabilityConfig

Kuruluşlar arasında serbest/meşgul bilgileri alıp verme işleminde güvenilen hesapları görüntüleyin.

New-AvailabilityConfig

Kuruluşlar arasında serbest/meşgul bilgileri alıp verme işlemi oluşturun.

Remove-AvailabilityConfig

Önceden yapılandırılmış kuruluşlar arasındaki serbest/meşgul bilgileri alıp verme işlemini kaldırın.

Set-AvailabilityConfig

Serbest/meşgul bilgileri için erişim düzeyini yapılandırın.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Posta kutusu taşımaları

Posta kutularını bulut tabanlı kuruluşunuzla kurum içi Exchange kuruluşunuz arasında taşımak için bu cmdlet'leri kullanın. Posta kutularını bulut ve kurum içi kuruluş arasında taşımak için karma dağıtım gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 ile Exchange Karma Dağıtımı ve Geçişi.

 

Cmdlet'ler Açıklama

Get-MoveRequest

New-MoveRequest cmdlet'i ile başlatılan ve devam eden bir posta kutusu taşıma işleminin durumunu görüntüler.

New-MoveRequest

Yeni bir posta kutusu taşıma işlemi oluşturur.

Remove-MoveRequest

New-MoveRequest cmdlet'i tarafından başlatılan posta kutusu taşıma işlemini iptal eder.

Resume-MoveRequest

Askıya alınan veya başarısız olan bir taşıma isteğini sürdürür.

Set-MoveRequest

Var olan bir taşıma isteğinin özelliklerini değiştirir.

Suspend-MoveRequest

Taşıma isteğini CompletionInProgress durumuna ulaşmadan askıya alır.

Get-MoveRequestStatistics

Taşıma istekleriyle ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Posta kutusu seçenekleri

Outlook Web App > Seçenekleri'nde kullanılabilen kullanıcıların posta kutusu ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet'leri kullanın. Kullanıcının Seçenekler sayfasına erişmek için bkz. Başka Bir Kullanıcının Seçenekler Sayfasına Erişme.

 

Cmdlet Açıklama

Get-CalendarNotification

Kullanıcının posta kutusundaki takvim bildirimi kurallarını görüntüler. Kullanıcılar takvimdeki olaylarda ve günlük ajandalardaki değişiklikleri metin iletisi bildirimleri olarak alabilir.

Get-CalendarProcessing

Belirtilen posta kutusu için takvim işleme ayarlarını görüntüler. Genellikle, kullanıcı posta kutuları için AutoUpdate ve oda veya donanım posta kutuları için AutoAccept değeri kullanılır.

Set-CalendarProcessing

Belirtilen posta kutusu için takvim işleme ayarlarını değiştirir. Ayrıca oda veya donanım posta kutusu için tüm kaynak ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.

Disable-InboxRule

Kullanıcının posta kutusunda Gelen Kutusu kuralını devre dışı bırakır. Gelen kutusu kuralları, Gelen Kutusundaki iletileri belirtilen koşullara göre işler ve iletiyi belirtilen klasöre taşıma veya iletiyi silme gibi eylemleri gerçekleştirir.

Not   Gelen Kutusu kuralı oluşturduğunuzda, kuralı değiştirdiğinizde, etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda, Microsoft Outlook tarafından oluşturulan istemci tarafı kuralları kaldırılır.

Enable-InboxRule

Kullanıcının posta kutusunda Gelen Kutusu kuralını etkinleştirir.

Get-InboxRule

Belirtilen Gelen Kutusu kurallarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kullanıcının posta kutusundaki Gelen Kutusu kurallarının listesini alır.

New-InboxRule

Kullanıcının posta kutusunda Gelen Kutusu kuralı oluşturur.

Remove-InboxRule

Kullanıcının posta kutusundaki Gelen Kutusu kuralını siler.

Set-InboxRule

Kullanıcının posta kutusundaki Gelen Kutusu kuralının özelliklerini değiştirir.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik Otomatik Yanıtlar ayarlarını görüntüler.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik Otomatik Yanıtlar ayarlarını yapılandırır.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik takvim ayarlarını görüntüler.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Kullanıcının takvim ayarlarını yapılandırır. Bu ayarlar, kullanıcının takviminin Outlook Web App'te nasıl görüneceğini ve anımsatıcıların nasıl çalışacağını etkiler. Bu ayarlar ayrıca, toplantı isteklerinin, yanıtların ve bildirimlerin kullanıcıya nasıl gönderileceğini de belirler.

Get-MailboxCalendarFolder

Kullanıcının takvim klasörüne yönelik bilgileri görüntüler. Bu bilgiler, takvim klasörü adını, klasörün yayımlanmış veya paylaştırılmış olduğunu, yayımlanan takvim günlerinin başlangıç ve bitiş aralığını, takvim için yayımlanan ayrıntı düzeyini, takvimin yayımlanan URL'sinin Web'de aranıp aranamayacağını ve takvimin yayımlanan URL'sini içerir.

Set-MailboxCalendarFolder

Kullanıcının posta kutusundaki takvim klasöründe yayımlama ve paylaştırma ayarlarını yapılandırır.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik önemsiz e-posta kuralı yapılandırmasını görüntüler.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik önemsiz e-posta kuralı yapılandırmasını yapılandırır.

Get-MailboxMessageConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik e-posta iletisi ayarlarını görüntüler. Ayarlarda e-posta imzası, ileti biçimi, ileti seçenekleri, okundu alındıları, okuma bölmesi ve görüşmeler bulunur.

Set-MailboxMessageConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik e-posta iletisi ayarlarını yapılandırır.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik bölgesel ayarları görüntüler. Ayarlarda saat dilimi, saat biçimi, tarih ve dil bulunur.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Kullanıcının posta kutusuna yönelik bölgesel ayarları yapılandırır.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Kullanıcının posta kutusunun Outlook Web App yazım denetimi ayarlarını görüntüler. Ayarlarda sözlük dili ve sayılardan ve tümü büyük harflerden oluşan sözcükleri yok sayma bulunur.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Kullanıcının posta kutusunun Outlook Web App yazım denetimi ayarlarını yapılandırır.

Get-MessageCategory

Belirtilen ileti kategorileriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kullanıcının posta kutusundaki ileti kategorilerinin listesini alır.

Get-SendAddress

Kullanıcının posta kutusunda varsayılan Kimden adresi olarak yapılandırılabilecek e-posta adreslerini görüntüler. Varsayılan Kimden adresi yapılandırmak, yalnızca kullanıcının posta kutusunda POP, IMAP veya Hotmail abonelikleri yapılandırıldıysa anlamlıdır. Kullanıcının varsayılan Kimden adresini Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet'indeki SendAddressDefault parametresinde ayarlarsınız. Kullanıcı Outlook Web App'te e-posta iletisi oluşturduğunda varsayılan Kimden adresini geçersiz kılabilir.

Get-TextMessagingAccount

Kullanıcının kısa mesaj servisi (SMS) ayarlarını görüntüler. Bu ayarlarda, Microsoft Exchange ActiveSync'in etkinleştirilip etkinleştirilmediği, kullanıcının ülke ve bölge kimliği, cep telefonu operatörü kimliği, servis sağlayıcı kimliği ve bildirim telefonu numarası bulunur.

Import-ContactList

Kullanıcının posta kişilerini virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasından bulut tabanlı posta kutusuna alır.

Get-HotmailSubscription

Belirtilmiş bir posta kutusu için yapılandırılan Hotmail abonelik ayarlarını görüntüler.

Set-HotmailSubscription

Belirtilmiş bir posta kutusu için yapılandırılan Hotmail abonelik ayarlarını değiştirir.

Get-ImapSubscription

Belirtilen posta kutusuna yönelik IMAP aboneliği veya bağlı hesap bilgilerini görüntüler. Kullanıcıların IMAP bağlantı sorunlarını gidermeye yardımcı olmak için bu komutu kullanın.

Set-ImapSubscription

Posta kutusunun IMAP abonelik ayarlarını yapılandırır.

Get-PopSubscription

Belirtilmiş bir posta kutusunun POP abonelik bilgilerini görüntüler. Kullanıcıların POP bağlantı sorunlarını gidermeye yardımcı olmak için bu komutu kullanın.

