Pregledanje veličina i kvota poštanskog sandučeta pomoću programa Windows PowerShell

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-12-12

 

Kvote poštanskih sandučića doprinose kontroli veličine poštanskih sandučića. Kvote poštanskog sandučeta automatski postavlja plan poštanskog sandučeta koji mu je dodeljen. U upotrebi su sledeće kvote poštanskih sandučića:

 • Objavljivanje kvote upozorenja   Ako veličina poštanskog sandučeta dostigne ili premaši navedeno ograničenje, korisnik će primiti opisnu poruku upozorenja.

 • Kvota zabrane slanja   Ako veličina poštanskog sandučeta dostigne ili premaši navedeno ograničenje, nije moguće slati nove poruke iz poštanskog sandučeta i korisnik će primiti opisnu poruku o grešci.

 • Kvota zabrane slanja/prijema   Ako veličina poštanskog sandučeta dostigne ili premaši ograničenje, nije moguće slati niti primati poruke u okviru poštanskog sandučeta. Sve poruke poslate u poštansko sanduče se vraćaju pošiljaocu uz opisnu poruku o grešci.

  Napomena   Kvota zabrane slanja/prijema efikasno određuje maksimalnu veličinu poštanskog sandučeta.

U Live@edu organizacijama ne možete da menjate kvote poštanskih sandučića unutar planova poštanskih sandučića ili pojedinačnih sandučića, ali možete u okviru paketa Microsoft Office 365. Dodatne informacije potražite u odeljku Podešavanje kvote poštanskog sandučeta u sistemu Office 365 pomoću usluge Windows PowerShell.

Čak i u organizacijama gde ne možete da menjate kvote poštanskih sandučića, i dalje možete da nadgledate veličinu poštanskih sandučića i status kvote za korisnike u svojoj organizaciji zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka. Na primer, da li biste želeli da znate koji su poštanski sandučići dostigli kvotu koja im zabranjuje slanje i prijem? Ili da vidite veličinu i status kvote određenog poštanskog sandučeta? To ne predstavlja problem!

Evo šta možete da uradite pomoću cmdlet komande Get-MailboxStatistics u programu Windows PowerShell:

Pre nego što počnete

 • Da biste saznali kako se instalira i konfiguriše Windows PowerShell i obavlja povezivanje sa uslugom, pogledajte odeljak Korišćenje tehnologije Windows PowerShell u usluzi Exchange Online.

 • Kada koristite cmdlet komandu Get-MailboxStatistics upoznajte se sa sledećim ponašanjem:

  • Pojedini tipovi poštanskih sandučića kao što su poštanski sandučići za otkrivanje, poštanski sandučići opreme, deljeni poštanski sandučići i arhivski poštanski sandučići mogu da prikažu upozorenja i nepostojanje bilo kakvih vrednosti ukoliko se niko nikada nije prijavio u poštansko sanduče. Takva upozorenja služe samo za prikaz. Ako zapišete rezultate u datoteku, vrednosti će biti zapisane, a upozorenja izostavljena.

  • Ukoliko veličinu vrednosti zaokružite na najpribližniji megabajt i ograničite rezultat na dve decimale, postoji verovatnoća da će se veoma male vrednosti izražene u bajtovima ili kilobajtima pojaviti kao nula. Na primer, 4 kilobajta iznosi 0,0039 megabajta, što prilikom zaokruživanja na dva decimalna mesta daje nulu (4/1024).

 • Veličina i kvote poštanskog sandučeta se mogu videti u okviru Exchange kontrolne table, u odeljku svojstava poštanskog sandučeta „Iskorišćenost poštanskog sandučeta“.

 • Korisnici mogu da vide trenutnu veličinu i status kvote svojih poštanskih sandučića pomoću neke od ovih metoda:

  • Outlook 2010 U odeljku „Čišćenje poštanskog sandučeta“ u meniju Datoteka > Informacije. Za detaljne informacije o veličini poštanskog sandučeta, izaberite stavke Alatke za čišćenje > Čišćenje poštanskog sandučeta >Prikaži veličinu poštanskog sandučeta.

  • Outlook Web App   U prikazu „Pošta“ postavite pokazivač miša na svoje ime pri vrhu liste sa fasciklama. Imajte na umu da ovo ne funkcioniše u light verziji programa Outlook Web App.

Prikaz veličine i status kvote određenog poštanskog sandučeta

Pokrenite sledeću komandu:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Na primer, da biste prikazali trenutnu veličinu i status kvote poštanskog sandučeta koje pripada korisniku sa imenom Tamara Johnston, pokrenite sledeću komandu:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Vrh stranice

Prikaz veličine i status kvote svih poštanskih sandučića

Ova komanda preuzima sledeće informacije o svim poštanskim sandučićima:

 • Ime za prikaz poštanskog sandučeta

 • Status kvote poštanskog sandučeta

 • Veličina poštanskog sandučeta u megabajtima (MB) zaokružena na dve decimale

 • Veličina fascikle „Spasene stavke“ u megabajtima (MB) zaokružena na dve decimale

 • Broj stavki u poštanskom sandučetu

 • Broj stavki u fascikli „Spasene stavke“

Rezultati su sortirani po veličini poštanskog sandučeta, od najvećeg do najmanjeg, a zatim se izvoze u CSV datoteku pod nazivom „C:\My Documents\All Mailboxes.csv“.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Vrh stranice

