Hänvisning till tillgängliga PowerShell-cmdlet:ar i Exchange Online

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-10-31

Administratörer av molnbaserade organisationer kan använda Windows PowerShell med WinRM (Windows Remote Management) i Windows Management Framework för att hantera inställningar för mottagare och domäner, och för att generera rapporter eller hjälpa till med felsökning. Här är en kort beskrivning av de cmdlet:ar som är tillgängliga för dessa administratörer. Du kan få mer hjälp om hur du använder enskilda cmdlet:ar på kommandoraden, vilket beskrivs senare i det här avsnittet.

Obs! Alla cmdlet:ar eller funktioner är inte tillgängliga i alla organisationer.

Innan du börjar

Information om hur du installerar och konfigurerar Windows PowerShell och ansluter till tjänsten finns i Använda Windows PowerShell i Exchange Online.

Mottagarhantering

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, konfigurera och ta bort mottagarobjekt.

Om du har en Microsoft Office 365-organisation måste du tilldela nya postlådor licenser, annars inaktiveras de efter respitperioden. Mer information finns i Tilldela nya postlådor en Microsoft Online Services-licens.

Postlådor

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera postlådor.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-Mailbox

Visa information om molnbaserade postlådor.

New-Mailbox

Skapa en ny användare i organisationen som har en postlåda i den molnbaserade e-posttjänsten.

Remove-Mailbox

Ta bort en postlåda.

Get-RemovedMailbox

Visa borttagna postlådor som kan återställas.

Set-Mailbox

Ändra inställningarna för en befintlig postlåda.

Undo-SoftDeletedMailbox

Den här cmdlet:en finns endast tillgänglig för Microsoft Live@edu och Microsoft Office 365 för utbildning. Använd cmdlet:en Undo-SoftDeletedMailbox för att återställa en postlåda som har tagits bort. Postlådor kan återställas inom 30 dagar efter borttagningen.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Distributionsgrupper

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera distributionsgrupper, eller offentliga grupper som de också kallas, och säkerhetsaktiverade distributionsgrupper. En distributionsgrupp, eller offentlig grupp som den också kallas, består av två eller fler personer som finns i den delade adressboken. Mer information finns i avsnittet Distribution Groups.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-DistributionGroup

Visa information om angivna distributionsgrupper eller hämta en lista över de distributionsgrupper som sparats i den delade adressboken. Distributionsgrupper kallas ibland för offentliga grupper.

New-DistributionGroup

Skapa en distributionsgrupp.

Remove-DistributionGroup

Ta bort en distributionsgrupp.

Set-DistributionGroup

Ändra egenskaperna för en befintlig distributionsgrupp.

Add-DistributionGroupMember

Lägg till en mottagare i en befintlig distributionsgrupp.

Get-DistributionGroupMember

Visa medlemmarna i en befintlig distributionsgrupp.

Remove-DistributionGroupMember

Ta bort en mottagare från medlemskapet i en distributionsgrupp.

Update-DistributionGroupMember

Skriv över det aktuella medlemskapet för en distributionsgrupp.

Get-Group

Visa alla distributionsgrupper, säkerhetsgrupper och rollgrupper i organisationen.

Set-Group

Ändra egenskaperna för en grupp som du i övrigt inte kan ändra med cmdlet:en Set-DistributionGroup.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Dynamiska distributionsgrupper

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera dynamiska distributionsgrupper i organisationen. Till skillnad från den statiska medlemskapslistan för en vanlig distributionsgrupp beräknas medlemskapslistan för en dynamisk distributionsgrupp varje gång ett meddelande skickas till gruppen. Den här beräkningen baseras på de filter och villkor som du definierar när du skapar gruppen. Mer information finns i avsnittet Dynamiska distributionsgrupper.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-DynamicDistributionGroup

Visa inställningarna för en befintlig dynamisk distributionsgrupp.

New-DynamicDistributionGroup

Skapa en dynamisk distributionsgrupp.

Remove-DynamicDistributionGroup

Ta bort en dynamisk distributionsgrupp.

Set-DynamicDistributionGroup

Ändra egenskaperna för en befintlig dynamisk distributionsgrupp.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Externa kontakter

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera externa kontakter. Externa kontakter syftar på personer utanför organisationen som kan visas i organisationens adressbok. Mer information finns i avsnittet Externa kontakter i adressboken.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-MailContact

Visa information om en eller flera angivna externa kontakter.

New-MailContact

Skapa en listning i en delad adressbok för en extern kontakt.

Remove-MailContact

Ta bort en kontakt från den delade adressboken.

Set-MailContact

Ändra inställningarna för en befintlig extern kontakt.

Get-Contact

Visa information om angivna kontakter eller hämta en lista över de kontakter som sparats i den delade adressboken.

Set-Contact

Ändra egenskaperna för en befintlig kontakt. Obs! Om du vill kunna skicka e-post till en kontakt använder du cmdlet:en *-MailContact.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

E-postanvändare

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera e-postanvändare. En e-postanvändare har ett konto i organisationen, men har ingen postlåda. E-postanvändaren får i stället e-post till en extern e-postadress. Mer information finns i avsnittet Skapa e-postanvändare.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-MailUser

Visa information om e-postanvändare i organisationen.

New-MailUser

Skapa en ny e-postanvändare i organisationen.

Remove-MailUser

Ta bort en befintlig e-postanvändare.

Set-MailUser

Ändra inställningarna för en befintlig e-postanvändare.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Andra cmdlet:ar för mottagare

 

Cmdlet Beskrivning

Get-LinkedUser

Visa information om ett länkat användarkonto. Länkade användarkonton används för autentisering i scenarier med hybriddistribution och med Exchange-webbtjänster för mottagarhantering. En användare i organisationen kan länkas till en extern användare eller till ett certifikat.

Set-LinkedUser

Ändra egenskaperna för ett länkat användarkonto.

Get-SecurityPrincipal

Visa en lista med säkerhetsobjekten i organisationen. Säkerhetsobjekt är entiteter, t.ex. användare eller säkerhetsgrupper, som kan tilldelas behörigheter och användarrättigheter.

Get-Recipient

Visa information om alla slags e-postaktiverade objekt i organisationen. Resultatet som visas omfattar postlådor, e-postanvändare, kontakter, distributionsgrupper och dynamiska distributionsgrupper.

Get-User

Visa information om postlådor och e-postanvändare i organisationen.

Set-User

Ändra egenskaperna för en befintlig postlåda eller e-postanvändare.