Set-PopSubscription

Bir posta kutusunun POP abonelik ayarlarını yapılandırır.

Get-Subscription

Belirtilmiş bir posta kutusunun dış e-posta hesap aboneliklerini görüntüler. Herhangi bir kullanıcının ne tür bir abonelik yapılandırdığından emin değilseniz bu komutu kullanın.

Remove-Subscription

Kullanıcının posta kutusundan dış e-posta hesap aboneliğini kaldırır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Exchange ActiveSync

Kuruluşunuzdaki Exchange ActiveSync ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet’leri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluşunuz için Exchange ActiveSync'i Yönetme.

 

Cmdlet Açıklama

Clear-ActiveSyncDevice

Kuruluşunuzdaki bir posta kutusuna bağlanmak için Exchange ActiveSync kullanan bir taşınabilir aygıtın içeriğini temizler. Bu komut genellikle bir aygıt kaybolduğunda veya çalındığında kullanılır.

Get-ActiveSyncDevice

Kuruluşunuzdaki posta kutularına bağlanmak için Exchange ActiveSync kullanan taşınabilir aygıtların listesini görüntüler.

Remove-ActiveSyncDevice

Posta kutusundan taşınabilir aygıtın Exchange ActiveSync bağlantısını kaldırır. Taşınabilir aygıtın adını ve kullanıcının posta kutusunu bilmeniz gerekir.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

New-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet'ini kullanarak oluşturduğunuz Exchange ActiveSync aygıt erişim kurallarını görüntüler.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Kullanıcıların posta kutularını belirli mobil aygıt aileleri veya modelleriyle eşitlemelerin sağlamak için Exchange ActiveSync aygıt erişim kuralları oluşturur.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Kuruluşunuzdaki var olan Exchange ActiveSync aygıt erişim kurallarını kaldırır.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Var olan Exchange ActiveSync aygıt erişim kurallarını yapılandırır.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Kuruluşunuzdaki posta kutularına bağlı olan Exchange ActiveSync aygıtlarının listesini görüntüler.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Belirtilmiş bir kullanıcının posta kutusuyla eşitlenmek üzere yapılandırılan cep telefonlarının listesini ve her bir aygıta ait eşitleme istatistiklerini görüntüler. Döndürülen bilgiler arasında son eşitleme denemesinin zamanı ve aygıt kimlik numarası gibi istatistikler bulunur.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Kuruluşunuzdaki posta kutularına bağlı Exchange ActiveSync aygıtları için uygulanabilen ilkeleri ve bu ilkeler için yapılandırılan ayarları görüntüler.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Bağlı Exchange ActiveSync aygıtlarının ayarlarını kullanmak için, kuruluşunuzdaki posta kutularına uygulayabileceğiniz bir Exchange ActiveSync posta kutusu ilkesi oluşturur.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Bağlı Exchange ActiveSync aygıtlarının ayarlarını uygulayan var olan Exchange ActiveSync posta kutusu ilkelerini kaldırır.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Bağlı Exchange ActiveSync aygıtlarının ayarlarını uygulamak için kuruluşunuzdaki posta kutularına uygulanan var olan bir ilkenin ayarlarını yapılandırır.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Kuruluşunuzun Exchange ActiveSync ayarlarını görüntüler.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Kuruluşunuzun varsayılan Exchange ActiveSync ayarlarını yapılandırır. Örneğin, yeni aygıtlara izin vermek, bunları engellemek veya karantinaya almak için varsayılan erişim düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Birleşik Mesajlaşma

Kurumlar için Microsoft Office 365 içindeki Birleşik Mesajlaşma (UM) ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için bu cmdlet'leri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange'i Telefon Sisteminize Bağlamak için Birleşik Mesajlaşma Kullanma.

Not   Birleşik Mesajlaşma Live@edu kuruluşlarında kullanılamaz.

 

Cmdlet Açıklama

Disable-UMAutoAttendant

Etkinleştirilmiş, var olan UM otomatik santralini devre dışı bırakır. UM otomatik santralini, varsayılan UM arama planıyla ilişkilendirilen UM tarama grubuna bağlıysa veya bu grupla ilişkilendirildiyse devre dışı bırakamazsınız.

