การอ้างอิงไปยัง cmdlet ที่พร้อมใช้งานของ PowerShell ใน Exchange Online

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-10-31

ผู้ดูแลระบบขององค์กร Cloud-Based สามารถใช้ Windows PowerShell ร่วมกับ Windows Remote Management (WinRM) ใน Windows Management Framework เพื่อจัดการการตั้งค่าผู้รับและโดเมน และสร้างรายงานหรือวิธีใช้พร้อมการแก้ไขปัญหา ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับ cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบเหล่านี้ คุณสามารถขอวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ cmdlet แต่ละตัวในบรรทัดคำสั่งได้ตามที่จะอธิบายต่อไปในหัวข้อนี้

หมายเหตุ   มีเพียง cmdlet หรือคุณลักษณะบางอย่างเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ในองค์กรทั้งหมด

ก่อนที่จะเริ่มต้น

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีติดตั้งและกำหนดค่า Windows PowerShel และเชื่อมต่อกับบริการ ให้ดูที่ ใช้ Windows PowerShell ใน Exchange Online

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ผู้ดูแลระบบ Exchange Online สามารถใช้ cmdlet ต่อไปนี้ได้ cmdlet จะจัดกลุ่มตามพื้นที่การจัดการก่อน แล้วจึงตามด้วยชนิดวัตถุ

 

การจัดการผู้รับ

การจัดเตรียม

การโยกย้าย

สิทธิ์

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

การรายงาน

โดเมน

การตั้งค่ากล่องจดหมาย

การตั้งค่าองค์กร

การเลียนแบบโปรแกรมประยุกต์

การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกและการปรับใช้แบบผสม

ตัวเลือกกล่องจดหมาย

Exchange ActiveSync

Unified Messaging

ขอวิธีใช้จากบรรทัดคำสั่ง

การจัดการผู้รับ

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู, สร้าง, กำหนดค่า และลบวัตถุผู้รับ

ถ้าคุณมีองค์กรอีเมล Microsoft Office 365 คุณจะต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่กล่องจดหมายใหม่ มิฉะนั้นกล่องจดหมายจะถูกปิดใช้งานเมื่อช่วงเวลาผ่อนผันสิ้นสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดสิทธิ์การใช้งานบริการออนไลน์ของ Microsoft ให้กับกล่องจดหมายใหม่

กล่องจดหมาย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และกำหนดค่ากล่องจดหมาย

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-Mailbox

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมาย Cloud-Based

New-Mailbox

สร้างผู้ใช้รายใหม่ในองค์กรของคุณที่มีกล่องจดหมายในบริการอีเมล Cloud-Based

Remove-Mailbox

ลบกล่องจดหมาย

Get-RemovedMailbox

ดูกล่องจดหมายที่ถูกลบที่สามารถกู้คืนได้

Set-Mailbox

เปลี่ยนการตั้งค่าของกล่องจดหมายที่มีอยู่

Undo-SoftDeletedMailbox

cmdlet นี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับ Microsoft Live@edu และ Microsoft Office 365 สำหรับองค์กรการศึกษาเท่านั้น ใช้ Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet เพื่อกู้คืนกล่องจดหมายที่ถูกลบไป กล่องจดหมายสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน หลังจากการลบ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

กลุ่มการแจกจ่าย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และกำหนดค่ากลุ่มการแจกจ่าย ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "กลุ่มสาธารณะ" และกลุ่มการแจกจ่ายที่เปิดใช้งานความปลอดภัย กลุ่มการแจกจ่ายหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มสาธารณะคือคอลเลกชันของผู้ใช้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ปรากฏในสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Distribution Groups

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-DistributionGroup

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มการแจกจ่ายที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกลุ่มการแจกจ่ายซึ่งเก็บไว้ในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน กลุ่มการแจกจ่าย บางครั้งจะเรียกว่า "กลุ่มสาธารณะ"

New-DistributionGroup

สร้างกลุ่มการแจกจ่าย

Remove-DistributionGroup

ลบกลุ่มการแจกจ่าย

Set-DistributionGroup

เปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มการแจกจ่ายที่มีอยู่

Add-DistributionGroupMember

เพิ่มผู้รับในกลุ่มการแจกจ่ายที่มีอยู่

Get-DistributionGroupMember

ดูสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่ายที่มีอยู่

Remove-DistributionGroupMember

ลบผู้รับออกจากสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่าย

Update-DistributionGroupMember

แทนที่สมาชิกปัจจุบันของกลุ่มการแจกจ่าย

Get-Group

ดูกลุ่มการแจกจ่าย กลุ่มความปลอดภัย และกลุ่มบทบาทในองค์กรของคุณ

Set-Group

เปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนด้วย Set-DistributionGroup cmdlet

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

กลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และกำหนดค่ากลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกในองค์กรของคุณ รายชื่อสมาชิกสำหรับกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกจะได้รับการคำนวณทุกครั้งที่มีการส่งข้อความถึงกลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากรายชื่อสมาชิกแบบคงที่ของกลุ่มการแจกจ่ายทั่วไป การคำนวณนี้จะขึ้นอยู่กับตัวกรองและเงื่อนไขที่คุณกำหนดเมื่อคุณสร้างกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-DynamicDistributionGroup

ดูการตั้งค่าบนกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกที่มีอยู่

New-DynamicDistributionGroup

สร้างกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก

Remove-DynamicDistributionGroup

ลบกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก

Set-DynamicDistributionGroup

เปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกที่มีอยู่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

ผู้ติดต่อภายนอก

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และกำหนดค่าที่ติดต่อภายนอก ที่ติดต่อภายนอก หมายถึงผู้ที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดที่อยู่ขององค์กรของคุณและรายการที่อยู่อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ที่ติดต่อภายนอกในสมุดที่อยู่

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-MailContact

ดูข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อภายนอกที่ต้องการ

New-MailContact

สร้างสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันซึ่งมีรายการที่ติดต่อภายนอก

Remove-MailContact

ลบที่ติดต่อออกจากสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

Set-MailContact

เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ติดต่อภายนอกที่มีอยู่

Get-Contact

ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่ต้องการ หรือเรียกรายการที่ติดต่อซึ่งเก็บไว้ในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Set-Contact

เปลี่ยนคุณสมบัติของผู้ติดต่อที่มีอยู่ หมายเหตุ: หากคุณต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ ให้ใช้ cmdlet แบบ *-MailContact

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

ผู้ใช้จดหมาย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และกำหนดค่าผู้ใช้จดหมาย ผู้ใช้จดหมาย มีบัญชีในองค์กรของคุณ แต่ไม่มีกล่องจดหมาย ผู้ใช้จดหมายจะได้รับอีเมลในที่อยู่อีเมลภายนอกแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสร้างผู้ใช้จดหมาย

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-MailUser

ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้จดหมายในองค์กรของคุณ

New-MailUser

สร้างผู้ใช้จดหมายรายใหม่ในองค์กรของคุณ

Remove-MailUser

ลบผู้ใช้จดหมายที่มีอยู่

Set-MailUser

เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้จดหมายที่มีอยู่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

cmdlet ผู้รับอื่นๆ

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-LinkedUser

ดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องในสถานการณ์การปรับใช้งานแบบผสม และใช้กับบริการผ่านเว็บในการจัดการผู้รับของ Exchange (Exchange Recipient Management Web Services) ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้ภายนอกหรือใบรับรองได้

Set-LinkedUser

เปลี่ยนคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง

Get-SecurityPrincipal

ระบุหน่วยความปลอดภัยในองค์กรของคุณ หน่วยความปลอดภัย เป็นเอนทิตี เช่น ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัย ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์หรือสิทธิ์ของผู้ใช้

Get-Recipient

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่เปิดใช้งานอีเมลทุกชนิดในองค์กรของคุณ ผลลัพธ์ที่ส่งคืนรวมถึง กล่องจดหมาย ผู้ใช้จดหมาย ที่ติดต่อ กลุ่มการแจกจ่าย และกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก

Get-User

ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้กล่องจดหมายและจดหมายในองค์กรของคุณ

