Odkaz na dostupné rutiny cmdlet prostredia PowerShell v systéme Exchange Online

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-10-31

Správcovia organizácií typu cloud môžu na správu nastavení príjemcov a domén, ako aj na vytváranie správ alebo na pomoc pri riešení problémov, využívať prostredie Windows PowerShell a vzdialenú správu systému Windows (WinRM) v balíku Windows Management Framework. Nižšie je uvedený stručný popis rutín cmdlet, ktoré majú správcovia k dispozícii. Podrobnejšie informácie o použití jednotlivých rutín cmdlet môžete vyvolať z príkazového riadka, ako je uvedené nižšie.

Poznámka   Nie všetky rutiny cmdlet a funkcie sú dostupné vo všetkých organizáciách.

Skôr ako začnete

Ďalšie informácie o inštalácii a konfigurácii prostredia Windows PowerShell, ako aj o pripojení k službe, nájdete v téme Použitie prostredia Windows PowerShell v službe Exchange Online.

Spravovanie príjemcov

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, vytvoriť, konfigurovať a odstraňovať objekty príjemcov.

Ak vaša organizácia používa e-mail v službách Microsoft Office 365, treba novým poštovým schránkam priradiť licenciu, inak budú po uplynutí doby odkladu zablokované. Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie licencie služieb Microsoft Online Services k novým poštovým schránkam.

Poštové schránky

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, odstraňovať a konfigurovať poštové schránky.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-Mailbox

Zobrazia sa informácie o poštových schránkach typu cloud.

New-Mailbox

Vytvorí sa nový používateľ v rámci organizácie, ktorý má poštovú schránku v e-mailovej službe typu cloud.

Remove-Mailbox

Odstráni sa schránka.

Get-RemovedMailbox

Zobrazia sa odstránené poštové schránky, ktoré možno obnoviť.

Set-Mailbox

Zmenia sa nastavenia existujúcej schránky.

Undo-SoftDeletedMailbox

Táto rutina je k dispozícii len pre služby Microsoft Live@edu a Microsoft Office 365 pre vzdelávacie inštitúcie. Rutinu cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox použite na obnovenie odstránenej poštovej schránky. Poštové schránky možno obnoviť do 30 dní odo dňa odstránenia.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Distribučné skupiny

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, odstraňovať a konfigurovať distribučné skupiny, ktoré sa niekedy nazývajú „verejné skupiny“, a distribučné skupiny s podporou zabezpečenia. Distribučná skupina (tzv. verejná skupina) je zoskupením najmenej dvoch osôb, ktoré sa zobrazuje v zdieľanom adresári. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Distribution Groups.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-DistributionGroup

Zobrazia sa informácie o požadovaných distribučných skupinách alebo sa načíta zoznam distribučných skupín uložených v zdieľanom adresári. Distribučné skupiny niekedy nazývajú „verejné skupiny“.

New-DistributionGroup

Vytvorí sa distribučná skupina.

Remove-DistributionGroup

Odstráni sa distribučná skupina.

Set-DistributionGroup

Zmenia sa vlastnosti existujúcej distribučnej skupiny.

Add-DistributionGroupMember

Pridá sa prijímateľ do existujúcej distribučnej skupiny.

Get-DistributionGroupMember

Zobrazia sa členovia existujúcej distribučnej skupiny.

Remove-DistributionGroupMember

Vyradí sa príjemca z distribučnej skupiny.

Update-DistributionGroupMember

Prepíše sa aktuálne členstvo distribučnej skupiny.

Get-Group

Zobrazia sa všetky distribučné skupiny, skupiny zabezpečenia a skupiny rolí v organizácii.

Set-Group

Zmenia sa vlastnosti skupiny, ktoré inak pomocou rutiny cmdlet Set-DistributionGroup nemožno zmeniť.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Dynamické distribučné skupiny

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, odstraňovať a konfigurovať dynamické distribučné skupiny v organizácii. Na rozdiel od statického zoznamu členov bežnej distribučnej skupiny sa zoznam členov pre dynamickú distribučnú skupinu vypočítava vždy pri odoslaní správy do skupiny. Tento výpočet je založený na filtrovaní a podmienkach určených pri vytváraní skupiny. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Dynamické distribučné skupiny.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-DynamicDistributionGroup

Zobrazia sa nastavenia existujúcej dynamickej distribučnej skupiny.

New-DynamicDistributionGroup

Vytvorí sa dynamická distribučná skupina.

Remove-DynamicDistributionGroup

Odstráni sa dynamická distribučná skupina.

Set-DynamicDistributionGroup

Zmenia sa vlastnosti existujúcej dynamickej distribučnej skupiny.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Externé kontakty

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, odstraňovať a konfigurovať externé kontakty. Externé kontakty sú osoby mimo vašej organizácie, ktoré možno zobraziť v adresári organizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Externé kontakty v adresári.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-MailContact

Zobrazia sa informácie o požadovaných externých kontaktoch alebo kontaktoch.

New-MailContact

Vytvorí sa výpis zdieľaných adresárov pre externý kontakt.

Remove-MailContact

Odstráni sa kontakt zo zdieľaného adresára.

Set-MailContact

Zmenia sa nastavenia existujúceho externého kontaktu.

Get-Contact

Zobrazia sa informácie o požadovaných kontaktoch alebo zoznam kontaktov uložených v zdieľanom adresári.

Set-Contact

Zmenia sa vlastnosti existujúceho kontaktu. Poznámka: Ak chcete mať naďalej možnosť posielať kontaktu e-maily, použite rutinu cmdlet *-MailContact.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Poštoví používatelia

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, odstraňovať a konfigurovať poštových používateľov. Poštový používateľ má vo vašej organizácii konto, ale nemá poštovú schránku. Poštový používateľ dostáva e-mail na externú e-mailovú adresu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie poštových používateľov.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-MailUser

Zobrazia sa informácie o poštových používateľoch v organizácii.

New-MailUser

Vytvorí sa nový poštový používateľ v organizácii.

Remove-MailUser

Odstráni sa existujúci poštový používateľ.

Set-MailUser

Zmenia sa nastavenia existujúceho poštového používateľa.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Ďalšie rutiny cmdlet príjemcov

 

Rutina cmdlet Popis

Get-LinkedUser

Zobrazia sa informácie o prepojenom používateľskom konte. Prepojené používateľské kontá sa používajú na overovanie v prípadoch hybridného nasadenia a komunikácie pomocou webových služieb pre správu príjemcov na serveri Exchange. Používateľ vo vašej organizácii môže byť prepojený na externého používateľa alebo na certifikát.

Set-LinkedUser

Zmenia sa vlastnosti prepojeného používateľského konta.

Get-SecurityPrincipal

Zobrazí sa zoznam autorít zabezpečenia v organizácii. Subjekty zabezpečenia sú subjekty ako používatelia alebo skupiny zabezpečenia, ktorým možno priradiť povolenia a používateľské práva.

Get-Recipient

Zobrazia sa informácie o objektoch s podporou e-mailu všetkých typov v rámci organizácie. Vrátené výsledky obsahujú poštové schránky, poštových používateľov, kontakty, distribučné skupiny a dynamické distribučné skupiny.

Get-User

Zobrazia sa informácie o poštových schránkach a poštových používateľoch v organizácii.

Set-User

Zmenia sa vlastnosti existujúcej poštovej schránky alebo poštového používateľa.

New-MailMessage

Vytvorí sa e-mailová správa a umiestni sa do priečinka Koncepty v poštovej schránke používateľa.

