การดูขนาดกล่องจดหมายและโควต้ากล่องจดหมายโดยใช้ Windows PowerShell

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-12-12

 

โควตากล่องจดหมายจะช่วยควบคุมขนาดของกล่องจดหมาย โควตากล่องจดหมายจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยแผนกล่องจดหมายที่มอบหมายให้กับกล่องจดหมาย คุณสามารถใช้โควตากล่องจดหมายต่อไปนี้

 • โควต้าแจ้งคำเตือน   เมื่อกล่องจดหมายมีขนาดถึงหรือเกินที่ขีดจำกัดระบุไว้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความเตือนที่มีคำอธิบาย

 • โควต้าห้ามการส่ง   เมื่อกล่องจดหมายมีขนาดถึงหรือเกินที่ขีดจำกัดระบุไว้ คุณจะไม่สามารถส่งข้อความใหม่จากกล่องจดหมายได้ และผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นคำอธิบาย

 • โควต้าห้ามการส่งและรับ   เมื่อกล่องจดหมายมีขนาดถึงหรือเกินที่ขีดจำกัดระบุไว้ กล่องจดหมายจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความใหม่ได้ ข้อความใดๆ ที่ส่งไปยังกล่องจดหมายจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่งพร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นคำอธิบาย

  หมายเหตุ   โควต้าห้ามการส่งและรับจะกำหนดขนาดสูงสุดของกล่องจดหมาย

ในองค์กร Live@edu คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนโควตากล่องจดหมายในแผนกล่องจดหมายหรือในกล่องจดหมายแต่ละกล่อง แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ใน Microsoft Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตั้งค่าโควต้ากล่องจดหมายใน Office 365 โดยใช้ Windows PowerShell

แม้ว่าคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนโควตากล่องจดหมายได้ในองค์กร แต่คุณยังสามารถตรวจสอบขนาดกล่องจดหมายและสถานะโควตาสำหรับผู้ใช้ในองค์กรที่ใช้ Cloud ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการรู้หรือไม่ว่ากล่องจดหมายใดบ้างที่ถึงข้อจำกัดโควตารับส่งแล้ว หรือต้องการดูขนาดกล่องจดหมายและสถานะโควตาของกล่องจดหมายหนึ่งๆ หรือไม่ ไม่มีปัญหา!

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้ cmdlet Get-MailboxStatistics ใน Windows PowerShell

ก่อนที่จะเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีติดตั้งและกำหนดค่า Windows PowerShel และเชื่อมต่อกับบริการ ให้ดูที่ ใช้ Windows PowerShell ใน Exchange Online

 • เมื่อคุณใช้ cmdlet Get-MailboxStatistics โปรดระวังลักษณะการทำงานต่อไปนี้

  • กล่องจดหมายบางประเภท ตัวอย่างเช่น กล่องจดหมาย Discovery กล่องจดหมายของอุปกรณ์ กล่องจดหมายที่แชร์ และกล่องจดหมายเก็บถาวรอาจแสดงคำเตือนและไม่มีค่าใดๆ ถ้ายังไม่เคยมีใครลงชื่อเข้าใช้กล่องจดหมายนี้ คำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อแสดงเท่านั้น เมื่อคุณบันทึกผลลัพธ์ลงในไฟล์ ค่าจะได้รับการบันทึก และคำเตือนจะถูกละเว้น

  • ถ้าคุณปัดค่าของขนาดเป็นค่าเมกะไบต์ที่ใกล้ที่สุด และจำกัดผลลัพธ์เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ค่าขนาดเล็กมากที่วัดเป็นไบต์หรือกิโลไบต์อาจจะปรากฏเป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น 4 กิโลไบต์เท่ากับ 0.0039 เมกะไบต์ ซึ่งเมื่อปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ค่านี้จะเท่ากับศูนย์ (4/1024)

 • ขนาดกล่องจดหมายและโควตากล่องจดหมายสามารถดูได้ในส่วน การใช้กล่องจดหมาย ของคุณสมบัติกล่องจดหมายในแผงควบคุม Exchange

