Pretraga i brisanje poruka iz poštanskih sandučića korisnika

[Ova tema napreduje.]  

Primenjuje se na: Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2011-11-23

Povremeno administratori moraju da pronađu i izbrišu neprikladne ili potencijalno štetne e-poruke koje su poslate u veći broj poštanskih sandučića u okviru organizacije. Na primer, e-poruke mogu da sadrže viruse ili veze za preuzimanje virusa, neprikladan sadržaj kao što je materijal za odrasle ili poverljive informacije koje su greškom poslate pogrešnim osobama.

U te svrhe možete da koristite funkciju pretrage više poštanskih sandučića koja postoji u okviru Exchange kontrolne table, ali u programu Windows PowerShell to možete da uradite uz pomoć Search-Mailbox cmdlet komande sa parametrom prekidača DeleteContent.

Važno   Ako koristite Search-Mailbox cmdlet komandu sa parametrom DeleteContent, poruke će biti trajno izbrisane iz korisničkog poštanskog sandučeta i nećete moći da ih oporavite.

Pre nego što počnete

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Dodela neophodnih RBAC uloga

Da biste mogli da pretražujete i brišete poruke u poštanskim sandučićima korisnika, neophodno je da imate dodeljene sledeće uloge:

  • Pretraga poštanskog sandučeta   Ova uloga vam omogućava da pretražujete poruke unutar višestrukih poštanskih sandučića u organizaciji. Administratorima se ova uloga ne dodeljuje podrazumevano. Da biste pretraživali višestruke poštanske sandučiće, dodajte sebe u članove grupe uloga „Upravljanje otkrivanjem“. Pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje članova grupe uloga.

  • Uvoz i izvoz poštanskog sandučeta   Ova uloga vam omogućava da brišete poruke iz korisničkog poštanskog sandučeta. Ova uloga nije podrazumevano dodeljena administratorima. Da biste brisali poruke iz korisničkih poštanskih sandučića, dodajte ulogu „Uvoz i izvoz poštanskog sandučeta“ u grupu uloga „Upravljanje organizacijom“. Pogledajte odeljak Uređivanje svojstava grupe uloga.

Prikupljanje informacija za upit za pretragu

Potrebno je da pribavite i pregledate nekoliko primeraka zaražene ili neprikladne poruke da biste mogli da kreirate upit za pretragu kojim, ćete je pronaći.

Vrh stranice

Opcije pretrage i brisanja

Možete da koristite cmdlet komandu Search-Mailbox sa parametrom DeleteContent da biste odjednom pretražili i izbrisali poruke. Ipak, ako to radite, ne možete da pregledate rezultate pretrage niti da generišete evidenciju u kojoj su zapisane poruke koje su dobijene pretragom. To znači da nećete znati koje su poruke izbrisane.

Bolje je da najpre pokrenete cmdlet komandu Search-Mailbox sa parametrom LogOnly. Ova komanda generiše evidenciju sa informacijama o svim rezultatima koji ispunjavaju kriterijum pretrage, ali ne briše poruke. Te informacije su navedene u datoteci koja sadrži vrednosti razdvojene zarezima (CSV), a ona je priložena e-poruci koja je poslata u poštansko sanduče i fasciklu koju ste definisali parametrima TargetMailbox i TargetFolder u okviru cmdlet komande Search-Mailbox. Kada pregledate evidenciju, možete da precizirate kritrerijum pretrage i po potrebi ponovo pokrenete pretragu samo u svrhe evidentiranja, ili da pokrenete pretragu sa parametrom DeleteContent.

Treća opcija je da najpre kopirate uvredljivu poruku pre nego što je izbrišete iz poštanskog sandučeta korisnika da biste kasnije mogli da joj pristupite ukoliko bude bilo potrebe. Ovo možete da uradite tako što ćete u komandu za brisanje koju pokrećete dodati parametre TargetMailbox i TargetFolder.