New-MailMessage

Skapa ett e-postmeddelande och placera det i mappen Utkast i en användares postlåda.

Test-MAPIConnectivity

Testa att en viss postlåda kan ansluta med MAPI-protokollet, som används i Microsoft Office Outlook.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Registrering

Använd dessa cmdlet:ar när du ska registrera ett stort antal nya postlådor med hjälp av en CSV-fil med kommaavgränsade värden. Mer information finns i avsnittet Importera nya Exchange Online-användare med en CSV-fil.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-ProvisioningRequest

Visa statusinformation om den aktuella registreringsbegäran. Med en registreringsbegäran skapas nya molnbaserade postlådor för användare som angetts i en CSV-fil.

New-ProvisioningRequest

Skicka en ny begäran om massregistrering för en grupp med användare som angetts i en CSV-fil. CSV-filen kontrolleras och om verifieringen lyckas skapas en registreringsbegäran i ett pausat läge. Du startar registreringsprocessen med cmdlet:en Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Stoppa bearbetningen av en begäran om massregistrering som körs eller som väntar på att köras.

Start-ProvisioningRequest

Starta en väntande registreringsbegäran som skapades med cmdlet:en New-ProvisioningRequest.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Migrering

Använd dessa cmdlet:ar om du vill migrera e-post från ett lokalt meddelandesystem till den molnbaserade organisationen. Mer information finns i avsnittet Översikt över e-postmigrering.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-MigrationBatch

Visa information om den aktuella e-postmigreringsbatchen.

New-MigrationBatch

Skapa en ny migreringsbatch om du vill migrera postlådedata från en lokal IMAP-server eller ett Microsoft Exchange-meddelandesystem till molnbaserade postlådor. För en IMAP-migrering måste du skapa de molnbaserade postlådorna innan du migrerar postlådedata.

Remove-MigrationBatch

Tar bort en migreringsbatch som inte körs eller har slutförts.

Set-MigrationBatch

Ändra egenskaperna för en befintlig migreringsbatch.

Start-MigrationBatch

Starta migreringen för en väntande e-postmigreringsbatch.

Stop-MigrationBatch

Stoppa bearbetningen av en migreringsbatch som körs.

Test-MigrationServerAvailability

Kontrollera att du kan kommunicera med den lokala e-postservern där de postlådedata som du vill migrera till molnbaserade postlådor finns.

Get-MigrationStatus

Visa information om den aktiva e-postmigreringsbatchen.

Get-MigrationUser

Visa statusinformation för en enstaka användarpostlåda eller för postlådor som används av alla i migreringsbatchen som körs.

Get-MigrationUserStatistics

Visa statusinformation för migreringen av en enstaka lokal postlåda till molnet.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Behörigheter

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, tilldela och ta bort behörigheter som delegerats till användare i domänen.

Administratörsrollgrupper

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och ändra administratörsrollgrupper. En rollgrupp är en universell säkerhetsgrupp som tilldelats administrativa rättigheter. Mer information finns i avsnittet Administratörsrollgrupper.

 

Cmdlet Parameter

Get-RoleGroup

Visa information om angivna rollgrupper eller hämta en lista över rollgrupperna i organisationen.

New-RoleGroup

Skapa en rollgrupp.

Remove-RoleGroup

Ta bort en rollgrupp.

Set-RoleGroup

Ändra egenskaperna för en befintlig rollgrupp.

Add-RoleGroupMember

Lägg till en mottagare i en befintlig rollgrupp.

Get-RoleGroupMember

Visa medlemmarna i en befintlig rollgrupp.

Remove-RoleGroupMember

Ta bort en mottagare från medlemskapet i en rollgrupp.

Update-RoleGroupMember

Skriv över det aktuella medlemskapet för en rollgrupp.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Roll­tilldelnings­principer

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ändra och ta bort rolltilldelningsprinciper. En rolltilldelningsprincip är en samling med en eller flera användarledningsroller som gör att användare kan hantera inställningar för sina konton och för distributionsgrupper. Mer information finns i avsnittet Roll­tilldelnings­principer.

Obs! I Live@edu-organisationer kan du inte skapa, ta bort eller ändra egenskaperna för en rolltilldelningsprincip. Du kan emellertid lägga till eller ta bort slutanvändarrollerna som tilldelats en rolltilldelningsprincip.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-RoleAssignmentPolicy

Visa information om angivna rolltilldelningsprinciper eller hämta en lista över rolltilldelningsprinciperna i organisationen.

New-RoleAssignmentPolicy

Skapa en rolltilldelningsprincip.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Ta bort en rolltilldelningsprincip.

Set-RoleAssignmentPolicy

Ändra egenskaperna för en befintlig rolltilldelningsprincip.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Rollbaserad åtkomstkontroll

Använd dessa cmdlet:ar om du vill hantera roller med rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) i organisationen. Du använder rollbaserad åtkomstkontroll för att bevilja behörigheter till användare. Alla behörigheter definieras med ledningsroller. En ledningsroll, eller RBAC-roll eller bara roll, definierar vad någon har åtkomst till och vilka uppgifter han eller hon kan utföra. Mer information finns i avsnittet Rollbaserad åtkomstkontroll.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-ManagementRole

Visa ledningsroller som är tillgängliga i organisationen.

New-ManagementRole

Skapa en ny ledningsroll som baseras på en befintlig roll.

Remove-ManagementRole

Ta bort en ledningsroll. Du kan endast ta bort roller som du har skapat. Du kan inte ta bort inbyggda roller.

Get-ManagementRoleAssignment

Visa ledningsroller som för närvarande är tilldelade en viss användare.

New-ManagementRoleAssignment

Tilldela en användare en ny ledningsroll.

Remove-ManagementRoleAssignment

Ta bort en ledningsroll från en användare.

Set-ManagementRoleAssignment

Ändra inställningarna för en ledningsrollstilldelning, till exempel det tillhörande hanteringsomfånget.

Add-ManagementRoleEntry

Lägg till åtkomst till en viss cmdlet och parametrar till en befintlig ledningsroll.

Get-ManagementRoleEntry

Visa cmdlet:ar och parametrar som är tillgängliga för en befintlig ledningsroll.

Remove-ManagementRoleEntry

Ta bort åtkomst till en cmdlet från en befintlig ledningsroll.

Set-ManagementRoleEntry

Lägg till eller ta bort åtkomst till en parameter.

Get-ManagementScope

Visa hanteringsomfång som definierats för organisationen. Hanteringsomfånget avgör vilka objekt som är tillgängliga för en användare. Hanteringsomfånget för exempelvis en vanlig användare är begränsat till hans eller hennes konto. Hanteringsomfånget för en organisationsadministratör är alla objekt i domänen.

New-ManagementScope

Definiera ett nytt hanteringsomfång.

Remove-ManagementScope

Ta bort ett hanteringsomfång. Du kan endast ta bort hanteringsomfång som du har definierat.

Set-ManagementScope

Ändra definitionen för ett befintligt hanteringsomfång.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Postlådebehörigheter

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, bevilja och återkalla postlådebehörigheter och behörigheter för postlådemappar.

 

Cmdlet Beskrivning

Add-MailboxPermission

Bevilja en användare åtkomstbehörighet till en annan användares postlåda.

Get-MailboxPermission

Visa behörigheterna som tilldelats en användares postlåda.

Remove-MailboxPermission

Ta bort behörigheter för en användare om du vill ta bort åtkomst till en annan användares postlåda.

Add-MailboxFolderPermission

Bevilja en användare behörighet att komma åt en mapp i en annan användares postlåda. Du kan till exempel ge en användare behörighet att hantera en annan användares kalender. Målmappen anges i det här formatet: alias\mappnamn.

Get-MailboxFolderPermission

Visa behörigheterna som tilldelats en viss mapp i en användares postlåda.

Set-MailboxFolderPermission

Ändra behörigheterna som tilldelats en viss mapp i en användares postlåda.

Remove-MailboxFolderPermission

Ta bort behörigheter för en användare för att ta bort åtkomst till en vis mapp i en annan användares postlåda.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Skicka som behörighet

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, bevilja och återkalla Skicka som-behörigheter. Skicka som-behörighet, även kallat SkickaSom-behörighet, ger en användare behörighet att använda en annan mottagares e-postadress i fältet Från. Mer information finns i avsnittet Ge användare Skicka som-behörighet.

 

Cmdlet Beskrivning

Add-RecipientPermission

Ge användare Skicka som-behörighet.

Get-RecipientPermission

Visa Skicka som-behörigheten för användare.

Remove-RecipientPermission

Återkalla Skicka som-behörighet från användare.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Efterlevnad

Använd dessa cmdlet:ar för att göra det lättare för organisationen att uppfylla juridiska bestämmelser och affärskrav.

Sökning i flera postlådor

Använd dessa cmdlet:ar om du vill söka efter e-postmeddelanden och andra meddelandetyper som innehåller särskilda nyckelord i postlådorna i din organisation. Dessa cmdlet:ar definieras bara i postlådesökningsrollen och bör tilldelas identifieringshanterare. Du måste vara medlem i rollgruppen Identifieringshantering för att kunna använda cmdlet:arna för postlådesökning. Läs mer i Ge användare åtkomst till sökning i flera postlådor.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-MailboxSearch

Visa sökningar i flera postlådor som pågår, som slutförts eller som stoppats.

New-MailboxSearch

Skapa en ny sökning för flera postlådor. Du kan definiera sökparametrarna med den här cmdlet:en, men du kör sökningen med cmdlet:en Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Ta bort en sökning i flera postlådor.

Search-Mailbox

Sök i en postlåda och kopiera resultatet till en angiven målpostlåda eller ta bort meddelanden från källpostlådan.

Obs! Den här cmdlet:en är också tillgänglig i rollen Importera och exportera postlåda. Rollen Importera och exportera postlåda är inte kopplad till några rollgrupper som standard.

Set-MailboxSearch

Ändra egenskaperna för en befintlig sökning i flera postlådor.

Start-MailboxSearch

Starta eller återuppta en befintlig sökning i flera postlådor som du skapat med cmdlet:en New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Stoppa en pågående sökning i flera postlådor.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Transportregler

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, konfigurera, skapa och ta bort transportregler. Du kan också använda transportregler för att kontrollera e-postflödet i organisationen. Du definierar särskilda meddelandeattribut, eller villkor, och de åtgärder som du vill tillämpa på meddelanden som innehåller dessa attribut. Läs mer i Organisationsomfattande regler.

 

Cmdlet Beskrivning

Disable-TransportRule

Inaktivera en transportregel.

Enable-TransportRule

Aktivera en transportregel.

Get-TransportRule

Visa information om angivna transportregler eller hämta en lista över transportreglerna i organisationen.

New-TransportRule

Skapa en transportregel.

Remove-TransportRule

Ta bort en transportregel.

Set-TransportRule

Ändra egenskaperna för en transportregel.

Get-TransportRuleAction

Visa information om angivna transportregelåtgärder eller hämta en lista över alla tillgängliga transportregelåtgärder i organisationen.

Get-TransportRulePredicate

Visa information om angivna transportregelpredikat eller hämta en lista över alla tillgängliga transportregelpredikat i organisationen. Du kan använda transportregelpredikat som villkor eller undantag i transportregler.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Övervakningsprinciper

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera övervakningsprinciper i Live@edu-organisationer. I övervakningsprinciper anges vem som kan skicka e-post till och ta emot e-post från användarna i organisationen, och filtrera och avvisa e-post som innehåller olämpliga ord. Mer information finns i avsnittet Övervakningsprinciper.

Obs!   Övervakningsprinciper är inte tillgängliga i Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Beskrivning

Add-SupervisionListEntry

Lägg till en post i Tillåt-listan eller Avvisa-listan för en viss användare.

Get-SupervisionListEntry

Visa Tillåt-posten och Avvisa-posten som definierats för en viss användare.

Remove-SupervisionListEntry

Ta bort en post från en viss användares Tillåt-lista eller Avvisa-lista.

Get-SupervisionPolicy

Visa inställningarna för övervakningsprinciperna för organisationen.

Set-SupervisionPolicy

Konfigurera inställningarna för en övervakningsprincip.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Information Rights Management

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera IRM-funktioner (Information Rights Management) i organisationen. IRM ger beständigt skydd och låter dig styra vem som kan komma åt, vidarebefordra, skriva ut och kopiera känsliga data i ett e-postmeddelande. Mer information finns i avsnittet Skapa och hantera Information Rights Management i Exchange Online.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-IRMConfiguration

Visa IRM-konfigurationen i organisationen.

Set-IRMConfiguration

Ändra egenskaperna för IRM-konfigurationen i organisationen.

Test-IRMConfiguration

Testa funktionerna för IRM-konfigurationen i organisationen.

Get-RMSTemplate

Visa information om angivna AD RMS-rättighetsprincipmallar (Microsoft Active Directory Rights Management Services) eller hämta en lista över AD RMS-rättighetsprincipmallarna i organisationen.