 • ผู้ใช้สามารถดูขนาดและสถานะโควตาปัจจุบันของกล่องจดหมายของตนเองได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • Outlook 2010   ในส่วนล้างกล่องจดหมายในข้อมูล > ไฟล์ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดกล่องจดหมาย ให้คลิก เครื่องมือล้าง > ล้างกล่องจดหมาย > ดูขนาดกล่องจดหมาย

  • Outlook Web App   ในมุมมองจดหมาย โฮเวอร์เหนือชื่อของคุณที่ด้านบนของรายการโฟลเดอร์ โปรดทราบว่า ไม่สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ใน Outlook Web App เวอร์ชัน Light

ดูขนาดและสถานะโควตาของกล่องจดหมายที่ระบุ

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูขนาดและสถานะโควตาปัจจุบันของกล่องจดหมายที่เป็นของผู้ใช้ที่ชื่อ Chanoknat Santisakul ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

ด้านบนของหน้า

ดูขนาดและสถานะโควตาของกล่องจดหมายทั้งหมด

คำสั่งต่อไปนี้จะเรียกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับกล่องจดหมายทั้งหมด

 • ชื่อที่แสดงของกล่องจดหมาย

 • สถานะโควตาของกล่องจดหมาย

 • ขนาดกล่องจดหมายมีในหน่วยเมกะไบต์ (MB) ที่ปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 • ขนาดโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้ในหน่วยเมกะไบต์ (MB) ที่ปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

 • จำนวนรายการในกล่องจดหมาย

 • จำนวนรายการในโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้

ผลลัพธ์จะถูกจัดเรียงตามขนาดกล่องจดหมายจากมากไปหาน้อย และจะถูกส่งออกไปยังไฟล์ CSV ชื่อ "C:\My Documents\All Mailboxes.csv"

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

ด้านบนของหน้า

ดูเฉพาะกล่องจดหมายที่เกินโควตากล่องจดหมาย

เมื่อต้องการดูขนาดและสถานะโควตาของกล่องจดหมายที่ใหญ่เกินค่าโควตากล่องจดหมายที่กำหนดค่าไว้เท่านั้น และส่งออกผลลัพธ์ไปยังไฟล์ CSV ชื่อ "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

ด้านบนของหน้า

ดูโควตาทั้งหมดที่กำหนดให้กล่องจดหมาย

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูโควตากล่องจดหมายที่กำหนดให้กล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ชื่อ Chanoknat Santisakul ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

หมายเหตุ   ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ค่าทั้งหมดต่อไปนี้สำหรับโควตากล่องจดหมายได้รับการตั้งค่าโดยแผนกล่องจดหมายที่ถูกกำหนดให้กับกล่องจดหมายนั้น เมื่อต้องการดูค่าโควตากล่องจดหมายตามแผนกล่องจดหมาย ให้เรียกใช้คำสั่งดังนี้ Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

ด้านบนของหน้า

กล่องจดหมายเก็บถาวร

หมายเหตุ   กล่องจดหมายเก็บถาวรไม่สามารถใช้งานได้ในองค์กร Live@edu

ในองค์กร Microsoft Office 365 คุณสามารถดูขนาดและสถานะโควตาของกล่องจดหมายเก็บถาวรได้ ขนาดของกล่องจดหมายเก็บถาวรจะไม่นับรวมในขนาดกล่องจดหมายของผู้ใช้ กล่องจดหมายเก็บถาวรมีโควตาที่ไม่สามารถกำหนดค่าได้แยกต่างหากเป็นของตนเอง ซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยแผนกล่องจดหมายที่กำหนดให้กับกล่องจดหมายของผู้ใช้ โควตาเหล่านี้คือ ArchiveQuota และ ArchiveWarningQuota

ด้านบนของหน้า

ดูขนาดและสถานะโควตาของกล่องจดหมายเก็บถาวร

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูขนาดกล่องจดหมายและสถานะโควตาปัจจุบันของกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้ที่ชื่อ Budsaba Praphasirirat ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

