Vyhľadávanie a odstraňovanie správ z poštových schránok používateľov

[Na tejto téme sa pracuje.]  

Vzťahuje sa na: Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2011-11-23

Z času na čas je potrebné, aby správcovia vyhľadali a odstránili nevhodné alebo potenciálne škodlivé e-mailové správy, ktoré boli odoslané do viacerých poštových schránok v ich organizácii. E-mailové správy môžu obsahovať napríklad vírusy alebo prepojenia na prevzatie vírusu, nevhodný obsah, ako je napríklad obsah pre dospelých, alebo dôverné informácie, ktoré boli omylom odoslané nesprávnym osobám.

Na tento účel nie je možné použiť funkciu v ovládacom paneli systému Exchange na vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach, môžete však na to použiť prostredie Windows PowerShell, ak v ňom použijete rutinu cmdlet Search-Mailbox s parametrom prepínača DeleteContent.

Dôležité   Ak použijete rutinu cmdlet Search-Mailbox s parametrom DeleteContent, správy sa natrvalo odstránia z poštovej schránky používateľa a nemožno ich obnoviť.

Skôr ako začnete

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Priradenie požadovaných rol RBAC

Ak chcete vyhľadávať a odstraňovať správy v poštových schránkach používateľov, musíte mať priradené nasledujúce roly:

  • Vyhľadávanie v poštových schránkach   Táto rola vám umožňuje vyhľadávať správy vo viacerých poštových schránkach v organizácii. Správcovia nemajú túto rolu priradenú predvolene. Ak chcete vyhľadávať vo viacerých poštových schránkach, pridajte sa do skupiny rol Správa zisťovania ako jej člen. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridávanie alebo odstraňovanie členov skupiny rolí.

  • Mailbox Import Export   Táto rola vám umožňuje odstraňovať správy z poštovej schránky používateľa. Správcovia nemajú túto rolu priradenú predvolene. Ak chcete odstraňovať správy z poštových schránok používateľov, pridajte rolu Mailbox Import Export do skupiny rol Správa organizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Upraviť vlastnosti skupiny rolí.

Zhromažďovanie informácií pre vyhľadávací dotaz

Potrebujete získať a skontrolovať niekoľko kópií infikovanej alebo nevhodnej správy, aby ste mohli vytvoriť vyhľadávací dotaz na jej vyhľadanie.

Začiatok stránky

Možnosti vyhľadávania a odstraňovania

Na vyhľadanie a odstránenie správ v jednom kroku môžete použiť rutinu cmdlet Search-Mailbox s parametrom DeleteContent. Ak však použijete tento postup, nemôžete zobraziť ukážku výsledkov hľadania ani generovať denník, do ktorého sa zapisujú správy vrátené na základe vyhľadávania. To znamená, že nebudete vedieť, ktoré správy sa odstránili.

Vhodnejšie je najprv spustiť rutinu cmdlet Search-Mailbox s parametrom LogOnly. Tento príkaz generuje denník obsahujúci informácie o všetkých výsledkoch, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania, ale neodstraňuje nájdené správy. Tieto informácie sú k dispozícii v súbore s hodnotami oddelenými čiarkami (CSV). Tento súbor je priložený k e-mailovej správe odoslanej do poštovej schránky a priečinka, ktoré definujete pomocou parametrov TargetMailbox a TargetFolder rutiny cmdlet Search-Mailbox. Po kontrole denníka môžete spresniť kritériá vyhľadávania a podľa potreby znova spustiť vyhľadávanie iba so zápisom do denníka alebo vyhľadávanie s parametrom DeleteContent.

Treťou možnosťou je skopírovanie urážlivej správy pred jej odstránením z poštovej schránky používateľa, aby ste k nej neskôr v prípade potreby mohli získať prístup. Môžete to vykonať tak, že do príkazu spusteného na odstránenie správy zahrniete parametre TargetMailbox a TargetFolder.

Začiatok stránky

Vyhľadávanie správ a zápis výsledkov hľadania do denníka

Pozrime sa na niekoľko príkladov možného použitia rutiny cmdlet Search-Mailbox. Zoznam vlastností správ, ktoré môžete zahrnúť do hodnoty parametra SearchQuery, nájdete v časti Vlastnosti e-mailovej správy na vyhľadanie.

Vyhľadávanie v jednej poštovej schránke

Nasledujúci príkaz vyhľadáva v konkrétnej poštovej schránke v organizácii správy s konkrétnou hodnotou v riadku predmetu a potom odošle správu s výsledkami do cieľovej poštovej schránky. Správy sa neodstránia z prehľadávanej poštovej schránky.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Príklad   Nasledujúci príkaz vyhľadá v poštovej schránke používateľky Pilar Pinilla správy, ktoré obsahujú slovné spojenie Download this file v poli predmetu, a zapíše výsledky hľadania do priečinka SearchLogs v poštovej schránke správcu.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Vyhľadávanie vo všetkých poštových schránkach

Nasledujúci príkaz vyhľadá vo všetkých poštových schránkach v organizácii správy, ku ktorým je priložený konkrétny súbor, a potom odošle správu s výsledkami do cieľovej poštovej schránky. Správy sa neodstránia z prehľadávaných poštových schránok.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Príklad   Nasledujúci príkaz vyhľadá vo všetkých poštových schránkach správy obsahujúce ľubovoľný typ priloženého súboru s názvom Trojan a odošle správu s denníkom do poštovej schránky správcu.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Začiatok stránky

Vyhľadanie a odstránenie správ

Nasledujúci príkaz vyhľadáva vo všetkých poštových schránkach a odstraňuje všetky správy s konkrétnym textom v riadku predmetu:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Príklad   Nasledujúci príkaz vyhľadá vo všetkých poštových schránkach správy, ktoré v riadku predmetu obsahujú slovné spojenie Download this file, a potom tieto správy natrvalo odstráni.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Dôležité   Pred trvalým odstránením správ odporúčame použiť parameter LogOnly na vygenerovanie denníka so správami, ktoré sa našli počas vyhľadávania a potom sa odstránili, alebo skopírovať tieto správy do inej poštovej schránky predtým, ako ich odstránite zo zdrojovej poštovej schránky.

Kopírovanie správy pred jej odstránením

Nasledujúci príkaz vyhľadá vo všetkých poštových schránkach všetky správy s konkrétnym textom v riadku predmetu, skopíruje výsledky hľadania do určitého priečinka a potom odstráni všetky správy, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Príklad   Nasledujúci príkaz vyhľadá vo všetkých poštových schránkach správy, ktoré obsahujú slovné spojenie Download this file v riadku predmetu, skopíruje výsledky hľadania do priečinka DeletedMessages v poštovej schránke správcu a potom tieto správy natrvalo odstráni z poštových schránok používateľov.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Začiatok stránky

Vlastnosti e-mailovej správy na vyhľadanie

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam bežných vlastností e-mailových správ, ktoré môžete zahrnúť do hodnoty parametra SearchQuery.

 

Vlastnosť Príklad Výsledky hľadania

Prílohy

attachment:vyrocnasprava.ppt

Správy obsahujúce prílohu s názvom vyrocnasprava.ppt. Pri použití hodnoty attachment:vyrocnasprava alebo hodnoty attachment:vyrocna* dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použití úplného názvu prílohy.

Kópia

cc:"jan rybarik"

cc:janr

cc: janr@fineartschool.edu

Správy obsahujúce meno Ján Rybárik v poli Kópia

Od

from:"René Klčo"

from:renek

from:renek@contoso.com

Správy, ktoré odoslal René Klčo

Odoslané

sent:10/19/2010

Správy odoslané 19. októbra 2010

Predmet

subject:"stvrtrocne financne vykazy"

Správy obsahujúce presnú frázu „stvrtrocne financne vykazy“ v riadku predmetu.

Komu

to:Petra Chvojková

to:petrac

to:petrac@contoso.com

Správy odoslané príjemcovi Petra Chvojková

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.