Test-MAPIConnectivity

Otestuje sa, či sa daná poštová schránka môže pripojiť pomocou protokolu MAPI, ktorý používa program Microsoft Office Outlook.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Poskytovanie prostriedkov

Tieto rutiny cmdlet umožňujú pridať množstvo nových poštových schránok používateľov pomocou súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Import nových používateľov systému Exchange Online prostredníctvom súboru CSV.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-ProvisioningRequest

Zobrazia sa informácie o stave aktuálnej žiadosti o poskytnutie prostriedkov. Pomocou žiadosti o poskytnutie prostriedkov sa vytvoria nové poštové schránky typu cloud pre používateľov uvedených v súbore CSV.

New-ProvisioningRequest

Odošle sa nová hromadná žiadosť o poskytnutie prostriedkov pre dávku používateľov uvedených v súbore CSV. Súbor CSV sa skontroluje, a ak sa úspešne overí, vytvorí sa pozastavená žiadosť o poskytnutie prostriedkov. Proces poskytovania prostriedkov spustíte pomocou rutiny cmdlet Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Zastaví sa čakajúce alebo prebiehajúce spracovanie hromadnej žiadosti o poskytnutie prostriedkov.

Start-ProvisioningRequest

Spustí sa čakajúca žiadosť o poskytnutie prostriedkov, ktorá bola vytvorená pomocou rutiny cmdlet New-ProvisioningRequest.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Migrácia

Tieto rutiny cmdlet umožňujú migráciu e-mailov z lokálneho systému na odosielanie správ do organizácie typu cloud. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prehľad migrácie e-mailu.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-MigrationBatch

Zobrazia sa informácie o aktuálnej dávke migrácie e-mailov.

New-MigrationBatch

Vytvorí sa nová dávka migrácie, ktorá umožňuje migrovať údaje poštových schránok z lokálneho servera IMAP alebo systému na odosielanie správ Microsoft Exchange do poštových schránok typu cloud. V prípade migrácie servera IMAP musíte pred migráciou údajov poštovej schránky vytvoriť poštové schránky typu cloud.

Remove-MigrationBatch

Odstráni sa dávka migrácie, ktorá nie je spustená alebo sa dokončila.

Set-MigrationBatch

Zmenia sa vlastnosti existujúcej dávky migrácie.

Start-MigrationBatch

Spustí sa proces migrácie čakajúcej dávky migrácie e-mailov.

Stop-MigrationBatch

Zastaví sa spracovanie prebiehajúcej dávky migrácie.

Test-MigrationServerAvailability

Overí sa, či môžete komunikovať s lokálnym poštovým serverom obsahujúcim údaje poštových schránok, ktoré chcete migrovať do poštových schránok typu cloud.

Get-MigrationStatus

Zobrazia sa informácie o celej prebiehajúcej dávke migrácie e-mailov.

Get-MigrationUser

Zobrazia sa informácie o stave poštovej schránky jedného používateľa alebo stave poštových schránok všetkých používateľov v spracovávanej dávke migrácie.

Get-MigrationUserStatistics

Zobrazia sa informácie o stave migrácie individuálnej lokálnej poštovej schránky na typ cloud.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Povolenia

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, priradiť alebo odstrániť povolenia delegované používateľom v doméne.

Skupiny rolí správcu

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, odstraňovať a upravovať skupiny rolí správcu. Skupina rolí je univerzálna skupina zabezpečenia s priradenými právami správcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Skupiny rolí správcu.

 

Rutina cmdlet Parameter

Get-RoleGroup

Zobrazia sa informácie o požadovaných skupinách rolí alebo sa načíta zoznam skupín rolí v organizácii.

New-RoleGroup

Vytvorí sa skupina rolí.

Remove-RoleGroup

Odstráni sa skupina rolí.

Set-RoleGroup

Zmenia sa vlastnosti existujúcej skupiny rolí.

Add-RoleGroupMember

Pridá sa prijímateľ do existujúcej skupiny rolí.

Get-RoleGroupMember

Zobrazia sa členovia existujúcej skupiny rolí.

Remove-RoleGroupMember

Vyradí sa príjemca zo skupiny rolí.

Update-RoleGroupMember

Prepíše sa aktuálne členstvo skupiny rolí.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Politiky prideľovania rolí

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazovať, vytvárať, upravovať a odstraňovať politiky priradenia rolí. Politika priradenia rolí je kolekciou jednej alebo viacerých rolí spravovania na úrovni koncového používateľa, ktoré používateľom umožňujú spravovať nastavenia svojich kont a distribučných skupín. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Politiky priradenia rolí.

Poznámka   V organizáciách služby Live@edu nemožno vytvárať, odstraňovať ani upravovať vlastnosti politiky priradenia rolí. Môžete však pridať alebo odstrániť roly koncového používateľa, ktoré sú priradené k politike priradenia rolí.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-RoleAssignmentPolicy

Zobrazia sa informácie o požadovaných politikách priradenia rolí alebo sa načíta zoznam politík priradenia rolí v organizácii.

New-RoleAssignmentPolicy

Vytvorí sa nová politika priradenia rolí.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Odstráni sa politika priradenia rolí.

Set-RoleAssignmentPolicy

Zmenia sa vlastnosti existujúcej politiky priradenia rolí.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Riadenie prístupu na základe rolí

Tieto rutiny cmdlet umožňujú spravovať riadenie prístupu na základe rolí (RBAC) v organizácii. Pomocou riadenia prístupu na základe rolí sa používateľom priraďujú možnosti. Všetky povolenia a možnosti sú definované rolami manažmentu. Rola manažmentu, nazývaná aj rola RBAC alebo skrátene rola, definuje, k čomu má osoba prístup a aké úlohy môže vykonávať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riadenie prístupu na základe rolí.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-ManagementRole

Zobrazia sa roly manažmentu v danej organizácii.

New-ManagementRole

Vytvorí sa nová rola založená na inej role.

Remove-ManagementRole

Odstráni sa rola manažmentu. Používateľ môže odstrániť iba roly, ktoré vytvoril. Vstavené roly nie je možné odstrániť.

Get-ManagementRoleAssignment

Zobrazia sa roly manažmentu priradené k danému používateľovi.

New-ManagementRoleAssignment

Používateľovi sa priradí nová rola manažmentu.

Remove-ManagementRoleAssignment

Používateľovi sa odoberie rola manažmentu.

Set-ManagementRoleAssignment

Zmenia sa nastavenia priradenia role manažmentu, ako napríklad rozsah príslušného manažmentu.

Add-ManagementRoleEntry

Pridá sa prístup k danej rutine cmdlet a parametrom existujúcej role manažmentu.

Get-ManagementRoleEntry

Zobrazí sa rutina cmdlet a parametre dostupné pre existujúcu rolu manažmentu.

Remove-ManagementRoleEntry

Existujúcej role manažmentu sa odoberie prístup k rutine cmdlet.

Set-ManagementRoleEntry

Pridanie alebo odstránenie prístupu k parametru.

Get-ManagementScope

Zobrazia sa rozsahy rolí manažmentu v organizácii. Rozsah manažmentu určuje množinu objektov prístupných používateľovi. Typický používateľ napríklad môže pristupovať iba k svojmu kontu. Rozsah manažmentu správcu organizácie zahŕňa všetky objekty domény.

New-ManagementScope

Definuje sa nový rozsah manažmentu.

Remove-ManagementScope

Odstráni sa rozsah manažmentu. Používateľ môže odstrániť iba tie role manažmentu, ktoré vytvoril.

Set-ManagementScope

Zmení sa definícia existujúceho rozsahu manažmentu.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Povolenia poštovej schránky

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, udeliť a zrušiť povolenia poštových schránok a povolenia priečinkov poštových schránok.

