Referenca za dostupne PowerShell Cmdlet komande u sistemu Exchange Online

 

Primenjuje se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslednja izmena teme: 2012-10-31

Administratori organizacija zasnovanih na tehnologiji informatičkog oblaka mogu da koriste program Windows PowerShell sa Windows Remote Management (WinRM) u usluzi Windows Management Framework kako bi upravljali postavkama za primaoce i domen, generisali izveštaje ili pomogli pri rešavanju problema. Evo brzog opisa cmdlet komandi koje su dostupne ovim administratorima. Možete pronaći dodatnu pomoć o tome kako se koriste pojedinačne cmdlet komande u komandnoj liniji, kao što je opisano u daljem tekstu.

Note   Nisu sve cmdlets komande ili funkcije dostupne u svim organizacijama.

Pre nego što počnete

Da biste saznali kako se instalira i konfiguriše Windows PowerShell i obavlja povezivanje sa uslugom, pogledajte odeljak Korišćenje tehnologije Windows PowerShell u usluzi Exchange Online.

Upravljanje primaocima

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, konfigurisali i izbrisali objekte primaoca.

Ako je reč o Microsoft Office 365 organizaciji e-pošte, morate dodeliti licence novim poštanskim sandučićima inače će biti onemogućeni kada istekne period mirovanja. Za više informacija pogledajte odeljak Dodela licenci za Microsoft usluge na mreži za nove poštanske sandučiće.

Poštanski sandučići

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, brisali i konfigurisali poštanske sandučiće.

 

Cmdlet Opis

Get-Mailbox

Prikažite informacije o poštanskim sandučićima zasnovanim na tehnologiji informatičkog oblaka.

New-Mailbox

Kreirajte novog korisnika u svojoj organizaciji koji će imati poštansko sanduče zasnovano na tehnologiji informatičkog oblaka.

Remove-Mailbox

Izbrišite poštansko sanduče.

Get-RemovedMailbox

Pogledajte izbrisane poštanske sandučiće koji se mogu spasiti.

Set-Mailbox

Promenite postavke postojećeg poštanskog sandučeta.

Undo-SoftDeletedMailbox

Ova cmdlet komanda je dostupna samo za organizacije usluga Microsoft Live@edu i Microsoft Office 365 za obrazovanje. Koristite Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet da biste oporavili izbrisano poštansko sanduče. Poštanske sandučiće je moguće oporaviti u roku od 30 dana nakon brisanja.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Grupe za distribuciju

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, brisali i konfigurisali grupe za distribuciju, koje se nekad nazivaju „javne grupe“ i grupe za distribuciju kod kojih je omogućena bezbednost. Grupu za distribuciju, čiji je drugi naziv „javna grupa“, sačinjavaju dva ili više korisnika iz deljenog adresara. Više informacija potražite u odeljku Distribution Groups.

 

Cmdlet Opis

Get-DistributionGroup

Prikažite informacije o određenim grupama za distribuciju ili preuzmite listu grupa za distribuciju uskladištenih u deljenom adresaru. Grupe za distribuciju se ponekad zovu „javne grupe“.

New-DistributionGroup

Kreiranje grupe za distribuciju.

Remove-DistributionGroup

Brisanje grupe za distribuciju.

Set-DistributionGroup

Promena svojstva postojeće grupe za distribuciju.

Add-DistributionGroupMember

Dodajte primaoca u postojeću grupu za distribuciju.

Get-DistributionGroupMember

Prikažite članove postojeće grupe za distribuciju.

Remove-DistributionGroupMember

Izbrišite primaoca sa liste članova grupe za distribuciju.

Update-DistributionGroupMember

Zamenite trenutne članove grupe za distribuciju.

Get-Group

Prikaz svih grupa za distribuciju, bezbednosnih grupa i grupa uloga u organizaciji.

Set-Group

Promenite svojstva grupe koja ne možete da promenite na drugi način pomoću cmdlet komande Set-DistributionGroup.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Dinamičke grupe za distribuciju

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, brisali i konfigurisali dinamičke grupe za distribuciju u svojoj organizaciji. Za razliku od statične liste članova u uobičajenoj grupi za distribuciju, lista članova dinamičke grupe za distribuciju se formira svaki put kada se poruka šalje toj grupi. Ona se formira na osnovu filtera i uslova koje definišete prilikom kreiranja grupe. Više informacija potražite u odeljku Dinamičke grupe za distribuciju.

 

Cmdlet Opis

Get-DynamicDistributionGroup

Prikažite postavke postojeće dinamičke grupe za distribuciju.

New-DynamicDistributionGroup

Kreirajte dinamičku grupu za distribuciju.

Remove-DynamicDistributionGroup

Izbrišite dinamičku grupu za distribuciju.

Set-DynamicDistributionGroup

Promenite svojstva postojeće dinamičke grupe za distribuciju.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Spoljni kontakti

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, brisali i konfigurisali spoljne kontakte. Spoljni kontakti predstavljaju korisnike izvan vaše organizacije koji se mogu prikazati u adresaru organizacije. Više informacija potražite u odeljku Spoljni kontakti u adresaru.

 

Cmdlet Opis

Get-MailContact

Prikažite informacije o određenom spoljnom kontaktu ili kontaktima.

New-MailContact

Kreirajte listu deljenog adresara za spoljni kontakt.

Remove-MailContact

Izbrišite kontakt iz deljenog adresara.

Set-MailContact

Promenite postavke postojećeg spoljnog kontakta.

Get-Contact

Prikažite informacije o određenim kontaktima ili preuzmite listu kontakata uskladištenih u deljenom adresaru.

Set-Contact

Promenite svojstva postojećeg kontakta. Napomena: Ako želite da vam bude omogućena funkcija slanja e-poruke kontaktu, koristite *-MailContact cmdlet komande.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Korisnici pošte

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, izbrisali i konfigurisali korisnike pošte. Korisnik pošte ima nalog u vašoj organizaciji, ali nema poštansko sanduče. Umesto toga, korisnik pošte prima e-poštu na spoljnoj e-adresi. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje korisnika pošte.

 

Cmdlet Opis

Get-MailUser

Prikažite informacije o korisnicima pošte u svojoj organizaciji.

New-MailUser

Kreirajte novog korisnika pošte u svojoj organizaciji.

Remove-MailUser

Izbrišite postojećeg korisnika pošte.

Set-MailUser

Promenite postavke postojećeg korisnika pošte.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Drugi primaoci cmdlets komandi

 

Cmdlet Opis

Get-LinkedUser

Prikažite informacije o povezanom korisničkom nalogu. Povezani korisnički nalozi se koriste za potvrdu identiteta u scenarijima hibridne primene, kao i za Exchange Veb usluge za upravljanje primaocima. Korisnik u vašoj organizaciji može biti povezan sa spoljnim korisnikom ili certifikatom.

Set-LinkedUser

Promenite svojstva povezanog korisničkog naloga.

Get-SecurityPrincipal

Navedite bezbednosne principe u svojoj organizaciji. Bezbednosni principi su stavke, kao što su korisnici ili bezbednosne grupe, kojima se mogu dodeliti dozvole i korisnička prava.

Get-Recipient

Prikažite informacije o svim tipovima objekata sa omogućenom e-poštom u svojoj organizaciji. Povratni rezultati uključuju poštanske sandučiće, korisnike pošte, kontakte, grupe za distribuciju i dinamičke grupe za distribuciju.

Get-User

Prikažite informacije o poštanskim sandučićima i korisnicima pošte u svojoj organizaciji.

Set-User

Promenite svojstva postojećeg poštanskog sandučeta ili korisnika pošte.

