Izvoz evidencije nadzora poštanskog sandučeta

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-11-23

Kada je za neko poštansko sanduče omogućen nadzor, program Microsoft Exchange beleži informacije u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta kad god poštanskom sandučetu pokuša da pristupi neki korisnik ili neko drugi ko nije vlasnik poštanskog sandučeta. Svaka stavka evidencije uključuje informacije o tome ko je i kada pristupio poštanskom sandučetu, o radnjama koje je izvršila osoba koja nije vlasnik sandučeta, kao i o tome da li je radnja bila uspešna. Stavke u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta podrazumevano se zadržavaju 90 dana. Evidenciju nadzora poštanskog sandučeta možete koristiti za utvrđivanje da li je poštanskom sandučetu pristupio neko ko nije njegov vlasnik.

Kada izvezete stavke iz evidencije nadzora poštanskog sandučeta, program Microsoft Exchange ih čuva u XML datoteci i prilaže je e-poruci koja se šalje određenim primaocima.

U okviru ove teme je objašnjeno sledeće:

Konfigurisanje evidentiranja nadzora poštanskog sandučeta

Da biste izvezli i prikazali evidenciju nadzora poštanskog sandučeta, potrebno je da omogućite evidentiranje nadzora za svako poštansko sanduče za koje želite da uspostavite nadzor. Osim toga, neophodno je da konfigurišete aplikaciju Outlook Web App kako biste omogućili XML priloge.

Omogućavanje evidencije nadzora poštanskog sandučeta

Morate da omogućite evidenciju nadgledanja poštanskog sandučeta za svako poštansko sanduče za koje želite da pokrećete izveštaj o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik. Ako evidentiranje nadzora poštanskog sandučeta nije omogućeno, za to sanduče nećete dobiti nijedan rezultat prilikom izvoza evidencije nadzora poštanskog sandučeta.

Da biste omogućili evidenciju nadzora jednog poštanskog sandučeta, pokrenite sledeću PowerShell komandu:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Da biste omogućili nadgledanje svih poštanskih sandučića u svojoj organizaciji, pokrenite sledeće komande:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Konfigurisanje aplikacije Outlook Web App radi omogućavanja XML priloga

Kada izvezete evidenciju nadzora poštanskog sandučeta, Microsoft Exchange prilaže e-poruci evidenciju nadzora u obliku XML datoteke. Međutim, Outlook Web App podrazumevano blokira XML priloge. Potrebno je da konfigurišete aplikaciju Outlook Web App radi omogućavanja XML priloga i pristupa izvezenoj evidenciji nadzora.

Pokrenite sledeću komandu da biste omogućili XML priloge u aplikaciji Outlook Web App:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity OwaMailboxPolicy-Default -AllowedFileTypes '.rpmsg','.xlsx','.xlsm','.xlsb','.tiff','.pptx','.pptm','.ppsx','.ppsm','.docx','.docm','.zip','.xls','.wmv','.wma','.wav','.vsd','.txt','.tif','.rtf','.pub','.ppt','.png','.pdf','.one','.mp3','.jpg','.gif','.doc','.bmp','.avi','.xml'
Izvoz evidencije nadzora poštanskog sandučeta

 1. Izaberite sledeće stavke: Upravljanje mojom organizacijom > Uloge i nadgledanje > Nadgledanje.

 2. Izaberite stavku „Izvezi evidenciju nadzora poštanskog sandučeta“.

 3. Konfigurišite sledeći kriterijum pretrage kako biste izvezli stavke iz evidencije nadzora poštanskog sandučeta:

  • Datumi početka i završetka   Izaberite opseg datuma za stavke koje želite da uključite u izvezenu datoteku.

  • Poštanski sandučići za pretragu evidencije nadzora   Izaberite poštanske sandučiće za koje ćete preuzimati stavke evidencije nadzora.

  • Vrsta pristupa za osobe koji nisu vlasnici   Izaberite jednu od sledećih opcija kako biste definisali vrstu pristupa za osobe koji nisu vlasnici za koju ćete preuzimati stavke:

   • Svi koji nisu vlasnici Pretraga pristupa od strane administratora i delegiranih korisnika u vašoj organizaciji i od strane administratora Microsoft centra podataka.

   • Spoljašnji korisnici Pretraga pristupa od strane administratora Microsoft centra podataka.

   • Administratori i delegirani korisnici   Pretraga pristupa od strane administratora i delegiranih korisnika u vašoj organizaciji.

   • Administratori   Pretraga pristupa od strane administratora u vašoj organizaciji.

  • Primaoci   Izaberite korisnike kojima ćete poslati evidenciju nadzora poštanskog sandučeta.

