Hybridné nasadenie a migrácia lokality Exchange s balíkom Office 365

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for enterprises

Téma naposledy upravená: 2012-05-02

Ak spravujete lokálny e-mailový systém a teraz nasadzujete balík Microsoft Office 365 for enterprises, celý proces je potrebné starostlivo naplánovať. Najprv zvážte svoje dlhodobé ciele:

 • Ak je vaším dlhodobým cieľom udržiavanie poštových schránok v lokálnej organizácii aj v riešení typu cloud, mali by ste nasadiť server Exchange v lokálnej organizácii v rámci nasadenia, ktoré sa označuje ako hybridné nasadenie.

  Hybridné nasadenie vyžaduje program Microsoft Exchange Server 2010. Ak však chcete umožniť hybridné nasadenie, nepotrebujete organizáciu s úplnou inštaláciou servera Exchange 2010. V existujúcej organizácii využívajúcej server Exchange 2003 alebo Exchange 2007 môžete využiť hybridný server s minimálnou inštaláciou servera Exchange 2010.

 • Ak je vaším dlhodobým cieľom presun všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud, mali by ste posúdiť svoju aktuálnu lokálnu e-mailovú infraštruktúru a vybrať najvhodnejší nástroj a najvhodnejšiu metódu na migráciu pre vašu organizáciu. Existuje niekoľko metód na migráciu všetkých poštových schránok do produktu Office 365 for enterprises. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody pre správcov aj pre používateľov a každá metóda má špecifické požiadavky a závislosti.

Táto téma je koncipovaná tak, aby vám pomohla porozumieť všetkým možnostiam a naplánovať nasadenie. Zahŕňa vysvetlenie základnej terminológie, možností nasadenia a nástrojov, ktoré sú súčasťou systémov Exchange Online a Office 365 for enterprises:

Terminológia: kľúč k porozumeniu

Pri oboznamovaní so softvérom a s podpornou dokumentáciou si môžete všimnúť, že používame výrazy ako napríklad „rozšírená koexistencia“ a „jednoduchá koexistencia“ alebo „nasadenie v prepojenom prostredí“ a „hybridné nasadenie“. Tieto výrazy existujú vedľa seba v dôsledku vývoja terminológie, ktorý prebiehal súbežne s rozvíjaním základnej koncepcie „prepojených prostredí“.

Pracujeme na tom, aby bola terminológia presne definovaná a zjednotená. Dúfame, že táto tabuľka vám pomôže orientovať sa v základných pojmoch, kým zjednotíme terminológiu, ktorá sa používa v softvéri a dokumentácii.

 

Výraz

Popis

hybridné nasadenie

Plnohodnotné nasadenie riešenia Exchange na odosielanie správ v prepojenom prostredí so systémami Office 365 for enterprises a Exchange Online. Ponúka nasledujúce funkcie:

 • Smerovanie pošty medzi lokálnou organizáciou a organizáciou v riešení typu cloud.

 • Smerovanie pošty so zdieľaným priestorom názvov domén (napríklad lokálna organizácia aj organizácia v riešení typu cloud používajú doménu SMTP @contoso.com).

 • Zjednotený globálny zoznam adries, ktorý sa označuje aj ako zdieľaný adresár.

 • Zdieľanie kalendárov a informácií o voľnom čase medzi lokálnou organizáciou a organizáciou v riešení typu cloud.

 • Centralizované riadenie toku pošty (lokálna organizácia môže riadiť tok pošty pre lokálnu organizáciu aj pre organizáciu v riešení typu cloud),

 • Jedna adresa URL aplikácie Outlook Web App pre lokálnu organizáciu aj pre organizáciu v riešení typu cloud.

 • Možnosť presúvať existujúce lokálne poštové schránky do organizácie v riešení typu cloud.

 • Centralizovaná správa poštových schránok prostredníctvom lokálnej konzoly EMC (Exchange Management Console).

