Odmedzenia správ a príjemcov

[Na tejto téme sa pracuje.]  

Vzťahuje sa na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Téma naposledy upravená: 2014-01-31

Po registrácii organizácie môžu mať používatelia nasledujúce otázky, ktoré priamo súvisia s ich používaním e-mailu:

  • Uplatňujú sa na odosielané správy obmedzenia veľkosti?

  • Aké obmedzenia príjemcov sa uplatňujú na e-mailové správy?

Všetky obmedzenia správ, poštových schránok, príjemcov a e-mailových klientov patria do jednej z nasledujúcich kategórií:

Dôležité   Uvedomte si toto:

  • Limity aplikované na vašu doménu sa môžu líšiť v závislosti od toho, ako dlho je vaša doména zaregistrovaná v službe. Keď sa zmení limit v údajových centrách spoločnosti Microsoft, môže trvať určitý čas, kým sa táto zmena prejaví u všetkých existujúcich zákazníkov.

  • Väčšinu týchto limitov nie je možné upraviť, ale mali by ste o nich vedieť spolu s ostatnými používateľmi.

  • Tieto limity sa vzťahujú na interných aj na externých príjemcov.

Obmedzenia správ

Tieto obmedzenia sa vzťahujú na každú e-mailovú správu.

 

Obmedzenie Hodnota

Obmedzenie veľkosti správy   Maximálna celková veľkosť e-mailovej správy. Celková veľkosť správy zahŕňa hlavičku správy, telo správy a všetky prílohy.

Poznámka   E-mailový klient môže obmedziť veľkosť jednotlivej prílohy súboru na oveľa nižšiu hodnotu, než je limit veľkosti správy. V aplikácii Outlook Web App je napríklad maximálna veľkosť jednotlivej prílohy 10 MB.

25 MB

Obmedzenie počtu príloh   Maximálny povolený počet príloh e-mailovej správy. Limit pre počet príloh sa uplatňuje aj v prípade, ak celková veľkosť všetkých príloh nespôsobuje prekročenie limitu pre veľkosť správy.

125 príloh

Limit pre dĺžku predmetu   Maximálny povolený počet textových znakov v riadku predmetu e-mailovej správy.

255 znakov

Limit pre počet častí správy   Maximálny povolený počet častí tela správy pre správu vo formáte MIME, ktorá pozostáva z viacerých častí.

250 častí

Limit pre hĺbku vloženej správy   Maximálny povolený počet e-mailových správ preposlaných v e-mailovej správe.

30 vložených správ

Na začiatok stránky

Limity pre príjemcov a odosielateľov

Tieto obmedzenia sa vzťahujú na správy, odosielateľov a príjemcov a sú zamerané na boj proti nevyžiadanej pošte a červom a vírusom hromadne odosielajúcim poštu.

Poznámka:   V prípade distribučných skupín uložených v zdieľanom adresári sa skupina počíta ako jeden príjemca. V prípade distribučných skupín uložených v priečinku Kontakty poštovej schránky sa členovia skupiny počítajú individuálne.

 

Obmedzenie Hodnota

Obmedzenie počtu príjemcov   Maximálny povolený počet príjemcov v poliach Komu, Kópia a Skrytá kópia.

500 príjemcov

Obmedzenie rýchlosti odosielania správ   Maximálny povolený počet e-mailových správ, ktoré možno odoslať z jedného e-mailového klienta za minútu. Klient je identifikovaný podľa používateľského konta.

30 správ za minútu

Obmedzenie počtu príjemcov   Maximálny počet príjemcov, ktorí môžu prijať e-mailové správy odoslané z jednej cloudovej poštovej schránky v priebehu 24 hodín. Po dosiahnutí limitu nebude možné správy odosielať zo schránky, pokým počet príjemcov, ktorým boli odoslané správy za 24 hodín, neklesne pod tento limit. Obmedzenie počtu príjemcov sa vzťahuje na správy odoslané príjemcom v rámci organizácie aj mimo nej. Ďalšie informácie nájdete v téme Obmedzenia hromadného e-mailu a denné obmedzenie počtu príjemcov.

