การเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของในแผงควบคุม Exchange แสดงกล่องจดหมายที่เข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกล่องจดหมายนั้น เมื่อมีผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเข้าถึงกล่องจดหมายใดๆ Exchange Online จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำนี้ในบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมาย ซึ่งถูกจัดเก็บเป็นข้อความอีเมลในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ในกล่องจดหมายที่กำลังตรวจสอบ รายการต่างๆ จากบันทึกนี้จะแสดงเป็นผลลัพธ์การค้นหา และรวมรายการกล่องจดหมายที่เข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ ชื่อบุคคลที่เข้าถึงกล่องจดหมายและเวลา การดำเนินการของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ และผลการดำเนินการว่าสำเร็จหรือไม่ รายการในบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมายจะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วันตามค่าเริ่มต้น

หัวข้อนี้จะอธิบายดังต่อไปนี้

เหตุผลที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

 • องค์กรที่ใช้ Cloud-based ต้องการความมั่นใจว่าข้อมูลของกล่องจดหมายของพวกเขาไม่ถูกเข้าถึงโดยบุคคลในศูนย์ข้อมูลของ Microsoft

 • คุณต้องการบังคับใช้ความสอดคล้องตามข้อบังคับและกฎด้านสิทธิส่วนบุคคลโดยตรวจสอบการกระทำต่างๆ ในข้อมูลกล่องจดหมายโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

 • คุณต้องจัดเตรีียมที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีความทางกฎหมาย เช่น แสดงสถานะของข้อมูลกล่องจดหมายในเวลาที่ระบุ ผู้ที่ส่งอีเมลจากกล่องจดหมาย และกรณีที่มีบุคคลใดโดยเฉพาะดูข้อมูลกล่องจดหมาย

 • คุณต้องระบุการเข้าถึงข้อมูลกล่องจดหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กรของคุณ

ก่อนการเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

คุณต้องเปิดใช้งานการบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมายสำหรับแต่ละกล่องจดหมายที่คุณต้องการให้เรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของกล่องจดหมาย ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานการบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมาย คุณจะไม่ได้รับผลลัพธ์ใดๆ เมื่อคุณเรียกใช้รายงาน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมายสำหรับกล่องจดหมายเดียว ให้เรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell ดังต่อไปนี้

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจสอบกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ที่ชื่อ Florence Flipo ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจสอบกล่องจดหมายสำหรับกล่องจดหมายผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
ชนิดของการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

เมื่อคุณเปิดใช้การบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมายสำหรับกล่องจดหมายใดๆ Microsoft Exchange จะบันทึกการกระทำโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ รวมทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ ซึ่งได้รับการกำหนดสิทธิ์สำหรับกล่องจดหมาย คุณยังสามารถจำกัดผลลัพธ์การค้นหาให้แคบลงสำหรับผู้ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ

สิ่งที่บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมาย

เมื่อคุณเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ รายการต่างๆ จากบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมายจะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาในแผงควบคุม Exchange แต่ละรายการในรายงานมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ผู้ที่เข้าถึงกล่องจดหมายและวันเวลาที่เข้าถึง

 • การกระทำที่ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

 • ข้อความที่ได้รับผลกระทบและที่ตั้งของโฟลเดอร์

 • การกระทำนั้นสำเร็จหรือไม่

ตารางต่อไปนี้อธิบายชนิดของการกระทำที่บันทึกไว้ และการกระทำเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบ และสำหรับเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์หรือไม่ หากคุณต้องการติดตามการกระทำที่ไม่ได้รับการบันทึกตามค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้ Windows PowerShell เพื่อเปิดใช้การบันทึกการกระทำเหล่านั้น

 

การกระทำ คำอธิบาย ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์

ปรับปรุง

ข้อความถูกแก้ไข

ใช่

ใช่

คัดลอก

ข้อความถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์อื่น

ไม่

ไม่

ย้าย

ข้อความถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น

ใช่

ไม่

ย้ายไปยังรายการที่ถูกลบ

ข้อความถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ใช่

ไม่

ลบชั่วคราว

ข้อความถูกลบออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ใช่

ใช่

ลบถาวร

ข้อความถูกล้างออกจากโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กู้คืนรายการที่ถูกลบ

ใช่

ใช่

FolderBind

โฟลเดอร์กล่องจดหมายถูกเข้าถึง

ใช่

ไม่

ส่งเป็น

ข้อความถูกส่งโดยใช้สิทธิ์ส่งเป็น นั่นหมายความว่า ผู้ใช้รายอื่นส่งข้อความนั้นราวกับว่าส่งมาจากเจ้าของกล่องข้อความนั้น

ใช่

ใช่

ส่งในนาม

ข้อความถูกส่งโดยใช้สิทธิ์ส่งในนาม นั่นหมายความว่า ผู้ใช้รายอื่นได้ส่งข้อความในนามของเจ้าของกล่องจดหมายนั้น ข้อความจะแสดงให้ผู้รับทราบว่าข้อความนั้นถูกส่งในนามของใครและใครคือคนส่งข้อความนั้นจริงๆ

ใช่

ไม่

MessageBind

มีการดูข้อความในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างหรือถูกเปิดแล้ว

ไม่

ไม่

การเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

 1. เลือก จัดการองค์กรของฉัน > บทบาทและการตรวจสอบ > การตรวจสอบ

 2. คลิก การเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

  Microsoft Exchange จะเรียกใช้รายงานการเข้าถึงโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของสำหรับกล่องจดหมายใดๆ ในองค์กรภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กล่องจดหมายที่แสดงในผลลัพธ์การค้นหาจะถูกเปิดใช้งานสำหรับการบันทึกการตรวจสอบกล่องจดหมาย

 3. เมื่อต้องการดูการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของสำหรับกล่องจดหมายใดๆ ที่ต้องการ ภายใต้ ผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกกล่องจดหมายนั้น ดูผลลัพธ์การค้นหาในบานหน้าต่างรายละเอียด

คุณต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาใช่หรือไม่

เลือกวันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด หรือทั้งสองอย่าง และเลือกกล่องจดหมายที่ต้องการค้นหา คลิก ค้นหา เพื่อเรียกใช้รายงานอีกครั้ง

หมายเหตุ เมื่อต้องการเข้าถึงและเรียกใช้รายงานใดๆ บนแท็บ รายงานการตรวจสอบ ในแผงควบคุม Exchange ผู้ใช้จะต้องได้รับการกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูทีส่วน "การให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานการตรวจสอบ" ของ การใช้รายงานการตรวจสอบใน Exchange Online

การค้นหาสำหรับชนิดของการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของโดยเฉพาะ

คุณสามารถระบุชนิดการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ ซึ่งเรียกว่า ชนิดการเข้าสู่ระบบ ที่ต้องการค้นหา ตัวเลือกของคุณมีดังนี้

 • ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของทั้งหมด   ค้นหาการเข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ภายในองค์กรของคุณ และโดยผู้ดูแลระบบของศูนย์ข้อมูล Microsoft

 • ผู้ใช้ภายนอก   ค้นหาการเข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบของศูนย์ข้อมูล Microsoft

 • ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์   ค้นหาการเข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ภายในองค์กรของคุณ

 • ผู้ดูแลระบบ   ค้นหาการเข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณ

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร