Felsöka DNS

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2011-12-16

Om du har problem med e-postflödet till den molnbaserade Exchange-organisationen eller problem med att öppna en molnbaserad postlåda i Outlook kan du testa domänen med Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer (ExRCA). Du kan också använda kommandoradsverktyget Nslookup och visa DNS-posterna för din domän.

Testa domänen med Exchange Remote Connectivity Analyzer

Du kan felsöka följande problem med domänen genom att köra testerna på https://www.testexchangeconnectivity.com:

Obs! ExRCA innehåller flera andra domäntester. En del av dessa tester är emellertid bara intressanta för en lokal Microsoft Exchange-organisation.

Testa det inkommande e-postflödet

Om du vill testa det inkommande e-postflödet med ExRCA väljer du Inbound SMTP Email (Inkommande SMTP-meddelanden) under Internet Email Tests (Tester för e-post över Internet). Med det här testet hämtas alla tillgängliga MX-poster för domänen. Därefter körs följande tester på varje MX-post:

 1. Värdnamnet i MX-posten matchas med en IP-adress.

 2. Anslutningen testas på TCP-port 25 mot värdnamnet i MX-posten. TCP-port 25 är den port som används av SMTP.

 3. Ett testmeddelande skickas till ett konto i den domän du anger.

 4. Värdnamnet i MX-posten testas för öppen vidarebefordring, eller "open relay" som det också kallas. Med öppen vidarebefordring kan meddelanden skickas om eller vidarebefordras med hjälp av en annan server för att maskera meddelandenas verkliga ursprung. Observera att det här sista testet är irrelevant för den molnbaserade Exchange-organisationen eftersom du inte kan konfigurera den för öppen vidarebefordring, varken avsiktligt eller oavsiktligt.

Verifiera MX-posten för e-postdirigering för domänen och testa e-postflödet med testet för inkommande SMTP-meddelanden

 1. Öppna https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Välj Inbound SMTP Email Test (Test för inkommande SMTP-meddelanden) under Internet Email Tests (Tester för e-post över Internet) och klicka på Next (Nästa).

 3. Ange e-postadressen för ett konto i din domän, t.ex. admin@contoso.edu, under Inbound SMTP Email (Inkommande SMTP-meddelanden).

  Obs! Ett försök görs att skicka ett meddelande till det e-postkonto du anger. Om du inte har några fungerande konton i den molnbaserade domänen misslyckas den delen av testet.

 4. Skriv bokstäverna som visas i CAPTCHA-bilden under Verification (Verifiering) och klicka på Perform Test (Kör test).

 5. När testet är färdigt kan du göra följande:

  • Klicka på Copy (Kopiera) om du vill spara informationen i rapporten. Därefter kan du klistra in informationen i en textfil.

  • Klicka på Expand All (Visa allt) om du vill visa testresultatet.

Om du även skapade en MX-post för att bevisa domänägarskap misslyckas hela testet Incoming SMTP E-Mail (Inkommande SMTP-meddelanden). Information om hur du tolkar testresultatet finns i avsnittet Test Steps (Teststeg). För varje MX-post visas två tester av typen Testing Mail Exchanger (Testa e-post):

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com. (Testa e-post) I det här testet testas MX-posten som används för e-postdirigering. Det här steget och alla delsteg bör lyckas.

 • Testing Mail Exchanger <token>.msv1.invalid. (Testa e-post) I det här testet testas MX-posten som används för att bevisa domänägarskap. Det här testet misslyckas alltid eftersom den här MX-posten inte är utformad för e-postdirigering.

Överst på sidan

Testa Office Outlook-anslutningen till en postlåda

Om du vill testa Outlook-anslutningen till en postlåda med hjälp av ExRCA väljer du Outlook Autodiscover (Automatisk Outlook-upptäckt) under Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Anslutningstester för Microsoft Office Outlook). Det här testet använder tre metoder för att kontakta tjänsten för automatisk upptäckt för domänen. Endast HTTP redirect method (HTTP-omdirigeringsmetoden) förväntas lyckas. Det här testet gör följande:

 1. Försöker matcha värddatorn autodiscover.<domännamn> med en IP-adress.

 2. Testar anslutningen på TCP-port 80 mot värddatorn autodiscover.<domännamn>. TCP-port 80 är den port som används av HTTP.

 3. Testar autodiscover.<domännamn> för HTTP-omdirigeringssvar.

 4. Testar URL:en för HTTP-omdirigeringen från det föregående resultatet.

Använda tester för automatisk Outlook-upptäck för att testa Outlook-anslutningen till en postlåda och verifiera CNAME-posten för automatisk upptäckt för domänen

 1. Öppna https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Välj Outlook Autodiscover (Automatisk Outlook-upptäckt) under Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Anslutningstester för Microsoft Office Outlook) och klicka på Next (Nästa).