  • Microsoft Live@edu: 1 500 príjemcov za deň*

  • Office 365 for professionals and small businesses: 10 000 príjemcov za deň

  • Office 365 for enterprises: 10 000 príjemcov za deň

Obmedzenie počtu príjemcov pri preposielaní Maximálny počet príjemcov, ktorý sa dá nastaviť pre pravidlo poštovej schránky alebo prenosu pri preposielaní. Ak je pravidlo nastavené na preposlanie správy väčšiemu počtu príjemcov ako je toto obmedzenie, pravidlo sa nepoužije a žiadna správu, ktorá spĺňa podmienky pravidla, nebude preposlaná účastníkom zahrnutým v pravidle.

10 príjemcov

notePoznámka:
* Pri inovovaní organizácie Microsoft Live@edu na verziu Office 365 for Education sa zvýši obmedzenie počtu príjemcov na 10 000 príjemcov za deň.

Na začiatok stránky

Obmedzenia uchovávania údajov

Tieto obmedzenia sa vzťahujú na obdobie, počas ktorého sú dostupné položky v jednotlivých priečinkoch priečinka Doručená pošta.

Tieto hodnoty možno zmeniť úpravou zodpovedajúcich značiek politiky uchovávania údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie a správa politík uchovávania údajov v službe Exchange Online.

 

Obmedzenie Hodnota

Obdobie uchovávania údajov v priečinku Odstránené položky   Maximálny počet dní, počas ktorých môžu položky zostať v priečinku Odstránené položky pred ich automatickým odstránením.

30 dní

Obdobie uchovávania údajov položiek odstránených z priečinka Odstránené položky   Maximálny počet dní, počas ktorých sa uchovávajú položky odstránené z priečinka Odstránené položky pred ich trvalým odstránením.

14 dní

Obdobie uchovávania údajov v priečinku Nevyžiadaná pošta   Maximálny počet dní, počas ktorých môžu položky zostať v priečinku Nevyžiadaná pošta pred ich automatickým odstránením.

30 dní

Na začiatok stránky

Obmedzenia distribučných skupín

Tieto obmedzenia sa vzťahujú na distribučné skupiny.

 

Obmedzenie Hodnota

Maximálny počet členov distribučnej skupiny   Celkový počet príjemcov sa určuje po rozbalení distribučnej skupiny.

100 000 členov

Limit pre odosielanie správ veľkým distribučným skupinám   Distribučné skupiny s počtom členov, ktorý zodpovedá tomuto limitu, musia mať nakonfigurované možnosti správy doručenia alebo schválenia správy. Správa doručenia určuje zoznam odosielateľov, ktorí majú povolené odosielať správy distribučnej skupine. Schválenie správy určuje moderátorov, ktorí musia schváliť všetky správy odoslané distribučnej skupine. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmeniť vlastnosti distribučnej skupiny.

5 000 alebo viac členov

Maximálna veľkosť správy pre veľké distribučné skupiny   Ak sa správa odosiela 5 000 a viac príjemcom, veľkosť správy nemôže prekročiť tento limit. Ak veľkosť správy prekročí tento limit, správa sa nedoručí a odosielateľovi sa odošle oznámenie o nedoručení. Celkový počet príjemcov sa určuje po rozbalení distribučnej skupiny.

2 MB

Na začiatok stránky

Obmedzenia pravidiel prenosu

Tieto obmedzenia sa vzťahujú na pravidlá platné pre celú organizáciu, ktoré sa označujú aj ako pravidlá prenosu.

 

Obmedzenie Hodnota

Maximálny počet pravidiel prenosu   Maximálny počet pravidiel, ktoré môžu existovať v organizácii.

100 pravidiel

Maximálna veľkosť jedného pravidla prenosu   Maximálny počet znakov, ktoré sa môžu použiť v jednom pravidle prenosu. Znaky sa používajú v podmienkach, výnimkách a akciách.