Enable-UMAutoAttendant

Devre dışı bırakılmış, var olan UM otomatik santralini etkinleştirir. UM otomatik santrali oluşturduğunuzda, varsayılan olarak etkinleştirilmez. Otomatik santralin gelen aramaları yanıtlaması için önce santrali etkinleştirmeniz gerekir.

Get-UMAutoAttendant

Belirtilen UM otomatik santralleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki UM otomatik santrallerinin listesini alır.

New-UMAutoAttendant

Yeni bir UM otomatik santrali oluşturur. Yeni bir UM otomatik santrali oluşturduğunuzda, bu santral dahili numaralar listesi içeren tek bir UM arama planına bağlanır.

Remove-UMAutoAttendant

UM otomatik santralini siler. Bu ayrıca ilişkili UM arama planlarından UM otomatik santralinin örneklerini de siler. UM otomatik santralini sildiğinizde, yapılandırılan dahili numaralara gelen aramalar artık UM otomatik santrali tarafından yanıtlanmaz.

Set-UMAutoAttendant

Var olan UM otomatik santralinin ayarlarını değiştirir. UM otomatik santralinin bazı değerleri, UM otomatik santrali silinmedikçe veya yeni bir UM otomatik santrali oluşturulmadıkça değiştirilemez veya düzenlenemez.

Export-UMCallDataRecord

Belirtilen tarihe yönelik UM arama verisi kayıtlarını virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyasına verir. Arama verisi kayıtlarını belirli UM arama planları ve UM IP ağ geçitleri için filtreleyebilirsiniz. Bununla birlikte, UM IP ağ geçidi belirtmezseniz tüm arama verisi kayıtları döndürülür.

Get-UMCallDataRecord

UM'nin etkinleştirildiği belirli bir kullanıcı posta kutusu için UM arama verisi kayıtlarını görüntüler.

Get-UMCallSummaryReport

Kuruluşta alınan veya yapılan tüm aramalarla ilgili birleştirilmiş istatistikleri, sesli iletileri, yanıtlanmayan aramaları, abone erişimini, otomatik santrali veya faks aramalarını da içerecek şekilde görüntüler.

Get-UMDialPlan

Belirtilen UM arama planlarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki UM arama planlarının listesini alır.

New-UMDialPlan

UM arama planı oluşturur.

Remove-UMDialPlan

UM arama planını siler.

Set-UMDialPlan

Var olan bir UM arama planının özelliklerini değiştirir.

Get-UMHuntGroup

Belirtilen UM tarama gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki UM tarama gruplarının listesini alır. Belirli bir UM tarama grubunu görüntülemek için UM tarama grubuyla ilişkilendirilen UM IP ağ geçidinin adını belirtmeniz gerekir; örneğin, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Gelen aramaları belirli bir UM arama planına bağlamak için kullanılan yeni bir UM tarama grubu oluşturur. UM IP ağ geçidi ile UM arama planı arasında iletişim kurulmasını sağlamak için bir UM tarama grubu oluşturmanız gerekir.

Remove-UMHuntGroup

UM tarama grubunu siler. UM tarama grubu UM IP ağ geçidinden de kaldırılır.

Disable-UMIPGateway

UM IP ağ geçidini devre dışı bırakır. UM IP ağ geçidi artık gelen aramaları yanıtlamaz veya giden arama yapmaz.

Enable-UMIPGateway

UM IP ağ geçidini etkinleştirir. UM IP ağ geçidi, IP ağ geçidi aracılığıyla gelen aramaları yanıtlar ve giden arama yapar.

Get-UMIPGateway

Belirtilen UM IP ağ geçitleriyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki UM IP ağ geçitlerinin listesini alır.

New-UMIPGateway

Yeni bir UM IP ağ geçidi oluşturur.

Remove-UMIPGateway

UM IP ağ geçidini siler.

Set-UMIPGateway

UM IP ağ geçidinin yapılandırma ayarlarını değiştirir.

Disable-UMMailbox

UM'nin etkinleştirildiği posta kutusunun UM özelliklerini devre dışı bırakır.