Set-User

เปลี่ยนคุณสมบัติของผู้ใช้กล่องจดหมายหรือจดหมาย

New-MailMessage

สร้างข้อความอีเมลและวางข้อความอีเมลลงในโฟลเดอร์แบบร่างของกล่องจดหมายของผู้ใช้

Test-MAPIConnectivity

การทดสอบเพื่อตรวจสอบว่ากล่องจดหมายที่ระบุสามารถเชื่อมต่อโดยใช้โพรโทคอล MAPI ซึ่งใช้โดย Microsoft Office Outlook

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การจัดเตรียม

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อจัดเตรียมกล่องจดหมายจำนวนมากโดยใช้แฟ้มที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การนำเข้าผู้ใช้ Exchange Online ใหม่ด้วยแฟ้ม CSV

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-ProvisioningRequest

ดูข้อมูลสถานะเกี่ยวกับคำขอการจัดเตรียมปัจจุบัน คำขอการจัดเตรียมจะสร้างกล่องจดหมาย Cloud-Based สำหรับผู้ใช้ที่ระบุไว้ในแฟ้ม CSV

New-ProvisioningRequest

ส่งคำขอการจัดเตรียมเป็นกลุ่มใหม่สำหรับแบทช์ผู้ใช้ที่ระบุไว้ในแฟ้ม CSV ถ้าแฟ้ม CSV ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง จะมีการสร้างคำขอการจัดเตรียมในสถานะถูกหยุดชั่วขณะ คุณจะเริ่มกระบวนการจัดเตรียมโดยใช้ Start-ProvisioningRequest cmdlet

Remove-ProvisioningRequest

หยุดกระบวนการคำขอการจัดเตรียมเป็นกลุ่มที่รอดำเนินการหรือกำลังดำเนินการ

Start-ProvisioningRequest

เริ่มคำขอการจัดเตรียมที่รอดำเนินการซึ่งสร้างด้วย New-ProvisioningRequest cmdlet

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การโยกย้าย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อย้ายอีเมลจากระบบการส่งข้อความในสถานที่ไปยังองค์กร Cloud-Based ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ภาพรวมการย้ายอีเมล

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-MigrationBatch

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแบทช์การย้ายอีเมลปัจจุบัน

New-MigrationBatch

สร้างแบทช์การย้ายใหม่เพื่อย้ายข้อมูลกล่องจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือระบบการส่งข้อความ Microsoft Exchange ในสถานที่ไปยังกล่องจดหมาย Cloud-Based สำหรับการย้าย IMAP คุณต้องสร้างกล่องจดหมาย Cloud-Based ก่อนที่คุณจะย้ายข้อมูลกล่องจดหมาย

Remove-MigrationBatch

ลบแบทช์การย้ายที่ไม่ได้ทำงานอยู่ หรือทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Set-MigrationBatch

เปลี่ยนคุณสมบัติของแบทช์การย้ายที่มีอยู่

Start-MigrationBatch

เริ่มกระบวนการย้ายสำหรับแบทช์การย้ายอีเมลที่รอดำเนินการ

Stop-MigrationBatch

หยุดกระบวนการของแบทช์การย้ายที่กำลังดำเนินการอยู่

Test-MigrationServerAvailability

ตรวจสอบว่าคุณสามารถสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่อยู่ในสถานที่ซึ่งเก็บข้อมูลกล่องจดหมายที่คุณต้องการย้ายไปยังกล่องจดหมายแบบ Cloud-based

Get-MigrationStatus

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายอีเมลทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่

Get-MigrationUser

ดูข้อมูลสถานะเกี่ยวกับกล่องจดหมายของผู้ใช้รายเดียวหรือผู้ใช้ทั้งหมด ในแบทช์การย้ายที่ดำเนินการอยู่

Get-MigrationUserStatistics

ดูข้อมูลสถานะเกี่ยวกับการย้ายกล่องจดหมายในสถานที่แต่ละรายการไปยังระบบ Cloud

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

สิทธิ์

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู มอบหมาย และลบสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณ

กลุ่มบทบาทผู้ดูแลระบบ

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และแก้ไขกลุ่มบทบาทผู้ดูแลระบบ กลุ่มบทบาท คือกลุ่มความปลอดภัยสากลที่ได้รับการกำหนดสิทธิ์ในการดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กลุ่มบทบาทผู้ดูแลระบบ

 

cmdlet พารามิเตอร์

Get-RoleGroup

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบทบาทที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกลุ่มบทบาทที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-RoleGroup

สร้างกลุ่มบทบาท

Remove-RoleGroup

ลบกลุ่มบทบาท

Set-RoleGroup

เปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มบทบาทที่มีอยู่

Add-RoleGroupMember

เพิ่มผู้รับในกลุ่มบทบาทที่มีอยู่

Get-RoleGroupMember

ดูสมาชิกของกลุ่มบทบาทที่มีอยู่

Remove-RoleGroupMember

ลบผู้รับออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาท

Update-RoleGroupMember

แทนที่การเป็นสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มบทบาท

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

นโยบายการกำหนดบทบาท

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง แก้ไข และลบนโยบายการกำหนดบทบาท นโยบายการกำหนดบทบาท คือคอลเลกชันของบทบาทการจัดการผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งบทบาทขึ้นไป ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าบัญชีของตนเองและสำหรับกลุ่มการแจกจ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายการกำหนดบทบาท

หมายเหตุ   ในองค์กร Live@edu คุณไม่สามารถสร้าง ลบ หรือแก้ไขคุณสมบัติของนโยบายการกำหนดบทบาท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มหรือนำบทบาทผู้ใช้ที่กำหนดตามนโยบายการกำหนดบทบาทออกได้

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-RoleAssignmentPolicy

ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดบทบาทที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อของนโยบายบทบาทที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-RoleAssignmentPolicy

สร้างนโยบายการกำหนดบทบาท

Remove-RoleAssignmentPolicy

ลบนโยบายการกำหนดบทบาท

Set-RoleAssignmentPolicy

เปลี่ยนคุณสมบัติของนโยบายการกำหนดบทบาทที่มีอยู่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อจัดการบทบาทการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ที่อยู่ในองค์กรณ์ของคุณ คุณใช้ RBAC เพื่อกำหนดความสามารถของผู้ใช้ สิทธิ์และความสามารถทั้งหมดจะได้รับการระบุโดย บทบาทการจัดการ บทบาทการจัดการ หรือที่เรียกว่า บทบาท RBAC หรือ บทบาท จะกำหนดรายการที่บุคคลมีสิทธิ์เข้าถึงและงานที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-ManagementRole

ดูบทบาทการจัดการที่ใช้ได้ในองค์กรของคุณ

New-ManagementRole

สร้างบทบาทการจัดการใหม่ที่ขึ้นอยู่กับบทบาทที่มีอยู่

Remove-ManagementRole

ลบบทบาทการจัดการ คุณสามารถลบได้เฉพาะบทบาทที่คุณสร้างเท่านั้น คุณไม่สามารถลบบทบาทที่มีอยู่ภายในได้

Get-ManagementRoleAssignment

ดูบทบาทการจัดการที่มอบหมายให้แก่ผู้ใช้ที่ระบุในปัจจุบัน

New-ManagementRoleAssignment

มอบหมายบทบาทการจัดการใหม่ให้แก่ผู้ใช้

Remove-ManagementRoleAssignment

ลบบทบาทการจัดการออกจากผู้ใช้

Set-ManagementRoleAssignment

เปลี่ยนการตั้งค่าของการมอบหมายบทบาทการจัดการ เช่น ขอบเขตการจัดการที่เกี่ยวข้อง

Add-ManagementRoleEntry

เพิ่มการเข้าถึง cmdlet และพารามิเตอร์ที่ระบุให้แก่บทบาทการจัดการที่มีอยู่

Get-ManagementRoleEntry

ดู cmdlet และพารามิเตอร์ที่ใช้ได้กับบทบาทการจัดการที่มีอยู่

Remove-ManagementRoleEntry

เอาการเข้าถึง cmdlet ออกจากบทบาทการจัดการที่มีอยู่

Set-ManagementRoleEntry

เพิ่มหรือลบการเข้าถึงพารามิเตอร์

Get-ManagementScope

ดูขอบเขตการจัดการที่กำหนดไว้สำหรับองค์กรของคุณ ขอบเขตการจัดการกำหนดวัตถุที่ใช้ได้กับผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น ขอบเขตการจัดการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะจำกัดไว้ที่บัญชีของเขาหรือเธอ ขอบเขตการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบขององค์กรคือวัตถุทั้งหมดในโดเมน

New-ManagementScope

กำหนดขอบเขตการจัดการใหม่

Remove-ManagementScope

เอาขอบเขตการจัดการออก คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะขอบเขตการจัดการที่คุณกำหนดเท่านั้น

Set-ManagementScope

เปลี่ยนการกำหนดขอบเขตการจัดการที่มีอยู่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

สิทธิ์ของกล่องจดหมาย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู มอบหมาย และเพิกถอนสิทธิ์ในกล่องจดหมายและสิทธิ์ในโฟลเดอร์ของกล่องจดหมาย

 

cmdlet คำอธิบาย

Add-MailboxPermission

ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น

Get-MailboxPermission

ดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Remove-MailboxPermission

นำสิทธิ์ออกจากผู้ใช้เพื่อลบการเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น

Add-MailboxFolderPermission

ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น เช่น คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการจัดการปฏิทินของผู้ใช้อื่น มีการระบุโฟลเดอร์เป้าหมายในรูปแบบนี้: นามแฝง:\ชื่อโฟลเดอร์

Get-MailboxFolderPermission

ดูสิทธิ์ที่มอบหมายให้โฟลเดอร์ที่ระบุในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Set-MailboxFolderPermission

เปลี่ยนสิทธิ์ที่กำหนดให้โฟลเดอร์ที่ระบุในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Remove-MailboxFolderPermission

เอาสิทธิ์ออกจากผู้ใช้เพื่อลบการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ระบุในกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

สิทธิ์ "ส่งเป็น"

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู มอบหมาย และเพิกถอนสิทธิ์ "ส่งเป็น" สิทธิ์ ส่งเป็น หรือเรียกว่าสิทธิ์ SendAs จะให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการใช้ที่อยู่อีเมลของผู้รับอื่นในที่อยู่ จาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การให้สิทธิ์ ส่งเป็น แก่ผู้ใช้

 

cmdlet คำอธิบาย

Add-RecipientPermission

ให้สิทธิ์ "ส่งเป็น" แก่ผู้ใช้

Get-RecipientPermission

ดูสิทธิ์ "ส่งเป็น" ที่ให้แก่ผู้ใช้

Remove-RecipientPermission

เพิกถอนสิทธิ์ "ส่งเป็น" จากผู้ใช้

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมาย

การค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อค้นหาอีเมลและชนิดข้อความอื่นๆ ที่มีคำสำคัญที่ระบุจากกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ cmdlet เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในบทบาทการค้นหากล่องจดหมายเท่านั้นและควรมีการกำหนดให้กับผู้จัดการ Discovery เมื่อต้องการใช้ cmdlet การค้นหากล่องจดหมาย คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาทการจัดการ Discovery เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ การให้สิทธิ์การเข้าถึงการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องแก่ผู้ใช้

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-MailboxSearch

ดูการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องที่กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นการดำเนินการ หรือหยุดลงแล้ว

New-MailboxSearch

สร้างการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องใหม่ คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์การค้นหาด้วย cmdlet นี้ แต่คุณสามารถเรียกใช้การค้นหาด้วย Start-MailboxSearch cmdlet

Remove-MailboxSearch

นำการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องออก

Search-Mailbox

ค้นหากล่องจดหมายและคัดลอกผลลัพธ์ไปยังกล่องจดหมายเป้าหมายที่ระบุ ลบข้อความออกจากกล่องจดหมายต้นทาง หรือทั้งคู่

หมายเหตุ   cmdlet นี้ยังมีอยู่ในบทบาท การนำเข้าและส่งออกกล่องจดหมาย ตามค่าเริ่มต้น บทบาทการนำเข้าและส่งออกกล่องจดหมายจะไม่ถูกกำหนดให้แก่กลุ่มบทบาท

Set-MailboxSearch

เปลี่ยนคุณสมบัติของการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องที่มีอยู่

Start-MailboxSearch

เริ่มต้นหรือกลับสู่การค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องที่มีอยู่ซึ่งคุณสร้างโดยใช้ New-MailboxSearch cmdlet

Stop-MailboxSearch

หยุดการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องที่กำลังดำเนินการ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

กฎการส่งผ่าน

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู กำหนดค่า สร้าง และนำกฎการส่งผ่านออก คุณสามารถใช้กฎการส่งผ่านเพื่อควบคุมลำดับข้อความอีเมลในองค์กรของคุณ คุณสามารถกำหนดแอตทริบิวต์ข้อความเฉพาะ หรือเงื่อนไข และการกระทำที่คุณต้องการใช้กับข้อความใดๆ ซึ่งมีแอตทริบิวต์เหล่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ กฎแบบกว้างขององค์กร

 

cmdlet คำอธิบาย

Disable-TransportRule

ปิดใช้งานกฎการส่งผ่าน

Enable-TransportRule

เปิดใช้งานกฎการส่งผ่าน

Get-TransportRule

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎการส่งผ่านที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกฎการส่งผ่านที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-TransportRule

สร้างกฎการส่งผ่าน

Remove-TransportRule

ลบกฎการส่งผ่าน

Set-TransportRule

เปลี่ยนคุณสมบัติของกฎการส่งผ่าน

Get-TransportRuleAction

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกฎการส่งผ่านที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อการดำเนินการของกฎการส่งผ่านที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรของคุณ

Get-TransportRulePredicate

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงกฎการส่งผ่านที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อการแสดงกฎการส่งผ่านที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้การแสดงกฎการส่งผ่านเป็นเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นในกฎการส่งผ่าน

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

นโยบายการควบคุม

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่านโยบายการควบคุมในองค์กร Live@edu นโยบายการควบคุมจะใช้ควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถส่งอีเมลถึงและรับอีเมลจากผู้ใช้ในองค์กรของคุณ รวมทั้งกรองและปฏิเสธอีเมลที่มีคำที่ไม่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายการควบคุม

หมายเหตุ   นโยบายการควบคุมไม่มีใน Microsoft Office 365

 

cmdlet คำอธิบาย

Add-SupervisionListEntry

เพิ่มรายการในรายการอนุญาตหรือรายการปฏิเสธของผู้ใช้ที่ระบุ

Get-SupervisionListEntry

ดูรายการอนุญาตและรายการปฏิเสธที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

Remove-SupervisionListEntry

เอารายการออกจากรายการอนุญาตหรือรายการปฏิเสธของผู้ใช้ที่ระบุ

Get-SupervisionPolicy

ดูการตั้งค่าของนโยบายการควบคุมสำหรับองค์กรของคุณ

Set-SupervisionPolicy

กำหนดการตั้งค่าของนโยบายการควบคุม

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าคุณลักษณะการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ในองค์กรของคุณ IRM ให้การป้องกันตลอดเวลาที่ช่วยในการควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึง ส่งต่อ พิมพ์ หรือคัดลอกข้อมูลสำคัญภายในข้อความอีเมลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการและตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Exchange Online

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-IRMConfiguration

ดูการกำหนดค่า IRM ในองค์กรของคุณ

Set-IRMConfiguration

เปลี่ยนคุณสมบัติของการกำหนดค่า IRM ในองค์กรของคุณ

Test-IRMConfiguration

ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของการกำหนดค่า IRM ในองค์กรของคุณ

Get-RMSTemplate

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแม่แบบนโยบายสิทธิ์ Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) หรือเรียกรายชื่อแม่แบบนโยบายสิทธิ์ AD RMS ที่อยู่ในองค์กรของคุณ

Set-RMSTemplate

เปลี่ยนคุณสมบัติของแม่แบบนโยบายสิทธิ์ AD RMS ที่มีอยู่

Get-RMSTrustedPublishingDomain

ดูการตั้งค่าของโดเมนการเผยแพร่ที่เชื่อถือได้ (TPD) ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ โดเมนการเผยแพร่ที่เชื่อถือได้มีการตั้งค่าที่ต้องใช้คุณลักษณะ RMS ในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถนำแม่แบบนโยบายสิทธิ์ AD RMS มาใช้กับข้อความอีเมล

Import-RMSTrustedPublishingDomain

นำเข้าโดเมนการเผยแพร่ที่เชื่อถือได้จากเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ในสถานที่ที่เรียกใช้ AD RMS ลงในองค์กรของคุณ

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

นำโดเมนการเผยแพร่ที่เชื่อถือได้ (TPD) ที่มีอยู่ที่คุณนำเข้าในองค์กรของคุณออก

Set-RMSTrustedPublishingDomain

เปลี่ยนคุณสมบัติของโดเมนการเผยแพร่ที่เชื่อถือได้ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

กฎการป้องกัน Outlook

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่ากฎการป้องกัน Outlook กฎการป้องกัน Outlook เป็นกฎที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบที่นำมาใช้ก่อนที่ผู้ใช้จะส่งข้อความโดยใช้ Outlook กฎการป้องกัน Outlook จะนำแม่แบบนโยบาย Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ไปใช้กับข้อความก่อนที่จะส่งข้อความ

 

cmdlet คำอธิบาย

Disable-OutlookProtectionRule

ปิดใช้งานกฎการป้องกัน Outlook

Enable-OutlookProtectionRule

เปิดใช้งานกฎการป้องกัน Outlook

Get-OutlookProtectionRule

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎการป้องกัน Outlook ที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกฎการป้องกัน Outlook ที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-OutlookProtectionRule

สร้างกฎการป้องกัน Outlook

Remove-OutlookProtectionRule

ลบกฎการป้องกัน Outlook

Set-OutlookProtectionRule

เปลี่ยนคุณสมบัติของกฎการป้องกัน Outlook

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

นโยบายการเก็บข้อมูล

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง นำออก และกำหนดค่านโยบายการเก็บข้อมูลในองค์กรของคุณ นโยบายการเก็บข้อมูล จะเชื่อมโยงกับกลุ่มแท็กการเก็บข้อมูลที่ระบุการตั้งค่าการเก็บข้อมูลสำหรับรายการในกล่องจดหมาย นโยบายอาจมีแท็กนโยบายการเก็บข้อมูลค่าเริ่มต้นและแท็กนโยบายการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นหลายรายการ กล่องจดหมายสามารถมีนโยบายการเก็บข้อมูลที่นำไปใช้ได้เพียงหนึ่งนโยบายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าและการจัดการนโยบายการเก็บข้อมูลใน Exchange Online

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-RetentionPolicy

ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อของนโยบายการเก็บข้อมูลในองค์กรของคุณ

New-RetentionPolicy

สร้างนโยบายการเก็บข้อมูล

Remove-RetentionPolicy

ลบนโยบายการเก็บข้อมูล

Set-RetentionPolicy

เปลี่ยนคุณสมบัติของนโยบายการเก็บข้อมูล

Get-RetentionPolicyTag

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแท็กนโยบายการเก็บข้อมูลที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อของแท็กนโยบายการเก็บข้อมูลในองค์กรของคุณ แท็กนโยบายการเก็บข้อมูลจะใช้เพื่อนำการตั้งค่าการเก็บข้อมูลข้อความไปใช้กับข้อความหรือโฟลเดอร์

New-RetentionPolicyTag

สร้างแท็กนโยบายการเก็บข้อมูล

Remove-RetentionPolicyTag

ลบแท็กนโยบายการเก็บข้อมูล

Set-RetentionPolicyTag

เปลี่ยนคุณสมบัติของแท็กนโยบายการเก็บข้อมูล

Start-ManagedFolderAssistant

ใช้นโยบายการเก็บข้อมูลที่กำหนดค่าให้กับกล่องจดหมายที่ระบุไปใช้ทันที

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การจัดประเภทข้อความ

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง นำออก และกำหนดค่านโยบายการจัดประเภทข้อความในองค์กรของคุณ หลังจากคุณสร้างการจัดประเภทข้อความ ผู้ใช้สามารถนำการจัดประเภทไปใช้กับข้อความโดยใช้ Outlook Web App หรือคุณสามารถนำไปใช้กับข้อความโดยใช้กฎการส่งผ่าน คุณยังสามารถใช้การจัดประเภทเป็นเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นในกฎการส่งผ่าน

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-MessageClassification

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประเภทข้อความที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อการจัดประเภทข้อความที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ

New-MessageClassification

สร้างการจัดประเภทข้อความ

Remove-MessageClassification

ลบการจัดประเภทข้อความ

Set-MessageClassification

เปลี่ยนคุณสมบัติของการจัดประเภทข้อความ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การเก็บถาวรและการบันทึกข้อมูลการสื่อสาร

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บถาวรและการบันทึกข้อมูลการสื่อสารสำหรับองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

หมายเหตุ   การเก็บถาวรไม่มีในองค์กร Live@edu

 

Cmdlet คำอธิบาย

Disable-Mailbox

ปิดใช้งานการเก็บถาวรสำหรับกล่องจดหมายที่มีอยู่โดยใช้พารามิเตอร์ Archive

Enable-Mailbox

เปิดใช้งานการเก็บถาวรสำหรับกล่องจดหมายที่มีอยู่โดยใช้พารามิเตอร์ Archive

Disable-JournalRule

ปิดใช้งานกฎของบันทึกรายวัน กฎของบันทึกรายวัน จะใช้ในการบันทึก หรือ "บันทึกรายวัน" ข้อความอีเมลที่ส่งหรือรับจากผู้รับที่ระบุ เมื่อข้อความตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎของบันทึกรายวัน ข้อความนั้นจะได้รับการบันทึก

Enable-JournalRule

เปิดใช้งานกฎของบันทึกรายวัน

Get-JournalRule

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎของบันทึกรายวันที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกฎของบันทึกรายวันที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-JournalRule

สร้างกฎของบันทึกรายวัน

Remove-JournalRule

ลบกฎของบันทึกรายวัน

Set-JournalRule

เปลี่ยนคุณสมบัติของกฎของบันทึกรายวัน

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การรายงาน

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูรายงานและสถิติสำหรับองค์กรของคุณ

การบันทึกการตรวจสอบ

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อกำหนดค่าการบันทึกการตรวจสอบ และเพื่อดูการบันทึกการตรวจสอบ การบันทึกการตรวจสอบจะบันทึกการกระทำเฉพาะที่ดำเนินการโดยผู้ใช้นั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้การบันทึกการตรวจสอบเพื่อบันทึกการกระทำของผู้ใช้

 

cmdlet คำอธิบาย

Search-AdminAuditLog

ค้นหาเนื้อหาของบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ

Write-AdminAuditLog

เพิ่มข้อคิดเห็นลงในบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ

Get-AdminAuditLogConfig

ดูการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเพื่อตรวจสอบผู้ดูแลระบบปัจจุบัน

New-AdminAuditLogSearch

ค้นหาเนื้อหาของบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ และส่งผลลัพธ์ไปยังผู้รับที่คุณระบุ

Get-MailboxAuditBypassAssociation

ดูบัญชีที่ข้ามการบันทึกการตรวจสอบของกล่องจดหมาย

Set-MailboxAuditBypassAssociation

ระบุบัญชีที่ข้ามการบันทึกการตรวจสอบของกล่องจดหมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุบัญชีบริการที่เข้าถึงกล่องจดหมายบ่อยๆ เพื่อลดการรบกวนในบันทึกการตรวจสอบของกล่องจดหมาย

Search-MailboxAuditLog

ค้นหาเนื้อหาของบันทึกการตรวจสอบของกล่องจดหมาย

New-MailboxAuditLogSearch

ค้นหาเนื้อหาของบันทึกการตรวจสอบของกล่องจดหมาย และส่งผลลัพธ์ไปยังผู้รับที่คุณระบุ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การติดตามข้อความ

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อติดตามข้อมูลการจัดส่งของข้อความที่ส่งหรือรับจากกล่องจดหมายเฉพาะใดๆ ในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รายงานการจัดส่งสำหรับผู้ดูแลระบบ

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-MessageTrackingReport

แสดงข้อมูลสำหรับรายงานการติดตามข้อความเฉพาะ cmdlet นี้ต้องการให้คุณระบุ ID สำหรับรายงานการติดตามข้อความที่คุณต้องการดู ดังนั้น ก่อนอื่นคุณต้องใช้ Search-MessageTrackingReport cmdlet เพื่อค้นหา ID รายงานการติดตามข้อความสำหรับข้อความเฉพาะ จากนั้น คุณสามารถส่งผ่าน ID รายงานการติดตามข้อความจากเอาต์พุตของ Search-MessageTrackingReport cmdlet ไปยัง Get-MessageTrackingReport cmdlet

Search-MessageTrackingReport

ค้นหารายงานการติดตามข้อความเฉพาะตามเกณฑ์การค้นหาที่ให้ไว้ จากนั้น คุณสามารถส่งผ่าน ID รายงานการติดตามข้อความนี้ไปยัง Get-MessageTrackingReport cmdlet เพื่อดูข้อมูลการติดตามข้อความแบบเต็ม

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

cmldet การรายงานอื่นๆ

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-FailedContentIndexDocuments

ดูรายชื่อเอกสารในกล่องจดหมายที่ไม่สามารถจัดทำดัชนีโดย Exchange Search

Get-LogonStatistics

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันการเข้าสู่ระบบที่เปิดอยู่ในกล่องจดหมายที่ระบุ เช่น ชื่อผู้ใช้, เวลาเข้าสู่ระบบ และเวลาเข้าถึงครั้งล่าสุด ผู้ใช้ต้องออกจากระบบเพื่อปิดเซสชันเข้าสู่ระบบ ดังนั้น เซสชันหลายเซสชันอาจปรากฏสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งปิดเบราว์เซอร์

Get-MailboxFolderStatistics

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายที่ระบุ รวมทั้งจำนวนและขนาดของรายการในโฟลเดอร์ ชื่อและ ID โฟลเดอร์ และข้อมูลอื่นๆ

Get-MailboxStatistics

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายที่ระบุ เช่น ขนาดกล่องจดหมาย, จำนวนข้อความที่มี และเวลาครั้งล่าสุดที่เข้าถึง

Get-RecipientStatisticsReport

ดูข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้รับทั้งหมดในองค์กรของคุณ รวมทั้งจำนวนกล่องจดหมาย กล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่ ที่ติดต่อ และกลุ่มการแจกจ่าย

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

โดเมน

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าการตั้งค่าโดเมนภายในและภายนอกที่กำหนดไว้ในองค์กรของคุณ

โดเมนที่ยอมรับ

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าโดเมนที่ยอมรับ โดเมนที่ยอมรับ เป็น namespace ของ SMTP ซึ่งองค์กรอีเมล Cloud-Based ใช้รับส่งอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โดเมนที่ได้รับการยอมรับ

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-AcceptedDomain

ดูข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับโดเมนที่ยอมรับทั้งหมดหรือสำหรับโดเมนที่ยอมรับที่ระบุ

Set-AcceptedDomain

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่ยอมรับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับบริการอีเมล Cloud-Based

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

โดเมนระยะไกล

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดู สร้าง ลบ และกำหนดค่าโดเมนระยะไกล โดเมนระยะไกล   กำหนดการตั้งค่าสำหรับกระแสการรับส่งจดหมายตามโดเมนปลายทางของข้อความอีเมลแต่ละข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โดเมนระยะไกล

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-RemoteDomain

ดูข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับโดเมนระยะไกลทั้งหมดหรือสำหรับโดเมนระยะไกลที่ระบุ

New-RemoteDomain

สร้างรายการโดเมนระยะไกลใหม่ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าการจัดรูปแบบข้อความและนโยบายสำหรับข้อความที่ส่งไปยังโดเมนนั้น

Remove-RemoteDomain

ลบรายการโดเมนระยะไกล

Set-RemoteDomain

กำหนดการตั้งค่าการจัดรูปแบบข้อความและนโยบายสำหรับรายการโดเมนระยะไกลที่มีอยู่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การตั้งค่ากล่องจดหมาย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อกำหนดค่าและควบคุมวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการอีเมล Cloud-Based

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-CASMailbox

ดูโพรโทคอลที่เปิดใช้สำหรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์สำหรับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ

Set-CASMailbox

กำหนดค่าโพรโทคอลการเชื่อมต่อการเข้าถึงของไคลเอ็นต์ที่เปิดใช้กล่องจดหมายที่ระบุ

Get-CASMailboxPlan

ดูการตั้งค่าการเข้าถึงของไคลเอ็นต์ที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งใช้ได้กับกล่องจดหมายใหม่ในองค์กรของคุณ

Get-OWAMailboxPolicy

ดูนโยบายที่สามารถใช้งานกับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อโดยใช้ Outlook Web App และการตั้งค่าที่กำหนดค่าสำหรับนโยบายเหล่านั้น

Get-MailboxPlan

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนการกล่องจดหมายที่ใช้ได้กับองค์กรของคุณและการตั้งค่า แผนการกล่องจดหมายเป็นแม่แบบที่จัดเตรียมโดยผู้ใช้

Set-MailboxPlan

เปลี่ยนชื่อที่แสดงของแผนการกล่องจดหมาย หรือตั้งค่าแผนการกล่องจดหมายสำรองเป็นค่าเริ่มต้น

New-OWAMailboxPolicy

สร้างนโยบายใหม่ที่สามารถนำไปใช้กับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณเพื่อบังคับใช้การตั้งค่าของการเชื่อมต่อ Outlook Web App

Remove-OWAMailboxPolicy

เอานโยบายที่มีอยู่ออก ซึ่งใช้บังคับการตั้งค่าของการเชื่อมต่อ Outlook Web App

Set-OwaMailboxPolicy

กำหนดการตั้งค่านโยบายที่มีอยู่ที่นำไปใช้กับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณเพื่อบังคับใช้การตั้งค่าของการเชื่อมต่อ Outlook Web App

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การตั้งค่าองค์กร

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าการตั้งค่าแบบทั่วทั้งองค์กร

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-OrganizationConfig

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ ในองค์กรของคุณ

Set-OrganizationConfig

กำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ในองค์กรของคุณ

Get-TransportConfig

ดูการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบส่งผ่าน เช่น ภาษาที่ใช้ส่งการแจ้งสถานะการนำส่ง (DSN)

Set-TransportConfig

เปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบส่งผ่าน เช่น ภาษาของ DSN

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การเลียนแบบโปรแกรมประยุกต์

cmdlet นี้ถูกกำหนดให้แก่บทบาท ApplicationImpersonation RBAC และใช้ Microsoft Exchange Web Services (EWS) ในการอนุญาตการเข้าถึงกล่องจดหมายของ Exchange Online ผ่านการเขียนโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หัวข้อใน MSDN

 

cmdlet คำอธิบาย

Impersonate-ExchangeUser

อนุญาตการเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยบัญชีบริการที่กำหนด

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกและการปรับใช้แบบผสม

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าคุณลักษณะการมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกและการปรับใช้แบบผสมสำหรับองค์กรของคุณ

การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอก

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดการตั้งค่าการมอบสิทธิ์แบบติดต่อภายนอกสำหรับโดเมนของคุณ การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอก หรือที่เรียกว่า การใช้งานร่วมกันภายนอก จะใช้ Microsoft Federation Gateway ซึ่งเป็นบริการข้อมูลเฉพาะ Cloud-Based ที่นำเสนอโดย Microsoft เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่เชื่อถือได้ระหว่างองค์กร Exchange Server 2010 ในสถานที่ และองค์กรอีเมล Cloud-Based ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดค่าการมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกในกลุ่ม Cloud

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-FederatedOrganizationIdentifier

ดูตัวระบุขององค์กรที่ติดต่อกับภายนอกและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องขององค์กร เช่น โดเมนที่ติดต่อกับภายนอก ที่ติดต่อขององค์กร และสถานะ

Set-FederatedOrganizationIdentifier

กำหนดค่าตัวระบุขององค์กรที่ติดต่อกับภายนอกขององค์กรของคุณ

Get-FederationInformation

ดูข้อมูลการติดต่อกับภายนอก รวมถึงชื่อโดเมนที่ติดต่อกับภายนอกและ URL เป้าหมาย จากองค์กร Exchange ภายนอก

Get-FederationTrust

ดูความน่าเชื่อถือในการติดต่อกับภายนอกที่กำหนดค่าสำหรับองค์กรของคุณ

Get-OrganizationRelationship

ดูการตั้งค่าสำหรับความสัมพันธ์การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกสำหรับการใช้ร่วมกันแบบว่าง/ไม่ว่าง หรือการส่งข้อความที่ปลอดภัยระหว่างองค์กร

New-OrganizationRelationship

สร้างความสัมพันธ์การกำหนดค่าการมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกระหว่างองค์กร

Remove-OrganizationRelationship

นำความสัมพันธ์การกำหนดค่าการมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกระหว่างองค์กรออก

Set-OrganizationRelationship

กำหนดค่าความสัมพันธ์การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกระหว่างองค์กร

Test-OrganizationRelationship

ตรวจสอบความสัมพันธ์การมอบสิทธิ์แบบติดต่อกับภายนอกระหว่างองค์กรว่ามีการกำหนดค่าอย่างถูกต้องและทำงานอย่างที่ต้องการ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

นโยบายการใช้ร่วมกัน

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่านโยบายการใช้ร่วมกัน นโยบายการใช้ร่วมกันจะควบคุมวิธีการที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถใช้ข้อมูลปฏิทินและการติดต่อร่วมกันกับผู้ใช้ภายนอกองค์กร

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-SharingPolicy

ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการใช้ร่วมกันที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อของนโยบายการใช้ร่วมกันในองค์กรของคุณ

New-SharingPolicy

สร้างนโยบายการใช้ร่วมกันใหม่

Remove-SharingPolicy

ลบนโยบายการใช้ร่วมกัน ก่อนที่คุณจะลบนโยบายการใช้ร่วมกัน คุณต้องตรวจสอบว่านโยบายไม่ได้กำหนดให้กับกล่องจดหมายใดๆ

Set-SharingPolicy

แก้ไขการตั้งค่าของนโยบายการใช้ร่วมกันที่มีอยู่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

ข้อมูลความพร้อมใช้งาน

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าข้อมูลความพร้อมใช้งานว่าง/ไม่ว่าง ซึ่งองค์กรของคุณใช้ร่วมกับองค์กรอื่นๆ

 

cmdlet คำอธิบาย

Add-AvailabilityAddressSpace

กำหนดวิธีการเข้าถึงและข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าง/ไม่ว่างระหว่างองค์กร

Get-AvailabilityAddressSpace

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าองค์กร Exchange ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าง/ไม่ว่างระหว่างองค์กร

Remove-AvailabilityAddressSpace

ลบพื้นที่ที่อยู่ของความพร้อมใช้งานที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้และข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการร้องขอข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง ระหว่างองค์กร

Get-AvailabilityConfig

ดูบัญชีที่เชื่อถือได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าง/ไม่ว่างระหว่างองค์กร

New-AvailabilityConfig

สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าง/ไม่ว่างระหว่างองค์กร

Remove-AvailabilityConfig

ลบการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าง/ไม่ว่างระหว่างองค์กรที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

Set-AvailabilityConfig

กำหนดค่าระดับการเข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

การย้ายกล่องจดหมาย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อย้ายกล่องจดหมายระหว่างองค์กร Cloud-Based ของคุณและองค์กร Exchange ในสถานที่ของคุณ การย้ายกล่องจดหมายระหว่างองค์กรแบบ Cloud และองค์กรในสถานที่ต้องใช้การปรับใช้แบบผสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การโยกย้ายและการปรับใช้สองระบบสำหรับ Exchange กับ Office 365

 

Cmdlet คำอธิบาย

Get-MoveRequest

ดูสถานะของการย้ายกล่องจดหมายที่กำลังดำเนินการซึ่งเริ่มต้นโดย New-MoveRequest cmdlet

New-MoveRequest

สร้างการย้ายกล่องจดหมายใหม่

Remove-MoveRequest

ยกเลิกการย้ายกล่องจดหมายที่กำลังดำเนินการซึ่งเริ่มต้นโดย New-MoveRequest cmdlet

Resume-MoveRequest

กลับสู่คำขอการย้ายที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือล้มเหลว

Set-MoveRequest

เปลี่ยนคุณสมบัติของคำขอการย้ายที่มีอยู่

Suspend-MoveRequest

หยุดคำขอการย้ายชั่วคราวก่อนที่จะถึงสถานะ CompletionInProgress

Get-MoveRequestStatistics

ดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคำขอการย้าย

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

ตัวเลือกกล่องจดหมาย

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดการตั้งค่ากล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มีอยู่ใน Outlook Web App > ตัวเลือก เมื่อต้องการเข้าถึงเพจตัวเลือกของผู้ใช้ ให้ดูที่ การเข้าถึงหน้าตัวเลือกของผู้ใช้อื่น

 

cmdlet คำอธิบาย

Get-CalendarNotification

ดูกฎการแจ้งเตือนของปฏิทินในกล่องจดหมายของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนข้อความตัวอักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในปฏิทินและวาระประจำวัน

Get-CalendarProcessing

ดูการตั้งค่าการประมวลผลปฏิทินสำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ ค่าโดยทั่วไปสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้คือ AutoUpdate และ AutoAccept สำหรับกล่องจดหมายของห้องหรืออุปกรณ์

Set-CalendarProcessing

เปลี่ยนการตั้งค่าการประมวลผลปฏิทินสำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ คุณยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าทรัพยากรทั้งหมดสำหรับกล่องจดหมายของห้องหรืออุปกรณ์

Disable-InboxRule

ปิดใช้งานกฎของกล่องขาเข้าในกล่องจดหมายของผู้ใช้ ข้อความการประมวลผลกฎของกล่องขาเข้าในกล่องขาเข้าจะยึดตามเงื่อนไขที่ระบุและดำเนินการต่างๆ เช่น การย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุหรือการลบข้อความ

หมายเหตุ   เมื่อคุณสร้าง แก้ไข นำออก เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานกฎของกล่องขาเข้า กฎด้านไคลเอ็นต์ที่สร้างโดย Microsoft Outlook จะถูกนำออก

Enable-InboxRule

เปิดใช้งานกฎของกล่องขาเข้าในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-InboxRule

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎของกล่องขาเข้าที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกฎของกล่องขาเข้าที่อยู่ในกล่องจดหมายของผู้ใช้

New-InboxRule

สร้างกฎของกล่องขาเข้าในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Remove-InboxRule

ลบกฎของกล่องขาเข้าในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Set-InboxRule

เปลี่ยนคุณสมบัติของกฎของกล่องขาเข้าในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

ดูการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

กำหนดค่าการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MailboxCalendarConfiguration

ดูการตั้งค่าปฏิทินสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Set-MailboxCalendarConfiguration

กำหนดค่าการตั้งค่าปฏิทินของผู้ใช้ การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกับลักษณะที่ปรากฏของปฏิทินและการทำงานของตัวเตือนใน Outlook Web App การตั้งค่าเหล่านี้ยังกำหนดวิธีการส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุม การตอบกลับ และการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้

Get-MailboxCalendarFolder

ดูข้อมูลสำหรับโฟลเดอร์ปฏิทินของผู้ใช้ ข้อมูลนี้ได้แก่ ชื่อโฟลเดอร์ปฏิทิน ไม่ว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวจะกำลังเผยแพร่อยู่หรือมีการใช้ร่วมกัน ช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดการเผยแพร่วันของปฏิทิน ระดับรายละเอียดที่เผยแพร่สำหรับปฏิทิน ไม่ว่า URL ที่เผยแพร่ของปฏิทินจะสามารถค้นหาบนเว็บได้หรือไม่ และ URL ที่เผยแพร่สำหรับปฏิทิน

Set-MailboxCalendarFolder

กำหนดค่าการตั้งค่าการเผยแพร่หรือการใช้ร่วมกันบนโฟลเดอร์ปฏิทินในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

ดูการกำหนดค่ากฎอีเมลขยะสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

กำหนดค่าการกำหนดค่ากฎอีเมลขยะสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MailboxMessageConfiguration

ดูการตั้งค่าข้อความอีเมลสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ การตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ ลายเซ็นอีเมล รูปแบบข้อความ ตัวเลือกข้อความ ผู้รับที่อ่าน บานหน้าต่างการอ่าน และการสนทนา

Set-MailboxMessageConfiguration

กำหนดค่าการตั้งค่าข้อความอีเมลสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MailboxRegionalConfiguration

ดูการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ การตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ เขตเวลา รูปแบบเวลา วันที่และภาษา

Set-MailboxRegionalConfiguration

กำหนดค่าการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MailboxSpellingConfiguration

ดูการตั้งค่าการตรวจการสะกดของ Outlook Web App สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ การตั้งค่า เช่น ภาษาของพจนานุกรมและคำที่ละเว้นจะมีตัวเลขและคำในรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Set-MailboxSpellingConfiguration

กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจการสะกดของ Outlook Web App สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-MessageCategory

ดูข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ข้อความที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อหมวดหมู่ข้อความในกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-SendAddress

ดูที่อยู่อีเมลในกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่สามารถกำหนดค่าเป็นที่อยู่จากค่าเริ่มต้น การกำหนดค่าที่อยู่จากค่าเริ่มต้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้มีการบอกรับเป็นสมาชิก POP, IMAP หรือ Hotmail ที่กำหนดค่าไว้ในกล่องจดหมาย คุณตั้งค่าที่อยู่จากค่าเริ่มต้นของผู้ใช้ในพารามิเตอร์ SendAddressDefault บน Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet ผู้ใช้สามารถแทนที่ที่อยู่จากค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างข้อความอีเมลใน Outlook Web App

Get-TextMessagingAccount

ดูการตั้งค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้ใช้ การตั้งค่าเหล่านี้ ได้แก่ ID ประเทศหรือภูมิภาค, ID ผู้ให้บริการมือถือ, ID ผู้ให้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการแจ้งเตือนของผู้ใช้ ไม่ว่าจะมีการเปิดใช้งาน Microsoft Exchange ActiveSync หรือไม่

Import-ContactList

นำเข้าที่ติดต่อของจดหมายของผู้ใช้ไปยังกล่องจดหมาย Cloud-Based จากแฟ้มที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV)

Get-HotmailSubscription

ดูการตั้งค่าของการบอกรับเป็นสมาชิกทาง Hotmail ที่กำหนดค่าไว้สำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ

Set-HotmailSubscription

เปลี่ยนการตั้งค่าของการบอกรับเป็นสมาชิกทาง Hotmail ที่กำหนดค่าไว้สำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ

Get-ImapSubscription

ดูการบอกรับเป็นสมาชิก IMAP หรือบัญชีที่เชื่อมต่อ ข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ ใช้คำสั่งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ IMAP สำหรับผู้ใช้

Set-ImapSubscription

กำหนดการตั้งค่าการบอกรับเป็นสมาชิก IMAP สำหรับกล่องจดหมาย

Get-PopSubscription

ดูข้อมูลการบอกรับเป็นสมาชิก POP สำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ ใช้คำสั่งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ POP สำหรับผู้ใช้

Set-PopSubscription

กำหนดการตั้งค่าการบอกรับเป็นสมาชิก POP สำหรับกล่องจดหมาย

Get-Subscription

ดูการบอกรับเป็นสมาชิกบัญชีอีเมลภายนอกสำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ ใช้คำสั่งนี้เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าผู้ใช้กำหนดค่าการบอกรับเป็นสมาชิกเป็นประเภทใด

Remove-Subscription

เอาการบอกรับเป็นสมาชิกบัญชีอีเมลภายนอกออกจากกล่องจดหมายของผู้ใช้

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

Exchange ActiveSync

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าการตั้งค่า Exchange ActiveSync ในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ จัดการ Exchange ActiveSync เพื่อองค์กรของคุณ

 

cmdlet คำอธิบาย

Clear-ActiveSyncDevice

ล้างเนื้อหาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Exchange ActiveSync เพื่อเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ โดยทั่วไปจะใช้คำสั่งนี้เมื่ออุปกรณ์สูญหายหรือถูกขโมย

Get-ActiveSyncDevice

ดูรายชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Exchange ActiveSync เพื่อเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ

Remove-ActiveSyncDevice

เอาการเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกจากกล่องจดหมาย คุณต้องรู้ชื่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่และกล่องจดหมายของผู้ใช้

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

ดูกฎการเข้าถึงอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่คุณสร้างด้วย New-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

สร้างกฎการเข้าถึงอุปกรณ์ Exchange ActiveSync เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำข้อมูลกล่องจดหมายของตนให้ตรงกันกับตระกูลหรือรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ระบุ

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

นำกฎการเข้าถึงอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่มีอยู่ออกจากองค์กรของคุณ

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

กำหนดค่ากฎการเข้าถึงอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่มีอยู่

Get-ActiveSyncDeviceClass

ดูรายชื่ออุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่เชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

ดูรายชื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กำหนดค่าให้ทำข้อมูลให้ตรงกับกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ระบุและสถิติการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับแต่ละอุปกรณ์ ข้อมูลที่ส่งคืนรวมถึงสถิติต่างๆ เช่น ครั้งล่าสุดที่มีการพยายามทำข้อมูลให้ตรงกันและการระบุอุปกรณ์

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

ดูนโยบายที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่เชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายในองค์กรของคุณ และการตั้งค่าที่กำหนดค่าสำหรับนโยบายเหล่านั้น

New-ActiveSyncMailboxPolicy

สร้างนโยบายกล่องจดหมาย Exchange ActiveSync ที่คุณสามารถใช้งานกับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณเพื่อบังคับการตั้งค่าของอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่เชื่อมต่อ

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

นำนโยบายกล่องจดหมาย Exchange ActiveSync ที่มีอยู่ที่บังคับการตั้งค่าของอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่เชื่อมต่อออก

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

กำหนดการตั้งค่าของนโยบายที่มีอยู่ซึ่งใช้งานกับกล่องจดหมายในองค์กรของคุณเพื่อบังคับการตั้งค่าของอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ที่เชื่อมต่อ

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

ดูการตั้งค่า Exchange ActiveSync สำหรับองค์กรของคุณ

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

กำหนดค่าการตั้งค่า Exchange ActiveSync ค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งระดับการเข้าถึงค่าเริ่มต้นเพื่ออนุญาต บล็อก หรือกักกันอุปกรณ์ใหม่

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

Unified Messaging

ใช้ cmdlet เหล่านี้เพื่อดูและกำหนดค่าการตั้งค่า Unified Messaging (UM) ใน Microsoft Office 365 for enterprises สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้ Unified Messaging เพื่อเชื่อมต่อ Exchange กับระบบโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ   Unified Messaging ไม่มีในองค์กร Live@edu

 

cmdlet คำอธิบาย

Disable-UMAutoAttendant

ปิดใช้งานการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ที่เปิดใช้งาน คุณไม่สามารถปิดใช้งานการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM หากมีการเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM ที่เชื่อมโยงกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM ค่าเริ่มต้น

Enable-UMAutoAttendant

เปิดใช้งานการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ที่มีอยู่ซึ่งปิดใช้งาน เมื่อคุณสร้างการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM จะไม่มีการเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น สำหรับการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ในการตอบรับสายเรียกเข้า คุณต้องเปิดใช้งานก่อน

Get-UMAutoAttendant

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อของการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ในองค์กรของคุณ

New-UMAutoAttendant

สร้างการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ใหม่ เมื่อคุณสร้างการเข้าร่วมอัตโนมัติ UM ใหม่ จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM เดียวที่มีรายการหมายเลขภายใน

Remove-UMAutoAttendant

ลบการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM การดำเนินการนี้จะลบอินสแตนซ์ของการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM ออกจากรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM ที่เกี่ยวข้อง เมื่อการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM ถูกลบ สายโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาหาหมายเลขภายในที่กำหนดค่าไว้จะไม่มีการรับสายโดยการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM อีกต่อไป

Set-UMAutoAttendant

เปลี่ยนการตั้งค่าของการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM ที่มีอยู่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขค่าบางค่าของการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM ได้ เว้นแต่การเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM จะถูกลบ และมีการสร้างการเข้าร่วมอัตโนมัติของ UM ใหม่

Export-UMCallDataRecord

ส่งออกบันทึกข้อมูลการโทร UM สำหรับวันที่ที่ระบุไปยังแฟ้มที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) คุณสามารถกรองบันทึกข้อมูลการโทรสำหรับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM และเกตเวย์ IP ของ UM เฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ระบุเกตเวย์ IP ของ UM จะมีการแสดงบันทึกข้อมูลการโทรทั้งหมด

Get-UMCallDataRecord

ดูบันทึกข้อมูลการโทร UM สำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน UM เฉพาะ

Get-UMCallSummaryReport

ดูสถิติรวมเกี่ยวกับสายที่รับหรือโทรออกทั้งหมดในองค์กร รวมถึง ข้อความเสียง สายที่ไม่ได้รับ การเข้าถึงของสมาชิก การเข้าร่วมอัตโนมัติ หรือโทรสาร

Get-UMDialPlan

ดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM ที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM ที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-UMDialPlan

สร้างรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM

Remove-UMDialPlan

ลบรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM

Set-UMDialPlan

เปลี่ยนคุณสมบัติของรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM ที่มีอยู่

Get-UMHuntGroup

ดูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM ที่ระบุ หรือเรียกรายชื่อกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM ที่อยู่ในองค์กรของคุณ หากต้องการดูกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM เฉพาะ คุณต้องระบุชื่อของเกตเวย์ IP ของ UM ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM เช่น Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1

New-UMHuntGroup

สร้างกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM ใหม่ที่ใช้เชื่อมโยงสายเรียกเข้าไปยังรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM เฉพาะ คุณต้องสร้างกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM เพื่อให้มีการสื่อสารระหว่างเกตเวย์ IP ของ UM กับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM

Remove-UMHuntGroup

ลบกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM กลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM ยังสามารถนำออกจากเกตเวย์ IP ของ UM

Disable-UMIPGateway

ปิดใช้งานเกตเวย์ IP ของ UM เกตเวย์ IP ของ UM จะไม่รับสายเรียกเข้าหรือทำการโทรออกอีกต่อไป

Enable-UMIPGateway

เปิดใช้งานเกตเวย์ IP ของ UM เกตเวย์ IP ของ UM จะรับสายเรียกเข้าและทำการโทรออกผ่านทางเกตย์เวย์ IP

Get-UMIPGateway

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเกตเวย์ IP ของ UM ที่ระบุ หรือเรียกรายการเกตเวย์หมายเลขโทรศัพท์ภายใน UM ที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-UMIPGateway

สร้างเกตเวย์ IP ของ UM ใหม่

Remove-UMIPGateway

ลบเกตเวย์ IP ของ UM

Set-UMIPGateway

แก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่าเกตเวย์ IP ของ UM

Disable-UMMailbox

ปิดใช้งานคุณลักษณะ UM สำหรับกล่องจดหมายที่ใช้ UM

Enable-UMMailbox

เปิดใช้งานคุณลักษณะ UM สำหรับกล่องจดหมาย

Get-UMMailbox

ดูข้อมูล UM เกี่ยวกับกล่องจดหมายที่เปิดใช้งาน UM ที่ระบุ หรือเรียกรายการกล่องจดหมายที่เปิดใช้งาน UM ที่อยู่ในองค์กรของคุณ

Set-UMMailbox

แก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่า UM ของกล่องจดหมายที่เปิดใช้งาน UM

Get-UMMailboxPIN

ดูข้อมูลที่คำนวณได้จากข้อมูล PIN ที่เก็บไว้ในรูปแบบการเข้ารหัสในกล่องจดหมายที่เปิดใช้งาน UM ของผู้ใช้ cmdlet นี้ยังแสดงว่ากล่องจดหมายหรือการเข้าถึงของผู้ใช้ถูกล็อกไว้หรือไม่

Set-UMMailboxPIN

ตั้งค่า PIN สำหรับกล่องจดหมายที่ใช้ UM ใหม่

Get-UMMailboxPolicy

ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกล่องจดหมาย UM ที่ระบุ หรือเรียกรายการนโยบายกล่องจดหมาย UM ที่อยู่ในองค์กรของคุณ

New-UMMailboxPolicy

สร้างนโยบายกล่องจดหมาย UM ใหม่

Remove-UMMailboxPolicy

ลบนโยบายกล่องจดหมาย UM นโยบายกล่องจดหมาย UM ไม่สามารถลบได้หากมีการอ้างอิงโดยนโยบายกล่องจดหมายที่เปิดใช้งาน UM

Set-UMMailboxPolicy

แก้ไขการตั้งค่าการกำหนดค่านโยบายกล่องจดหมาย UM ที่มีอยู่ การตั้งค่า ได้แก่ นโยบาย PIN การตั้งค่าข้อความตัวอักษร และข้อจำกัดการโทร

Export-UMPrompt

ส่งออกแฟ้มเสียงที่ใช้เป็นพร้อมท์การทักทายสำหรับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM และการเข้าร่วมอัตโนมัติ

Import-UMPrompt

นำเข้าแฟ้มเสียงที่กำหนดเองเพื่อให้สามารถโดยรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ UM และการเข้าร่วมอัตโนมัติ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

ขอวิธีใช้จากบรรทัดคำสั่ง

คุณสามารถขอวิธีใช้สำหรับ cmdlet แต่ละตัวจากบรรทัดคำสั่งได้ ใช้วิธีใช้ของบรรทัดคำสั่งเพื่อระบุพารามิเตอร์ที่ใช้กับ cmdlet แต่ละตัวและไวยากรณ์ที่เหมาะสม

วิธีใช้ในบรรทัดคำสั่งสามารถส่งคืนระดับรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลได้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อขอวิธีใช้เป้าหมายเพิ่มเติมจากบรรทัดคำสั่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet แบบ Get-Help และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ในวิธีใช้ของ Microsoft Exchange Server: การขอรับความช่วยเหลือ แม้ว่าหัวข้อนี้จะอ้างอิงถึง Exchange Management Shell ที่พบในการปรับใช้ Exchange ในสถานที่ แต่เนื้อหายังคงใช้ได้กับบริการอีเมล Cloud-Based และ Windows PowerShell ที่มี WinRM

 

คำสั่งวิธีใช้ คำอธิบาย ตัวอย่าง

Get-Help <cmdlet>

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน cmdlet และไวยากรณ์

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

แสดงตัวอย่างของการใช้ cmdlet ทั่วไป

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

แสดงคำอธิบายของ cmdlet, ไวยากรณ์, รายการพารามิเตอร์ทั้งหมดและการใช้งาน และตัวอย่าง

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

องค์กรในระบบ Cloud มีสิทธิ์ในการเข้าถึงชุดย่อยของ cmdlet ทั้งหมดของการจัดการ Exchange นอกจากนี้ องค์กรเหล่านี้ยังมีการเข้าถึงชุดย่อยของพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ได้กับ cmdlet เหล่านั้น ปัจจุบันวิธีใช้ในบรรทัดคำสั่งไม่แยกความแตกต่างระหว่างการปรับใช้ในสถานที่กับการปรับใช้ Cloud-Based ดังนั้น คุณจะเห็นว่ามี cmdlet และพารามิเตอร์บางตัวในวิธีใช้บรรทัดคำสั่งที่ใช้ไม่ได้กับบริการอีเมล Cloud-Based

โดยทั่วไป คุณสามารถละเว้นพารามิเตอร์ที่หมายถึงทรัพยากรทางกายภาพ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่าไม่พบพารามิเตอร์ หรือไม่รู้จัก cmdlet คุณอาจพยายามใช้พารามิเตอร์หรือ cmdlet ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการมอบหมายบทบาทการจัดการหรือไม่ถูกต้องสำหรับองค์กรของคุณ

cmdlet ที่ใช้ได้กับผู้ดูแลระบบ Exchange Online ในปัจจุบัน

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร