Skräppostfilter och meddelandehälsa

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-12-04

Alla versioner av Microsofts molnbaserade e-posttjänst använder Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) för att bekämpa skräppost och nätfiske. När meddelanden tas emot från gateway-servern för den molnbaserade e-posttjänsten analyseras de och tilldelas ett SCL-värde (Spam Confidence Level). SCL-klassificeringen för meddelandet visar hur sannolikt det är att meddelandet är skräppost, baserat på innehåll, meddelandehuvud osc. SCL läggs till i meddelandets metadata när det skickas via den molnbaserade e-posttjänstens infrastruktur.

SCL-värdet är en siffra mellan 0 och 9. En hög siffra anger att meddelandet sannolikt är skräppost. Infrastrukturen för den molnbaserade e-posttjänsten har fasta SCL-tröskelvärden som anger vilka åtgärder som ska vidtas för respektive SCL-värde.

 

SCL-tröskelvärde

Action

SCL är 5 eller högre.

Meddelandet levereras till den molnbaserade e-posttjänsten, där det placeras i användarens skräppostmapp.

SCL är 4 eller lägre.

Meddelandet levereras till den molnbaserade e-posttjänsten, där det placeras i användarens inkorg.

Slutanvändare kan konfigurera listor med betrodda avsändare, vars e-post aldrig behandlas som skräppost, och listor med spärrade avsändare, vars e-post alltid betraktas som skräppost.

Användarhanterade skräppostfilter

Skräppostfiltrering är aktiverat för alla postlådor i den molnbaserade e-posttjänsten som standard. Användare kan hantera vissa skräppostinställningar för sina egna postlådor. Mer information om hur användare kan hantera skräppost finns i Inställningar för skräppost.

Administratörshanterad meddelandehälsa med FOPE

Även om alla molnbaserade e-postsystem från Microsoft skyddas med FOPE-infrastrukturen begränsas möjligheterna att hantera funktioner för meddelandehälsa med Administration Center i FOPE till Microsoft Office 365 för företag- och Live@edu-administratörer.

I tabellen nedan beskrivs de funktioner för meddelandehälsa som du kan hantera i Administration Center i FOPE.

Mer information om hur du hanterar dessa funktioner för Microsoft Office 365 för företag finns i avsnittet FOPE i Office 365 – funktionsskillnader.

 

Område

Beskrivning

Skräppostskydd

Anslutningsfiltrering med Microsofts DNS-baserade spärrlista.

Skräppostskydd

Innehållsfiltrering från Microsofts analysteam för massutskick för SPAM-uppdateringar i realtid

Skräppostskydd

Stöd för betrodda avsändare

Antivirus

Flera skanningar med antivirusmotor i FOPE-gatewayenheten

Kontroll av inkommande e-post

Listor med betrodd e-post, listor med ignorerad e-post

Kontroll av inkommande e-post

Konfigurering och verkställande av TLS-kryptering

Kontroll av inkommande e-post

Filtrering av anslutningar, innehåll och principer

Kontroll av utgående e-post

Anpassad utgående SMTP-dirigering

Kontroll av utgående e-post

Konfigurering och verkställande av TLS-kryptering

Skräppostfiltreringsprocessen

Två typer av skräppostfiltrering tillämpas innan e-posten levereras till de molnbaserade postlådorna:

  • Anslutningsfiltrering Mängden meddelanden som skickas från en enskild IP-adress kontrolleras. Anslutningar från en enskild IP-adress som skickar stora mängder e-post till en eller flera mottagare i domänen kan misstänkas för att skicka skräppost.

  • Innehållsfiltrering Meddelandets ämne och innehåll genomsöks efter nyckelord eller fraser som kan tyda på att ett meddelande är skräppost.

Meddelanden som uppfyller filtreringsvillkoren kan blockeras eller levereras till användarens skräppostmapp. Du kan också använda organisationsomfattande regler för att kontrollera e-postflödet i organisationen. En regel kan exempelvis avvisa all e-post som innehåller särskilda nyckelord eller som kommer från en särskild källa.

Nöd- och broadcast-meddelanden

I nödsituationer kan organisationen behöva skicka ett broadcast-meddelande till alla användare i den molnbaserade e-posttjänsten. Vissa organisationer använder externa tjänster för nödmeddelanden för detta.

Vidta följande försiktighetsåtgärder för att vara säker på att dessa meddelanden inte behandlas som skräppost i FOPE, så att alla användare får meddelandena så fort som möjligt:

Om du skickar broadcast-meddelanden till många användare samtidigt bör du ha i åtanke att endast 100 meddelanden accepteras per anslutning. Om mer än 100 meddelanden är köade för leverans till den molnbaserade e-posttjänsten bryts anslutningen efter 100 meddelanden och de lokala e-postservrarna måste återupprätta anslutningen för att skicka nästa grupp med 100 meddelanden. Därför måste du lägga upp en plan för broadcast-meddelanden som gör att du snabbt kan skicka ut e-post till alla användare utan att överskrida maxgränsen på 100 meddelanden per anslutning. Det bästa sättet att göra det är att använda distributionsgrupper eller en dynamisk distributionsgrupp för att minska antalet meddelanden som skickas på en gång. En grupp betraktas som en enda mottagare vad gäller begränsningar för antalet mottagare. Mer information finns i avsnittet Skicka broadcast-meddelanden till alla användare.

Om du använder en extern tjänst för nödmeddelanden för att skicka ut nödmeddelanden till användarna kontaktar du din representant för den molnbaserade e-posttjänsten och kontrollerar att tjänsten fungerar i Windows Live.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.