 

Rutina cmdlet Popis

Add-MailboxPermission

Používateľovi sa udelí povolenie na prístup k poštovej schránke iného používateľa.

Get-MailboxPermission

Zobrazia sa povolenia priradené k poštovej schránke používateľa.

Remove-MailboxPermission

Používateľovi sa odoberú povolenia a odstráni sa prístup k poštovej schránke iného používateľa.

Add-MailboxFolderPermission

Používateľovi sa udelí povolenie na prístup k priečinku v poštovej schránke iného používateľa. Umožňuje napríklad udeliť používateľovi povolenie na správu kalendára iného používateľa. Cieľový priečinok je definovaný vo formáte alias:\nazovpriecinka.

Get-MailboxFolderPermission

Zobrazia sa povolenia, ktoré sú priradené k určitému priečinku v poštovej schránke používateľa.

Set-MailboxFolderPermission

Zmenia sa povolenia, ktoré sú priradené k určitému priečinku v poštovej schránke používateľa.

Remove-MailboxFolderPermission

Používateľovi sa odoberú povolenia a odstráni sa prístup k danému priečinku v poštovej schránke iného používateľa.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Povolenie Odoslať ako

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, udeliť a odobrať povolenia Odoslať ako. Povolenie Odoslať ako, známe aj ako povolenie SendAs, dáva používateľovi súhlas na použitie e-mailovej adresy iného príjemcu v poli adresy Od. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prideliť používateľom povolenie Odoslať ako.

 

Rutina cmdlet Popis

Add-RecipientPermission

Používateľom sa udelí povolenie Odoslať ako.

Get-RecipientPermission

Zobrazí sa povolenie Odoslať ako udelené používateľom.

Remove-RecipientPermission

Používateľom sa odoberie povolenie Odoslať ako.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Súlad

Tieto rutiny cmdlet môžu pomôcť organizácii plniť právne a obchodné požiadavky.

Vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach

Tieto rutiny cmdlet umožňujú hľadať v poštových schránkach v organizácii e-mailovú správu alebo iné typy správ obsahujúce špecifické kľúčové slová. Tieto rutiny cmdlet sú definované len v role Vyhľadávanie v poštovej schránke a mali by byť priradené manažérom zisťovania. Ak chcete používať rutiny cmdlet vyhľadávania v poštových schránkach, musíte byť členom skupiny rolí Správa zisťovania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Udelenie prístupu používateľom na vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-MailboxSearch

Zobrazia sa vyhľadávania v poštových schránkach, ktoré prebiehajú, sú dokončené alebo pozastavené.

New-MailboxSearch

Vytvorí sa nové vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach. Pomocou tejto rutiny cmdlet definujete parametre vyhľadávania, ale samotné vyhľadávanie spustíte pomocou rutiny cmdlet Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Odstráni sa vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach.

Search-Mailbox

Spustí sa vyhľadávanie v poštovej schránke a výsledky sa skopírujú do určenej poštovej schránky, odstránia sa správy zo zdrojovej poštovej schránky, alebo oboje.

Poznámka   Táto rutina cmdlet je k dispozícii aj v role Mailbox Import Export. Predvolene nie je rola Mailbox Import Export priradená k žiadnym skupinám rolí.

Set-MailboxSearch

Zmenia sa vlastnosti existujúceho vyhľadávania vo viacerých poštových schránkach.

Start-MailboxSearch

Spustí sa alebo obnoví existujúce vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach, ktoré ste vytvorili pomocou rutiny cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Zastaví sa prebiehajúce vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Pravidlá prenosu

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, konfigurovať, vytvárať a odstraňovať pravidlá prenosu. Na riadenie toku e-mailových správ v organizácii môžete používať pravidlá prenosu. Definujete konkrétne atribúty správ alebo podmienky a akcie, ktoré chcete použiť na každú správu spĺňajúcu tieto atribúty. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pravidlá pre celú organizáciu.

 

Rutina cmdlet Popis

Disable-TransportRule

Vypne sa pravidlo prenosu.

Enable-TransportRule

Zapne sa pravidlo prenosu.

Get-TransportRule

Zobrazia sa informácie o požadovaných pravidlách prenosu alebo sa načíta zoznam pravidiel prenosu v organizácii.

New-TransportRule

Vytvorí sa pravidlo prenosu.

Remove-TransportRule

Odstráni sa pravidlo prenosu.

Set-TransportRule

Zmenia sa vlastnosti pravidla prenosu.

Get-TransportRuleAction

Zobrazia sa informácie o požadovaných akciách pravidiel prenosu alebo sa načíta zoznam všetkých dostupných akcií pravidiel prenosu v organizácii.

Get-TransportRulePredicate

Zobrazia sa informácie o požadovaných predikátoch pravidiel prenosu alebo sa načíta zoznam všetkých dostupných predikátov pravidiel prenosu v organizácii. Predikáty pravidiel prenosu môžete použiť ako podmienky alebo výnimky v pravidlách prenosu.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Politiky dohľadu

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať politiky dohľadu v organizáciách so službou Live@edu. Politika dohľadu určuje, kto môže odosielať alebo prijímať poštu od používateľov v organizácii a filtrovať a odmietnuť poštu, ktorá obsahuje nevyhovujúce slová. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Politika dohľadu.

Poznámka Politiky dohľadu nie sú k dispozícii v balíku Microsoft Office 365.

 

Rutina cmdlet Popis

Add-SupervisionListEntry

Pridá sa položka do zoznamu Povoliť alebo Odmietnuť pre konkrétneho používateľa.

Get-SupervisionListEntry

Zobrazí sa položka Povoliť a Odmietnuť definovaná pre konkrétneho používateľa.

Remove-SupervisionListEntry

Odstráni sa položka zo zoznamu konkrétneho používateľa Povoliť alebo Odmietnuť.

Get-SupervisionPolicy

Zobrazia sa nastavenia politiky správy v organizácii.

Set-SupervisionPolicy

Nakonfigurujú sa nastavenia politiky správy.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Správa prístupových práv k informáciám

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať funkcie správ prístupových práv k informáciám v organizácii. Správa prístupových práv k informáciám poskytuje nepretržitú ochranu umožňujúcu určovať, kto môže získať prístup k citlivým údajom v e-mailových správach a kto ich môže posielať ďalej, tlačiť alebo kopírovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie a riadenie správy prístupových práv k informáciám v službe Exchange Online.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-IRMConfiguration

Zobrazí sa konfigurácia správy prístupových práv k informáciám v organizácii.

Set-IRMConfiguration

Zmenia sa vlastnosti konfigurácie správy prístupových práv k informáciám v organizácii.

Test-IRMConfiguration

Otestuje sa funkčnosť konfigurácie správy prístupových práv k informáciám v organizácii.

Get-RMSTemplate

Zobrazia sa informácie o požadovaných šablónach politík pre práva v technológii Active Directory Rights Management Services (AD RMS) od spoločnosti Microsoft alebo sa načíta zoznam šablón politík pre práva v technológii AD RMS v organizácii.