Enable-UMMailbox

Posta kutusunun UM özelliklerini etkinleştirir.

Get-UMMailbox

Belirtilen UM'nin etkinleştirildiği posta kutularıyla ilgili UM bilgilerini görüntüler veya kuruluşunuzdaki UM'nin etkinleştirildiği posta kutularının listesini alır.

Set-UMMailbox

UM'nin etkinleştirildiği posta kutusunun UM yapılandırma ayarlarını değiştirir.

Get-UMMailboxPIN

Kullanıcının UM'nin etkinleştirildiği posta kutusunda şifreli biçimde depolanan PIN verilerinden hesaplanan bilgileri görüntüler. Bu cmdlet ayrıca posta kutusu veya kullanıcı erişiminin kilitlenip kilitlenmediğini de gösterir.

Set-UMMailboxPIN

UM'nin etkinleştirildiği posta kutusunun PIN'ini sıfırlar.

Get-UMMailboxPolicy

Belirtilen UM posta kutusu ilkesiyle ilgili bilgileri görüntüler veya kuruluşunuzdaki UM posta kutusu ilkelerinin listesini alır.

New-UMMailboxPolicy

Yeni bir UM posta kutusu ilkesi oluşturur.

Remove-UMMailboxPolicy

UM posta kutusu ilkesini siler. UM posta kutusu ilkesi, UM'nin etkinleştirildiği posta kutuları tarafından başvuruluyorsa silinemez.

Set-UMMailboxPolicy

Var olan bir UM posta kutusu ilkesinin yapılandırma ayarlarını değiştirir. Ayarlarda, PIN ilkeleri, ileti metni ayarları ve arama kısıtlamaları bulunur.

Export-UMPrompt

UM arama planları ve otomatik santraller için karşılama bildirimi olarak kullanılan bir ses dosyası verir.

Import-UMPrompt

UM arama planları ve otomatik santraller tarafından kullanılabilecek özel bir ses dosyası alır.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

Komut satırından yardım alma

Ayrı cmdlet’ler için komut satırından yardım alabilirsiniz. Her bir cmdlet ile kullanılan parametreleri ve uygun sözdizimini belirlemek için komut satırını kullanın.

Komut satırı, farklı ayrıntı düzeylerine sahip bilgiler döndürebilir. Komut satırından daha hedefe yönelik bir yardım almak için aşağıdaki komutları kullanın. Microsoft Exchange Server yardım bölümünde Get-Help cmdlet'i ve ilişkili sözdizimi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: Yardım Alma (İngilizce). Bu konu kurum içi Exchange dağıtımlarında bulunan Exchange Management Shell'i ele almaktadır; ancak içerik, bulut tabanlı e-posta hizmeti ve WinRM'i olan Windows PowerShell için de geçerlidir.

 

Yardım komutu Açıklama Örnek

Get-Help <cmdlet>

Cmdlet kullanımı ve sözdizimi hakkında bilgi verir.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Yaygın cmdlet kullanımına örnekler verir.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Cmdlet açıklamasını, sözdizimini, parametreler ile kullanımlarının tam listesini ve örneklerini verir.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Buluttaki kuruluşlar, tüm Exchange yönetim cmdlet’lerinin bir alt kümesine erişebilir. Ayrıca bu kuruluşlar, bu cmdlet’lerin tüm parametrelerinin de bir alt kümesine erişebilir. Komut satırı yardımı şu anda kurum içi ve bulut tabanlı dağıtımları birbirinden ayırmamaktadır. Dolayısıyla, komut satırı yardımında bulut tabanlı e-posta hizmeti için geçerli olmayan bazı cmdlet’ler ve parametreler göreceksiniz.

Genel olarak, fiziksel bir kaynakla ilgili tüm parametreleri göz ardı edebilirsiniz. Parametrenin bulunamadığını ya da cmdlet’in tanınmadığını belirten bir hata iletisi alırsanız, muhtemelen, yönetim rolü atamanız için izin verilmeyen veya kuruluşunuz için geçerli olmayan bir parametre kullanmaya çalışıyorsunuzdur.

Exchange Online yöneticileri tarafından şu anda kullanılabilen cmdlet’ler

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.