Filtrovať nevyžiadanú poštu a základy správy pošty

 

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2012-12-04

Všetky verzie e-mailovej služby od spoločnosti Microsoft v riešení cloud používajú na boj proti nevyžiadanej pošte a neoprávnenému získavaniu údajov aplikáciu Forefront Online Protection for Exchange (FOPE). Po prijatí správ z brány servera pre e-mailovú službu typu cloud sa správy vyhodnotia a pridelí sa im hodnota úrovne spoľahlivosti nevyžiadanej pošty (SCL). Hodnotenie SCL priradené ku správe udáva pravdepodobnosť, s akou táto správa predstavuje nevyžiadanú poštu, a to na základe charakteristík ako obsah, jej hlavička, prípadne ďalších. Údaj o SCL sa pridáva k metaúdajom správy počas toho, ako prechádza cez infraštruktúru e-mailovej služby v lokalitách typu cloud.

Hodnotu SCL predstavuje číslo od 0 do 9. Vyššie hodnotenie udáva vyššiu pravdepodobnosť, že správa predstavuje nevyžiadanú poštu. V infraštruktúre e-mailovej služby typu cloud sú zadané pevné prahové hodnoty SCL, ktoré určujú postup pri konkrétnych hodnotách SCL.

 

Prahová hodnota SCL

Činnosť

Hodnota SCL je 5 alebo vyššia.

Správa sa doručí do e-mailovej služby typu cloud, v rámci ktorej sa doručí do priečinka nevyžiadanej pošty používateľa.

Hodnota SCL je 4 alebo menej.

Správa sa doručí do e-mailovej služby typu cloud, v rámci ktorej sa doručí do priečinka doručenej pošty používateľa.

Koncoví používatelia môžu nakonfigurovať zoznamy dôveryhodných odosielateľov, ktorých e-maily sa nikdy nebudú považovať za nevyžiadanú poštu, ako aj zoznam blokovaných odosielateľov, ktorých e-maily sa vždy budú považovať za nevyžiadanú poštu.

Filtrovanie nevyžiadanej pošty riadené používateľom

Na základe predvoleného nastavenia majú všetky poštové schránky v e-mailovej službe typu cloud zapnuté filtrovanie nevyžiadanej pošty. Niektoré nastavenia pre nevyžiadanú poštu môžu používatelia vo svojej poštovej schránke spravovať sami. Ďalšie informácie o spravovaní nevyžiadanej pošty používateľmi sa nachádzajú v téme Nastavenia nevyžiadanej pošty.

Základy správy pošty riadené správcom so službou FOPE

Aj keď sú všetky e-mailové systémy používajúce služby typu cloud spoločnosti Microsoft chránené infraštruktúrou FOPE, možnosť riadiť funkcie základov správy pošty s aplikáciou FOPE Administration Center je obmedzená na správcov balíka Microsoft Office 365 for enterprises a služby Live@edu.

Funkcie základov správy pošty, ktoré môžete spravovať v aplikácii FOPE Administration Center, sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Ďalšie informácie o tom, ako spravovať tieto funkcie pre balík Microsoft Office 365 for enterprises, získate v téme FOPE in Office 365 Feature Differences.

 

Oblasť

Popis

Ochrana proti nevyžiadanej pošte

Filtrovanie pripojení pomocou zoznamu blokovaných adries servera DNS spoločnosti Microsoft

Ochrana proti nevyžiadanej pošte

Filtrovanie obsahu z analýzy nevyžiadanej pošty tímu spoločnosti Microsoft pre aktualizácie SPAM v reálnom čase

Ochrana proti nevyžiadanej pošte

Podpora dôveryhodného odosielateľa

Antivírus

Multifunkčný systém antivírusovej kontroly bránou aplikácie FOPE

Sledovanie prichádzajúcej pošty

Protokolovanie dôveryhodných adries, vynechanie protokolovania

Sledovanie prichádzajúcej pošty

Konfigurácia a uplatnenie šifrovania TLS

Sledovanie prichádzajúcej pošty

Filtrovanie pripojenia, obsahu a politiky

Sledovanie odchádzajúcej pošty

Vlastné smerovanie výstupu protokolu SMTP

Sledovanie odchádzajúcej pošty

Konfigurácia a uplatnenie šifrovania TLS

Proces filtrovania nevyžiadanej pošty

Pred doručením e-mailu do poštových schránok typu cloud sa použijú dva druhy filtrovania nevyžiadanej pošty:

  • Filtrovanie pripojenia   Monitoruje sa objem správ odosielaných z jednej adresy IP. Pripojenia z jednej adresy IP, z ktorých sa odosiela veľké množstvo e-mailov aspoň jednému používateľovi v doméne, môžu byť podozrivé z odosielania nevyžiadanej pošty.

  • Filtrovanie obsahu   V predmete a tele správy sa skúmajú kľúčové slová a výrazy, ktoré môžu naznačovať, že správa je nevyžiadanou poštou.

Správa, ktorá splní kritériá filtrovania, sa zablokuje alebo doručí do priečinka nevyžiadanej pošty používateľa. Na riadenie toku e-mailových správ v organizácii tiež môžete používať pravidlá s platnosťou v celej organizácii. Na základe pravidla sa môžu napríklad odmietnuť všetky e-maily, ktoré obsahujú konkrétne kľúčové slová alebo pochádzajú z konkrétneho zdroja.

Núdzové správy a hlásenia vysielania

V núdzových situáciách sa môže stať, že organizácia potrebuje odoslať hlásenie vysielania všetkým používateľom v e-mailovej službe typu cloud. V takom prípade niektoré organizácie využívajú služby núdzového oznamovania tretej strany.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa v službe FOPE tieto správy nepovažovali za nevyžiadanú poštu a aby ich dostali všetci používatelia čo najrýchlejšie, vykonajte nasledujúce opatrenia:

Ak odosielate hlásenia vysielania veľkému množstvu používateľov naraz, nezabudnite, že sa prijíma len 100 správ z pripojenia. Ak sa vo fronte na doručenie do e-mailovej služby typu cloud nachádza viac ako 100 správ, pripojenie sa po 100 správach preruší a v lokálnom e-mailovom serveri sa musí obnoviť pripojenie, aby sa odoslala ďalšia dávka 100 správ. Preto je potrebné vytvoriť plán rozosielania hlásení v prípade núdze, ktorý umožní čo najrýchlejšie odoslať e-mail všetkým používateľom bez prekročenia obmedzenia 100 správ na pripojenie. Najlepším spôsobom v tomto prípade je používanie distribučných skupín alebo dynamickej distribučnej skupiny, čo umožňuje znížiť počet správ odosielaných naraz. V obmedzeniach doručovania e-mailov sa bude skupina považovať za jediného príjemcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odoslať hlásenia vysielania všetkým používateľom.

Ak na núdzové vysielanie správ používateľom používate služby núdzového upozorňovania tretej strany, obráťte sa na zástupcu e-mailovej služby typu cloud a overte, či je služba kompatibilná so službou Windows Live.

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.