 3. Ange följande information under Outlook Autodiscover (Automatisk Outlook-upptäckt):

  • E-mail Address (E-postadress) Ange e-postadressen för ett konto i den molnbaserade domänen, t.ex. testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) (Domän\Användarnamn (eller UPN))   Ange samma e-postadress som i föregående fält, t.ex. admin@contoso.edu.

  • Password (Lösenord) Ange och bekräfta lösenordet för det konto som du angav i föregående steg.

  • Ignore Trust for SSL (Ignorera förtroende för SSL) Låt den här kryssrutan vara avmarkerad.

 4. Markera kryssrutan för att ange att du har uppmärksammat säkerhetsvarningen.

  Obs! Vi rekommenderar, precis som i säkerhetsvarningen och i avsnittet Anmärkningar, att du om möjligt använder ett tillfälligt testkonto och tar bort kontot när du har kört testerna.

 5. Skriv bokstäverna som visas i CAPTCHA-bilden under Verification (Verifiering) och klicka på Perform Test (Kör test).

 6. När testet är färdigt kan du göra följande:

  • Klicka på Copy (Kopiera) om du vill spara informationen i rapporten. Därefter kan du klistra in informationen i en textfil.

  • Klicka på Visa/dölj om du vill visa testresultatet.

Var särskilt uppmärksam på testresultatet under Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method (Försöker kontakta tjänsten för automatisk upptäckt med hjälp av HTTP-omdirigeringsmetoden). Alla tester bör lyckas om CNAME-posten för automatisk upptäckt för den molnbaserade domänen är korrekt konfigurerad.

Observera att följande tester under Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service (Testar varje metod för att ansluta till tjänsten för automatisk upptäckt) misslyckas även om CNAME-posten för automatisk upptäckt är korrekt konfigurerad:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< domännamn >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml (Försöker testa potentiell URL för automatisk upptäckt)

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover.< domännamn >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml (Försöker testa potentiell URL för automatisk upptäckt)

Överst på sidan

Visa DNS-poster med Nslookup

Du kan använda verktyget Nslookup som medföljer alla versioner av Microsoft Windows om du vill visa DNS-posterna för domänen.

Obs! Brandväggs- eller Internetproxybegränsningar som tillämpas i organisationens interna nätverk kan förhindra att verktyget Nslookup fungerar korrekt.

Tänk också på att du i följande steg måste skriva ditt domännamn med en avslutande punkt. Den avslutande punkten ( . ) anger det fullständiga domännamnet (FQDN). Användningen av den avslutande punkten förhindrar att eventuella DNS-standardsuffix som konfigurerats för nätverket oavsiktligt läggs till i domännamnet.

Visa MX-posterna

Öppna en kommandotolk och kör följande kommando:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Om ditt domännamn exempelvis är contoso.edu kör du följande kommando:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Observera den avslutande punkten efter domännamnet. Om du har två MX-poster, en för att bevisa domänägarskap och en annan för e-postdirigering, returneras ett resultat som följande med kommandot:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Överst på sidan

Visa CNAME-posten för automatisk upptäckt

Öppna en kommandotolk och kör följande kommando:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Om ditt domännamn exempelvis är contoso.edu kör du följande kommando:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Observera den avslutande punkten efter domännamnet. Resultatet av kommandot påminner om följande:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Överst på sidan

Visa TXT-posterna

Öppna en kommandotolk och kör följande kommando:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Om ditt domännamn exempelvis är contoso.edu kör du följande kommando:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Observera den avslutande punkten efter domännamnet. Om du har två TXT-poster, en för att se till att mål-e-postsystem litar på meddelanden som skickas från din domän och en för att bevisa domänägarskap, returneras ett resultat liknande följande med kommandot:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Överst på sidan

Visa SRV-posterna

Obs! SRV-posten som beskrivs i det här exemplet används bara i Live@edu.

Öppna en kommandotolk och kör följande kommando:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Om ditt domännamn exempelvis är contoso.edu kör du följande kommando:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Observera den avslutande punkten efter domännamnet. Resultatet av kommandot påminner om följande:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Överst på sidan

Felsöka Nslookup-resultatet

Om några av DNS-posterna är fel, eller om tjänsterna som associeras med DNS-posterna inte fungerar, kan det bero på något av följande:

 • Det är lätt att råka skriva fel när man skapar en post. Kontrollera att du använde rätt värde när du skapade DNS-posterna.

 • Vissa DNS-värdtjänster stöder hanteringen av flera domäner med samma webbhanteringsgränssnitt och kräver därför att du lägger till @ för att ange det överordnade domännamnet för särskilda typer av DNS-poster. Om du anger själva domännamnet i stället för @ kan detta leda till oväntade resultat i DNS-posten.

 • En del DNS-värdtjänster kanske inte stöder ett MX-prioritetsvärde på 0. Prova att, i stället för 0, använda värdet 10 i MX-posten för e-postdirigering.

Överst på sidan

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.