New-MailMessage

Kreirajte e-poruku i postavite je u fasciklu „Radne verzije“ u korisničkom poštanskom sandučetu.

Test-MAPIConnectivity

Izvršite testiranje da biste proverili mogućnost povezivanja sa određenim poštanskim sandučetom pomoću MAPI protokola, koji koristi program Microsoft Office Outlook.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Dodela privilegija

Koristite ove cmdlet komande kako biste dodelili privilegije velikom broju novih poštanskih sandučića tako što ćete koristiti datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezom (CSV). Više informacija potražite u odeljku Uvoz novih korisnika usluge Exchange Online pomoću CSV datoteke.

 

Cmdlet Opis

Get-ProvisioningRequest

Pogledajte statusne informacije o trenutnom zahtevu za .dodelu privilegija. Zahtev za dodelu privilegija kreira nove poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka za korisnike navedene u CSV datoteci.

New-ProvisioningRequest

Podnosi novi grupni zahtev za dodelu privilegija za grupu korisnika koji su identifikovani u CSV datoteci. CSV datoteka je proverena i ako je uspešno proverena valjanost, kreira se zahtev za dodelu privilegija u pauziranom stanju. Proces dodele privilegija započinjete korišćenjem Start-ProvisioningRequest cmdlet komande.

Remove-ProvisioningRequest

Zaustavite proces masovnih zahteva za dodelu privilegija koji je na čekanju ili je pokrenut.

Start-ProvisioningRequest

Pokreće zahtev za dodelu privilegija na čekanju koji je kreiran pomoću New-ProvisioningRequest cmdlet komande.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Migracija

Koristite ove cmdlet komande da biste premestili e-poštu sa lokalnog sistema razmene poruka u organizaciju zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka. Više informacija potražite u odeljku Pregled migracije e-pošte.

 

Cmdlet Opis

Get-MigrationBatch

Pogledajte informacije o trenutnoj grupi za migraciju e-pošte.

New-MigrationBatch

Kreirajte novu grupu za migraciju da biste premestili podate poštanskog sandučeta sa lokalnog IMAP servera ili Microsoft Exchange sistema za razmenu poruka na poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka. Za IMAP migraciju, potrebno je da kreirate poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka pre nego što premestite podatke o poštanskom sandučetu.

Remove-MigrationBatch

Briše paket za migraciju koji nije pokrenut ili je dovršen.

Set-MigrationBatch

Promenite svojstva postojećeg paketa za migraciju.

Start-MigrationBatch

Pokrenite proces migracije za grupu za migraciju e-pošte na čekanju.

Stop-MigrationBatch

Zaustavite obradu grupe za migraciju koja je u toku.

Test-MigrationServerAvailability

Proverava da li možete da komunicirate sa lokalnim serverom za poštu koji čuva podatke o poštanskom sandučetu koji želite da premestite na poštanske sandučiće zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka.

Get-MigrationStatus

Pogledajte informacije o ukupnoj migraciji e-pošte koja je u toku.

Get-MigrationUser

Prikažite informacije o statusu poštanskog sandučeta jednog korisnika ili poštanskih sandučića svih korisnika u grupi za migraciju koja se obrađuje.

Get-MigrationUserStatistics

Prikažite informacije o statusu migracije pojedinačnog lokalnog poštanskog sandučeta u informatički oblak.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Dozvole

Koristite ove cmdlet komande da biste pregledali, dodelili i uklonili dozvole delegirane korisnicima u vašem domenu.

Grupe sa administratorskom ulogom

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, izbrisali i izmenili grupe administratorskih uloga. Grupa uloga je univerzalna bezbednosna grupa sa dodeljenim administrativnim pravima. Više informacija potražite u odeljku Grupe sa administratorskom ulogom.

 

Cmdlet Parametar

Get-RoleGroup

Prikažite informacije o određenim grupama uloga ili preuzmite listu grupa uloga u vašoj organizaciji.

New-RoleGroup

Kreiranje grupe uloga.

Remove-RoleGroup

Izbrišite grupu uloga.

Set-RoleGroup

Promenite svojstva postojeće grupe uloga.

Add-RoleGroupMember

Dodajte primaoca u postojeću grupu uloga.

Get-RoleGroupMember

Prikažite članove postojeće grupe uloga.

Remove-RoleGroupMember

Izbrišite primaoca sa liste članova grupe uloga.

Update-RoleGroupMember

Zamenite trenutne članove grupe uloga.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Smernice za dodeljivanje uloga

Koristite ove cmdlet komande za prikaz, kreiranje, izmenu i brisanje smernica za dodeljivanje uloga. Smernice za dodeljivanje uloga predstavljaju skup upravljačkih uloga krajnjeg korisnika koji omogućava korisnicima da upravljaju podešavanjima naloga i grupa za distribuciju. Više informacija potražite u odeljku Smernice za dodeljivanje uloga.

Napomena   U Live@edu organizacijama ne možete da kreirate, delite ili menjate svojstva smernica za dodeljivanje uloga. Međutim, možete da dodate ili uklonite uloge krajnjeg korisnika koje su dodeljene smernicama za dodeljivanje uloga.

 

Cmdlet Opis

Get-RoleAssignmentPolicy

Prikažite informacije o specifičnim smernicama za dodelu uloga ili preuzmite listu smernica za dodelu uloga u vašoj organizaciji.

New-RoleAssignmentPolicy

Kreirajte smernice za dodelu uloga.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Izbrišite smernice za dodeljivanje uloga.

Set-RoleAssignmentPolicy

Promenite svojstva postojećih smernica za dodelu uloga.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Kontrola pristupa zasnovana na ulozi

Koristite ove cmdlet komande da biste upravljali ulogama sa kontrolom pristupa zasnovanoj na ulozi (RBAC) u vašoj organizaciji. Koristite RBAC da biste dodelili mogućnosti korisnicima. Sve dozvole i mogućnosti su određene upravljačkim ulogama. Upravljačka uloga, poznata i pod nazivom RBAC uloga ili samo uloga, definiše kojim stavkama je određenom korisniku dozvoljen pristup i koje zadatke on može da obavlja. Više informacija potražite u odeljku Kontrola pristupa zasnovana na ulozi.

 

Cmdlet Opis

Get-ManagementRole

Prikažite upravljačke uloge dostupne u vašoj organizaciji.

New-ManagementRole

Kreirajte novu upravljačku ulogu zasnovanu na postojećoj ulozi.

Remove-ManagementRole

Uklonite upravljačku ulogu. Možete da uklonite samo uloge koje ste vi kreirali. Ne možete da uklonite ugrađene uloge.

Get-ManagementRoleAssignment

Prikažite upravljačke uloge koje su trenutno dodeljene određenom korisniku.

New-ManagementRoleAssignment

Dodelite korisniku novu upravljačku ulogu.

Remove-ManagementRoleAssignment

Uklonite upravljačku ulogu dodeljenu korisniku.

Set-ManagementRoleAssignment

Promenite postavke dodeljivanja upravljačkih uloga, kao što je povezani upravljački opseg.

Add-ManagementRoleEntry

Postojećoj upravljačkoj ulozi dodajte pristup određenoj cmdlet komandi i određenim parametrima.

Get-ManagementRoleEntry

Prikažite cmdlet komande i parametre dostupne postojećoj upravljačkoj ulozi.

Remove-ManagementRoleEntry

Uklonite pristup cmdlet komandi iz postojeće upravljačke uloge.

Set-ManagementRoleEntry

Dodajte ili uklonite pristup parametru.

Get-ManagementScope

Prikažite upravljačke opsege definisane za vašu organizaciju. Upravljački opseg određuje objekte koji su dostupni korisniku. Na primer, upravljački opseg tipičnog korisnika je ograničen na njegov, odnosno njen nalog. Upravljački opseg administratora organizacije obuhvata sve objekte u datom domenu.

New-ManagementScope

Definišite novi upravljački opseg.

Remove-ManagementScope

Uklonite upravljački opseg. Možete da uklonite samo upravljačke opsege koje ste vi definisali.

Set-ManagementScope

Promenite definiciju postojećeg upravljačkog opsega.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Dozvole za poštansko sanduče

Koristite ove cmdlets komande za prikaz, odobravanje i opoziv dozvola za poštansko sanduče i dozvola za fasciklu poštanskog sandučeta.

 

Cmdlet Opis

Add-MailboxPermission

Dodelite korisniku dozvolu za pristup poštanskom sandučetu drugog korisnika.

Get-MailboxPermission

Prikažite dozvole koje su dodeljene poštanskom sandučetu korisnika.

Remove-MailboxPermission

Uklonite dozvole date korisniku da biste na taj način uklonili pristup u poštanskom sandučetu drugog korisnika.

Add-MailboxFolderPermission

Dodelite korisniku dozvolu za pristup fascikli u poštanskom sandučetu drugog korisnika. Na primer, korisniku možete dati dozvolu da upravlja kalendarom drugog korisnika. Ciljna fascikla je navedena u ovom formatu: pseudonim:\imefascikle.

Get-MailboxFolderPermission

Prikažite dozvole koje su dodeljene određenoj fascikli u poštanskom sandučetu korisnika.

Set-MailboxFolderPermission

Promenite dozvole koje su dodeljene određenoj fascikli u poštanskom sandučetu korisnika.

Remove-MailboxFolderPermission

Uklonite dozvole date korisniku da biste na taj način uklonili pristup određenoj fascikli u poštanskom sandučetu drugog korisnika.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Dozvola „Pošalji kao“

Koristite ove cmdlets komande za prikaz, odobravanje i opoziv dozvola „Pošalji kao“. Dozvola „Pošalji kao“, poznata i kao SendAs dozvola, dopušta korisnicima da upotrebljavaju e-adresu drugog primaoca koja će biti prikazana u polju „Od“. Više informacija potražite u odeljku Odobravanje dozvole „Pošalji kao“ korisnicima.

 

Cmdlet Opis

Add-RecipientPermission

Odobravanje dozvole „Pošalji kao“ korisnicima.

Get-RecipientPermission

Prikažite „Pošalji kao“ dozvolu datu korisnicima.

Remove-RecipientPermission

Opozivanje dozvole „Pošalji kao“ od korisnika.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Funkcija usklađenosti

Koristite ove cmdlet komande koje će pomoći organizaciji da se uskladi sa pravnim ili poslovnim zahtevima.

Pretraživanje više poštanskih sandučića

Koristite ove cmdlet komande da biste tražili e-poštu u poštanskim sandučićima u svojoj organizaciji i druge tipove poruka koji sadrže posebne ključne reči. Ove cmdlet komande su definisane samo u ulozi pretrage poštanskih sandučića i trebalo bi ih dodeliti menadžerima otkrivanja. Da biste koristili cmdlet komande za pretragu poštanskih sandučića, morate biti član grupe uloga zadužene za upravljanje otkrivanjem. Saznajte više u odeljku Odobravanje pristupa korisnicima pretrazi većeg broja poštanskih sandučića.

 

Cmdlet Opis

Get-MailboxSearch

Prikažite pretragu više poštanskih sandučića koja je u toku, dovršena ili zaustavljena.

New-MailboxSearch

Kreirajte novu pretragu više poštanskih sandučića. Pomoću ove cmdlet komande možete da definišete parametre za pretragu, ali stvarnu pretragu pokrećete pomoću Start-MailboxSearch cmdlet komande.

Remove-MailboxSearch

Uklonite pretragu više poštanskih sandučića.

Search-Mailbox

Pretražite poštansko sanduče i kopirajte rezultate u navedeno ciljano poštansko sanduče, izbrišite poruke iz izvornog poštanskog sandučeta ili oboje.

Napomena   Ova cmdlet komanda je takođe dostupna u ulozi „Uvoz i izvoz poštanskog sandučeta“. Prema podrazumevanim postavkama, uloga „Uvoz i izvoz poštanskog sandučeta“ nije dodeljena nijednoj grupi uloga.

Set-MailboxSearch

Promenite svojstva postojeće pretrage više poštanskih sandučića.

Start-MailboxSearch

Pokrenite ili nastavite postojeću pretragu više poštanskih sandučića koju ste kreirali pomoću New-MailboxSearch cmdlet komande.

Stop-MailboxSearch

Zaustavite pretragu više poštanskih sandučića koja je u toku.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Pravila za prenos

Koristite ove cmdlets komande za prikaz, konfigurisanje, kreiranje i uklanjanje pravila prenosa. Možete da koristite pravila prenosa da biste kontrolisali protok e-poruka u svojoj organizaciji. Definišete određene atribute poruka, odnosno uslove, kao i radnje koje želite da se primenjuju na sve poruke koje sadrže te atribute. Saznajte više u odeljku Pravila za celu organizaciju.

 

Cmdlet Opis

Disable-TransportRule

Onemogućite pravilo prenosa.

Enable-TransportRule

Omogućite pravilo prenosa.

Get-TransportRule

Prikažite informacije o određenim pravilima prenosa ili preuzmite listu pravila prenosa u vašoj organizaciji.

New-TransportRule

Kreirajte pravilo prenosa.

Remove-TransportRule

Izbrišite pravilo prenosa.

Set-TransportRule

Promenite svojstva pravila prenosa.

Get-TransportRuleAction

Prikažite informacije o određenim akcijama pravilima prenosa ili preuzmite listu svih dostupnih akcija pravila prenosa u vašoj organizaciji.

Get-TransportRulePredicate

Prikažite informacije o određenim osnovama pravilima prenosa ili preuzmite listu svih dostupnih osnova pravila prenosa u vašoj organizaciji. Možete da koristite osnove pravila prenosa kao uslove ili izuzetke u pravilu prenosa.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Smernice za nadgledanje

Koristite ove cmdlet komande za prikaz i konfigurisanje smernica za nadgledanje u Live@edu organizacijama. Smernice za nadgledanje određuju koje osobe mogu da šalju e-poruke korisnicima u okviru organizacije, kao i da ih primaju. Osim toga, one kontrolišu filtriranje i odbijanje e-poruka koje sadrže neprimerene reči. Više informacija potražite u odeljku Smernice za nadgledanje.

Napomena   Smernice za nadgledanje nisu dostupne u Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Opis

Add-SupervisionListEntry

Dodajte stavku u listu dozvoljenih pošiljalaca ili u listu odbijenih pošiljalaca određenog korisnika.

Get-SupervisionListEntry

Prikažite definisanu dozvoljenu i odbijenu stavku za određenog korisnika.

Remove-SupervisionListEntry

Uklonite stavku iz liste dozvoljenih pošiljalaca ili iz liste odbijenih pošiljalaca određenog korisnika.

Get-SupervisionPolicy

Prikažite postavke smernica za nadgledanje vaše organizacije.

Set-SupervisionPolicy

Konfigurišite postavke smernice za nadgledanje.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Information Rights Management

Koristite ove cmdlet komande da biste pregledali i konfigurisali IRM (Information rights management) funkcije u svojoj organizaciji. IRM pruža trajnu zaštitu da bi se kontrolisalo ko može da pristupi, štampa ili kopira poverljive podatke sadržane u e-porukama. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje Information Rights Management zaštite i upravljanje njom u usluzi Exchange Online.

 

Cmdlet Opis

Get-IRMConfiguration

Prikažite IRM konfiguraciju u svojoj organizaciji.

Set-IRMConfiguration

Promenite svojstva IRM konfiguracije u svojoj organizaciji.

Test-IRMConfiguration

Proverite funkcionalnost IRM konfiguracije u svojoj organizaciji.

Get-RMSTemplate

Prikažite informacije o navedenim predlošcima smernica prava za uslugu Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ili preuzmite listu predložaka smernica prava za AD RMS u vašoj organizaciji.

Set-RMSTemplate

Promenite svojstva postojećeg predloška smernica AD RMS prava.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Prikažite postavke postojećeg domena pouzdanog objavljivanja (TPD) u organizaciji. Domen pouzdanog objavljivanja sadrži postavke neophodne za korišćenje RMS funkcija u organizaciji. Na primer, korisnici mogu da primene predloške smernica AD RMS prava na e-poruke.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Uvezite domen pouzdanog objavljivanja sa lokalnog servera na kojem je pokrenut AD RMS u vašu organizaciju.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Uklonite postojeći domen pouzdanog objavljivanja koji ste uvezli u organizaciju.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Promenite svojstva postojećeg pouzdanog objavljivanja u vašoj organizaciji.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Outlook pravila za zaštitu

Koristite ove cmdlet komande i konfigurišite Outlook pravila zaštite. Outlook pravila zaštite su pravila koja je kreirao administrator i koja su primenjena pre nego što korisnik pošalje poruku pomoću programa Outlook. Outlook pravila zaštite automatski primenjuju predložak smernica za uslugu Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) na poruku pre njenog slanja.

 

Cmdlet Opis

Disable-OutlookProtectionRule

Onemogućite Outlook pravilo za zaštitu.

Enable-OutlookProtectionRule

Omogućite Outlook pravilo za zaštitu.

Get-OutlookProtectionRule

Prikaz informacija o navedenim Outlook pravilima za zaštitu ili preuzimanje liste Outlook pravila zaštite u vašoj organizaciji.

New-OutlookProtectionRule

Kreirajte Outlook pravilo za zaštitu.

Remove-OutlookProtectionRule

Izbrišite Outlook pravilo za zaštitu.

Set-OutlookProtectionRule

Promenite svojstva Outlook pravila za zaštitu.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Smernice zadržavanja

Koristite ove cmdlets komande za prikaz, kreiranje, uklanjanje i konfigurisanje smernica za zadržavanje u svojoj organizaciji. Smernice za zadržavanje povezane su sa grupom oznaka smernica za zadržavanje koje navode postavke zadržavanja za stavke u poštanskom sandučetu. Smernica može da sadrži jednu podrazumevanu oznaku smernica za zadržavanje i više ne podrazumevanih oznaka smernica za zadržavanje. Na jedno poštansko sanduče može da bude primenjena samo jedna smernica za zadržavanje. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje smernica za zadržavanje u usluzi Exchange Online i upravljanje njima.

 

Cmdlet Opis

Get-RetentionPolicy

Prikažite informacije o navedenim smernicama za zadržavanje ili preuzmite listu smernica za zadržavanje u vašoj organizaciji.

New-RetentionPolicy

Kreiranje nove smernice za zadržavanje.

Remove-RetentionPolicy

Brisanje smernice za zadržavanje.

Set-RetentionPolicy

Promenite svojstva smernica za zadržavanje.

Get-RetentionPolicyTag

Prikažite informacije o navedenim oznakama smernica za zadržavanje ili preuzmite listu oznaka smernica za zadržavanje u vašoj organizaciji. Oznake smernica za zadržavanje koriste se za primenu postavki zadržavanja poruke na poruke ili fascikle.

New-RetentionPolicyTag

Kreiranje oznake smernice za zadržavanje.

Remove-RetentionPolicyTag

Brisanje oznake smernice za zadržavanje.

Set-RetentionPolicyTag

Promenite svojstva oznake smernica za zadržavanje.

Start-ManagedFolderAssistant

Brza primena smernica za zadržavanje konfigurisanih na navedenom poštanskom sandučetu.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Klasifikacija poruka

Koristite ove cmdlets komande za prikaz, kreiranje, uklanjanje i konfigurisanje klasifikacija poruka svojoj organizaciji. Nakon kreiranja klasifikacija poruka, korisnici mogu da ih primene na poruke koristeći aplikaciju Outlook Web App ili da ih primene na poruke pomoću pravila prenosa. Takođe možete da koristite klasifikacije kao uslove ili izuzetke u pravilu prenosa.

 

Cmdlet Opis

Get-MessageClassification

Prikaz informacija o navedenim klasifikacijama poruka ili preuzimanje liste klasifikacija poruka u vašoj organizaciji.

New-MessageClassification

Kreiranje klasifikacije poruka.

Remove-MessageClassification

Brisanje klasifikacije poruka.

Set-MessageClassification

Menja svojstva klasifikacije poruka.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Arhiviranje i evidentiranje

Koristite ove cmdlets komande za prikaz i konfigurisanje arhiviranja i evidentiranja postavki za vašu organizaciju. Za više informacija pogledajte neku od sledećih tema:

Napomena   Arhiviranje nije dostupno u Live@edu organizacijama.

 

Cmdlet komande Opis

Disable-Mailbox

Onemogućite arhiviranje postojećeg poštanskog sandučeta pomoću parametra Archive.

Enable-Mailbox

Omogućite arhiviranje za postojeće poštansko sanduče pomoću parametra Archive.

Disable-JournalRule

Onemogućavanje pravila dnevnika. Pravila dnevnika se koriste za snimanje, odnosno „evidentiranje“, e-poruka koje se šalju određenim primaocima ili se primaju od njih. Kada se neka poruka podudari sa kriterijumima definisanim pravilom dnevnika, ta poruka se evidentira.

Enable-JournalRule

Omogućavanje pravila dnevnika.

Get-JournalRule

Prikažite informacije o određenim pravilima dnevnika ili preuzmite listu pravila dnevnika u vašoj organizaciji.

New-JournalRule

Kreiranje pravila dnevnika.

Remove-JournalRule

Brisanje pravila dnevnika.

Set-JournalRule

Promenite svojstva pravila dnevnika.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Izveštavanje

Koristite ove cmdlet komande da biste pregledali izveštaje i statistiku za vašu organizaciju.

Evidentiranje nadgledanja

Koristite ove cmdlet komande da biste konfigurisali evidentiranje nadgledanja i da biste videli evidenciju nadgledanja. Evidentiranje nadgledanja beleži specifične akcije koje obavljaju određeni korisnici. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje evidentiranja nadzora za evidenciju radnji korisnika.

 

Cmdlet Opis

Search-AdminAuditLog

Pretražite sadržaj administratorske evidencije nadzora.

Write-AdminAuditLog

Dodajte komentare u evidenciju administratorskog nadzora.

Get-AdminAuditLogConfig

Prikažite postavke konfiguracije za trenutno evidentiranje administratorskog nadzora.

New-AdminAuditLogSearch

Pretražite sadržaj evidencije administratorskog nadzora i pošaljite rezultate primaocima koje navedete.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Prikažite naloge koji zaobilaze evidenciju nadzora poštanskog sandučića.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Navedite naloge koji zaobilaze evidenciju nadzora poštanskog sandučića. Na primer, možete da navedete naloge usluge koji često pristupaju poštanskim sandučićima da biste smanjili šum prilikom evidencije nadzora poštanskih sandučića.

Search-MailboxAuditLog

Pretražite sadržaj evidencije nadzora poštanskih sandučića.