Vrh stranice

Pretraga poruka i evidentiranje rezultata pretrage

Hajde da prođemo kroz nekoliko primera onoga što možete da uradite pomoću cmdlet komande Search-Mailbox. Da biste videli listu svojstava poruke koja možete da unesete u vrednost parametra SearchQuery, pogledajte odeljak Svojstva e-poruke za pretragu.

Pretraga jednog poštanskog sandučeta

Sledeća komanda pretražuje poruke unutar određenog poštanskog sandučeta koje sadrže određenu vrednost u redu „Tema“, a zatim šalje poruku sa rezultatima u odredišno poštansko sanduče. Poruke se ne brišu iz poštanskog sandučeta koje se pretražuje.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Primer   Sledeća komanda pretražuje poštansko sanduče korisnika Pilar Pinilla da bi pronašla poruke koje u polju „Tema“ sadrže izraz Preuzmi ovu datoteku i evidentira rezultate pretrage u poštanskom sandučetu administratora, u fascikli SearchLogs.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Pretraga svih poštanskih sandučića

Sledeća komanda pretražuje poruke unutar svih poštanskih sandučića koje imaju određenu datoteku kao prilog, a zatim šalje poruku sa rezultatima u odredišno poštansko sanduče. Poruke se ne brišu iz poštanskih sandučića koji se pretražuju.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Primer   Sledeća komanda pretražuje sve poštanske sanduče da bi pronašla poruke kojima je priložena datoteka bilo kog tipa sa imenom Trojan i šalje poruku sa evidencijom u poštansko sanduče administratora.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Vrh stranice

Pretraga i brisanje poruka

Sledeća komanda pretražuje sve poštanske sanduče i briše sve poruke koje u polju „Tema“ sadrže određenu vrednost:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Primer   Sledeća komanda pretražuje sve poštanske sanduče da bi pronašla poruke koje u redu za temu sadrže vrednost Preuzmi ovu datoteku, a zatim ih trajno briše.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Važno   Preporučujemo vam da pre nego što trajno izbrišete poruke koristite parametar LogOnly da biste generisali evidenciju poruka koje su pronađene tokom pretrage, ili da kopirate poruke u drugo poštansko sanduče pre nego što iz izbrišete iz izvornog sandučeta.

Kopiranje poruke pre brisanja

Sledeća komanda pretražuje sve poštanske sanduče da bi pronašla poruke koje u redu za temu sadrže određeni tekst, kopira same rezultate pretrage fasciklu, a zatim briše sve poruke koje ispunjavaju kriterijum pretrage.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Primer   Sledeća komanda pretražuje sve poštanske sanduče da bi pronašla poruke koje u redu za temu sadrže tekst Preuzmi ovu datoteku, kopira rezultate pretrage u poštansko sanduče administratora, u fasciklu DeletedMessages, a zatim trajno briše poruke iz poštanskog sandučeta korisnika.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Vrh stranice

Svojstva e-poruke za pretragu

U tabeli su navedena osnovna svojstva poruke koja možete da uključite u vrednost parametra SearchQuery.

 

Svojstvo Primer Rezultati pretrage

Prilozi

prilog:godišnjiizveštaj.ppt

Poruke koje sadrže prilog sa imenom „godišnjiizveštaj.ppt“. Pretragom pomoću upita „prilog:godišnjiizveštaj.ppt“ ili upita „prilog:godišnji*“ dobijaju se isti rezultati kao i kada se koristi puno ime priloga.

Cc

cc:"goran simić"

cc:gorans

cc: gorans@fineartschool.edu

Poruke koje u polju Cc sadrže ime Goran Simić

Od

from:"Marko Stević"

from:markos

from:markos@contoso.com

Poruke koje je poslao Marko Stević

Poslato

sent:10/19/2010

Poruke koje su poslate 19. oktobra 2010.

Tema

subject:"Finansijski izveštaj za poslednji kvartal"

Poruke koje u redu za temu sadrže tačnu frazu "Finansijski izveštaj za poslednji kvartal"

Za

to:"Jasna Lukić"

to:jasnal

to:jasnal@contoso.com

Pouke poslate Jasni Lukić

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.