4 000 znakov

Limit pre počet znakov všetkých bežných výrazov vo všetkých pravidlách prenosu   Celkový počet znakov vo všetkých bežných výrazoch vo všetkých podmienkach a výnimkách pravidiel prenosu v organizácii. Môžete mať niekoľko pravidiel, v ktorých sa používajú dlhé a zložité bežné výrazy, alebo môžete mať veľa pravidiel, v ktorých sa používajú jednoduché bežné výrazy.

20 000 znakov

Maximálny počet príjemcov pridaných do správy všetkými pravidlami prenosu   Keď sa so správou vykonávajú akcie jednotlivých pravidiel prenosu, do správy možno pridať iba obmedzený počet príjemcov. Po dosiahnutí tohto limitu sa zostávajúci príjemcovia nepridajú do správy. Pravidlo prenosu okrem toho nemožno použiť na pridanie distribučných skupín do správy.

100 príjemcov

Počet presmerovaní správy   Počet, koľkokrát bola správa na základe pravidiel pre doručenú poštu automaticky presmerovaná, preposlaná alebo koľkokrát sa na ňu odpovedalo. Napríklad používateľ A má pravidlo pre doručenú poštu, ktoré presmeruje správy používateľovi B v závislosti od odosielateľa. Používateľ B má pravidlo pre doručenú poštu, ktorá prepošle používateľovi C správy na základe kľúčových slov v predmete správy. Ak správa spĺňa obidve tieto podmienky, správa sa odošle iba používateľovi B. Používateľovi C sa neprepošle, pretože je povolené iba jedno presmerovanie. V tomto prípade sa používateľovi B nepošle správa o nedoručení e-mailu používateľovi C. Podobne, ak má používateľ B nastavenú Automatickú odpoveď (známu aj ako správa Mimo kancelárie), na správu, ktorá je presmerovaná alebo preposlaná používateľovi B sa nevygeneruje automatická odpoveď.

Toto obmedzenie predchádza vzniku slučiek v posielaní e-mailov, ktoré by mohli viesť k zaplneniu poštovej schránky používateľa až po maximálnu kapacitu.

1 presmerovanie

Na začiatok stránky

Obmedzenia moderovania

Tieto obmedzenia určujú nastavenia moderovania používané na schválenie správ, ktoré sa vzťahujú na distribučné skupiny a pravidlá prenosu.

 

Obmedzenie Hodnota

Maximálna veľkosť arbitrážnej poštovej schránky   Ak arbitrážna poštová schránka prekročí toto obmedzenie, správy vyžadujúce moderovanie sa vrátia odosielateľovi v oznámení o nedoručení.

10 GB

Maximálny počet moderátorov   Maximálny počet moderátorov, ktorých môžete priradiť k jednej moderovanej distribučnej skupine alebo pridať do správy pomocou jedného pravidla prenosu. Ako moderátora nemôžete určiť distribučnú skupinu.

10 moderátorov

Uplynutie platnosti pre správy čakajúce na moderovanie   V predvolenom nastavení platnosť správy čakajúcej na moderovanie predvolene uplynie po dvoch dňoch. Spracovanie moderovaných správ s uplynutou platnosťou sa však spúšťa každých sedem dní. Znamená to, že platnosť moderovanej správy môže uplynúť kedykoľvek v rozpätí od dvoch do deviatich dní.

2 dni

Maximálna rýchlosť pre správy s oznámením o uplynutí platnosti moderovania   Tento limit nastavuje maximálny počet správ s oznámením pre moderované správy s uplynutou platnosťou za obdobie jednej hodiny. Toto obmedzenie sa uplatňuje na každú databázu poštovej schránky v údajovom centre.

Počas období intenzívneho využívania sa niektorým odosielateľom nemusia doručiť správy s oznámením o moderovaných správach s uplynutou platnosťou. Tieto oznámenia je však stále možné získať pomocou oznámení o doručení.

300 oznámení o uplynutí platnosti za hodinu

Na začiatok stránky

 
Súvisiace témy Pomocníka
Načítava sa...
Nenašli sa žiadne zdroje.