 4. Kliknite na dugme „Izvoz“.

  Program Microsoft Exchange preuzima stavke u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta koje ispunjavaju vaše kriterijume za pretragu, čuva ih u datoteci pod nazivom SearchResult.xml, a zatim prilaže XML datoteku e-poruci koja se šalje određenim primaocima.

 5. Kliknite na dugme „Izvoz“.

  Program Microsoft Exchange preuzima stavke u evidenciji administratorskog nadzora koje ispunjavaju vaše kriterijume za pretragu, čuva ih u datoteci pod nazivom SearchResult.xml, a zatim prilaže XML datoteku e-poruci koja se šalje određenim primaocima.

Napomena Korisnik mora da ima određene dozvole da bi mogao da pristupi i pokrene neki od izveštaja na kartici „Izveštaji o nadzoru“ u okviru Exchange kontrolne table. Više informacija potražite u odeljku „Odobravanje korisničkog pristupa izveštajima o nadzoru“ u okviru Korišćenje izveštaja nadgledanja u usluzi Exchange Online.

Prikaz evidencije nadzora poštanskog sandučeta

Da biste otvorili ili sačuvali SearchResult.xml datoteku:

 1. Prijavite se u poštansko sanduče u koje je poslata evidencija nadzora poštanskog sandučeta.

 2. U prijemnom poštanskom sandučetu otvorite poruku sa XML prilogom koju je poslao program Microsoft Exchange. Obratite pažnju da telo e-poruke sadrži kriterijume za pretragu.

 3. Kliknite na prilog i izaberite da li želite da otvorite ili sačuvate XML datoteku.

Stavke u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta

U sledećem primeru prikazana je stavka evidencije nadzora poštanskog sandučeta sadržana u SearchResult.xml datoteci. Svakoj stavci prethodi <Event> XML oznaka i završava se </Event> XML oznakom. Ova stavka pokazuje da je administrator 30. aprila 2010. godine iz poštanskog sandučeta korisnika tamaraj, iz fascikle „Spasene stavke“ očistio poruku sa temom „Notification of litigation hold“.

<Event MailboxGuid="6d4fbdae-e3ae-4530-8d0b-f62a14687939" 
 Owner="PPLNSL-dom\tamaraj50001-1363917750" 
 LastAccessed="2010-04-30T11:01:55.140625-07:00" 
 Operation="HardDelete" 
 OperationResult="Succeeded" 
 LogonType="Admin"
 FolderId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610100A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000"
 FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions"
 ClientInfoString="Client=OWA;Action=ViaProxy" 
 ClientIPAddress="10.196.241.168" 
 InternalLogonType="Owner"
 MailboxOwnerUPN=tamaraj@contoso.com
 MailboxOwnerSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1151" 
 CrossMailboxOperation="false" 
 LogonUserDN="Administrator"
 LogonUserSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1149">
 <SourceItems>
  <ItemId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610700A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD540"
  Subject="Notification of litigation hold"
  FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions" /> 
 </SourceItems>
</Event>
Korisna polja u evidenciji nadzora poštanskog sandučeta

Obratite pažnju na ova polja. Ona vam mogu pomoći pri identifikaciji određenih informacija o svakom slučaju kada je poštanskom sandučetu pristupila osoba koja nije njegov vlasnik.

 

Polje Opis

Owner

Vlasnik poštanskog sandučeta kom je pristupila osoba koja nije vlasnik tog sandučeta.

LastAccessed

Datum i vreme pristupa poštanskom sandučetu.

Operation

Radnja koju je izvršila osoba koja nije vlasnik sandučeta. Više informacija potražite u odeljku „Šta se evidentira u evidenciju nadzora poštanskog sandučeta?“ u okviru odeljka Pokretanje izveštaja o pristupu poštanskom sandučetu osobe koja nije vlasnik

OperationResult

Da li je radnja koju je izvršila osoba koja nije vlasnik sandučeta bila uspešna.

LogonType

Vrsta pristupa osobe koja nije vlasnik sandučeta. Ovo obuhvata administratore, delegate i spoljašnje korisnike.

FolderPathName

Ime fascikle koja sadrži poruku na kojoj je osoba koja nije vlasnik sandučeta izvršila neku radnju.

ClientInfoString

Informacije o klijentu e-pošte koji je osoba koja nije vlasnik sandučeta koristila za pristup.

ClientIPAddress

IP adresa računara koji je osoba koja nije vlasnik sandučeta koristila za pristup.

InternalLogonType

Tip prijavljivanja na nalog koji je osoba koja nije vlasnik ovog sandučeta koristila za pristup.

MailboxOwnerUPN

E-adresa vlasnika poštanskog sandučeta.

LogonUserDN

Ime za prikaz osobe koja nije vlasnik sandučeta.

Subject

Tema e-poruke na kojoj je osoba koja nije vlasnik sandučeta izvršila neku radnju.

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.