Set-RMSTemplate

Zmenia sa vlastnosti existujúcej šablóny politík pre práva v technológii AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Zobrazia sa nastavenia existujúcej dôveryhodnej domény publikovania v organizácii. Dôveryhodná doména publikovania obsahuje nastavenia potrebné na použitie funkcií služieb správy prístupových práv v organizácii. Používatelia môžu napríklad použiť šablóny politík pre práva služby AD RMS v e-mailových správach.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importuje sa dôveryhodná doména publikovania z lokálneho servera so službou AD RMS do organizácie.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Odstráni sa existujúca dôveryhodná doména publikovania, ktorú ste importovali do organizácie.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Zmenia sa vlastnosti existujúcej dôveryhodnej domény publikovania v organizácii.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Pravidlá ochrany v programe Outlook

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať a pravidlá ochrany v programe Outlook. Pravidlá ochrany v programe Outlook sú pravidlá, ktoré vytvoril správca a ktoré sa použijú pred tým, než používateľ odošle správu v programe Outlook. Pravidlá ochrany v programe Outlook automaticky použijú pre správu pred jej odoslaním šablónu politík technológie Active Directory Rights Management Services (AD RMS) od spoločnosti Microsoft.

 

Rutina cmdlet Popis

Disable-OutlookProtectionRule

Vypne sa pravidlo ochrany v programe Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Zapne sa pravidlo ochrany v programe Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Zobrazia sa informácie o požadovaných pravidlách ochrany v programe Outlook alebo sa načíta zoznam pravidiel ochrany v programe Outlook v organizácii.

New-OutlookProtectionRule

Vytvorí sa pravidlo ochrany v programe Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Odstráni sa pravidlo ochrany v programe Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Zmenia sa vlastnosti pravidla ochrany v programe Outlook.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Politiky uchovávania údajov

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, vytvoriť, odstrániť alebo konfigurovať politiky uchovávania údajov v organizácii. Politika uchovávanie údajov sa priradí k skupine značiek politiky uchovávanie údajov, ktoré určujú nastavenia uchovávania položiek v poštovej schránke. Politika môže obsahovať jednu predvolenú značku politiky uchovávanie údajov a viacero nepredvolených značiek politiky uchovávania údajov. Pre poštovú schránku možno použiť len jednu politiku uchovávania údajov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie a správa politík uchovávania údajov v službe Exchange Online.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-RetentionPolicy

Zobrazia sa informácie o požadovaných politikách uchovávania údajov alebo sa načíta zoznam politík uchovávania údajov v organizácii.

New-RetentionPolicy

Vytvorí sa politika uchovávania údajov.

Remove-RetentionPolicy

Odstráni sa politika uchovávania údajov.

Set-RetentionPolicy

Zmenia sa vlastnosti politiky uchovávania údajov.

Get-RetentionPolicyTag

Zobrazia sa informácie o požadovaných značkách politík uchovávania údajov alebo sa načíta zoznam značiek politík uchovávania údajov v organizácii. Pomocou značiek politík uchovávania údajov sa použijú nastavenia uchovávania údajov pre správy alebo priečinky.

New-RetentionPolicyTag

Vytvorí sa značka politiky uchovávania údajov.

Remove-RetentionPolicyTag

Odstráni sa značka politiky uchovávania údajov.

Set-RetentionPolicyTag

Zmenia sa vlastnosti značky politiky uchovávania údajov.

Start-ManagedFolderAssistant

Okamžite sa použijú politiky uchovávania údajov nakonfigurované v príslušnej poštovej schránke.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Klasifikácia správ

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, vytvoriť, odstrániť alebo konfigurovať klasifikáciu správ v organizácii. Po tom, ako vytvoríte klasifikáciu správ, používatelia ju môžu použiť pre správy pomocou aplikácie Outlook Web App alebo ich môžete použiť pre správy pomocou pravidiel prenosu. Klasifikáciu môžete použiť aj ako podmienky alebo výnimky v pravidlách prenosu.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-MessageClassification

Zobrazia sa informácie o požadovanej klasifikácii správ alebo sa načíta zoznam klasifikácií správ v organizácii.

New-MessageClassification

Vytvorí sa klasifikácia správ.

Remove-MessageClassification

Odstráni sa klasifikácia správ.

Set-MessageClassification

Zmenia sa vlastnosti klasifikácie správ.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Archivácia a zapisovanie denníkov

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia archivácie a zapisovania denníkov pre organizáciu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v týchto témach:

Poznámka Archivácia nie je dostupná v organizáciách Live@edu.

 

Rutiny cmdlet Popis

Disable-Mailbox

Vypne sa archivácia pre existujúcu poštovú schránku pomocou parametra Archive.

Enable-Mailbox

Zapne sa archivácia pre existujúcu poštovú schránku pomocou parametra Archive.

Disable-JournalRule

Vypne sa pravidlo denníka. Pravidlá denníkov možno použiť na záznam e-mailových správ odoslaných určitým príjemcom alebo odoslaných od určitých príjemcov. Keď správa spĺňa dané kritériá stanovené v pravidle denníka, zaznamená sa.

Enable-JournalRule

Zapne sa pravidlo denníka.

Get-JournalRule

Zobrazia sa informácie o požadovaných pravidlách denníka alebo sa načíta zoznam pravidiel denníka v organizácii.

New-JournalRule

Vytvorí sa pravidlo denníka.

Remove-JournalRule

Odstráni sa pravidlo denníka.

Set-JournalRule

Zmenia sa vlastnosti pravidla denníka.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Vytváranie zostáv

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobrazenie zostáv a štatistických údajov organizácie.

Zapisovanie záznamov do denníka pre audit

Tieto rutiny cmdlet umožňujú konfigurovať zapisovanie záznamov do denníka pre audit a zobrazovať denníky auditov. Pri zapisovaní záznamov do denníka pre audit sa zaznamenávajú konkrétne akcie vykonané konkrétnym používateľom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Použitie denníka pre audit na zaznamenanie akcií používateľa.

 

Rutina cmdlet Popis

Search-AdminAuditLog

Vyhľadá sa obsah denníka pre audit správcu.

Write-AdminAuditLog

Pridajú sa komentáre do denníka pre audit správcu.

Get-AdminAuditLogConfig

Zobrazia sa konfiguračné nastavenia denníka pre audit aktuálneho správcu.

New-AdminAuditLogSearch

Vyhľadá sa obsah denníka pre audit správcu a výsledky sa odošlú určeným príjemcom.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Zobrazia sa kontá, ktoré obchádzajú zapisovanie záznamov do denníka pre audit v poštovej schránke.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Určia sa kontá, ktoré obchádzajú zapisovanie záznamov do denníka pre audit v poštovej schránke. S cieľom redukovať rušivé položky v denníkoch auditu v poštových schránkach môžete napríklad určiť kontá služieb, ktoré často získavajú prístup k poštovým schránkam.

Search-MailboxAuditLog

Vyhľadá sa obsah denníka pre audit v poštovej schránke.

New-MailboxAuditLogSearch

Vyhľadá sa obsah denníka pre audit v poštovej schránke a výsledky sa odošlú určeným príjemcom.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Sledovanie správ

Pomocou týchto rutín cmdlet môžete sledovať informácie o odoslaných správach alebo správach prijatých z ľubovoľných poštových schránok v organizácii. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správy o doručení pre správcov.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-MessageTrackingReport

Vrátia sa údaje konkrétnej zostavy na sledovanie správ. Táto rutina cmdlet vyžaduje zadanie identifikácie pre zostavu sledovania správ, ktorú chcete zobraziť. Preto musíte najprv pomocou rutiny cmdlet Search-MessageTrackingReport vyhľadať identifikáciu zostavy sledovania správ pre konkrétnu správu. Potom identifikáciu zostavy sledovania správ odošlete z výstupu rutiny cmdlet Search-MessageTrackingReport do rutiny cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Na základe poskytnutých kritérií hľadania sa vyhľadá jedinečná zostava sledovania správ. Túto identifikáciu zostavy sledovania správ potom môžete odoslať do rutiny cmdlet Get-MessageTrackingReport a získať tak úplné informácie o sledovaní správ.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Ďalšie rutiny cmdlet vytvárania zostáv

 

Rutina cmdlet Popis

Get-FailedContentIndexDocuments

Zobrazí sa zoznam dokumentov v poštovej schránke, ktoré vyhľadávanie systému Exchange nemohlo indexovať.