 • Sledovanie správ, e-mailové tipy a vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach medzi lokálnou organizáciou a organizáciou v riešení typu cloud.

hybrid

Skrátená forma pre výraz „hybridné nasadenie“.

prepojené prostredia

Všeobecné slovné spojenie, ktoré označuje každé nasadenie systému na odosielanie správ, v ktorom sú k dispozícii možnosti smerovania medzi lokálnou organizáciou a organizáciou v riešení typu cloud.

rozšírená koexistencia

Pozrite „hybridné nasadenie“. Výraz „rozšírená koexistencia“ nahradil výraz „hybridné nasadenie“.

jednoduchá koexistencia

Zastaraný výraz, ktorý označuje nasadenia v prepojenom prostredí, v ktorých program server Exchange 2010 nie je nasadený v lokálnom prostredí. Pri vývoji sme dospeli k názoru, že tento výraz je príliš všeobecný, a tak sme sa rozhodli ďalej ho nepoužívať. Odkazy na výraz „jednoduchá koexistencia“ je možné nájsť na niektorých miestach v dokumentácii a používateľskom rozhraní.

Migrácia servera Exchange

Funkcie systému Exchange Online, ktoré môžete použiť na presun poštových schránok alebo (ak ide o migráciu e-mailov IMAP) obsahu poštových schránok používateľov z lokálnej organizácie využívajúcej server Exchange do riešenia typu cloud. Nástroje na migráciu v systéme Exchange Online nájdete na karte Migrácia e-mailov v ovládacom paneli systému Exchange. Existujú tri typy migrácie servera Exchange:

 • Okamžitá migrácia systému Exchange, predtým označovaná ako jednoduchá migrácia systému Exchange

 • Fázová migrácia systému Exchange, ktorá umožňuje zachovanie krátkodobého alebo dlhodobého smerovania e-mailov medzi lokálnym nasadením a organizáciou v rámci riešenia typu cloud,

 • migrácia e-mailov IMAP, ktorá sa používa na migráciu obsahu poštových schránok používateľov zo systému na odosielanie správ IMAP do ich poštových schránok v riešení typu cloud.

jediné prihlásenie

Proces overovania, ktorý používateľom umožňuje použiť ich existujúce podnikové poverenia služby Active Directory (meno používateľa a heslo) na prístup k službám v rámci produktu Office 365 for enterprises. Jediné prihlásenie (označuje sa aj ako združovanie identít) v rámci balíka Microsoft Office 365 používa službu Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

združovanie identít

Tento výraz, ktorý sa používa ako alternatíva voči výrazu „jediné prihlásenie“, sa používa v dokumentácii k balíku Microsoft Office 365, ale prestane sa používať a namiesto neho sa bude používať výraz „jediné prihlásenie“. Vysvetlenie terminológie združovania používanej v balíku Office 365 sa nachádza v príspevku wiki Združovanie v balíku Office 365 a systéme Exchange.

hybridný server

Počítač s edíciou Hybrid systému Exchange Server 2010, ktorý je nainštalovaný v organizácii so serverom Exchange 2003 alebo Exchange 2007 na účely umožnenia hybridného nasadenia V dokumentácii sa predtým niekedy označoval ako „koexistenčný server“.

Späť na začiatok

Primárne možnosti dlhodobého nasadenia e-mailového systému

Nástroje na plánovanie a nasadenie v rámci produktu Office 365 for enterprises sú navrhnuté tak, aby podporovali niektorú z nasledujúcich možností dlhodobého nasadenia e-mailového systému:

 • Hybridné nasadenie   Poštové schránky organizácie sa môžu nachádzať v lokálnom prostredí v organizácii využívajúcej server Exchange a v riešení typu cloud. V prípade hybridného nasadenia môžete bez problémov odosielať správy medzi lokálne nasadeným riešením a riešením nasadeným v rámci služby typu cloud. Úplný zoznam podporovaných funkcií nájdete v časti „Hybridné nasadenie“ v predchádzajúcej tabuľke.

  Tento scenár hybridného nasadenia môže zahŕňať aj jediné prihlásenie, ktoré používateľom umožňuje použiť ich existujúce lokálne poverenia služby Active Directory na získanie prístupu ku všetkým lokálnym prostriedkom aj prostriedkom v riešení typu cloud.

 • Všetky poštové schránky v riešení typu cloud   Ak z hľadiska svojich dlhodobých cieľov nepožadujete funkcie odosielania správ v prepojenom prostredí, mali by ste si naplánovať presun všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud. Migrácia môže trvať aj týždeň alebo aj niekoľko mesiacov, ale ak je vaším dlhodobým cieľom migrácia všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud, je to tá najvhodnejšia možnosť.

Ako je vysvetlené v nasledujúcej časti, viaceré nástroje na migráciu a nástroje na prácu v prepojenom prostredí, ktoré boli vyvinuté na podporu týchto dvoch riešení na dlhodobé používanie poštových schránok, sa môžu použiť aj na podporu iných scenárov využitia v prepojenom prostredí. Nástroje na plánovanie a nasadenie, ktoré sú vstavané do produktu Office 365 for enterprises a do systému Exchange Online, sú však navrhnuté tak, aby podporovali presun všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud a aby podporovali aj hybridné nasadenie.

Späť na začiatok

Ďalšie možnosti nasadenia

Pomocou nástrojov popísaných v tomto dokumente môžete zostaviť iné riešenia, ktoré môžu byť použiteľné pre organizáciu, či už krátkodobo, len počas migrácie alebo dlhodobo. Nasleduje stručný prehľad týchto možností.

Správa lokálnych používateľov s nástrojmi balíka Office 365

Alternatívnou formou migrácie je presun všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud a správa používateľov a prostriedkov z existujúcej služby Active Directory. Po nastavení jediného prihlásenia a nainštalovaní nástroja Microsoft Online Services Directory Synchronization používatelia môžu používať svoje podnikové poverenia služby Active Directory (meno používateľa a heslo) na získanie prístupu k svojim novým poštovým schránkam v riešení typu cloud a k existujúcim lokálnym prostriedkom. Ak vaša organizácia používa systém Exchange 2003 alebo novšiu verziu a máte menej než 1 000 poštových schránok, môžete poštové schránky premiestniť spustením okamžitej migrácie systému Exchange a potom nakonfigurovať jediné prihlásenie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Okamžitá migrácia systému Exchange a riešenie jediného prihlásenia.

Prípadne ak momentálne používate systém Exchange 2003 alebo Exchange 2007 lokálne, môžete tento scenár zrealizovať s použitím fázovej migrácie systému Exchange. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Plán na identitu používateľa vo fázovej migrácii systému Exchange.

Zriaďovanie používateľov z lokálnej služby Active Directory pre riešenie typu cloud

Ak nevyžadujete jediné prihlásenie, synchronizácia nasadenia služby Active Directory iba v lokálnej organizácii vám umožňuje zriaďovať používateľov z lokálnej služby Active Directory pre riešenie typu cloud. Toto riešenie môže byť použiteľné pre organizácie, ktoré využívajú smerovanie pošty medzi organizáciou v riešení typu cloud a iným lokálnym systémom na odosielanie správ, než je systém Exchange, alebo pre organizácie, ktoré jednoducho dávajú prednosť výberu všetkých používateľov zo svojej lokálnej služby Active Directory. Organizácie s mnohými používateľmi by mali pre tento scenár zvážiť vlastné riešenie na synchronizáciu hesiel z lokálnej organizácie do riešenia typu cloud.

Oboznámenie s riešeniami tretej strany

Ak nepoužívate program Exchange 2003 alebo novšiu verziu alebo ak používate webový systém na odosielanie správ alebo iný lokálny systém na odosielanie správ, pravdepodobne bude potrebné, aby ste pri hľadaní riešenia, ktoré uspokojí vaše potreby, spolupracovali s partnerom a použili pri tom nástroje popísané v tomto dokumente. Napríklad migrácia e-mailov IMAP môže byť dostatočná ako metóda na presun údajov poštových schránok vašich používateľov a riešenie tretej strany môže byť vhodným riešením na migráciu riešení s pracovnými postupmi založenými na odosielaní správ do systému Exchange Online.

Späť na začiatok

Premenné: čo je potrebné zvážiť v rámci prípravy na nasadenie

Po výbere možnosti dlhodobého nasadenia e-mailového systému potrebujete získať informácie o nástrojoch, ktoré môžete použiť na presun poštových schránok do riešenia typu cloud tak, aby migrácia nespôsobovala problémy používateľom ani pracovníkom oddelenia IT. Pri plánovaní migrácie alebo hybridného nasadenia by ste mali brať ohľad aj na smerovanie, tok pošty a riadenie identít.

 • Riadenie identít

 • Nástroj Microsoft Online Services Directory Synchronization

 • Smerovanie pošty

 • Nástroje a metódy migrácie

Riadenie identít

Ako chcete riadiť identity používateľov v riešení typu cloud? K dispozícii sú dve možnosti:

 • Iná než združená identita

 • Jediné prihlásenie (označuje sa aj ako združovanie identít)

Iná než združená identita

V prípade inej než združenej identity všetci používatelia s poštovými schránkami v riešení typu cloud používajú poverenia vygenerované balíkom Office 365 na prístup k svojim prostriedkom balíka Office 365. Môžete vytvoriť nové používateľské kontá a heslá pre používateľov balíka Office 365 v portáli Office 365 Portal. Môžete tiež použiť synchronizáciu adresárov na automatické zriaďovanie používateľov z lokálnej služby Active Directory. Poverenia sa v oboch prípadoch v konečnom dôsledku vytvárajú a riadia v balíku Office 365.

Ak máte lokálny systém riadenia identít, používatelia budú mať jednu množinu poverení pre svoje prostriedky balíka Office 365 a ďalšiu množinu poverení pre svoje lokálne prostriedky.

Výhoda riešenia na riadenie iných než združených identít spočíva v nižšej réžii v súvislosti s nasadením a nastavením riešenia pre identity. Riešenie na riadenie iných než združených identít je ideálne pre niektoré malé organizácie alebo pre organizácie, ktoré budú v blízkej budúcnosti presúvať všetky prostriedky používateľov do riešenia typu cloud.

Nevýhoda riešenia na riadenie iných než združených identít pre organizácie s lokálnymi prostriedkami používateľov spočíva v tom, že práca so systémom je fragmentovaná a používateľov je potrebné viac školiť na používanie riadenia poverení. Ak od používateľov očakávate, že budú spravovať dve množiny poverení na prístup k viacerým odlišným prostriedkom v dvoch nasadeniach, môžete zaznamenať zvýšené náklady na podporu.

V dôsledku vyšších nákladov na dlhodobú správu a podporu môže byť riešenie s riadením iných než združených identít pre stredne veľké a veľké organizácie menej finančne výhodné než používanie jediného prihlásenia.

Jediné prihlásenie

Pri nasadení jediného prihlásenia všetci používatelia s poštovými schránkami v riešení typu cloud používajú svoje existujúce lokálne poverenia služby Active Directory na získanie prístupu k lokálnym prostriedkom aj k prostriedkom v riešení typu cloud.

Stručne povedané, túto možnosť povolíte tak, že nainštalujete server alebo servery služieb AD FS v lokálnej organizácii. Server AD FS sa združuje s balíkom Office 365 v riešení typu cloud a poskytuje tak lokálnym identitám delegovaný prístup k určitým prostriedkom balíka Office 365 a systému Exchange Online v priestore názvov domén typu cloud.

Výhoda jediného prihlásenia spočíva v tom, že používatelia sa nepotrebujú oboznamovať s novou schémou správy poverení. Okrem výhod pre používateľov prináša množstvo výhod aj správcom:

 • Riadenie politík: Správca môže riadiť politiky pre kontá prostredníctvom služieb Active Directory, vďaka čomu má možnosť spravovať politiky pre heslá a obmedzenia pre pracovné stanice, zamknúť ovládacie prvky a množstvo ďalších možností aj bez vykonávania dodatočných úloh v riešení typu cloud.

 • Riadenie prístupu: Správca môže obmedziť prístup k balíku Office 365 tak, aby prístup k službám bol možný z podnikového prostredia, prostredníctvom serverov online alebo prostredníctvom oboch možností.

 • Zníženie počtu žiadostí o poskytnutie podpory: Zabudnuté heslá sú bežnou príčinou žiadostí o poskytnutie podpory v každej spoločnosti. Ak si používatelia musia pamätať menej hesiel, je menej pravdepodobné, že niektoré z nich zabudnú.

 • Zabezpečenie: Identity a informácie o používateľoch sú chránené, pretože všetky servery a služby používané pri jedinom prihlásení sú ovládané a riadené lokálne.

 • Podpora na silné overovanie: S balíkom Office 365 môžete používať silné overenie, ktoré sa označuje aj ako dvojfaktorové overenie. Ak však používate silné overenie, musíte používať riešenie jediného prihlásenia.

Po nasadení služby AD FS a synchronizácii adresárov spravujete všetkých používateľov a prostriedky z existujúcej lokálnej služby Active Directory.

Nevýhodou jediného prihlásenia je to, že musíte inštalovať nové servery, ktoré vyžadujú certifikát vydaný certifikačnou autoritou (CA), a že správa používateľov v takomto prostredí je zložitejšia a nákladnejšia.