New-MailboxAuditLogSearch

Pretražite sadržaj evidencije nadzora poštanskih sandučića i pošaljite rezultate primaocima koje navedete.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Praćenje poruka

Koristite ove cmdlet komande da biste pratili informacije o isporuci za poruke poslate ili primljene iz bilo kog posebnog poštanskog sandučeta u vašoj organizaciji. Više informacija potražite u odeljku Izveštaji o isporuci za administratore.

 

Cmdlet Opis

Get-MessageTrackingReport

Vratite podatke za izveštaj o praćenju određene poruke. Ova cmdlet komanda zahteva da navedete ID za izveštaj praćenja poruke koji želite da prikažete. Zbog toga je potrebno prvo da koristite Search-MessageTrackingReport cmdlet komandu da biste pronašli ID izveštaja o praćenju poruke za određenu poruku. Zatim prosledite ID izveštaja o praćenju poruka cmdlet komande Search-MessageTrackingReport na cmdlet komandu Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Pronađite izveštaj o praćenju jedinstvene poruke na osnovu datih kriterijuma za pretragu. Zatim možete da prosledite ovaj ID izveštaja o praćenju poruka na cmdlet komandu Get-MessageTrackingReport da biste dobili potpune informacije o praćenju poruka.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Druge cmldet komande izveštaja

 

Cmdlet Opis

Get-FailedContentIndexDocuments

Prikažite listu dokumenata u poštanskom sandučetu koje nije moguće indeksirati putem Exchange pretrage.

Get-LogonStatistics

Prikažite informacije o otvorenim sesijama prijavljivanja u određeno poštansko sanduče, kao što su ime korisnika, vreme prijavljivanja i vreme poslednjeg pristupa. Korisnik prvo mora da se odjavi kako bi zatvorio sesiju prijavljivanja; stoga se može pojaviti veći broj sesija za korisnike koji upravo zatvaraju svoj pregledač.

Get-MailboxFolderStatistics

Prikažite informacije o fasciklama u navedenom poštanskom sandučetu, uključujući broj i veličinu stavki u fascikli, naziv fascikle i ID, kao i druge informacije.

Get-MailboxStatistics

Prikažite informacije o određenom poštanskom sandučetu, kao što su veličina poštanskog sandučeta, broj poruka koje sanduče sadrži i vreme poslednjeg pristupa sandučetu.

Get-RecipientStatisticsReport

Prikažite informacije o ukupnom broju primalaca u vašoj organizaciji, uključujući broj poštanskih sandučića, aktivnih poštanskih sandučića, kontakata i grupa za distribuciju.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Domeni

Koristite ove cmdlet komande za prikaz i konfigurisanje postavki internih i eksternih domena koji su definisani u vašoj organizaciji.

Prihvaćeni domeni

Koristite ove cmdlet komande za prikaz i konfigurisanje prihvaćenih domena. Prihvaćeni domen je svaki SMTP prostor imena za koji organizacija e-pošte zasnovana na tehnologiji informatičkog oblaka šalje ili prima e-poštu. Više informacija potražite u odeljku Prihvaćeni domeni.

 

Cmdlet Opis

Get-AcceptedDomain

Prikažite informacije o konfiguraciji za sve prihvaćene domene ili samo za određeni prihvaćeni domen.

Set-AcceptedDomain

Konfigurišite postavke za prihvaćeni domen koji ste upisali u uslugu e-pošte zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Udaljeni domeni

Koristite ove cmdlet komande da biste videli, kreirali, izbrisali i konfigurisali udaljene domene. Udaljeni domeni definišu postavke protoka pošte na osnovu odredišnog domena svake e-poruke. Više informacija potražite u odeljku Udaljeni domeni.

 

Cmdlet Opis

Get-RemoteDomain

Prikažite informacije o konfiguraciji za sve udaljene domene ili samo za određeni udaljeni domen.

New-RemoteDomain

Kreirajte novu stavku udaljenog domena kako biste mogli da konfigurišete oblikovanje poruka i smernice za poruke koje su poslate tom domenu.

Remove-RemoteDomain

Uklonite stavku udaljenog domena.

Set-RemoteDomain

Konfigurišite oblikovanje poruka i postavke smernica za postojeću stavku udaljenog domena.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Postavke poštanskih sandučića

Koristite ove cmdlet komande da biste konfigurisali i kontrolisali način na koji korisnici pristupaju usluzi e-pošte zasnovanoj na tehnologiji informatičkog oblaka.

 

Cmdlet Opis

Get-CASMailbox

Prikažite protokole koji su omogućeni za veze klijenta za jedno ili više poštanskih sandučića u svojoj organizaciji.

Set-CASMailbox

Konfigurišite protokole za vezu klijentskog pristupa koji su omogućeni za određeno poštansko sanduče.

Get-CASMailboxPlan

Prikažite podrazumevane postavke klijentskog pristupa koje se primenjuju na nove poštanske sandučiće u vašoj organizaciji.

Get-OWAMailboxPolicy

Prikažite smernice koje se mogu primeniti na poštanske sandučiće koji su povezani pomoću Outlook Web App, kao i postavke konfigurisane za ove smernice.

Get-MailboxPlan

Prikažite informacije o planovima poštanskog sandučeta koji su dostupni vašoj organizaciji, kao i njihove postavke. Plan poštanskog sandučeta predstavlja predložak za dodeljivanje privilegija korisniku.

Set-MailboxPlan

Promenite ime za prikaz plana poštanskog sandučeta ili postavite alternativni plan poštanskog sandučeta kao podrazumevani.

New-OWAMailboxPolicy

Kreirajte novu smernicu koja se može primeniti na poštanske sandučiće u vašoj organizaciji kako bi se primenile postavke Outlook Web App veza.

Remove-OWAMailboxPolicy

Uklonite postojeću smernicu koja se koristi za primenu postavki Outlook Web App veza.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigurišite postavke postojeće smernice koja se primenjuje na poštanske sandučiće u vašoj organizaciji kako bi se primenile postavke Outlook Web App veza.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Postavke organizacije

Koristite ove cmdlet komande da biste videli i konfigurisali postavke širom organizacije.

 

Cmdlet Opis

Get-OrganizationConfig

Prikažite informacije o različitim postavkama u organizaciji.

Set-OrganizationConfig

Konfigurisanje različitih postavki u vašoj organizaciji.

Get-TransportConfig

Prikažite postavke konfiguracije prenosa kao što je jezik na kom se šalju obaveštenja o statusu isporuke (Delivery Status Notifications, DSN).

Set-TransportConfig

Promenite postavke konfiguracije prenosa, kao što je DSN jezik.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Imitiranje aplikacije

Ovaj cmdlet je dodeljen RBAC ulozi ApplicationImpersonation i koristi Microsoft Exchange Web Services (EWS) da bi omogućio programski pristup Exchange Online poštanskim sandučićima. Više informacija potražite u okviru ove MSDN teme.

 

Cmdlet Opis

Impersonate-ExchangeUser

Daje naznačenom nalogu usluge programski pristup poštanskim sandučićima korisnika.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Spoljno delegiranje i hibridna primena

Koristite ove cmdlets komande za prikaz i konfigurisanje funkcija spoljnog delegiranja i hibridne primene za vašu organizaciju.

Spoljno delegiranje

Koristite ove cmdlet komande za prikaz i konfigurisanje postavki spoljnih delegiranja u vašem domenu. Spoljno delegiranje, poznato i kao spoljna dodela uloga, koristi mrežni prolaz Microsoft Federation Gateway, Microsoft uslugu zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka, koji se nalazi u ulozi pouzdanog posrednika između vaše lokalne Microsoft Exchange Server 2010 organizacije i organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka. Više informacija potražite u odeljku Konfigurisanje spoljnjeg delegiranja u virtuelnom oblaku.