Get-LogonStatistics

Zobrazia sa informácie o otvorených prihlasovacích reláciách danej poštovej schránky, napríklad meno používateľa, čas prihlásenia, čas posledného prístupu. Prihlasovacia relácia sa ukončí iba v prípade, že sa používateľ odhlási. Ak používateľ prehľadávač iba zatvorí, ostáva relácia aktívna a zobrazí sa v štatistických údajoch ako otvorená prihlasovacia relácia.

Get-MailboxFolderStatistics

Zobrazia sa informácie o priečinkoch v určitej poštovej schránke, ako je počet a veľkosť položiek v priečinku, názov a identifikácia priečinka a ďalšie informácie.

Get-MailboxStatistics

Zobrazia sa informácie o danej poštovej schránke ako veľkosť poštovej schránky, počet správ, ktoré obsahuje, a čas posledného prístupu.

Get-RecipientStatisticsReport

Zobrazia sa informácie o celkovom počte príjemcov v organizácii vrátane počtu poštových schránok, aktívnych poštových schránok, kontaktov a distribučných skupín.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Domény

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia interných a externých domén v organizácii.

Akceptované domény

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať akceptované domény. Akceptovaná doména je každý priestor názvov SMTP, na ktorý e-mailová organizácia typu cloud odosiela alebo z neho prijíma e-maily. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Akceptované domény.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-AcceptedDomain

Zobrazia sa informácie o konfigurácii pre všetky akceptované domény alebo pre konkrétnu akceptovanú doménu.

Set-AcceptedDomain

Nakonfigurujú sa nastavenia pre akceptovanú doménu zaregistrovanú v e-mailovej službe typu cloud.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Vzdialené domény

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť, vytvoriť, odstrániť a konfigurovať vzdialené domény. Vzdialené domény slúžia na definovanie nastavenia toku pošty podľa cieľovej domény každej e-mailovej správy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vzdialené domény.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-RemoteDomain

Zobrazia sa informácie o konfigurácii pre všetky vzdialené domény alebo pre konkrétnu vzdialenú doménu.

New-RemoteDomain

Vytvorí sa položka novej vzdialenej domény a umožní sa konfigurácia formátovania a politiky správ odosielaných danej doméne.

Remove-RemoteDomain

Odstráni sa položka vzdialenej domény.

Set-RemoteDomain

Umožní sa konfigurácia formátovania a nastavenia politiky správ pre existujúcu položku vzdialenej domény.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Nastavenia poštovej schránky

Tieto rutiny cmdlet umožňujú nakonfigurovať a kontrolovať prístup používateľov k e-mailovej službe typu cloud.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-CASMailbox

Zobrazia sa protokoly, ktoré umožňujú pripojenie klienta k jednej alebo viacerým poštovým schránkam v organizácii.

Set-CASMailbox

Nakonfigurujú sa protokoly pripojenia klientskeho prístupu, ktoré umožňujú pripojenie k danej poštovej schránke.

Get-CASMailboxPlan

Zobrazia sa predvolené nastavenia klientskeho prístupu, ktoré sú aplikované na nové poštové schránky v organizácii.

Get-OWAMailboxPolicy

Zobrazia sa politiky, ktoré sa aplikujú na poštové schránky pripájané pomocou služby Outlook Web App, a nastavenia nakonfigurované pre tieto politiky.

Get-MailboxPlan

Zobrazia sa informácie o plánoch schránky dostupných danej organizácii a ich nastavenia. Plán schránky je šablóna na definovanie používateľa.

Set-MailboxPlan

Zmení sa zobrazovaný názov plánu schránky alebo sa nastaví ako predvolený iný alternatívny plán schránky.

New-OWAMailboxPolicy

Vytvorí sa nová politika, ktorá sa môže aplikovať na poštové schránky v organizácii s cieľom vyžadovať nastavenia pripojení služby Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Odstráni sa existujúca politika, ktorá sa používa s cieľom vyžadovať nastavenia pripojení služby Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Nakonfigurujú sa nastavenia existujúcej politiky, ktorá sa aplikuje na poštové schránky v organizácii s cieľom vyžadovať nastavenia pripojení služby Outlook Web App.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Nastavenia organizácie

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia pre celú organizáciu.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-OrganizationConfig

Zobrazia sa informácie o rôznych nastaveniach v organizácii.

Set-OrganizationConfig

Konfigurujú sa rôzne nastavenia v organizácii.

Get-TransportConfig

Zobrazia sa nastavenia konfigurácie prenosu, napríklad nastavenie jazyka, v ktorom sa majú posielať oznámenia o stave doručenia e-mailu (DNS).

Set-TransportConfig

Zmenia sa nastavenia konfigurácie prenosu (napríklad nastavenia jazyka oznámení DNS).

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Zosobnenie aplikácie

Táto rutina cmdlet je priradená k role RBAC ApplicationImpersonation a pomocou webových služieb systému Microsoft Exchange (EWS) umožňuje programový prístup k poštovým schránkam v službe Exchange Online. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme téma MSDN.

 

Rutina cmdlet Popis

Impersonate-ExchangeUser

Určenému kontu služby sa poskytne programový prístup k poštovým schránkam používateľov.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Združená delegácia a hybridné nasadenie

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať funkcie združenej delegácie a hybridného nasadenia v organizácii.

Združená delegácia

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia združenej delegácie v doméne. V združenej delegácii, známej aj ako združené zdieľanie, sa ako sprostredkovateľ medzi lokálnou organizáciou so systémom Microsoft Exchange Server 2010 a e-mailovou organizáciou typu cloud používa služba Microsoft Federation Gateway, identifikačná služba spoločnosti Microsoft založená na technológii cloud. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Konfigurovať združenú delegáciu v technológii Cloud.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Zobrazí sa združený identifikátor organizácie a súvisiace podrobnosti, ako napríklad združené domény, kontakt organizácie a stav.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Nakonfiguruje sa združený identifikátor organizácie.

Get-FederationInformation

Zobrazia sa informácie o združení, ako sú názvy združených domén a cieľové adresy URL, z externej organizácie so systémom Exchange.

Get-FederationTrust

Zobrazia sa trasty združovania nakonfigurované pre organizáciu.

Get-OrganizationRelationship

Zobrazia sa nastavenia pre vzťah združenej delegácie na zdieľanie informácií o voľnom čase alebo zabezpečené doručovanie správ medzi organizáciami.

New-OrganizationRelationship

Vytvorí sa vzťah združenej delegácie medzi organizáciami.

Remove-OrganizationRelationship

Odstráni sa vzťah združenej delegácie medzi organizáciami.

Set-OrganizationRelationship

Nakonfiguruje sa vzťah združenej delegácie medzi organizáciami.

Test-OrganizationRelationship

Overí sa, či je vzťah združenej delegácie medzi organizáciami správne nakonfigurovaný a či funguje podľa očakávaní.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Politiky zdieľania

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať politiky zdieľania. Politiky zdieľania určujú, ako môžu používatelia v organizácii zdieľať informácie kalendára a kontaktné údaje s používateľmi mimo organizácie.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-SharingPolicy

Zobrazia sa informácie o požadovaných politikách zdieľania alebo sa načíta zoznam politík zdieľania v organizácii.