Set-RMSTemplate

Ändra egenskaperna för en befintlig AD RMS-rättighetsprincipmall.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Visa inställningarna för en befintlig, betrodd publiceringsdomän (TPD) i organisationen. En betrodd publiceringsdomän innehåller de inställningar som behövs för att använda RMS-funktioner i organisationen. Användare kan till exempel använda AD RMS-rättighetsprincipmallar för e-postmeddelanden.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importera en betrodd publiceringsdomän från en lokal server som kör AD RMS till organisationen.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Ta bort en befintlig, betrodd publiceringsdomän som du har importerat till organisationen.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Ändra egenskaperna för en befintlig, betrodd publiceringsdomän i organisationen.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Outlook-skyddsregler

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera Outlook-skyddsregler. Outlook-skyddsregler skapas av en administratör och tillämpas innan en användare skickar ett meddelande med Outlook. Med Outlook-skyddsregler tillämpas automatiskt en AD RMS-principmall (Microsoft Active Directory Rights Management Services) på meddelandet innan det skickas.

 

Cmdlet Beskrivning

Disable-OutlookProtectionRule

Inaktivera en Outlook-skyddsregel.

Enable-OutlookProtectionRule

Aktivera en Outlook-skyddsregel.

Get-OutlookProtectionRule

Visa information om angivna Outlook-skyddsregler eller hämta en lista över Outlook-skyddsreglerna i organisationen.

New-OutlookProtectionRule

Skapa en Outlook-skyddsregel.

Remove-OutlookProtectionRule

Ta bort en Outlook-skyddsregel.

Set-OutlookProtectionRule

Ändra egenskaperna för en Outlook-skyddsregel.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Loggperiodsprinciper

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera loggperiodsprinciper i organisationen. En loggperiodsprincip associeras med en grupp taggar för loggperiodsprinciper som anger loggperiodsinställningar för objekt i en postlåda. En princip kan innehålla en standardtagg för loggperiodsprinciper och flera andra taggar för loggperiodsprinciper. En postlåda kan bara ha en bevarandeprincip. Mer information finns i avsnittet Skapa och hantera bevarandeprinciper i Exchange Online.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-RetentionPolicy

Visa information om angivna loggperiodsprinciper eller hämta en lista över loggperiodsprinciper i organisationen.

New-RetentionPolicy

Skapa en loggperiodsprincip.

Remove-RetentionPolicy

Ta bort en loggperiodsprincip.

Set-RetentionPolicy

Ändra egenskaperna för en loggperiodsprincip.

Get-RetentionPolicyTag

Visa information om angivna taggar för loggperiodsprinciper eller hämta en lista över taggarna för loggperiodsprinciper i organisationen. Taggar för loggperiodsprinciper används för att tillämpa loggperiodsinställningar för meddelanden på meddelanden eller mappar.

New-RetentionPolicyTag

Skapa en tagg för loggperiodsprinciper.

Remove-RetentionPolicyTag

Ta bort en tagg för loggperiodsprinciper.

Set-RetentionPolicyTag

Ändra egenskaperna för en tagg för loggperiodsprinciper.

Start-ManagedFolderAssistant

Implementera loggperiodsprinciperna som har konfigurerats för en angiven postlåda direkt.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Meddelandeklassificeringar

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera meddelandeklassificeringar i organisationen. När du har skapat meddelandeklassificeringar kan användarna tillämpa dem på meddelanden med hjälp av Outlook Web App eller så kan du tillämpa dem på meddelanden med hjälp av transportregler. Du kan också använda klassificeringar som villkor eller undantag i transportregler.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-MessageClassification

Visa information om angivna meddelandeklassificeringar eller hämta en lista över meddelandeklassificeringarna i organisationen.

New-MessageClassification

Skapa en meddelandeklassificering.

Remove-MessageClassification

Ta bort en meddelandeklassificering.

Set-MessageClassification

Ändra egenskaperna för en meddelandeklassificering.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Arkivering och journalförande

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera inställningar för arkivering och journalförande för organisationen. Mer information finns i följande avsnitt:

Obs!   Arkivering är inte tillgängligt i Live@edu-organisationer.

 

Cmdlet:ar Beskrivning

Disable-Mailbox

Inaktivera arkivet för en befintlig postlåda med parametern Archive.

Enable-Mailbox

Aktivera ett arkiv för en befintlig postlåda med parametern Archive.

Disable-JournalRule

Inaktivera en journalregel. Journalregler används för att registrera, eller journalföra, e-postmeddelanden som skickas till eller från särskilda mottagare. När ett meddelande matchar villkoren som definieras i journalregeln journalförs meddelandet.

Enable-JournalRule

Aktivera en journalregel.

Get-JournalRule

Visa information om angivna journalregler eller hämta en lista över journalreglerna i organisationen.

New-JournalRule

Skapa en journalregel.

Remove-JournalRule

Ta bort en journalregel.

Set-JournalRule

Ändra egenskaperna för en journalregel.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Rapportering

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa rapporter och statistik för organisationen.

Granskningsloggning

Använd dessa cmdlet:ar när du vill konfigurera granskningsloggning och visa granskningsloggarna. I granskningsloggningsposter registreras specifika åtgärder som utförts av särskilda användare. Mer information finns i avsnittet Registrera användaråtgärder med hjälp av granskningsloggning.

 

Cmdlet Beskrivning

Search-AdminAuditLog

Sök i innehållet i administratörsgranskningsloggen.

Write-AdminAuditLog

Lägg till kommentarer till administratörsgranskningsloggen.

Get-AdminAuditLogConfig

Visa konfigureringsinställningar för den aktuella granskningsloggningen för administratörer.

New-AdminAuditLogSearch

Sök i innehållet i administratörsgranskningsloggen och skicka resultatet till angivna mottagare.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Visa de konton som kringgår granskningsloggning för postlådor.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Ange vilka konton som ska kringgå granskningsloggning för postlådor. Du kan till exempel ange tjänstkonton som ofta använder postlådor om du vill hålla nere storleken på granskningsloggarna för postlådor.

Search-MailboxAuditLog

Sök i innehållet i granskningsloggen för postlådor.

New-MailboxAuditLogSearch

Sök i innehållet i granskningsloggen för postlådor och skicka resultatet till angivna mottagare.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Meddelandespårning

Använd dessa cmdlet:ar när du vill spåra leveransinformation om meddelanden som skickats av eller som tagits emot från en särskild postlåda i organisationen. Mer information finns i avsnittet Leveransrapporter för administratörer.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-MessageTrackingReport

Returnera data för en särskild meddelandeuppföljningsrapport. Den här cmdlet:en kräver att du anger ID:t för den meddelandeuppföljningsrapport som du vill visa. Därför måste du först hämta ID:t för meddelandeuppföljningsrapporten för ett visst meddelande med hjälp av cmdlet:en Search-MessageTrackingReport. Därefter använder du ID:t för meddelandeuppföljningsrapporten från resultatet för cmdlet:en Search-MessageTrackingReport med cmdlet:en Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Hitta den unika meddelandeuppföljningsrapporten baserat på de angivna sökvillkoren. Därefter kan du visa fullständig meddelandeuppföljningsinformation genom att använda ID:t för meddelandeuppföljningsrapporten med cmdlet:en Get-MessageTrackingReport.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Andra cmdlet:ar för rapportering

 

Cmdlet Beskrivning

Get-FailedContentIndexDocuments

Visa listan med dokument i en postlåda som inte kunde indexeras av Exchange Search.

Get-LogonStatistics

Visa information om öppna inloggningssessioner för en viss postlåda, till exempel användarnamn, inloggningstid och senaste åtkomsttid. En användare måste logga ut för att en inloggningssession ska avslutas. Därför kan flera sessioner visas för användare som enbart stänger sin webbläsare.

Get-MailboxFolderStatistics

Visa information om mapparna i en angiven postlåda, inklusive antalet och storleken på objekt i mappen, mappens namn och ID samt övrig information.

Get-MailboxStatistics

Visa information om en viss postlåda, till exempel storleken på postlådan, antalet meddelanden i den och den senaste gången den öppnades.

Get-RecipientStatisticsReport

Visa information om det sammanlagda antalet mottagare i organisationen, inklusive antalet postlådor, aktiva postlådor, kontakter och distributionsgrupper.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Domäner

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera inställningarna för interna och externa domäner som definierats i organisationen.

Godkända domäner

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera godkända domäner. En godkänd domän är en SMTP-namnrymd som en molnbaserad e-postorganisation skickar eller tar emot e-post för. Mer information finns i avsnittet Godkända domäner.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-AcceptedDomain

Visa konfigurationsinformation för alla godkända domäner eller för en särskild godkänd domän.

Set-AcceptedDomain

Konfigurera inställningarna för en godkänd domän som du har registrerat i den molnbaserade e-posttjänsten.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Fjärrdomäner

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa, skapa, ta bort och konfigurera fjärrdomäner. Fjärrdomäner anger inställningar för e-postflödet baserat på måldomänen för varje e-postmeddelande. Mer information finns i avsnittet Fjärrdomäner.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-RemoteDomain

Visa konfigurationsinformation för alla fjärrdomäner eller för en viss fjärrdomän.

New-RemoteDomain

Skapa en ny fjärrdomänspost så att du kan konfigurera meddelandeformat och principer för meddelanden som skickas till den domänen.

Remove-RemoteDomain

Ta bort en fjärrdomänspost.

Set-RemoteDomain

Konfigurera meddelandeformat och principinställningar för en befintlig fjärrdomänspost.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Postlådeinställningar

Använd dessa cmdlet:ar när du vill konfigurera och styra användarnas åtkomst till den molnbaserade e-posttjänsten.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-CASMailbox

Visa protokollen som är aktiverade för klientanslutningar för en eller flera postlådor i organisationen.

Set-CASMailbox

Konfigurera anslutningsprotokollen för klientåtkomst som är aktiverade för en viss postlåda.

Get-CASMailboxPlan

Visa standardinställningarna för klientåtkomst som används på nya postlådor i organisationen.

Get-OWAMailboxPolicy

Visa de principer som kan användas för postlådor som ansluter med hjälp av Outlook Web App och inställningarna som konfigurerats för dessa principer.

Get-MailboxPlan

Visa information om de postlådeplaner som är tillgängliga för organisationen och deras inställningar. En postlådeplan är en mall för användarregistrering.

Set-MailboxPlan

Ändra visningsnamnet för en postlådeplan eller ange en annan postlådeplan som standardinställning.

New-OWAMailboxPolicy

Skapa en ny princip som kan användas för postlådor i organisationen för att tillämpa inställningarna för Outlook Web App-anslutningar.

Remove-OWAMailboxPolicy

Ta bort en befintlig princip som används för att tillämpa inställningarna för Outlook Web App-anslutningar.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigurera inställningarna för en befintlig princip som används för postlådor i organisationen för att tillämpa inställningarna för Outlook Live App-anslutningar.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Organisationsinställningar

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera organisationsomfattande inställningar.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-OrganizationConfig

Visa information om olika inställningar i organisationen.

Set-OrganizationConfig

Konfigurera olika inställningar i organisationen.

Get-TransportConfig

Visa transportkonfigurationsinställningar, till exempel det språk som leveransstatusmeddelanden (DSN) skickas på.

Set-TransportConfig

Ändra transportkonfigurationsinställningar, till exempel DSN-språk.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Programpersonifiering

Denna cmdlet är tilldelad RBAC-rollen ApplicationImpersonation, och använder EWS (Microsoft Exchange Web Services) för att tillåta programåtkomst till Exchange Online-postlådor. Mer information finns i avsnittet MSDN.

 

Cmdlet Beskrivning

Impersonate-ExchangeUser

Ger ett specifikt servicekonto programåtkomst till användarpostlådor.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Federerad delegering och hybriddistribution

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera funktioner för federerad delegering och hybriddistribution för organisationen.

Federerad delegering

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera inställningar för federerad delegering för domänen. Vid federerad delegering, även kallat extern delning, används Microsoft Federation Gateway, en molnbaserad identitetstjänst som tillhandahålls av Microsoft, som utjämningsagent mellan den lokala Microsoft Exchange Server 2010-organisationen och den molnbaserade e-postorganisationen. Mer information finns i avsnittet Konfigurera federerad delegering i molnet.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Visa organisationens externa organisations-ID och relaterad information, t.ex. federerade domäner, organisationskontakt och status.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigurera organisationens externa organisations-ID.

Get-FederationInformation

Visa federationsinformation, inklusive mål-URL:er och namn för federerade domäner, från en extern Exchange-organisation.

Get-FederationTrust

Visa alla federationsförtroenden som konfigurerats för organisationen.

Get-OrganizationRelationship

Visa inställningar för en relation med federerad delegering för ledig-/upptagen-information eller säker meddelandeleverans mellan organisationer.

New-OrganizationRelationship

Skapa en relation med federerad delegering mellan organisationer.

Remove-OrganizationRelationship

Ta bort en relation med federerad delegering mellan organisationer.

Set-OrganizationRelationship

Konfigurera en relation med federerad delegering mellan organisationer.

Test-OrganizationRelationship

Kontrollera att relationen med federerad delegering mellan organisationer är rätt konfigurerad och fungerar som förväntat.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Delningsprinciper

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera delningsprinciper. Delningsprinciper styr hur användare i organisationen kan dela kalender- och kontaktinformation med användare utanför organisationen.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-SharingPolicy

Visa information om angivna delningsprinciper eller hämta en lista över delningsprinciper i organisationen.

New-SharingPolicy

Skapa en ny delningsprincip.

Remove-SharingPolicy

Ta bort en delningsprincip. Innan du kan ta bort en delningsprincip måste du kontrollera att inga postlådor har tilldelats principen.

Set-SharingPolicy

Ändra inställningarna för en befintlig delningsprincip.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Tillgänglighetsinformation

Använd de här cmdlet:arna för att visa och konfigurera ledig-/upptagen-information som organisationen delar med andra organisationer.

 

Cmdlet Beskrivning

Add-AvailabilityAddressSpace

Definiera den åtkomstmetod och de associerade autentiseringsuppgifter som används för att utbyta ledig-/upptagen-information mellan organisationer.

Get-AvailabilityAddressSpace

Visa Exchange-organisationens konfigurationsuppgifter vad gäller utbyte av ledig-/upptagen-information mellan organisationer.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Ta bort ett tidigare definierat adressutrymme för tillgänglighet och de associerade autentiseringsuppgifterna som använts vid begäran om ledig-/upptagen-information mellan organisationer.

Get-AvailabilityConfig

Visa de konton som är betrodda vid utbyte av ledig-/upptagen-information mellan organisationer.

New-AvailabilityConfig

Skapa ett utbyte av ledig/upptagen-information mellan organisationer.

Remove-AvailabilityConfig

Ta bort ett tidigare konfigurerat utbyte av ledig/upptagen-information mellan organisationer.

Set-AvailabilityConfig

Konfigurera åtkomstnivån för ledig/upptagen-information.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Flytt av postlådor

Använd dessa cmdlet:ar om du vill flytta postlådor mellan den molnbaserade organisationen och den lokala Exchange-organisationen. För att du ska kunna flytta postlådor mellan molnet och en lokal organisation krävs en hybriddistribution. Mer information finns i avsnittet Exchange-hybriddistribution och migrering med Office 365.

 

Cmdlet:ar Beskrivning

Get-MoveRequest

Visa statusen för en pågående flytt av postlådor som initierades med cmdlet:en New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Skapa en ny flytt av postlådor.

Remove-MoveRequest

Avbryt en flytt av postlådor som initierades med cmdlet:en New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Återuppta en flyttbegäran som misslyckades eller som har pausats.

Set-MoveRequest

Ändra egenskaperna för en befintlig flyttbegäran.

Suspend-MoveRequest

Pausa en flyttbegäran innan den får statusen CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Visa detaljerad information om flyttförfrågningar.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Postlådealternativ

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera användarnas postlådeinställningar som är tillgängliga i Outlook Web App > Alternativ. Information om hur du öppnar sidan Alternativ för en användare finns i Visa sidan Alternativ för en annan användare.

 

Cmdlet Beskrivning

Get-CalendarNotification

Visa kalenderaviseringsreglerna i en användares postlåda. Användare kan få aviseringar via textmeddelanden om ändringar av kalenderhändelser och dagliga kalendersammanfattningar.

Get-CalendarProcessing

Visa kalenderbearbetningsinställningarna för den angivna postlådan. Vanliga värden är AutoUpdate för användarpostlådor och AutoAccept för rums- eller utrustningspostlådor.

Set-CalendarProcessing

Ändra kalenderbearbetningsinställningarna för den angivna postlådan. Du kan också konfigurera alla resursinställningarna för en rums- eller utrustningspostlåda.

Disable-InboxRule

Inaktivera en inkorgsregel i en användares postlåda. Inkorgsregler bearbetar meddelanden i Inkorgen baserat på angivna villkor och utför åtgärder som att ta bort eller flytta ett meddelande till en angiven mapp.

Obs! När du skapar, ändrar, tar bort, aktiverar eller inaktiverar en inkorgsregel tas alla regler på klientsidan som skapats av Microsoft Outlook bort.

Enable-InboxRule

Aktivera en inkorgsregel i en användares postlåda.

Get-InboxRule

Visa information om angivna inkorgsregler eller hämta en lista över inkorgsreglerna i en användares postlåda.

New-InboxRule

Skapa en inkorgsregel i en användares postlåda.

Remove-InboxRule

Ta bort en inkorgsregel i en användares postlåda.

Set-InboxRule

Ändra egenskaperna för en inkorgsregel i en användares postlåda.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Visa inställningar för autosvar för en användares postlåda.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigurera inställningar för autosvar för en användares postlåda.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Visa kalenderinställningarna för en användares postlåda.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurera en användares serverinställningar. Dessa inställningar påverkar hur användarens kalender ser ut och hur påminnelser fungerar i Outlook Web App. Dessa inställningar definierar också hur mötesinbjudningar, svar och meddelanden skickas till användaren.

Get-MailboxCalendarFolder

Visa information om användarens kalendermapp. Den här informationen omfattar bland annat kalendermappens namn, om mappen för närvarande publiceras eller om den delas, start- och slutdatumet för kalenderpubliceringen, hur mycket information som publiceras för kalendern, om det går att söka efter kalenderns publicerade URL på webben samt den publicerade URL:en för kalendern.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigurera publicerings- och delningsinställningar för en kalendermapp i en användares postlåda.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Visa inställningarna för skräppostregler för en användares postlåda.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigurera inställningarna för skärppost för en användares postlåda.

Get-MailboxMessageConfiguration

Visa inställningar för e-postmeddelanden för en användares postlåda. Exempel på inställningar är e-postsignaturen, meddelandeformat, meddelandealternativ, läskvitton, läsfönstret och konversationer.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurera inställningar för e-postmeddelanden för en användares postlåda.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Visa de nationella inställningarna för en användares postlåda. Exempel på inställningar är tidszon, tidsformat, datum och språk.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurera de nationella inställningarna för en användares postlåda.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Visa inställningarna för stavningskontroll i Outlook Web App för en användares postlåda. Exempel på inställningar är språk för ordlistan och huruvida ord som innehåller siffror och ord med bara versaler ska ignoreras eller inte.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurera inställningarna för stavningskontroll i Outlook Web App för en användares postlåda.

Get-MessageCategory

Visa information om angivna meddelandekategorier eller hämta en lista över meddelandekategorierna i en användares postlåda.

Get-SendAddress

Visa e-postadresserna för en användares postlåda som kan konfigureras som standardavsändaradress (Från-adress). Det är bara meningsfullt att konfigurera en standardavsändaradress om användarens postlåda har konfigurerats för POP-, IMAP- eller Hotmail-prenumerationer. Du anger användarens standardavsändaradress i parametern SendAddressDefault i cmdlet:en Set-MailboxMessageConfiguration. Användarna kan åsidosätta standardavsändaradressen när de skapar ett e-postmeddelande i Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Visa en användares SMS-inställningar (Short Messaging Service). Dessa inställningar anger exempelvis om Microsoft Exchange ActiveSync är aktiverat, användarens land/region eller områdes-ID, mobiloperatörens ID, tjänstleverantörens ID och telefonnummer för meddelanden.

Import-ContactList

Importera en användares e-postkontakter till en molnbaserad postlåda från en CSV-fil med kommaavgränsade värden.

Get-HotmailSubscription

Visa inställningarna för en Hotmail-prenumeration som är konfigurerad för en viss postlåda.

Set-HotmailSubscription

Ändra inställningarna för en Hotmail-prenumeration som är konfigurerad för en viss postlåda.

Get-ImapSubscription

Visa information om IMAP-prenumerationen, eller ett kopplat konto, för en angiven postlåda. Använd det här kommandot när du vill hjälpa till att felsöka IMAP-anslutningsproblem för användare.

Set-ImapSubscription

Konfigurera inställningarna för en IMAP-prenumeration för en postlåda.

Get-PopSubscription

Visa information om en POP-prenumeration för en viss postlåda. Använd det här kommandot när du vill hjälpa till att felsöka POP-anslutningsproblem för användare.

Set-PopSubscription

Konfigurera inställningarna för en POP-prenumeration för en postlåda.

Get-Subscription

Visa externa prenumerationer på ett e-postkonto för en viss postlåda. Använd det här kommandot när du inte är säker på vilken slags prenumeration en användare har konfigurerat.

Remove-Subscription

Ta bort en prenumeration på ett externt e-postkonto från en användares postlåda.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Exchange ActiveSync

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera Exchange ActiveSync-inställningar i organisationen. Mer information finns i avsnittet Hantera Exchange ActiveSync för din organisation.

 

Cmdlet Beskrivning

Clear-ActiveSyncDevice

Rensa innehållet på en mobil enhet som Exchange ActiveSync används på för att ansluta till en postlåda i organisationen. Det här kommandot används vanligtvis när en enhet blir borttappad eller stulen.

Get-ActiveSyncDevice

Visa en lista över mobila enheter som Exchange ActiveSync används på för att ansluta till postlådor i organisationen.

Remove-ActiveSyncDevice

Ta bort en Exchange ActiveSync-anslutning för en mobil enhet från en postlåda. Du behöver veta namnet på den mobila enheten och användarens postlåda.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Visa åtkomstreglerna för Exchange ActiveSync-enheter som du har skapat med cmdlet:en New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Skapa åtkomstregler för Exchange ActiveSync-enheter om du vill att användarna ska kunna synkronisera sina postlådor med särskilda typer av mobila enheter.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Ta bort befintliga åtkomstregler för Exchange ActiveSync-enheter från organisationen.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurera befintliga åtkomstregler för Exchange ActiveSync-enheter.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Visa listan över Exchange ActiveSync-enheter som har anslutit till postlådor i organisationen.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Visa listan över mobiltelefoner som konfigurerats för att synkroniseras med en viss användares postlåda och synkroniseringsstatistik för varje enhet. Informationen som returneras omfattar statistik om exempelvis när synkronisering försökte utföras senast och enhetens identifiering.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Visa de principer som kan användas på Exchange ActiveSync-enheter som är anslutna till postlådor i organisationen och inställningarna som konfigurerats för dessa principer.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Skapa en Exchange ActiveSync-postlådeprincip som du kan använda för postlådor i organisationen för att tillämpa inställningarna för anslutna Exchange ActiveSync-enheter.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Ta bort befintliga Exchange ActiveSync-postlådeprinciper som tillämpar inställningarna för anslutna Exchange ActiveSync-enheter.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigurera inställningarna för en befintlig princip som kan användas på postlådor i organisationen för att tillämpa inställningarna för anslutna Exchange ActiveSync-enheter.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Visa Exchange ActiveSync-inställningarna för organisationen.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurera Exchange ActiveSync-standardinställningarna för organisationen. Du kan till exempel ange standardåtkomstnivån så att nya enheter tillåts, spärras eller sätts i karantän.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Unified Messaging

Använd dessa cmdlet:ar när du vill visa och konfigurera UM-inställningar (Unified Messaging) i Microsoft Office 365 för företag. Mer information finns i avsnittet Använda Unified Messaging för att ansluta Exchange till telefonsystemet.

Obs! Unified Messaging är inte tillgängligt i Live@edu-organisationer.

 

Cmdlet Beskrivning

Disable-UMAutoAttendant

Inaktivera en befintlig automatisk UM-dirigering som är aktiverad. Du kan inte inaktivera den automatiska UM-dirigeringen om den är länkad till eller associeras med UM-sökgruppen som är kopplad till UM-standarduppringningsplanen.

Enable-UMAutoAttendant

Aktivera en befintlig automatisk UM-dirigering som är inaktiverad. När du skapar en automatisk UM-dirigering är den inte aktiverad som standard. Du måste aktivera den automatiska dirigeringen innan den kan besvara inkommande samtal.

Get-UMAutoAttendant

Visa information om angivna automatiska UM-dirigeringar eller hämta en lista över automatiska UM-dirigeringar i organisationen.

New-UMAutoAttendant

Skapa en ny automatisk UM-dirigering. När du skapar en ny automatisk UM-dirigering länkas den till en enskild UM-uppringningsplan som innehåller en lista med anknytningsnummer.

Remove-UMAutoAttendant

Ta bort en automatisk UM-dirigering. När du gör det tas även instanser av den automatiska UM-dirigeringen bort från alla associerade UM-uppringningsplaner. När den automatiska UM-dirigeringen tas bort, besvaras inte längre inkommande telefonsamtal till de konfigurerade anknytningarna av den automatiska UM-dirigeringen.

Set-UMAutoAttendant

Ändra inställningarna för en befintlig automatisk UM-dirigering. För att du ska kunna ändra vissa värden för den automatiska UM-dirigeringen måste du först ta bort den automatiska UM-dirigeringen och skapa en ny.

Export-UMCallDataRecord

Exportera UM-samtalsposter för ett angivet datum till en CSV-fil med kommaavgränsade värden. Du kan filtrera samtalsposter baserat på angivna UM-uppringningsplaner och UM-IP-gateways. Om du inte anger någon UM-IP-gateway returneras alla samtalsposter.

Get-UMCallDataRecord

Visa UM-samtalsposter för en särskild UM-aktiverad användares postlåda.

Get-UMCallSummaryReport

Visa statistik om alla inkommande och utgående samtal i en organisation, inklusive röstmeddelanden, missade samtal, prenumerationsåtkomst, automatiska dirigeringar eller faxsamtal.

Get-UMDialPlan

Visa information om angivna UM-uppringningsplaner eller hämta en lista över UM-uppringningsplanerna i organisationen.

New-UMDialPlan

Skapa en UM-uppgringningsplan.

Remove-UMDialPlan

Ta bort en UM-uppringningsplan.

Set-UMDialPlan

Ändra egenskaperna för en befintlig UM-uppringningsplan.

Get-UMHuntGroup

Visa information om angivna UM-sökgrupper eller hämta en lista över UM-sökgrupper i organisationen. För att kunna visa en viss UM-sökgrupp måste du ange namnet på den UM-IP-gateway som associeras med UM-sökgruppen, t.ex. Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Skapa en ny UM-sökgrupp som används för att koppla inkommande samtal till en särskild UM-uppringningsplan. Du måste skapa en UM-sökgrupp som tillåter kommunikation mellan en UM-IP-gateway och en UM-uppringningsplan.

Remove-UMHuntGroup

Ta bort en UM-sökgrupp. UM-sökgruppen tas även bort från UM-IP-gatewayen.

Disable-UMIPGateway

Inaktivera en UM-IP-gateway. UM-IP-gatewayen besvarar inte längre inkommande samtal och ringer inte längre utgående samtal.

Enable-UMIPGateway

Aktivera en UM-IP-gateway. UM-IP-gatewayen besvarar inkommande samtal och ringer utgående samtal via IP-gatewayen.

Get-UMIPGateway

Visa information om angivna UM-IP-gateways eller hämta en lista över UM-IP-gateways i organisationen.

New-UMIPGateway

Skapa en ny UM-IP-gateway.

Remove-UMIPGateway

Ta bort en UM-IP-gateway.

Set-UMIPGateway

Ändra konfigurationsinställningarna för en UM-IP-gateway.

Disable-UMMailbox

Inaktivera UM-funktioner för en UM-aktiverad postlåda.

Enable-UMMailbox

Aktivera UM-funktioner för en postlåda.

Get-UMMailbox

Visa UM-information om angivna UM-aktiverade postlådor eller hämta en lista över UM-aktiverade postlådor i organisationen.

Set-UMMailbox

Ändra UM-konfigurationsinställningarna för en UM-aktiverad postlåda.

Get-UMMailboxPIN

Visa information som beräknas från PIN-data som lagras i krypterat format i användarens UM-aktiverade postlåda. Med den här cmdlet:en kan du också kontrollera om postlådan eller användarens åtkomst har spärrats.

Set-UMMailboxPIN

Återställ PIN-koden för en UM-aktiverad postlåda.

Get-UMMailboxPolicy

Visa information om en angiven UM-postlådeprincip eller hämta en lista över UM-postlådeprinciperna i organisationen.

New-UMMailboxPolicy

Skapa en ny UM-postlådeprincip.

Remove-UMMailboxPolicy

Ta bort en UM-postlådeprincip UM-postlådeprincipen kan inte tas bort om UM-aktiverade postlådor refererar till den.

Set-UMMailboxPolicy

Ändra konfigurationsinställningarna för en befintlig UM-postlådeprincip. Exempel på inställningar är PIN-principer, inställningar för meddelandetext och uppringningsbegränsningar.

Export-UMPrompt

Exportera en ljudfil som används som en hälsningsfråga för UM-uppringningsplaner och automatiska dirigeringar.

Import-UMPrompt

Importera en anpassad ljudfil så att den kan användas av UM-uppringningsplaner och automatiska dirigeringar.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

Få hjälp på kommandoraden

Du kan få hjälp om olika cmdlet:ar på kommandoraden. Använd kommandoradshjälpen när du vill identifiera vilka parametrar som används med vilken cmdlet och korrekt syntax.

Kommandoradshjälpen kan innehålla olika nivåer av information. Använd följande kommandon när du vill få mer specifik hjälp på kommandoraden. Läs mer om cmdlet:en Get-Help och den tillhörande syntaxen i hjälpen för Microsoft Exchange Server: Getting Help (sidan är på engelska). Även om det här avsnittet handlar om Exchange Management Shell för lokala Exchange-distributioner gäller innehållet även den molnbaserade e-posttjänsten och Windows PowerShell med WinRM.

 

Hjälpkommando Beskrivning Exempel

Get-Help <cmdlet>

Ger information om användningen av och syntaxen för cmdlet:en.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Exempel på vanlig cmdlet-användning visas.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Innehåller en beskrivning av cmdlet:en, syntaxen, en fullständig lista över parametrar och deras användning samt exempel.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organisationer i molnet har åtkomst till en deluppsättning av alla hanterings-cmdlet:ar i Exchange. Dessa organisationer har också åtkomst till en deluppsättning av alla parametrar som är tillgängliga för dessa cmdlet:ar. I kommandoradshjälpen görs det för närvarande ingen åtskillnad mellan lokala och molnbaserade distributioner. Därför visas vissa cmdlet:ar och parametrar i kommandoradshjälpen som inte gäller för den molnbaserade e-posttjänsten.

I allmänhet kan du ignorera alla parametrar som rör en fysisk resurs. Om du får ett felmeddelande om att en parameter inte kan hittas eller att en cmdlet inte känns igen försöker du förmodligen använda en parameter eller cmdlet som inte tillåts för ledningsrollstilldelningen eller som inte är giltig för organisationen.

Cmdlet:ar som för närvarande är tillgängliga för Exchange Online-administratörer

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.