Spustiť správu o prístupe osoby, ktorá nie je vlastníkom, k poštovej schránke

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-11-23

V správe o prístupe osoby, ktorá nie je vlastníkom, k poštovej schránke v ovládacom paneli systému Exchange sa uvádzajú poštové schránky, do ktorých vstúpila iná osoba, ako vlastník poštovej schránky. Keď do poštovej schránky vstúpi iná osoba ako jej vlastník, v systéme Exchange Online sa táto informácia zaznamená do denníka pre audit poštovej schránky, ktorý je uložený ako e-mailová správa v skrytom priečinku v poštovej schránke, pre ktorú sa vykonáva audit. Záznamy z tohto denníka sa zobrazia ako výsledky vyhľadávania a obsahujú zoznam poštových schránok, do ktorých vstúpila iná osoba ako vlastník, dátum vstupu a meno vstupujúcej osoby, akcie vykonané vstupujúcou osobou, ktorá nie je vlastníkom, a záznam o tom, či bolo vykonanie akcie úspešné. Položky v denníku pre audit poštovej schránky sa zachovajú 90 dní na základe predvoleného nastavenia.

Táto téma obsahuje nasledujúce informácie:

Prečo by ste mali vedieť o prístupe k poštovej schránke pre osobu, ktorá nie je vlastníkom?

 • Organizácie typu cloud chcú zabezpečiť aby ich údaje poštových schránok neboli prístupné personálu údajových centier spoločnosti Microsoft.

 • Je potrebné uplatňovať predpisy týkajúce sa súladu a ochrany osobných údajov sledovaním akcií vykonaných pre údaje poštovej schránky aj inými osobami ako vlastníkmi.

 • Musíte sa pripraviť na poskytovanie informácií relevantných pre súdne prípady (napr. ukázanie stavu údajov poštovej schránky v danom čase, odosielateľa e-mailu z poštovej schránky, či si konkrétna osoba pozrela údaje poštovej schránky).

 • Musíte identifikovať neautorizovaný prístup k údajom poštovej schránky používateľmi z organizácie aj mimo nej.

Pred spustením správy o prístupe k poštovej schránke osobou, ktorá nie je vlastníkom

Pre každú poštovú schránku, pre ktorú chcete spustiť správu o prístupe k poštovej schránke pre osobu, ktorá nie je vlastníkom, je potrebné povoliť záznam do denníka pre audit poštovej schránky. Ak nie je zapnutá funkcia denníka pre audit poštovej schránky, pri spustení správy nezískate žiadne výsledky.

Ak chcete zapnúť funkciu denníka pre audit poštovej schránky pre jednu schránky, spustite v prostredí PowerShell nasledovný príkaz:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Napríklad, ak chcete spustiť funkciu denníka pre audit poštovej schránky pre osobu Florence Flipo, spustite nasledujúci príkaz:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Ak chcete zapnúť audit poštovej schránky pre všetky poštové schránky používateľov vo vašej organizácii, spustite nasledujúce príkazy:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Aké sú typy prístupu pre osoby, ktoré nie sú vlastníkom?

Keď zapnete funkciu denníka pre audit poštovej schránky pre poštovú schránku, v systéme Microsoft Exchange sa budú zaznamenávať akcie osôb, ktoré nie sú vlastníkmi, vrátane správcov a používateľov, ako aj delegovaných používateľov, ktorí majú priradené povolenia pre poštovú schránku. Takisto sa môže zúžiť vyhľadávanie na používateľov rámci organizácie alebo mimo nej.

Aké informácie sa zapíšu do denníka pre audit poštovej schránky?

Ak spustíte správu o prístupe k poštovej schránke pre osobu, ktorá nie je vlastníkom, záznamy z denníka pre audit poštovej schránky sa zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania v ovládacom paneli systému Exchange. Každý záznam v zostave obsahuje nasledujúce informácie:

 • kto vstúpil do poštovej schránky a kedy,

 • aké akcie vykonala osoba, ktorá nie je vlastník,

 • ovplyvnená správa a jej umiestnenie v priečinku,

 • úspešnosť vykonanej akcie.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy zaznamenávaných akcií a informácia, či sa tieto akcie zaznamenávajú predvolene pre prístup správcov a delegovaných používateľov. Ak chcete sledovať akcie, ktoré sa predvolene nezaznamenávajú, musíte na povolenie záznamu týchto akcií použiť prostredie Windows PowerShell.

 

Akcia Popis Správcovia Delegovaní používatelia

Aktualizácia

Zmena správy.

Áno

Áno

Kopírovať

Správa sa skopírovala do iného priečinka.

Nie

Nie

Presunúť

Správa sa premiestnila do iného priečinka.

Áno

Nie

Presunúť do priečinka Odstránené položky

Správa sa presunula do priečinka Odstránené položky.

Áno

Nie

Lokálne odstránené

Správa sa odstránila do priečinka Odstránené položky.

Áno

Áno

Pevne odstránené

Správa sa vymaže z priečinka Obnoviteľné položky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Obnovenie odstránených položiek.

Áno

Áno

Metóda FolderBind

Prístup do priečinka poštovej schránky.

Áno

Nie

Odoslané ako

Správa sa odoslala pomocou povolenia SendAs. To znamená, že iný používateľ odoslal správu ako keby prišla majiteľ poštovej schránky.

Áno

Áno

Odoslané v mene koho

Správa sa odoslala pomocou povolenia SendOnBehalf. To znamená, že iný používateľ odoslal správu v mene vlastníka poštovej schránky. V tejto správe je informácia, v koho mene bola správa odoslaná a kto ju skutočne odoslal.

Áno

Nie

Metóda MessageBind

Správa sa prezerá v table ukážky alebo je otvorená.

Nie

Nie

Spustiť správu o prístupe k poštovej schránke pre osobu, ktorá nie je vlastníkom

 1. Vyberte položku Správa priečinka Moja organizácia > Roly a auditing > Audit.

 2. Kliknite na položku Spustiť správu o prístupe k poštovej schránke pre osobu, ktorá nie je vlastníkom.

  V systéme Microsoft Exchange sa spustí správa o prístupe osoby, ktorá nie je vlastníkom, ku všetkým poštovým schránkam v organizácii za posledné dva týždne. Poštové schránky uvedené vo výsledkoch vyhľadávania majú zapnutú funkciu denníka pre audit poštovej schránky.

 3. Ak chcete zobraziť prístup osoby, ktorá nie je vlastníkom, do poštovej schránky, vyberte vo výsledkoch vyhľadávania poštovú schránku. Výsledky vyhľadávania zobrazte na table s podrobnosťami.

Chcete spresniť výsledky vyhľadávania?

Vyberte počiatočný dátum, koncový dátum alebo oba dátumy a potom vyberte konkrétne poštové schránky, v ktorých sa bude vyhľadávať. Kliknutím na tlačidlo Hľadať znova spustite správu.

Poznámka Používateľ musí mať priradené potrebné povolenia, aby mal možnosť prístupu a spúšťania akýchkoľvek zostáv na karte Zostavy auditu v ovládacom paneli servera Exchange. Ďalšie informácie nájdete v časti Udelenie prístupu používateľom k zostavám auditu v téme Používanie zostáv auditu v systéme Exchange Online.

Vyhľadanie konkrétnych typov prístupov osoby, ktorá nie je vlastníkom

Vyhľadávať môžete aj podľa typu prístupu osoby, ktorá nie je vlastníkom. Nazýva sa aj vyhľadávanie podľa typu prihlásenia. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Všetci tí, ktorí nie sú majitelia Vyhľadajte prístup správcov a delegovaných používateľov v rámci organizácie, ako aj prístup správcov údajových centier spoločnosti Microsoft.

 • Externí používatelia Vyhľadajte iba prístup správcov údajových centier spoločnosti Microsoft.

 • Správcovia a delegovaní používatelia   Vyhľadajte prístup správcov a delegovaných používateľov v rámci vašej organizácie.

 • Správcovia   Vyhľadajte prístup správcov v rámci vašej organizácie.

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.