New-SharingPolicy

Vytvorí sa nová politika zdieľania.

Remove-SharingPolicy

Odstráni sa politika zdieľania. Skôr ako odstránite politiku zdieľania, skontrolujte, či politika nie je priradená k niektorým poštovým schránkam.

Set-SharingPolicy

Upravia sa nastavenia existujúcej politiky zdieľania.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Informácie o dostupnosti

Pomocou týchto rutín cmdlet je možné zobraziť a konfigurovať informácie o voľnom čase a zaneprázdnenosti, ktoré organizácia zdieľa s inými organizáciami.

 

Rutina cmdlet Popis

Add-AvailabilityAddressSpace

Definuje sa spôsob prístupu a priradené poverenia, ktoré slúžia na výmenu informácií o voľnom čase a zaneprázdnenosti medzi organizáciami.

Get-AvailabilityAddressSpace

Zobrazia sa podrobnosti o konfigurácii organizácie so systémom Exchange v súvislosti s výmenou informácií o voľnom čase a zaneprázdnenosti medzi organizáciami.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Odstráni sa predtým definovaný priestor pre adresu dostupnosti a priradené poverenia, ktoré sa používajú v žiadostiach o informácie o voľnom čase a zaneprázdnenosti medzi organizáciami.

Get-AvailabilityConfig

Zobrazia sa kontá, ktoré sú dôveryhodné na výmenu informácií o voľnom čase a zaneprázdnenosti medzi organizáciami.

New-AvailabilityConfig

Vytvorí sa výmena informácií o voľnom čase a zaneprázdnenosti medzi organizáciami.

Remove-AvailabilityConfig

Odstráni sa predtým nakonfigurovaná výmena informácií o voľnom čase a zaneprázdnenosti medzi organizáciami.

Set-AvailabilityConfig

Nakonfiguruje sa úroveň prístupu pre informácie o voľnom čase a zaneprázdnenosti.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Presuny poštových schránok

Tieto rutiny cmdlet umožňujú premiestňovať poštové schránky medzi organizáciou typu cloud a organizáciou s lokálnym systémom Exchange. Na presúvanie poštových schránok medzi organizáciou typu cloud a lokálnou organizáciou sa vyžaduje hybridné nasadenie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Hybridné nasadenie a migrácia lokality Exchange s balíkom Office 365.

 

Rutiny cmdlet Popis

Get-MoveRequest

Zobrazí sa stav prebiehajúceho presunu poštovej schránky, ktorý sa spustil pomocou rutiny cmdlet New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Vytvorí sa nový presun poštovej schránky.

Remove-MoveRequest

Zruší sa presun poštovej schránky, ktorý sa spustil pomocou rutiny cmdlet New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Obnoví pozastavenú žiadosť o presun alebo žiadosť, ktorá zlyhala.

Set-MoveRequest

Zmenia sa vlastnosti existujúcej žiadosti o presun.

Suspend-MoveRequest

Pozastaví sa žiadosť o presun pred dosiahnutím stavu CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Zobrazia sa podrobné informácie o žiadostiach o presun.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Možnosti poštovej schránky

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia poštových schránok používateľov dostupné v aplikácii Outlook Web App v položke > Možnosti. Ak chcete získať prístup k stránke Možnosti používateľa, pozrite si tému Prístup k stránke možností iného používateľa.

 

Rutina cmdlet Popis

Get-CalendarNotification

Zobrazia sa pravidlá pre upozornenia kalendára v poštovej schránke používateľa. Používatelia môžu dostávať upozornenia vo forme textovej správy o zmenách udalostí kalendára a denného programu.

Get-CalendarProcessing

Zobrazia sa nastavenia spracovania kalendára pre určitú poštovú schránku. Zvyčajné hodnoty sú AutoUpdate pre poštové schránky používateľov a AutoAccept pre poštové schránky miestností alebo zariadení.

Set-CalendarProcessing

Zmenia sa nastavenia spracovania kalendára pre určitú poštovú schránku. Konfigurujú sa tiež všetky nastavenia prostriedkov pre poštovú schránku miestnosti alebo zariadenia.

Disable-InboxRule

Vypne sa pravidlo priečinka Doručená pošta v poštovej schránke používateľa. Pravidlá priečinka Doručená pošta spracúvajú správy v priečinku Doručená pošta na základe určených podmienok a uskutočňujú akcie ako presun správy do určeného priečinka alebo odstránenie správy.

Poznámka   Ak vytvoríte, upravíte, odstránite, zapnete alebo vypnete pravidlo priečinka Doručená pošta, odstránia sa všetky pravidlá na strane klienta vytvorené programom Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Zapne sa pravidlo priečinka Doručená pošta v poštovej schránke používateľa.

Get-InboxRule

Zobrazia sa informácie o požadovaných pravidlách priečinka Doručená pošta alebo sa načíta zoznam pravidiel priečinka Doručená pošta v poštovej schránke používateľa.

New-InboxRule

Vytvorí sa pravidlo priečinka Doručená pošta v poštovej schránke používateľa.

Remove-InboxRule

Odstráni sa pravidlo priečinka Doručená pošta v poštovej schránke používateľa.

Set-InboxRule

Zmenia sa vlastnosti pravidla priečinka Doručená pošta v poštovej schránke používateľa.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Zobrazia sa nastavenia automatických odpovedí v poštovej schránke používateľa.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigurujú sa nastavenia automatických odpovedí v poštovej schránke používateľa.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Zobrazia sa nastavenia kalendára pre poštovú schránku používateľa.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurujú sa nastavenia kalendára používateľa. Tieto nastavenia určujú, ako vyzerá kalendár používateľa a ako fungujú pripomenutia v aplikácii Outlook Web App. Tieto nastavenia tiež definujú spôsob odosielania pozvánok na schôdze, odpovedí a oznámení používateľovi.

Get-MailboxCalendarFolder

Zobrazia sa informácie o priečinku s kalendárom používateľa. Tieto informácie obsahujú názov priečinka kalendára, informácie o tom, či je priečinok momentálne publikovaný alebo zdieľaný, rozsah dní začiatku a konca publikovania kalendára, úroveň podrobností publikovaných v kalendári, publikovanú adresu URL kalendára a informácie o tom, či publikovanú adresu URL kalendára možno vyhľadať na webe.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigurujú sa nastavenia publikovania alebo zdieľania priečinka kalendára v poštovej schránke používateľa.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Zobrazí sa konfigurácia pravidiel pre nevyžiadanú poštu v poštovej schránke používateľa.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigurujú sa pravidlá pre nevyžiadanú poštu v poštovej schránke používateľa.

Get-MailboxMessageConfiguration

Zobrazia sa nastavenia e-mailových správ v poštovej schránke používateľa. Medzi nastavenia patria e-mailový podpis, formát správy, možnosti správy, potvrdenia o prečítaní odoslanej správy, tabla na čítanie a konverzácie.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurujú sa nastavenia e-mailových správ v poštovej schránke používateľa.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Zobrazia sa regionálne nastavenia pre poštovú schránku používateľa. Medzi nastavenia patria časové pásmo, formát času, dátum a jazyk.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurujú sa regionálne nastavenia pre poštovú schránku používateľa.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Zobrazia sa nastavenia kontroly pravopisu aplikácie Outlook Web App v poštovej schránke používateľa. Medzi nastavenia patria jazyk slovníka a ignorovanie slov obsahujúcich číslice a slov písaných veľkými písmenami.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurujú sa nastavenia kontroly pravopisu aplikácie Outlook Web App v poštovej schránke používateľa.

Get-MessageCategory

Zobrazia sa informácie o požadovaných kategóriách správ alebo sa načíta zoznam kategórií správ v poštovej schránke používateľa.

Get-SendAddress

Zobrazia sa e-mailové adresy v poštovej schránke používateľa, ktoré možno konfigurovať ako predvolenú adresu v poli Od. Konfigurácia predvolenej adresy v poli Od má význam len vtedy, ak má používateľ v poštovej schránke nakonfigurované prihlásenie na odber pomocou protokolu POP, IMAP alebo služby Hotmail. Predvolenú adresu používateľa v poli Od nastavíte v parametri SendAddressDefault na rutine cmdlet Set-MailboxMessageConfiguration. Keď používateľ vytvorí e-mailovú správu v aplikácii Outlook Web App, môže predvolenú adresu v poli Od prepísať.

Get-TextMessagingAccount

Zobrazia sa nastavenia používateľa pre službu odosielania správ SMS. Medzi tieto nastavenia patrí zapnutie alebo vypnutie služby Microsoft Exchange ActiveSync, identifikácia krajiny alebo oblasti používateľa, identifikácia mobilného operátora, identifikácia poskytovateľa služieb a telefónne číslo na oznámenia.

Import-ContactList

Importujú sa poštové kontakty používateľa zo súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) do poštovej schránky typu cloud.

Get-HotmailSubscription

Zobrazia sa nastavenia prihlásenia na odber z konta služby Hotmail nakonfigurované pre danú poštovú schránku.

Set-HotmailSubscription

Zmenia sa nastavenia prihlásenia na odber z konta služby Hotmail nakonfigurované pre danú poštovú schránku.

Get-ImapSubscription

Zobrazia sa informácie o prihlásení na odber z konta IMAP alebo pripojeného konta pre konkrétnu poštovú schránku. Tento príkaz môže pomôcť pri riešení problémov s pripojením na konto IMAP.

Set-ImapSubscription

Konfigurujú sa nastavenia prihlásenia na odber z konta IMAP pre danú poštovú schránku.

Get-PopSubscription

Zobrazia sa informácie o prihlásení na odber z konta POP pre danú poštovú schránku. Tento príkaz môže pomôcť pri riešení problémov s pripojením na konto POP.

Set-PopSubscription

Konfigurujú sa nastavenia prihlásenia na odber z konta POP pre danú poštovú schránku.

Get-Subscription

Zobrazí sa prihlásenie na odber z externého e-mailového konta pre konkrétnu poštovú schránku. Príkaz umožňuje identifikovať druh prihlásenia na odber, ktoré zadal používateľ.

Remove-Subscription

Zo schránky používateľa sa odstráni prihlásenie na odber z externého e-mailového účtu.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Exchange ActiveSync

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia služby Exchange ActiveSync v organizácii. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spravovať službu Exchange ActiveSync pre organizáciu.

 

Rutina cmdlet Popis

Clear-ActiveSyncDevice

Odstráni sa obsah mobilného zariadenia, ktoré sa k poštovej schránke pripája pomocou protokolu Exchange ActiveSync v organizácii. Príkaz je vhodné využiť najmä v prípade, keď došlo k odcudzeniu alebo strate zariadenia.

Get-ActiveSyncDevice

Zobrazí sa zoznam mobilných zariadení, ktoré sa do poštových schránok pripájajú pomocou protokolu Exchange ActiveSync v organizácii.

Remove-ActiveSyncDevice

Odstráni sa pripojenie k poštovej schránke pomocou mobilného zariadenia používajúceho protokol Exchange ActiveSynch. Je potrebné definovať názov mobilného zariadenia a poštovej schránky používateľa.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Zobrazia sa pravidlá na prístup k zariadeniam, ktoré ste vytvorili pomocou rutiny cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Vytvoria sa pravidlá na prístup k zariadeniam Exchange ActiveSync s cieľom umožniť používateľom synchronizovať svoje poštové schránky s konkrétnymi sériami alebo modelmi mobilných zariadení.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Z organizácie sa odstránia existujúce pravidlá na prístup k zariadeniam Exchange ActiveSynch.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurujú sa existujúce pravidlá na prístup k zariadeniam Exchange ActiveSynch.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Zobrazí sa zoznam zariadení Exchange ActiveSync, ktoré sa pripájajú k poštovým schránkam v organizácii.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Zobrazí sa zoznam mobilných telefónov nakonfigurovaných na synchronizáciu s poštovou schránkou daného používateľa a štatistika synchronizačných procesov jednotlivých zariadení. Výstupné informácie obsahujú podrobné štatistické údaje o synchronizácii, napríklad, čas uskutočnenia posledného pokusu o synchronizáciu a identifikáciu zariadenia.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Zobrazia sa politiky, ktoré sa aplikujú na zariadenia pripájané k poštovým schránkam pomocou protokolu Exchange ActiveSynch v organizácii, a nastavenia nakonfigurované pre tieto politiky.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Vytvorí sa politika poštovej schránky Exchange ActiveSync, ktorú možno aplikovať na poštové schránky v organizácii s cieľom presadzovať nastavenia zariadení využívajúcich protokol Exchange ActiveSynch.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Odstránia sa politiky poštových schránok Exchange ActiveSync, ktoré presadzujú nastavenia zariadení využívajúcich protokol Exchange ActiveSynch.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Nakonfiguruje sa nastavenie existujúcej politiky, ktorá sa aplikuje na poštové schránky v organizácii s cieľom vyžadovať nastavenia zariadení využívajúcich protokol Exchange ActiveSynch.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Zobrazia sa nastavenia služby Exchange ActiveSync pre organizáciu.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurujú sa predvolené nastavenia služby Exchange ActiveSync pre organizáciu. Môžete napríklad nastaviť predvolenú úroveň na povolenie, blokovanie alebo uloženie nových zariadení do karantény.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Unified Messaging

Tieto rutiny cmdlet umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia služby Unified Messaging (UM) v aplikácii Microsoft Office 365 for enterprises. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Použiť službu Unified Messaging na pripojenie systému Exchange k telefónnemu systému.

Note   Služba Unified Messaging nie je dostupná v organizáciách Live@edu.

 

Rutina cmdlet Popis

Disable-UMAutoAttendant

Vypne sa existujúci automatický telefónny systém UM, ktorý je zapnutý. Automatický telefónny systém UM nemožno vypnúť, ak je pripojený alebo priradený k skupine vyhľadávania služby UM priradenej k predvolenému plánu vytáčania služby UM.

Enable-UMAutoAttendant

Zapne sa existujúci automatický telefónny systém UM, ktorý je vypnutý. Keď vytvoríte automatický telefónny systém UM, predvolene nie je zapnutý. Automatický telefónny systém bude prijímať prichádzajúce hovory až po tom, ako ho zapnete.

Get-UMAutoAttendant

Zobrazia sa informácie o požadovaných automatických telefónnych systémoch UM alebo sa načíta zoznam automatických telefónnych systémov služby UM v organizácii.

New-UMAutoAttendant

Vytvorí sa nový automatický telefónny systém UM. Keď vytvoríte nový automatický telefónny systém UM, je pripojený k jedinému plánu vytáčania služby UM, ktorý obsahuje zoznam čísel klapiek.

Remove-UMAutoAttendant

Odstráni sa automatický telefónny systém UM. Odstránia sa tiež inštancie automatického telefónneho systému UM zo všetkých priradených plánov vytáčania služby UM. Ak sa automatický telefónny systém UM odstráni, už neprijíma prichádzajúce telefonické hovory na konfigurované klapky.