Prikaz samo onih poštanskih sandučića koji su prekoračili svoju kvotu

Pokrenite sledeću komandu da biste prikazali veličinu i status kvote samo onih poštanskih sandučića koji su veći od svoje konfigurisane vrednosti za kvotu poštanskog sandučeta i izvezli rezultate u CSV datoteku pod nazivom „C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv“:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Vrh stranice

Prikaz svih kvota dodeljenih nekom poštanskom sandučetu

Pokrenite sledeću komandu:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Na primer, da biste prikazali kvote dodeljene poštanskom sandučetu korisnika čije je ime Tamara Johnston, pokrenite sledeću komandu:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Napomena   Kao što je to već objašnjeno, sve ove vrednosti za kvote poštanskih sandučića postavlja plan poštanskog sandučića koji je dodeljen određenom poštanskom sandučetu. Pokrenite ovu komandu da biste prikazali vrednosti za kvote poštanskih sandučića prema planu poštanskog sandučeta: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Vrh stranice

Arhivski poštanski sandučići

Napomena   Arhivski poštanski sandučići nisu dostupni Live@edu organizacijama.

U Microsoft Office 365 organizacijama možete i da pogledate veličinu i status kvota arhivskih poštanskih sandučića. Veličina arhivskog poštanskog sandučeta se ne ubraja u veličinu korisničkog poštanskog sandučeta. Arhivsko poštansko sanduče ima svoje zasebne kvote koje nisu podložne konfigurisanju, a postavlja plan ih plan poštanskog sandučića koji je dodeljen poštanskom sandučetu korisnika. Te kvote su ArchiveQuota i parametar ArchiveWarningQuota.

Vrh stranice

Prikaz veličine i status kvote arhivskog poštanskog sandučeta

Pokrenite sledeću komandu:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Na primer, da biste prikazali trenutnu veličinu i status kvote arhivskog poštanskog sandučeta koje pripada korisniku sa imenom Kim Akers, pokrenite sledeću komandu:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Napomena Vrednost parametra <Identity> je identitet poštanskog sandučeta korisnika, a ne arhivskog poštanskog sandučeta.

Vrh stranice

Prikaz veličine i status kvote svih arhivskih poštanskih sandučića

Ova komanda preuzima sledeće informacije o svim arhivskim poštanskim sandučićima:

 • Ime za prikaz arhivskog poštanskog sandučeta

 • Status kvote arhivskog poštanskog sandučeta

 • Veličina arhivskog poštanskog sandučeta u megabajtima (MB) zaokružena na dve decimale

Veličina fascikle „Spasene stavke“ u megabajtima (MB) zaokružena na dve decimale. Rezultati su sortirani po veličini poštanskog sandučeta, od najvećeg do najmanjeg, a zatim se izvoze u CSV datoteku pod nazivom „C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv“.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Vrh stranice

Objašnjenje vrednosti koje je vratila komanda Get-MailboxStatistics

Hajde da pogledamo vrednosti sa kojima bi trebalo da se upoznate:

 • StorageLimitStatus   Ova vrednost pokazuje status kvote poštanskog sandučeta. U upotrebi su sledeće vrednosti:

  • BelowLimit   Veličina poštanskog sandučeta je manja od kvote za izdavanje upozorenja.

  • IssueWarning   Veličina poštanskog sandučeta je veća od kvote za izdavanje upozorenja ili joj je jednaka, ali je manja od kvote koja zabranjuje slanje i prijem.

  • ProhibitSend   Veličina poštanskog sandučeta je veća od kvote koja zabranjuje slanje ili joj je jednaka, ali je manja od kvote koja zabranjuje prijem.

  • MailboxDisabled   Veličina poštanskog sandučeta je veća od kvote koja zabranjuje slanje i prijem.

 • TotalItemSize i ItemCount   Ove vrednosti pokazuju veličinu i broj stavki koje se trenutno nalaze u poštanskom sandučetu. Vrednost parametra TotalItemSize predstavlja veličinu poštanskog sandučeta. Ova vrednost se poredi sa kvotama poštanskog sandučeta koje su konfigurisane u okviru istog.

 • TotalDeletedItemSize i DeletedItemCount   Ove vrednosti ne pokazuju veličinu i broj stavki koje se nalaze u fascikli „Izbrisane stavke“. Umesto toga, one pokazuju veličinu i broj stavki koje se nalaze u skrivenoj fascikli „Spasene stavke“. Fascikla „Spasene stavke“ poznata je i kao deponija. Stavke ulaze u fasciklu „Spasene stavke“ na neki od sledećih načina:

  • Brisanje stavki iz fascikle „Izbrisane stavke“.

  • Korišćenjem kombinacije tastera Shift+Delete za trajno brisanje stavki iz poštanskog sandučeta.

  Veličina fascikle „Spasene stavke“ se ne ubraja u veličinu poštanskog sandučeta. Fascikla „Spasene stavke“ ima svoje zasebne kvote koje nisu podložne konfigurisanju, a postavlja plan ih plan poštanskog sandučića koji je dodeljen poštanskom sandučetu. Te kvote su RecoverableItemsQuota i RecoverableItemsWarningQuota.

  Napomena Stavke se podrazumevano čuvaju 14 dana u fascikli „Spasene stavke“, a zatim ih Microsoft Exchange počisti. U Microsoft Office 365 za velika preduzećakada se poštansko sanduče stavi na zadržavanje u slučaju sudskog spora, fascikla „Spasene stavke“ neće biti počišćena i stavke u njoj će biti sačuvane na neodređeno vreme.

Vrh stranice

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.