 

Cmdlet Opis

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Prikažite identifikator spoljne organizacije za vašu organizaciju i srodne detalje, ko što su spoljni domeni, kontakti organizacije i status.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigurišite identifikator spoljne organizacije za vašu organizaciju.

Get-FederationInformation

Prikažite informacije o udruživanju, uključujući imena udruženih domena i ciljnih URL adresa, od spoljašnje Exchange organizacije.

Get-FederationTrust

Prikažite spoljne fondove konfigurisane za organizaciju.

Get-OrganizationRelationship

Prikažite postavke za odnos spoljnog delegiranja za slobodno/zauzeto deljenje ili bezbednu dostavu poruka između organizacija.

New-OrganizationRelationship

Kreirajte odnos spoljnog delegiranja između organizacija.

Remove-OrganizationRelationship

Uklonite odnos spoljnog delegiranja između organizacija.

Set-OrganizationRelationship

Konfigurišite odnos spoljnog delegiranja između organizacija.

Test-OrganizationRelationship

Proverite da li je odnos spoljnog delegiranja između organizacija pravilno konfigurisan i da li radi kao što je očekivano.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Smernice za deljenje

Koristite ove cmdlet komande za prikaz i konfigurisanje smernica za deljenje. Smernice za deljenje regulišu način na koji korisnici unutar organizacije mogu da dele informacije o kalendaru i kontaktima sa korisnicima izvan organizacije.

 

Cmdlet Opis

Get-SharingPolicy

Prikažite informacije o navedenim smernicama za deljenje ili preuzmite listu smernica za deljenje u vašoj organizaciji.

New-SharingPolicy

Kreirajte nove smernice za deljenje.

Remove-SharingPolicy

Kreirajte smernice za deljenje. Pre nego što budete mogli da izbrišete smernice za deljenje, potrebno je da proverite da li je ova smernica već dodeljena nekom poštanskom sandučetu.

Set-SharingPolicy

Izmenite postavke postojeće smernice za deljenje.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Informacije o dostupnosti

Koristite ove cmdlete za prikaz i konfigurisanje informacija o zauzetosti koje vaša organizacija deli s drugim organizacijama.

 

Cmdlet Opis

Add-AvailabilityAddressSpace

Definišite metod pristupa i povezane akreditive koji se koriste za razmenu informacija o zauzetosti između organizacija.

Get-AvailabilityAddressSpace

Prikažite detalje o načinu na koji je Exchange organizacija konfigurisana kad je reč o razmeni informacija o zauzetosti između organizacija.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Uklonite prethodno definisani adresni prostor za dostupnost i povezane akreditive korišćene u zahtevima za informacije o zauzetosti između organizacija.

Get-AvailabilityConfig

Prikažite naloge koji su pouzdani u razmeni informacija o zauzetosti između organizacija.

New-AvailabilityConfig

Kreirajte razmenu informacija o zauzetosti između organizacija.

Remove-AvailabilityConfig

Uklonite prethodno konfigurisanu razmenu informacija o zauzetosti između organizacija.

Set-AvailabilityConfig

Konfigurišite nivo pristupa za informacije o zauzetosti.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Premeštanje poštanskih sandučića

Koristite ove cmdlets komande da biste premestili poštanske sandučiće između organizacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka i lokalne Exchange organizacije. Premeštanje poštanskih sandučića između oblaka i lokalne organizacije zahteva hibridnu primenu. Više informacija potražite u odeljku Hibridna primena razmene i migracija sa sistemom Office 365.

 

Cmdlet komande Opis

Get-MoveRequest

Prikažite status aktuelnog premeštanja poštanskog sandučeta koje je pokrenula cmdlet komanda New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Kreirajte novo premeštanje poštanskog sandučeta.

Remove-MoveRequest

Otkažite premeštanje poštanskog sandučeta koje je pokrenula cmdlet komanda New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Nastavite sa obustavljenim ili neuspešnim zahtevom za premeštanje.

Set-MoveRequest

Promenite svojstva postojećeg zahteva za premeštanje.

Suspend-MoveRequest

Obustavite zahtev za premeštanje pre nego što dođe do statusa CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Prikažite detaljne informacije o zahtevima za premeštanje.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Opcije poštanskih sandučića

Koristite ove cmdlets komande za prikaz i konfigurisanje postavki korisničkog poštanskog sandučeta dostupnog u Outlook Web App > Opcije. Da biste pristupili korisničkoj stranici „Opcije“, pogledajte Pristup stranici „Opcije“ drugog korisnika.

 

Cmdlet Opis

Get-CalendarNotification

Prikažite pravila obaveštenja o kalendaru u korisničkom poštanskom sandučetu. Korisnici mogu da primaju obaveštenja preko tekstualne poruke koja se odnose na promene u događajima kalendara i dnevni red.

Get-CalendarProcessing

Prikažite postavke obrade kalendara za navedeno poštansko sanduče. Najčešće vrednosti su AutoUpdate za korisničke poštanske sandučiće i AutoAccept za poštanske sandučiće sobe ili opreme.

Set-CalendarProcessing

Promenite postavke obrade kalendara za navedeno poštansko sanduče. Takođe možete da konfigurišete sve postavke resursa za poštansko sanduče sobe ili opreme.

Disable-InboxRule

Onemogućite pravilo prijemnog poštanskog sandučeta u poštanskom sandučetu korisnika. Pravila prijemnog poštanskog sandučeta obrađuju poruke u prijemnom poštanskom sandučetu na osnovu navedenih uslova i preduzimaju radnje kao što je premeštanje poruke u navedenu fasciklu ili brisanje poruke.

Napomena   Kada kreirate, menjate, uklanjate, omogućavate ili onemogućavate pravilo prijemnog poštanskog sandučeta, sva pravila sa klijentske strane koje je kreirao program Microsoft Outlook se uklanjaju.

Enable-InboxRule

Omogućite pravilo prijemnog poštanskog sandučeta u poštanskom sandučetu korisnika.

Get-InboxRule

Prikažite informacije o određenim pravilima prijemnog poštanskog sandučeta ili preuzmite listu pravila prijemnog poštanskog sandučeta u poštanskom sandučetu korisnika.

New-InboxRule

Kreirajte pravilo prijemnog poštanskog sandučeta u poštanskom sandučetu korisnika.

Remove-InboxRule

Izbrišite pravilo prijemnog poštanskog sandučeta u poštanskom sandučetu korisnika.

Set-InboxRule

Promenite svojstva pravila prijemnog poštanskog sandučeta u poštanskom sandučetu korisnika.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Prikažite postavke automatskih odgovora za poštansko sanduče korisnika.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigurišite postavke automatskih odgovora za poštansko sanduče korisnika.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Prikažite postavke kalendara za poštansko sanduče korisnika.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurišite postavke kalendara korisnika. Ove postavke utiču na to kako izgleda kalendar korisnika i kako podsetnici rade u aplikaciji Outlook Web App. Ove postavke takođe definišu kako se pozivi za sastanak, odgovori i obaveštenja šalju korisnicima.

Get-MailboxCalendarFolder

Prikažite informacija za fasciklu kalendara korisnika. Ove informacije uključuju ime fascikle kalendara, bez obzira da li je fascikla trenutno objavljena ili deljena, početni i krajnji opseg objavljenih dana kalendara, nivo detalja objavljenih za kalendar, da li je objavljenu URL adresu kalendara moguće pretraživati na Vebu, kao i objavljenu URL adresu kalendara.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigurišite objavljivanje ili deljenje postavki na fascikli kalendara u poštanskom sandučetu korisnika.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Prikažite konfiguraciju pravila za neželjenu e-poštu za korisničko poštansko sanduče.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigurišite pravila za neželjenu e-poštu za korisničko poštansko sanduče.

Get-MailboxMessageConfiguration

Prikažite postavke e-poruke za korisničko poštansko sanduče. Postavke uključuju potpis na e-poruci, format poruke, opcije poruke, potvrde čitanja, okno za čitanje i razgovore.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurišite postavke e-poruke za korisničko poštansko sanduče.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Prikažite regionalne postavke za poštansko sanduče korisnika. Postavke uključuju vremensku zonu, vreme, format, datum i jezik.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurišite regionalne postavke za poštansko sanduče korisnika.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Prikažite Outlook Web App postavke provere pravopisa za korisničko poštansko sanduče. Postavke uključuju jezik rečnika i reči koje se zanemaruju sa ciframa i rečima napisanim velikim slovima.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurišite Outlook Web App postavke provere pravopisa za korisničko poštansko sanduče.

Get-MessageCategory

Prikažite informacije o određenim kategorijama poruke ili preuzmite listu kategorija poruke u poštanskom sandučetu korisnika.

Get-SendAddress

Prikažite e-adresu na korisničkom poštanskom sandučetu koja može da se konfiguriše kao podrazumevano polje „Od“. Konfigurisanje podrazumevanog polja „Od“ logično je samo ako korisnik ima POP, IMAP ili Hotmail pretplatu konfigurisanu na poštanskom sandučetu. Podrazumevano polje „Od“ za korisnika podešavate u parametru SendAddressDefault u cmdlet komandi Set-MailboxMessageConfiguration. Korisnik može da promeni podrazumevano polje „Od“ kada kreira e-poruku u aplikaciji Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Prikažite korisničke postavke za uslugu kratke razmene poruka (SMS). Ove postavke prikazuju da li je omogućena funkcija Microsoft Exchange ActiveSync, ID zemlje ili regiona korisnika, ID mobilnog operatera, ID pružaoca usluge i broj telefona za obaveštenja.

Import-ContactList

Uvezite kontakte za poštu korisnika u poštansko sanduče zasnovano na tehnologiji informatičkog oblaka iz datoteke sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV).

Get-HotmailSubscription

Prikažite postavke Hotmail pretplate koja je konfigurisana za određeno poštansko sanduče.

Set-HotmailSubscription

Promenite postavke Hotmail pretplate koja je konfigurisana za određeno poštansko sanduče.

Get-ImapSubscription

Prikažite IMAP pretplatu ili povezani nalog, informacije za navedeno poštansko sanduče. Koristite ovu komandu kako biste pomogli korisnicima pri rešavanju problema sa IMAP vezom.

Set-ImapSubscription

Konfigurišite postavke IMAP pretplate za poštansko sanduče.

Get-PopSubscription

Prikažite informacije o POP pretplati za određeno poštansko sanduče. Koristite ovu komandu kako biste pomogli korisnicima pri rešavanju problema sa POP vezom.

Set-PopSubscription

Konfigurišite postavke POP pretplate za poštansko sanduče.

Get-Subscription

Prikažite pretplate spoljnog naloga e-pošte za određeno poštansko sanduče. Koristite ovu komandu kada niste sigurni koju vrstu pretplate je korisnik konfigurisao.

Remove-Subscription

Uklonite iz poštanskog sandučeta korisnika pretplatu za spoljni nalog e-pošte.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Exchange ActiveSync

Koristite ove cmdlets komande za prikaz i konfigurisanje Exchange ActiveSync postavki za vašu organizaciju. Više informacija potražite u odeljku Upravljanje uslugom Exchange ActiveSync za organizaciju.

 

Cmdlet Opis

Clear-ActiveSyncDevice

Obrišite sadržaj mobilnog uređaja koji koristi Exchange ActiveSync za povezivanje sa poštanskim sandučetom u vašoj organizaciji. Ova komanda se obično koristi kada izgubite uređaj ili kada vam je uređaj ukraden.

Get-ActiveSyncDevice

Prikažite listu mobilnih uređaja koji koriste Exchange ActiveSync za povezivanje sa poštanskim sandučićima u vašoj organizaciji.

Remove-ActiveSyncDevice

Uklonite Exchange ActiveSync vezu za mobilni uređaj iz poštanskog sandučeta. Potrebno je da znate ime mobilnog uređaja i poštansko sanduče korisnika.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Prikažite Exchange ActiveSync pravila pristupa uređaju koja ste kreirali sa cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule komandom.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Kreirajte Exchange ActiveSync pravila pristupa uređaju da biste korisnicima omogućili sinhronizaciju poštanskih sandučića sa određenim porodicama ili modelima mobilnih uređaja.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Uklonite postojeća Exchange ActiveSync pravila pristupa uređaju iz vaše organizacije.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurišite postojeća Exchange ActiveSync pravila pristupa uređaju.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Prikažite listu Exchange ActiveSync uređaja koji su se povezali sa poštanskim sandučićima u vašoj organizaciji.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Prikažite listu mobilnih telefona konfigurisanih za sinhronizovanje sa poštanskim sandučetom određenog korisnika, kao i statistiku sinhronizovanja za svaki uređaj. Povratne informacije uključuju statističke podatke, kao što su vreme poslednjeg pokušaja sinhronizovanja i identifikaciju uređaja.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Prikažite smernice koje se mogu primeniti na Exchange ActiveSync uređaje povezane sa poštanskim sandučićima u vašoj organizaciji, kao i postavke konfigurisane za ove smernice.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Kreirajte smernicu za Exchange ActiveSync poštansko sanduče koju možete da primenite na poštanske sandučiće u vašoj organizaciji kako bi se primenile postavke povezanih Exchange ActiveSync uređaja.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Uklonite postojeće smernice za Exchange ActiveSync poštansko sanduče kako bi se primenile postavke povezanih Exchange ActiveSync uređaja.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigurišite postavke postojeće smernice koja se primenjuje na poštanske sandučiće u vašoj organizaciji kako bi se primenile postavke povezanih Exchange ActiveSync uređaja.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Prikažite Exchange ActiveSync postavke za vašu organizaciju.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurišite podrazumevane Exchange ActiveSync postavke za svoju organizaciju. Na primer, možete da podesite podrazumevani nivo pristupa tako da omogućava, blokira ili stavlja u karantin nove uređaje.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Objedinjena razmena poruka

Koristite ove cmdlet komande za prikaz i konfigurisanje postavki objedinjene razmene poruka (UM) u Microsoft Office 365 za velika preduzeća. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje objedinjene razmene poruka za povezivanje usluge Exchange sa telefonskim sistemom.

Napomena   Objedinjena razmena poruka nije dostupna u Live@edu organizacijama.

 

Cmdlet Opis

Disable-UMAutoAttendant

Onemogućite postojeći UM automatski telefonski sistem koji je omogućen. Ne možete da onemogućite UM automatski telefonski sistem ako je povezan sa UM ciljnom grupom povezanom sa podrazumevanim UM planom biranja.

Enable-UMAutoAttendant

Omogućite postojeći UM automatski telefonski sistem koji je onemogućen. Kada kreirate UM automatski telefonski sistem, on nije automatski omogućen. Da bi automatski telefonski sistem odgovorio na dolazne pozive, potrebno je prvo da ga omogućite.

Get-UMAutoAttendant

Prikažite informacije o navedenim UM automatskim telefonskim sistemima ili preuzmite listu UM automatskih telefonskih sistema u vašoj organizaciji.

New-UMAutoAttendant

Kreirajte nov UM automatski telefonski sistem. Kada kreirate nov UM automatski telefonski sistem, povezan je sa jednim UM planom biranja koji sadrži listu brojeva lokala.

Remove-UMAutoAttendant

Brisanje UM automatskog telefonskog sistema. Ovo takođe briše instance UM automatskog telefonskog sistema sa bilo kog povezanog UM plana biranja. Kada je UM automatski telefonski sistem izbrisan, na dolazne telefonske pozive na konfigurisanim lokalima više ne odgovara UM automatski telefonski sistem.

Set-UMAutoAttendant

Promenite postavke postojećeg UM automatskog telefonskog sistema. Neke vrednosti za UM automatski telefonski sistem ne mogu da se menjaju osim u slučaju da je UM automatski telefonski sistem izbrisan i da je nov kreiran.

Export-UMCallDataRecord

Izvezite zapise o podacima UM poziva za navedeni datum u datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezom (CSV). Možete da filtrirate zapise o podacima poziva za posebne UM planove biranja i UM IP mrežne prolaze. Međutim, ako ne navedete UM IP mrežni prolaz. svi zapisi o podacima poziva se vraćaju.

Get-UMCallDataRecord

Prikažite zapise o podacima UM poziva za određene korisničke poštanske sandučiće sa omogućenom uslugom UM.

Get-UMCallSummaryReport

Prikažite objedinjenu statistiku o svim pozivima primljenim ili postavljenim u organizaciji, uključujući govorne poruke, propuštene pozive, pretplatnički pristup, automatski telefonski sistem ili faks pozive.

Get-UMDialPlan

Prikažite informacije o određenim UM planovima biranja ili preuzmite listu UM planova biranja u vašoj organizaciji.

New-UMDialPlan

Kreiranje novog UM plana biranja.

Remove-UMDialPlan

Brisanje UM plana biranja.

Set-UMDialPlan

Promenite svojstva postojećeg UM plana biranja.

Get-UMHuntGroup

Prikažite informacije o određenim UM ciljnim grupama uloga ili preuzmite listu UM ciljnih grupa uloga u vašoj organizaciji. Da biste prikazali određenu UM ciljnu grupu, potrebno je da navedete ime UM IP mrežnog prolaza koji je povezan sa UM ciljnom grupom, na primer Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Kreirajte novu UM ciljnu grupu koja se koristi za povezivanje dolaznih poziva sa posebnim UM planom biranja. Potrebno je da kreirate UM ciljnu grupu da biste omogućili komunikaciju između UM IP mrežnog prolaza i UM plana biranja.

Remove-UMHuntGroup

Brisanje UM ciljne grupe. UM ciljna grupa se takođe uklanja sa UM IP mrežnog prolaza.

Disable-UMIPGateway

Onemogućavanje UM IP mrežnog prolaza. UM IP mrežni prolaz više ne odgovara na dolazne pozive i ne uspostavlja odlazne pozive.

Enable-UMIPGateway

Omogućavanje UM IP mrežnog prolaza. UM IP mrežni prolaz odgovara na dolazne pozive i uspostavlja odlazne pozive preko IP mrežnog prolaza.

Get-UMIPGateway

Prikažite informacije o navedenim UM IP mrežnim prolazima ili preuzmite listu UM ciljnih mrežnih prolaza u vašoj organizaciji.

New-UMIPGateway

Kreirajte nov UM IP mrežni prolaz.

Remove-UMIPGateway

Izbrišite UM IP mrežni prolaz.

Set-UMIPGateway

Izmenite postavke konfiguracije UM IP mrežnog prolaza.

Disable-UMMailbox

Onemogućavanje UM funkcija za poštansko sanduče sa omogućeno uslugom UM.

Enable-UMMailbox

Omogućite UM funkcije za poštansko sanduče.

Get-UMMailbox

Prikažite UM informacije o navedenim poštanskim sandučićima sa omogućenom uslugom UM ili preuzmite listu poštanskih sandučića sa omogućenom uslugom UM u vašoj organizaciji.

Set-UMMailbox

Izmenite postavke UM konfiguracije u poštanskom sandučetu sa omogućenom uslugom UM.

Get-UMMailboxPIN

Prikažite informacije koje se obračunavaju iz PIN podataka uskladištenih u šifrovanom obrascu u korisničkom poštanskom sandučetu sa omogućenom uslugom UM. Ova cmdlet komanda takođe prikazuje da li je zaključano poštansko sanduče ili korisnički pristup.

Set-UMMailboxPIN

Uspostavite početnu vrednost PIN-a za poštansko sanduče sa omogućenom uslugom UM.

Get-UMMailboxPolicy

Prikažite informacije o navedenim smernicama za UM poštansko sanduče ili preuzmite listu smernica za UM poštansko sanduče u vašoj organizaciji.

New-UMMailboxPolicy

Kreirajte nove smernice za UM poštansko sanduče.

Remove-UMMailboxPolicy

Izbrišite smernice za UM poštansko sanduče. Smernice za UM poštansko sanduče ne mogu da se izbrišu ako se odnose na poštanske sandučiće sa omogućenom uslugom UM.

Set-UMMailboxPolicy

Izmenite postavke konfiguracije postojeće smernice UM poštanskog sandučeta. Postavke uključuju smernice za PIN, postavke za tekstualne poruke o ograničenja za pozivanje.

Export-UMPrompt

Izvezite audio datoteku koja se koristi kao pozdravni upit za UM plan biranja i automatske poštanske sandučiće.

Import-UMPrompt

Uvezite prilagođenu audio datoteka koju mogu da koriste UM planovi biranja i automatski poštanski sandučići.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

Pomoć u komandnoj liniji

Pomoć za svaku cmdlet komandu pojedinačno možete da dobijete u komandnoj liniji. Koristite pomoć u komandnoj liniji da biste identifikovali parametre koji se koriste sa svakom cmdlet komandom i odgovarajuću sintaksu.

Pomoć u komandnoj liniji može da pruži informacije koje su manje ili više detaljne. Koristite sledeće komande da biste dobili precizniju pomoć u komandnoj liniji. Saznajte više o cmdlet komandi Get-Help i sintaksi vezanoj za nju u pomoći za Microsoft Exchange Server: Dobijanje pomoći. Iako se ova tema odnosi na uslugu Exchange Management Shell pronađenu na lokalnoj Exchange primeni, njen sadržaj se može primeniti i na uslugu e-pošte zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka i Windows PowerShell sa WinRM.

 

Komanda za pomoć Opis Primer

Get-Help <cmdlet>

Pruža informacije o korišćenju i sintaksi cmdlet komande.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Pokazuje primere uobičajenog korišćenja cmdlet komande.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Pruža opis cmdlet komande, sintakse, potpunu listu parametara i njihove upotrebe, kao i primere.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizacije u informatičkom oblaku imaju pristup podskupu svih Exchange management cmdlet komandi. Takođe, ove organizacije imaju pristup podskupu svih dostupnih parametara za ove komande. Pomoć u komandnoj liniji se trenutno ne razlikuje za lokalnu i primenu zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka. Videćete neke cmdlet komande i parametre u pomoći komandne linije koji se ne odnose na uslugu e-pošte zasnovanu na tehnologiji informatičkog oblaka.

Uglavnom možete da zanemarite svaki parametar koji se odnosi na fizički resurs. Ako dobijete poruku o grešci u kojoj se navodi da parametar nije moguće pronaći ili da cmdlet komanda nije prepoznata, verovatno pokušavate da koristite parametar ili cmdlet komandu koja nije omogućena za dodelu upravljačkih uloga ili koja nije važeća za vašu organizaciju.

Cmdlet komande koje su trenutno dostupne Exchange Online administratorima

 
Srodne teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.