Zobrazenie veľkosti poštových schránok a limitov poštových schránok pomocou prostredia Windows PowerShell

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-12-12

 

Kvóty poštových schránok umožňujú riadiť veľkosť poštových schránok. Kvóty sa automaticky nastavujú plánom poštových schránok priradeným k poštovej schránke. Používajú sa nasledujúce kvóty poštových schránok:

 • Kvóta zobrazenia upozornenia   Keď veľkosť poštovej schránky dosiahne alebo prekročí zadaný limit, používateľovi sa doručí upozornenie s popisom.

 • Kvóta zákazu odosielania   Ak veľkosť poštovej schránky dosiahne alebo prekročí zadaný limit, z poštovej schránky nebude možné odosielať nové správy a používateľovi sa doručí upozornenie s popisom.

 • Kvóta zákazu odosielania a prijímania   Ak veľkosť poštovej schránky dosiahne alebo prekročí zadaný limit, poštová schránka nemôže odosielať ani prijímať nové správy. Všetky správy odoslané do tejto poštovej schránky sa vrátia odosielateľovi so správou s popisom chyby.

  Poznámka   Kvóta zákazu odosielania a prijímania efektívne určuje maximálnu veľkosť poštovej schránky.

V organizáciách využívajúcich službu Live@edu nemožno upravovať kvóty poštových schránok v plánoch poštových schránok ani v jednotlivých poštových schránkach, Microsoft Office 365 to však umožňuje. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie limitov poštovej schránky v balíku Office 365 pomocou prostredia Windows PowerShell.

V organizáciách, v ktorých nemožno upravovať kvóty poštových schránok, možno monitorovať veľkosti poštových schránok a stav kvót pre používateľov v organizácii využívajúcej cloud. Chcete napríklad vedieť, ktoré poštové schránky dosiahli kvótu zákazu odosielania a prijímania? Alebo zobraziť veľkosť a stav kvót konkrétnej poštovej schránky? Žiadny problém.

Pomocou rutiny cmdlet Get-MailboxStatistics v prostredí Windows PowerShell môžete vykonávať nasledujúce úlohy:

Skôr ako začnete

 • Ďalšie informácie o inštalácii a konfigurácii prostredia Windows PowerShell, ako aj o pripojení k službe, nájdete v téme Použitie prostredia Windows PowerShell v službe Exchange Online.

 • Pri používaní rutiny cmdlet Get-MailboxStatistics nezabúdajte na nasledujúce správanie:

  • Niektoré typy poštových schránok, napríklad poštové schránky na zisťovanie informácií, poštové schránky zariadení, zdieľané poštové schránky a archívne poštové schránky, môžu zobrazovať upozornenia a žiadne hodnoty, ak sa do nich ešte nikdy nikto neprihlásil. Tieto upozornenia slúžia iba na zobrazenie. Keď výsledky zaznamenáte do súboru, hodnoty sa zaznamenajú a upozornenia sa vynechajú.

  • Ak hodnotu veľkosti zaokrúhlite na najbližší megabajt a obmedzíte výsledky na dve desatinné miesta, veľmi malé hodnoty vyjadrené v bajtoch alebo kilobajtoch sa pravdepodobne budú zobrazovať ako nuly. Napríklad veľkosť 4 kilobajty predstavuje 0,0039 megabajtu, čo je po zaokrúhlení na dve desatinné miesta nula (4/1 024).

 • Veľkosť a kvóty poštovej schránky sa zobrazujú v časti Používanie poštovej schránky na stránke vlastností poštovej schránky v ovládacom paneli programu Exchange.

 • Používatelia môžu zobraziť aktuálnu veľkosť a stav kvót svojej vlastnej poštovej schránky použitím jedného z nasledujúcich spôsobov:

  • Outlook 2010   V časti Vyčistenie poštovej schránky v ponuke Súbor > Informácie. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o veľkosti poštovej schránky, kliknite na položku Nástroje na čistenie > Vyčistenie poštovej schránky > Zobraziť veľkosť poštovej schránky.

  • Outlook Web App.   V zobrazení Pošta podržte ukazovateľ myši na svojom mene v hornej časti zoznamu priečinkov. Tento postup nemožno použiť v odľahčenej verzii aplikácie Outlook Web App.

Zobrazenie veľkosti a stavu kvót konkrétnej poštovej schránky

Spustite nasledujúci príkaz:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Ak napríklad chcete zobraziť aktuálnu veľkosť a stav kvót poštovej schránky, ktorá patrí používateľovi s menom Tamara Johnston, spustite nasledujúci príkaz:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Na začiatok stránky

Zobrazenie veľkosti a stavu kvót všetkých poštových schránok

Nasledujúci príkaz umožňuje načítať nasledujúce informácie o všetkých poštových schránkach:

 • zobrazovaný názov poštovej schránky,

 • stav kvót poštovej schránky,

 • veľkosť poštovej schránky v megabajtoch (MB) zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

 • veľkosť priečinka Obnoviteľné položky v megabajtoch (MB) zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

 • počet položiek v poštovej schránke,

 • počet položiek v priečinku Obnoviteľné položky.

Výsledky sa zoraďujú podľa veľkosti poštovej schránky od najväčšej po najmenšiu a exportujú sa do súboru CSV s názvom C:\My Documents\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Na začiatok stránky

Zobrazenie len tých poštových schránok, ktoré prekročili kvóty

Ak chcete zobraziť veľkosť a stav kvót len tých poštových schránok, ktoré sú väčšie než ich nakonfigurované hodnoty kvót poštovej schránky, a exportovať výsledky do súboru CSV s názvom C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv, spustite nasledujúci príkaz:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Na začiatok stránky

Zobrazenie všetkých kvót priradených k poštovej schránke

Spustite nasledujúci príkaz:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Ak napríklad chcete zobraziť kvóty poštovej schránky priradenej používateľovi s menom Tamara Johnston, spustite nasledujúci príkaz:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Poznámka:   Ako bolo uvedené vyššie, všetky nasledujúce hodnoty kvót poštových schránok sa nastavujú plánom poštových schránok priradeným k poštovej schránke. Ak chcete zobraziť hodnoty kvót poštových schránok podľa plánu poštových schránok, spustite nasledujúci príkaz: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Na začiatok stránky

Archívne poštové schránky

Poznámka:   Archívne poštové schránky nie sú dostupné v organizáciách využívajúcich službu Live@edu.

V organizáciách využívajúcich Microsoft Office 365 môžete zobraziť veľkosť a stav kvót archívnych poštových schránok. Veľkosť archívnej poštovej schránky sa nezapočítava do veľkosti poštovej schránky používateľa. Archívna poštová schránka ma vlastné a nekonfigurovateľné kvóty, ktoré sa nastavujú plánom poštových schránok priradeným k poštovej schránke používateľa. Tieto kvóty sú typu ArchiveQuota a ArchiveWarningQuota.

Na začiatok stránky

Zobrazenie veľkosti a stavu kvót archívnej poštovej schránky

Spustite nasledujúci príkaz:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Ak napríklad chcete zobraziť aktuálnu veľkosť a stav kvót archívnej poštovej schránky, ktorá patrí používateľovi s menom Kim Akers, spustite nasledujúci príkaz:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Poznámka:   Hodnota parametra <Identity> predstavuje identitu poštovej schránky používateľa, nie identitu archívnej poštovej schránky.

Na začiatok stránky

Zobrazenie veľkosti a stavu kvót všetkých archívnych poštových schránok

Nasledujúci príkaz umožňuje načítať nasledujúce informácie o všetkých archívnych poštových schránkach:

 • zobrazovaný názov archívnej poštovej schránky,

 • stav kvót archívnej poštovej schránky,

 • veľkosť archívnej poštovej schránky v megabajtoch (MB) zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

veľkosť priečinka Obnoviteľné položky v megabajtoch (MB) zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Výsledky sa zoraďujú podľa veľkosti poštovej schránky od najväčšej po najmenšiu a exportujú sa do súboru CSV s názvom C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Na začiatok stránky

Vysvetlenie hodnôt vrátených rutinou Get-MailboxStatistics

Pozrite si hodnoty, ktoré by ste mali poznať:

 • StorageLimitStatus.   Táto hodnota označuje stav kvóty poštovej schránky. Používajú sa nasledujúce hodnoty:

  • BelowLimit.   Veľkosť poštovej schránky je menšia než kvóta na zobrazenie upozornenia.

  • IssueWarning.   Veľkosť poštovej schránky je väčšia alebo rovná kvóte na zobrazenie upozornenia, no menšia než kvóta zákazu odosielania.

  • ProhibitSend.   Veľkosť poštovej schránky je väčšia alebo rovná kvóte zákazu odosielania, no menšia než kvóta zákazu odosielania a prijímania.

  • MailboxDisabled.   Veľkosť poštovej schránky je väčšia alebo rovná kvóte zákazu odosielania a prijímania.

 • TotalItemSize a ItemCount.   Tieto hodnoty označujú veľkosť a počet položiek, ktoré poštová schránka aktuálne obsahuje. Hodnota parametra TotalItemSize predstavuje veľkosť poštovej schránky. Táto hodnota sa porovnáva s kvótami poštových schránok, ktoré sú nakonfigurované pre poštovú schránku.

 • TotalDeletedItemSize a DeletedItemCount.   Tieto hodnoty neoznačujú veľkosť a počet položiek v priečinku Odstránené položky. Označujú veľkosť a počet položiek v skrytom priečinku Obnoviteľné položky v poštovej schránke. Priečinok Obnoviteľné položky sa označuje aj ako kontajner. Položky sa do priečinka Obnoviteľné položky premiestňujú jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • odstránením položky z priečinka Odstránené položky,

  • trvalým odstránením položiek z poštovej schránky stlačením klávesov Shift+Delete.

  Veľkosť priečinka Obnoviteľné položky sa nezapočítava do veľkosti poštovej schránky. Priečinok Obnoviteľné položky ma vlastné a nekonfigurovateľné kvóty, ktoré sa nastavujú plánom poštových schránok priradeným k poštovej schránke. Tieto kvóty sú typu RecoverableItemsQuota a RecoverableItemsWarningQuota.

  Poznámka:   Položky v priečinku Obnoviteľné položky sa podľa predvoleného nastavenia uchovávajú 14 dní. Po uplynutí tohto času ich systém Microsoft Exchange vymaže. Ak je poštová schránka v službe Microsoft Office 365 for enterprises zadržaná v dôsledku súdneho sporu, priečinok Obnoviteľné položky sa nevymazáva a položky v tomto priečinku sa uchovávajú natrvalo.

Na začiatok stránky

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.