หมายเหตุ   ค่าของ <Identity> คือข้อมูลเฉพาะตัวของกล่องจดหมายของผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะตัวของกล่องจดหมายเก็บถาวร

ด้านบนของหน้า

ดูขนาดและสถานะโควตาของกล่องจดหมายเก็บถาวรทั้งหมด

คำสั่งต่อไปนี้จะเรียกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับกล่องจดหมายเก็บถาวรทั้งหมด

 • ชื่อที่แสดงของกล่องจดหมายเก็บถาวร

 • สถานะโควตาของกล่องจดหมายเก็บถาวร

 • ขนาดกล่องจดหมายเก็บถาวรในหน่วยเมกะไบต์ (MB) ที่ปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

ขนาดโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้ในหน่วยเมกะไบต์ (MB) ที่ปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ผลลัพธ์จะถูกจัดเรียงตามขนาดกล่องจดหมายจากมากไปหาน้อย และจะถูกส่งออกไปยังไฟล์ CSV ชื่อ "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv"

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

ด้านบนของหน้า

คำอธิบายของค่าที่ได้จาก Get-MailboxStatistics

ลองมาดูเกี่ยวกับค่าที่คุณควรจะรู้

 • StorageLimitStatus   ค่านี้ระบุถึงสถานะโควตาของกล่องจดหมาย โดยมีการใช้ค่าต่อไปนี้

  • BelowLimit   ขนาดกล่องจดหมายน้อยกว่าโควตาการออกคำเตือน

  • IssueWarning   ขนาดกล่องจดหมายมากกว่าหรือเท่ากับโควตาการออกคำเตือน แต่น้อยกว่าโควตาห้ามการส่ง

  • ProhibitSend   ขนาดกล่องจดหมายมากกว่าหรือเท่ากับโควตาห้ามการส่ง แต่น้อยกว่าโควตาห้ามการรับส่ง

  • MailboxDisabled   ขนาดกล่องจดหมายมากกว่าหรือเท่ากับโควตาห้ามการรับส่ง

 • TotalItemSize และ ItemCount   ค่าเหล่านี้ระบุขนาดและจำนวนรายการที่อยู่ในกล่องจดหมายในขณะนี้ ค่าของ TotalItemSize คือขนาดของกล่องจดหมาย ค่านี้จะถูกเปรียบเทียบกับโควตากล่องจดหมายที่ถูกกำหนดค่าไว้ในกล่องจดหมาย

 • TotalDeletedItemSize และ DeletedItemCount   ค่าเหล่านี้จะไม่ระบุขนาดและจำนวนรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แต่จะระบุขนาดและจำนวนของรายการในโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้ซึ่งถูกซ่อนไว้ในกล่องจดหมายแทน โฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dumpster รายการจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • การลบรายการออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

  • การใช้ Shift+Delete เพื่อลบรายการในกล่องจดหมายอย่างถาวร

  ขนาดของโฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้จะไม่นับรวมในขนาดของกล่องจดหมาย โฟลเดอร์รายการที่เรียกคืนได้มีโควตาที่ไม่สามารถกำหนดค่าได้แยกต่างหากเป็นของตนเอง ซึ่งได้รับการตั้งค่าโดยแผนกล่องจดหมายที่กำหนดให้กับกล่องจดหมายนั้น โควตาเหล่านี้คือ RecoverableItemsQuota และ RecoverableItemsWarningQuota

  หมายเหตุ   รายการในโฟลเดอร์ รายการที่เรียกคืนได้ จะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 14 วันตามค่าเริ่มต้น จากนั้นจะถูกกำจัดโดย Microsoft Exchange ใน Microsoft Office 365 for enterprises เมื่อทำการพักกล่องจดหมายไว้เพื่อการดำเนินคดี โฟลเดอร์ รายการที่เรียกคืนได้ จะไม่ถูกกำจัดและรายการในโฟลเดอร์นี้จะถูกเก็บรักษาต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

ด้านบนของหน้า

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร