Visa postlådestorlekar och postlådekvoter med Windows PowerShell

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-12-12

 

Med postlådekvoter blir det lättare att kontrollera storleken på postlådor. Postlådekvoter definieras automatiskt av postlådeplanen som är kopplad till postlådan. Följande postlådekvoter används:

 • Gräns då en varning skickas Om postlådans storlek når eller överstiger den angivna gränsen får användaren ett beskrivande varningsmeddelande.

 • Gräns för att skicka Om postlådans storlek når eller överstiger den angivna gränsen kan nya meddelanden inte skickas från postlådan och användaren får ett beskrivande felmeddelande.

 • Gräns för att skicka och ta emot Om postlådans storlek når eller överstiger den angivna gränsen går det inte att skicka eller ta emot nya meddelanden från och till postlådan. Alla meddelanden som skickas till postlådan returneras till avsändaren med ett beskrivande felmeddelande.

  Obs! Gränsen för att skicka och ta emot avgör postlådans största tillåtna storlek.

I Live@edu-organisationer kan du inte ändra postlådekvoterna i postlådeplaner eller för enskilda postlådor, men det kan du i Microsoft Office 365. Mer information finns i avsnittet Ange postlådekvoter i Office 365 med hjälp av Windows PowerShell.

Även i organisationer där du inte kan ändra postlådekvoterna kan du fortfarande övervaka postlådornas storlekar och kvotstatusen för användarna i den molnbaserade organisationen. Vill du till exempel veta vilka postlådor som har nått gränsen för att skicka och ta emot meddelanden? Eller kontrollera postlådestorleken och kvotstatusen för en särskild postlåda? Inget problem!

Med cmdlet:en Get-MailboxStatistics i Windows PowerShell kan du göra följande:

Innan du börjar

 • Information om hur du installerar och konfigurerar Windows PowerShell och ansluter till tjänsten finns i Använda Windows PowerShell i Exchange Online.

 • När du använder cmdlet:en Get-MailboxStatistics bör du ha följande i åtanke:

  • Vissa typer av postlådor, t.ex. identifieringspostlådor, utrustningspostlådor, delade postlådor och arkivpostlådor kan visa varningar och inga värden om ingen har loggat in till postlådan än. Dessa varningar är endast avsedda för visning. När du registrerar resultatet i en fil, registreras värdena och varningarna ignoreras.

  • Om du avrundar ett storleksvärde till närmaste megabyte och begränsar resultatet till två decimaler, visas förmodligen mycket små värden som mäts i byte eller kilobyte som noll. Till exempel är 4 kilobyte 0,0039 megabyte, som när det avrundas till två decimaler, är noll (4/1024).

 • Postlådestorleken och postlådekvoterna visas i avsnittet Postlådeanvändning i postlådeegenskaperna på Kontrollpanelen i Exchange.

 • Användare kan visa den aktuella storleken och kvotstatusen för sina egna postlådor med någon av följande metoder:

  • Outlook 2010 I avsnittet Rensning av postlåda i Arkiv > Info. Om du vill visa detaljerad information om poststorleken klickar du på Rensningsverktyg > Rensning av postlåda > Visa postlådestorlek.

  • Outlook Web App Hovra över ditt namn längst upp i mapplistan i e-postvyn. Observera att detta inte fungerar i light-versionen av Outlook Web App.

Visa storleken på och kvotstatusen för en särskild postlåda

Kör följande kommando:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Om du till exempel vill visa den aktuella storleken och kvotstatusen för postlådan som tillhör användaren Tamara Johnston kör du följande kommando:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Överst på sidan

Visa storleken på och kvotstatusen för alla postlådor

Med följande kommando hämtas följande information för alla postlådor:

 • Postlådans visningsnamn

 • Postlådans kvotstatus

 • Postlådans storlek i megabyte (MB), avrundad till två decimaler.

 • Storleken på mappen för permanent borttagen e-post i megabyte (MB), avrundad till två decimaler.

 • Antalet objekt i postlådan

 • Antalet objekt i mappen för permanent borttagen e-post

Resultaten sorteras efter postlådestorlek från den största till den minska och exporteras till CSV-filen C:\Mina dokument\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Överst på sidan

Bara visa postlådor som har överskridit sina postlådekvoter

Om du bara vill visa storleken på och kvotstatusen för postlådor som är större än de konfigurerade värdena för deras postlådekvot och exportera resultatet till CSV-filen C:\Mina dokument\Exceeded Quotas.csv, kör du följande kommando:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Överst på sidan

Visa alla kvoter som en postlåda tilldelats

Kör följande kommando:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Om du till exempel vill visa postlådekvoterna för postlådan som tillhör användaren Tamara Johnston kör du följande kommando:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Obs! Som vi förklarat tidigare definieras alla nedanstående värden för postlådekvoter av postlådeplanen som associeras med postlådan. Om du vill visa värdena för postlådekvoter efter postlådeplan kör du kommandot: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Överst på sidan

Arkivpostlådor

Obs! Arkivpostlådor är inte tillgängliga i Live@edu-organisationer.

I Microsoft Office 365-organisationer kan du också visa storleken på och kvotstatusen för arkivpostlådor. Storleken på en arkivpostlåda räknas inte in i storleken på användarens postlåda. Arkivpostlådan har egna, separata kvoter som inte kan konfigureras och som definieras i postlådeplanen som är kopplad till användarens postlåda. Dessa kvoter är ArchiveQuota och ArchiveWarningQuota.

Överst på sidan

Visa storleken på och kvotstatusen för en arkivpostlåda

Kör följande kommando:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Om du till exempel vill visa den aktuella postlådestorleken och kvotstatusen för arkivpostlådan för användaren Kim Akers, kör du följande kommando:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Obs! Värdet på <Identity> är identiteten för användarens postlåda, inte identiteten för arkivpostlådan.

Överst på sidan

Visa storleken på och kvotstatusen för alla arkivpostlådor

Med följande kommando hämtas följande information för alla arkivpostlådor:

 • Arkivpostlådans visningsnamn

 • Arkivpostlådans kvotstatus

 • Arkivpostlådans storlek i megabyte (MB), avrundad till två decimaler.

Storleken på mappen för permanent borttagen e-post i megabyte (MB), avrundad till två decimaler. Resultatet sorteras efter postlådestorlek från den största till den minska och exporteras till CSV-filen C:\Mina dokument\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Överst på sidan

En förklaring av värdena som returneras med Get-MailboxStatistics

Nu ska vi titta närmare på de värden som du bör känna till:

 • StorageLimitStatus Det här värdet anger kvotstatusen för postlådan. Följande värden används:

  • BelowLimit Postlådans storlek är mindre än gränsen då en varning skickas.

  • IssueWarning Postlådans storlek är större än eller lika med gränsen då en varnings skickas, men mindre än gränsen för att skicka för postlådan.

  • ProhibitSend Postlådans storlek är större än eller lika med gränsen för att skicka, men mindre än gränsen för att skicka och ta emot för postlådan.

  • MailboxDisabled Postlådans storlek är större än eller lika med gränsen för att skicka och ta emot för postlådan.

 • TotalItemSize och ItemCount Dessa värden anger storleken på och antalet objekt som för närvarande finns i postlådan. Värdet på TotalItemSize är postlådans storlek. Det här värdet jämförs med postlådekvoterna som är konfigurerade för postlådan.

 • TotalDeletedItemSize och DeletedItemCount Dessa värden anger inte storleken på och antalet objekt i mappen Borttaget. I stället anger de storleken på och antalet objekt i den dolda mappen för permanent borttagen e-post i postlådan. Mappen för permanent borttagen e-post kallas också för containern. Objekt hamnar i mappen för permanent borttagen e-post på något av följande sätt:

  • Objekt tas bort från mappen Borttaget.

  • Objekt i postlådan tas bort permanent med Skift+Del.

  Storleken på mappen för permanent borttagen e-post räknas med i postlådans storlek. Mappen för permanent borttagen e-post har egna, separata kvoter som inte kan konfigureras och som definieras i postlådeplanen som är kopplad till användarens postlåda. Dessa kvoter är RecoverableItemsQuota och RecoverableItemsWarningQuota.

  Obs! Objekt i mappen för permanent borttagen e-post bevaras som standard i 14 dagar och raderas sedan av Microsoft Exchange. När en postlåda bevaras av juridiska skäl i Microsoft Office 365 för företag töms inte mappen för permanent borttagen e-post och objekten i mappen sparas på obestämd tid.

Överst på sidan

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.