Set-UMAutoAttendant

Zmenia sa nastavenia existujúceho automatického telefónneho systému UM. Niektoré hodnoty automatického telefónneho systému UM možno zmeniť alebo upraviť len tak, že sa automatický telefónny systém UM odstráni a vytvorí sa nový.

Export-UMCallDataRecord

Exportujú sa záznamy údajov hovorov služby UM pre konkrétny dátum do súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV). Môžete filtrovať záznamy údajov hovorov pre určité plány vytáčania služby UM a brány protokolu IP služby UM. Ak však nezadáte bránu protokolu IP služby UM, vrátia sa všetky záznamy údajov hovorov.

Get-UMCallDataRecord

Zobrazia sa záznamy údajov hovorov pre určitú poštovú schránku používateľa s podporou služby UM.

Get-UMCallSummaryReport

Zobrazia sa agregované štatistické údaje o všetkých prijatých alebo uskutočnených hovoroch v organizácii vrátane hlasových správ, zmeškaných hovorov, prístupu objednávateľa, automatického telefónneho systému a faxových hovorov.

Get-UMDialPlan

Zobrazia sa informácie o požadovaných plánoch vytáčania služby UM alebo sa načíta zoznam plánov vytáčania služby UM v organizácii.

New-UMDialPlan

Vytvorí sa plán vytáčania služby UM.

Remove-UMDialPlan

Odstráni sa plán vytáčania služby UM.

Set-UMDialPlan

Zmenia sa vlastnosti existujúceho plánu vytáčania služby UM.

Get-UMHuntGroup

Zobrazia sa informácie o požadovaných skupinách vyhľadávania služby UM alebo sa načíta zoznam skupín vyhľadávania služby UM v organizácii. Ak chcete zobraziť konkrétnu skupinu vyhľadávania služby UM, zadajte názov brány protokolu IP služby UM, ktorá je priradená k skupine vyhľadávania služby UM, napríklad Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Vytvorí sa nová skupina vyhľadávania služby UM, pomocou ktorej sa pripájajú prichádzajúce hovory k určitému plánu vytáčania služby UM. Ak chcete povoliť komunikáciu medzi bránou protokolu IP služby UM a plánom vytáčania služby UM, musíte vytvoriť skupinu vyhľadávania služby UM.

Remove-UMHuntGroup

Odstráni sa skupina vyhľadávania služby UM. Skupina vyhľadávania služby UM sa odstráni aj z brány protokolu IP služby UM.

Disable-UMIPGateway

Vypne sa brána protokolu IP služby UM. Brána protokolu IP služby UM už neprijíma prichádzajúce hovory ani neuskutočňuje odchádzajúce hovory.

Enable-UMIPGateway

Zapne sa brána protokolu IP služby UM. Brána protokolu IP služby UM prijíma prichádzajúce hovory a uskutočňuje odchádzajúce hovory prostredníctvom brány protokolu IP.

Get-UMIPGateway

Zobrazia sa informácie o požadovaných bránach protokolu IP služby UM alebo sa načíta zoznam brán protokolu IP služby UM v organizácii.

New-UMIPGateway

Vytvorí sa nová brána protokolu IP služby UM.

Remove-UMIPGateway

Odstráni sa brána protokolu IP služby UM.

Set-UMIPGateway

Upravia sa nastavenia konfigurácie brány protokolu IP služby UM.

Disable-UMMailbox

Vypnú sa funkcie služby UM pre poštovú schránku so zapnutou službou UM.

Enable-UMMailbox

Zapnú sa funkcie služby UM pre poštovú schránku.

Get-UMMailbox

Zobrazia sa informácie služby UM o požadovaných poštových schránkach so zapnutou službou UM alebo sa načíta zoznam poštových schránkach so zapnutou službou UM v organizácii.

Set-UMMailbox

Upravia sa nastavenia konfigurácie služby UM v poštovej schránke so zapnutou službou UM.

Get-UMMailboxPIN

Zobrazia sa informácie vypočítané na základe údajov PIN uložených v šifrovanej forme v poštovej schránke používateľa so zapnutou službou UM. Táto rutina cmdlet tiež zobrazí, či poštová schránka alebo prístup používateľa bol zablokovaný.

Set-UMMailboxPIN

Obnoví sa kód PIN pre poštovú schránku so zapnutou službou UM.

Get-UMMailboxPolicy

Zobrazia sa informácie o požadovanej politike poštovej schránky služby UM alebo sa načíta zoznam politík poštových schránok služby UM v organizácii.

New-UMMailboxPolicy

Vytvorí sa nová politika poštovej schránky služby UM.

Remove-UMMailboxPolicy

Odstráni sa politika poštovej schránky služby UM. Politiku poštovej schránky služby UM nemožno odstrániť, ak na ňu odkazuje ktorákoľvek poštová schránka so zapnutou službou UM.

Set-UMMailboxPolicy

Upravia sa nastavenia konfigurácie existujúcej politiky poštovej schránky služby UM. Medzi nastavenia patria politiky kódu PIN, nastavenia textu správy a obmedzenia vytáčania.

Export-UMPrompt

Exportuje sa zvukový súbor, ktorý sa použije ako výzva na uvítanie pre plány vytáčania a automatické telefónne systémy služby UM.

Import-UMPrompt

Importuje sa vlastný zvukový súbor, ktorý použijú plány vytáčania a automatické telefónne systémy služby UM.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

Získanie pomoci v príkazovom riadku

Podrobnejšie informácie o rutinách cmdlet získate v príkazovom riadku. Pomocník v príkazovom riadku vám pomôže identifikovať parametre, ktoré jednotlivé rutiny cmdlet používajú, a zabezpečiť tak správnu syntax.

Pomocník v príkazovom riadku vracia informácie s rôznymi úrovňami podrobností. Nasledujúce príkazy umožňujú vyvolať špecifickejšie informácie o rutine cmdlet v príkazovom riadku. Ďalšie informácie o rutine cmdlet Get-Help a príslušnej syntaxi získate v Pomocníkovi aplikácie Microsoft Exchange Server na lokalite Získanie pomoci. Táto téma sa zaoberá prostredím Exchange Management Shell v lokálnom nasadení systému Exchange, vzťahuje sa však aj na e-mailovú službu typu cloud a prostredie Windows PowerShell s technológiou WinRM.

 

Príkazy Pomocníka Popis Príklad

Get-Help <cmdlet>

Vrátia sa informácie o používaní rutiny cmdlet a jej syntaxi.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Zobrazí príklady použitia rutiny cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Vráti popis rutiny, jej syntaxe, zoznam všetkých parametrov s použitím, a príklady.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizácie v riešení cloud majú prístup k podmnožinám všetkých rutín cmdlet správy systému Exchange. Tieto organizácie tiež majú prístup k podmnožinám všetkých parametrov príslušných rutín cmdlet. Pomocník v príkazovom riadku nerozoznáva lokálne nasadenia a nasadenia typu cloud. Môže preto vrátiť rutiny cmdlet a parametre, ktoré sa na e-mailovú službu typu cloud.

Akýkoľvek parameter, ktorý sa odvoláva na fyzický zdroj, môžete ignorovať. Ak sa zobrazí chybové hlásenie o absencii parametra alebo nerozpoznanej rutine cmdlet, pravdepodobne ste zavolali parameter alebo rutinu cmdlet, ktorá nie je pre manažment priraďovania rolí povolená, alebo nie je pre danú organizáciu platná.

Aktuálne dostupné rutiny cmdlet pre správcov služby Exchange Online

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.