Poznámka   Jediné prihlásenie sa odporúča používať pri hybridnom nasadení, ale nevyžaduje sa to.

Jediné prihlásenie môže byť vhodným riešením aj pre niektoré veľké organizácie, ktoré plánujú migráciu všetkých poštových schránok do balíka Office 365 v priebehu viacerých mesiacov.

Pre väčšinu organizácií, ktoré plánujú udržiavať lokálnu množinu prostriedkov služby Active Directory aj množinu prostriedkov v balíku Office 365, je jediné prihlásenie po čase vhodným riešením na zjednodušenie správy identít používateľov.

Dôležité

 • Jediné prihlásenie so službami AD FS vyžaduje lokálnu službu Active Directory.

 • Jediné prihlásenie vyžaduje, aby ste nainštalovali a používali nástroj Microsoft Online Services Directory Synchronization.

 • Ak plánujete migráciu všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud a nastavíte jediné prihlásenie, službu AD FS alebo synchronizáciu adresárov môžete nasadiť až potom, ako v ovládacom paneli systému Exchange spustíte okamžitú migráciu systému Exchange. Po nasadení služby AD FS a synchronizácii adresárov však môžete spustiť aj fázovú migráciu servera Exchange.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcich témach:

Späť na začiatok

Nástroj Microsoft Online Services Directory Synchronization

Nástroj Microsoft Online Services Directory Synchronization sa používa v prvom rade na synchronizáciu globálneho zoznamu adries systému Exchange (označuje sa aj ako zdieľaný adresár), podporu komplexných scenárov smerovania a zriaďovanie používateľov pri nasadení v prepojenom prostredí. Synchronizácia adresárov sa vyžaduje v prípade hybridného nasadenia a v prípade niektorých scenárov migrácie môže poskytovať aj pozitívnejšiu používateľskú skúsenosť, najmä ak plánujete povoliť jediné prihlásenie.

Z hľadiska správy používateľov je však synchronizácia adresárov určená na dlhodobé používanie. Aj keď môžete synchronizáciu adresárov deaktivovať (a znova aktivovať), mali by ste zvážiť nasadenie synchronizácie adresárov vo forme dlhodobého riešenia. Ďalšie informácie o plánovaní deaktivácie a opätovnej aktivácie synchronizácie adresárov sa nachádzajú v príspevku wiki Synchronizácia adresárov a zdroj autority.

Nástroj Directory Synchronization predvolene vykonáva jednosmernú synchronizáciu z lokálneho adresára do adresára riešenia typu cloud tak, že zapisuje informácie o používateľoch a poštových schránkach do adresára riešenia typu cloud pre organizáciu balíka Office 365.

Ak chcete povoliť niektoré funkcie hybridného nasadenia, musíte nástroju Directory Synchronization udeliť povolenie na zápis, aby tento nástroj mohol spätne synchronizovať niektoré používateľské údaje súvisiace s odosielaním správ s lokálnou službou Active Directory. Pri synchronizácii s prístupom na zápis s lokálnou službou Active Directory sa povolia nasledujúce funkcie:

 • archivácia lokálnych poštových schránok v riešení typu cloud,

 • presun poštových schránok z riešenia typu cloud do lokálnej organizácie využívajúcej server Exchange,

 • synchronizácia používateľmi spravovaných zoznamov dôveryhodných a blokovaných odosielateľov z riešenia typu cloud,

 • synchronizácia oznámení hlasovej pošty z riešenia typu cloud.

Dôležité   Synchronizácia adresárov sa vyžaduje v nasledujúcich prípadoch: hybridné nasadenie, jediné prihlásenie a Fázová migrácia systému Exchange.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Synchronizácia služby Active Directory: Znázornenie štruktúry.

Späť na začiatok

Smerovanie pošty

Smerovanie pošty pre hybridné nasadenie je vo všeobecnosti priame. Nástroje (najmä nástroj Directory Synchronization) sú optimalizované tak, aby nasmerovali záznam MX do lokálneho systému Exchange ako autoritatívnej domény. E-maily určené príjemcom v riešení typu cloud sa potom prenášajú z lokálnej organizácie využívajúcej server Exchange do riešenia typu cloud. Asistent pre nasadenie servera Exchange naviguje pri konfigurácii tejto schémy smerovania pre hybridné nasadenia.

Smerovanie pre hybridné nasadenia môžete nakonfigurovať aj tak, aby záznam MX ukazoval na riešenie typu cloud ako na autoritatívnu doménu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Hybridné smerovanie – Nastavenie záznamu MX tak, aby odkazoval na lokalitu cloud.

Komplexnejšie konfigurácie smerovania pošty zvyčajne prichádzajú do úvahy iba v prípade, ak plánujete dlhodobé nasadenie, v ktorom systémy na odosielanie správ zahŕňajú lokálne nasadenia aj nasadenia v riešeniach typu cloud. Vo väčšine prípadov platí, že ak plánujete migráciu všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud, nepotrebujete zvažovať komplexné scenáre smerovania pošty. Výnimky v tomto prípade sa môžu vzťahovať na dlhodobé fázové migrácie, kde sa na udržiavanie kvality e-mailových služieb počas migrácie môže vyžadovať rozšírené smerovanie pošty.

Dôležité   Pri správe krátkodobej synchronizácie e-mailov počas fázy migrácie sa používa okamžitá migrácia systému Exchange aj fázová migrácia systému Exchange. Okamžitá migrácia systému Exchange synchronizuje e-maily pomocou prihlásení na odber až do dokončenia migrácie. Fázová migrácia systému Exchange smeruje e-mail označením cieľovej adresy služby typu cloud v lokálnych poštových schránkach.

Späť na začiatok

Nástroje a metódy migrácie

K dispozícii sú nasledujúce nástroje a metódy migrácie:

 • Žiadosti o presun v službe MRS (Mailbox Replication Service)

 • Okamžitá migrácia systému Exchange

 • Fázová migrácia systému Exchange

 • Migrácia e-mailov IMAP

 • Aplikácia PST Capture

 • Riešenia tretej strany

Asistent pre nasadenie servera Exchange ukazuje spôsob využitia týchto riešení.

Žiadosti o presun v službe MRS (Mailbox Replication Service)

Služba Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS) sa nachádza na všetkých serveroch Exchange 2010 Client Access. Je to služba, ktorá zodpovedá za presun poštových schránok, import a export súborov .pst a obnovenie zakázaných a odstránených, ale nie vymazaných poštových schránok.

Žiadosti o presun vyžadujú hybridné nasadenie. Žiadosti o presun vám umožňujú presúvať poštové schránky medzi lokálnou organizáciou využívajúcou server Exchange a riešením typu cloud. Na presúvanie sa používa konzola Exchange Management Console.

Ak plánujete migráciu a implementáciu dlhodobého hybridného nasadenia s lokálnym serverom Exchange, na migráciu poštových schránok sa odporúča použiť žiadosti o presun.

Používanie žiadostí o presun ako nástroja na dlhodobú fázovú migráciu systému Exchange, ktorá je v podstate hybridným nasadením, má zmysel aj v prípade veľkých organizácií, ktoré používajú lokálny server Exchange 2003 alebo server Exchange 2007 a plánujú presun všetkých poštových schránok do riešenia typu cloud počas niekoľkých mesiacov.

Dôležité   Žiadosti o presun vyžadujú minimálnu inštaláciu hybridného servera Exchange 2010 v lokálnej organizácii využívajúcej server Exchange. Ak chcete nasadiť hybridné riešenie, musíte používať server Exchange 2003 alebo novšiu verziu. Pri generovaní plánu hybridného nasadenia vám môže pomôcť Asistent pre nasadenie servera Exchange.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcich témach:

Okamžitá migrácia systému Exchange

Okamžitá migrácia systému Exchange je určená pre organizácie, ktoré majú menej než 1 000 poštových schránok a chcú presunúť všetky poštové schránky do riešenia typu cloud v rámci jedinej operácie. Ak chcete získať prístup k tomuto nástroju, vyberte možnosť Migrácia e-mailov v ovládacom paneli systému Exchange.

Dôležité

 • Okamžitá migrácia systému Exchange podporuje iba server Exchange 2003 alebo novšiu verziu. Ak používate staršie verzie servera Exchange, musíte použiť migráciu e-mailov IMAP alebo riešenie tretej strany.

 • Ak používate server Exchange a máte viac ako 1 000 poštových schránok, pouvažujte nad použitím fázovej migrácie servera Exchange.

 • Ak plánujete nasadenie jediného prihlásenia, spustite najprv okamžitú migráciu systému Exchange a potom nastavte jediné prihlásenie (a po dokončení migrácie synchronizáciu adresárov). Spustenie synchronizácie adresárov pred spustením okamžitej migrácie systému Exchange spôsobí zlyhanie migrácie.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach pre systém Exchange Online:

Späť na začiatok

Fázová migrácia systému Exchange

Fázová migrácia systému Exchange je určená pre väčšie organizácie alebo pre organizácie, ktoré chcú postupne migrovať poštové schránky do riešenia typu cloud. Pri výbere tejto možnosti môžete migrovať niektoré poštové schránky do riešenia typu cloud a zároveň ponechať ostatné poštové schránky v lokálnej organizácii. Ak chcete získať prístup k tomuto nástroju, vyberte možnosť Migrácia e-mailov v ovládacom paneli systému Exchange.

Dôležité

 • Fázová migrácia systému Exchange je určená pre organizácie, ktoré nakoniec plánujú presunúť všetky lokálne poštové schránky servera Exchange do riešenia typu cloud. Fázovú migráciu servera Exchange nie je najvhodnejšie použiť na migráciu malého počtu poštových schránok v rámci scenára dlhodobejšej koexistencie.

 • Fázová migrácia systému Exchange podporuje iba server Exchange 2003 alebo server Exchange 2007. Ak používate staršie verzie servera Exchange, musíte použiť migráciu e-mailov IMAP alebo riešenie tretej strany. Ak používate server Exchange 2010, musíte implementovať hybridné nasadenie a použiť žiadosti o presun, ak chcete vykonať migráciu.

 • Fázová migrácia systému Exchange vyžaduje synchronizáciu adresárov.

 • Ak plánujete nasadenie jediného prihlásenia ako súčasť plánu dlhodobého nasadenia, pred spustením fázovej migrácie servera Exchange nastavte jediné prihlásenie a synchronizáciu adresárov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcich témach:

Migrácia e-mailov IMAP

Migrácia e-mailov IMAP je navrhnutá ako záložný nástroj na migráciou obsahu e-mailov pre širokú škálu e-mailových serverov. Ak používate server Exchange 2000 Server alebo Exchange Server 5.5 Service Pack 4, prípadne ľubovoľný iný kompatibilný server IMAP, ako je napríklad Gmail, migrácia e-mailov IMAP je jednou z možností. Použite migráciu e-mailov v ovládacom paneli systému Exchange a súbor CSV.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach pre systém Exchange Online:

Aplikácia PST Capture

Ďalšou metódou migrácie položiek poštovej schránky do poštových schránok typu cloud je služba Microsoft Exchange PST Capture. Nástroj PST Capture vám umožňuje vyhľadať a zhromaždiť PST súbory na lokálnych počítačoch v rámci vašej organizácie a následne ich importovať do poštových schránok v lokalite cloud. Pomocou nástroja PST Capture tiež môžete importovať PST súbory do primárnych alebo archívnych lokálnych poštových schránok. Ďalšie informácie nájdete v téme Microsoft Exchange PST Capture.

Riešenia tretej strany

Tu sú niektoré z nástrojov na migráciu od tretích strán a partnerov, ktoré vám môžu pomôcť pri migráciách servera Exchange z iných platforiem než je platforma Microsoft:

 • Binary Tree   Poskytovateľ softvéru pre koexistenciu a migráciu systémov na odosielanie správ medzi rôznymi platformami s produktmi na analýzu a podporu koexistencie a migrácie medzi lokálnymi prostrediami na odosielanie správ a spoluprácu a prostrediami online na odosielanie správ a spoluprácu na báze platforiem IBM Lotus Notes a Domino a platforiem Microsoft Exchange a Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Poskytovateľ samoobslužných riešení na koexistenciu a migráciu e-mailov na systém Exchange 2007 a Exchange Online.

 • Cemaphore   Poskytovateľ riešení na migráciu z lokálneho servera Microsoft Exchange na systém Microsoft Online.

 • Quest   Poskytovateľ riešení na migráciu pre systém Exchange Online a systém SharePoint Online vrátane migrácií zo systémov Lotus Notes a Novell GroupWise na systém Exchange Online.

 • Metalogix   Poskytovateľ riešení na migráciu zo systémov Exchange Online a SharePoint Online.

Späť na začiatok

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.