Wyświetlanie rozmiarów i przydziałów skrzynek pocztowych przy użyciu programu Windows PowerShell

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-12-12

 

Przydziały skrzynek pocztowych pomagają sterować rozmiarami skrzynek pocztowych. Są one automatycznie ustawiane przez plan skrzynki pocztowej przypisany do skrzynki pocztowej. Używane są następujące przydziały skrzynek pocztowych:

 • Limit generowania ostrzeżenia   Jeśli skrzynka pocztowa osiągnie lub przekroczy wyznaczony limit, użytkownik otrzymuje opisowy komunikat ostrzegawczy.

 • Limit blokady wysyłania   Jeśli skrzynka pocztowa osiągnie lub przekroczy wskazany limit, nie można wysyłać z niej nowych wiadomości, a użytkownik otrzymuje opisowy komunikat o błędzie.

 • Limit blokady wysyłania i odbierania   Jeśli skrzynka pocztowa osiągnie lub przekroczy wskazany limit, nie można z niej wysyłać nowych wiadomości ani ich do niej odbierać. Wszystkie wiadomości wysyłane do skrzynki są zwracane nadawcom z opisowym komunikatem o błędzie.

  Uwaga   Limit blokady wysyłania i odbierania określa skutecznie maksymalną dopuszczalną wielkość skrzynki pocztowej.

W organizacjach korzystających z usługi Live@edu przydziałów skrzynek pocztowych nie można modyfikować w planach skrzynek pocztowych ani dla pojedynczych skrzynek pocztowych, ale można to robić w usłudze Microsoft Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja przydziałów miejsca na skrzynki pocztowe w programie Office 365 z wykorzystaniem środowiska Windows PowerShell.

Nawet w organizacjach, w których nie można modyfikować przydziałów skrzynek pocztowych, nadal można monitorować rozmiary skrzynek pocztowych i stan przydziału dla użytkowników w organizacji opartej na chmurze. Chcesz na przykład wiedzieć, które skrzynki pocztowe osiągnęły swój limit blokady wysyłania i odbierania albo jaki jest rozmiar i stan przydziału określonej skrzynki pocztowej? Żaden problem.

Poniżej opisano operacje, które można wykonać przy użyciu polecenia cmdlet Get-MailboxStatistics w programie Windows PowerShell.

Przed rozpoczęciem

 • Aby dowiedzieć się, jak zainstalować i skonfigurować program Windows PowerShell, a następnie połączyć się z usługą, zobacz Używanie programu Windows PowerShell w usłudze Exchange Online.

 • Korzystając z polecenia cmdlet Get-MailboxStatistics, należy zdawać sobie sprawę z następującego zachowania:

  • Pewne typy skrzynek pocztowych, np. skrzynki pocztowe odnajdowania, skrzynki pocztowe sprzętu, udostępnione skrzynki pocztowe i archiwalne skrzynki pocztowe, mogą wyświetlać ostrzeżenia i nie wyświetlać żadnych wartości, jeśli nikt się nigdy do nich nie logował. Dotyczy to tylko wyświetlania. W przypadku zapisywania wyników do pliku wartości są zapisywane, a ostrzeżenia pomijane.

  • W przypadku zaokrąglania wartości rozmiaru do najbliższego megabajta i ograniczania wyników do dwóch miejsc dziesiętnych bardzo małe wartości mierzone w bajtach lub kilobajtach będą prawdopodobnie wyświetlane jako wartości zerowe. Na przykład 4 kilobajty to 0,0039 megabajta, a ta wartość zaokrąglona do dwóch miejsc dziesiętnych wynosi zero (4/1024).

 • Rozmiar skrzynki pocztowej i przydziały skrzynek pocztowych są widoczne w sekcji Użycie skrzynki pocztowej właściwości skrzynki pocztowej w Panelu sterowania programu Exchange.

 • Użytkownicy mogą wyświetlać bieżący rozmiar i stan przydziału swoich skrzynek pocztowych, używając jednej z następujących metod:

  • Outlook 2010   W sekcji Oczyszczanie skrzynki pocztowej (Plik > Informacje). Aby uzyskać szczegółowe informacje o rozmiarze skrzynki pocztowej, kliknij pozycję Narzędzie oczyszczania > Oczyszczanie skrzynki pocztowej > Wyświetl rozmiar skrzynki pocztowej.

  • Outlook Web App   W widoku poczty umieść wskaźnik myszy na swojej nazwie u góry listy folderów. Nie działa to w uproszczonej wersji aplikacji Outlook Web App.

Wyświetlanie rozmiaru i stanu przydziału określonej skrzynki pocztowej

Uruchom następujące polecenie:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Aby na przykład wyświetlić bieżący rozmiar i stan przydziału skrzynki pocztowej należącej do użytkownika Tamara Johnston, uruchom następujące polecenie:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Początek strony

Wyświetlanie rozmiaru i stanu przydziału wszystkich skrzynek pocztowych

Poniższe polecenie pobiera następujące informacje dla wszystkich skrzynek pocztowych:

 • Nazwa wyświetlana skrzynki pocztowej

 • Stan przydziału skrzynki pocztowej

 • Rozmiar skrzynki pocztowej w megabajtach (MB) zaokrąglony do dwóch miejsc dziesiętnych

 • Rozmiar folderu elementów do odzyskania w megabajtach (MB) zaokrąglony do dwóch miejsc dziesiętnych

 • Liczba elementów w skrzynce pocztowej

 • Liczba elementów w folderze elementów do odzyskania

Wyniki są sortowane według rozmiarów skrzynek pocztowych, od największego do najmniejszego, i eksportowane do pliku CSV o nazwie C:\Moje dokumenty\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Początek strony

Wyświetlanie tylko tych skrzynek pocztowych, które przekroczyły swoje przydziały

Aby wyświetlić rozmiary i stany przydziału tylko tych skrzynek pocztowych, które przekroczyły skonfigurowane dla nich wartości przydziałów, i wyeksportować wyniki do pliku CSV o nazwie C:\Moje dokumenty\Exceeded Quotas.csv, uruchom następujące polecenie:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Początek strony

Wyświetlanie wszystkich przydziałów przypisanych do skrzynki pocztowej

Uruchom następujące polecenie:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Aby na przykład wyświetlić przydziały skrzynek pocztowych przypisane do skrzynki pocztowej użytkownika Tamara Johnston, uruchom następujące polecenie:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Uwaga   Jak wyjaśniono wcześniej, wszystkie poniższe wartości przydziałów skrzynek pocztowych są ustawiane przez plan skrzynki pocztowej przypisany do danej skrzynki. Aby wyświetlić wartości przydziałów skrzynek pocztowych według planu skrzynki pocztowej, uruchom następujące polecenie: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Początek strony

Archiwalne skrzynki pocztowe

Uwaga   Archiwalne skrzynki pocztowe są niedostępne w organizacjach korzystających z usługi Live@edu.

W organizacjach korzystających z usługi Microsoft Office 365 można wyświetlać również rozmiary i stany przydziału archiwalnych skrzynek pocztowych. Rozmiar archiwalnej skrzynki pocztowej nie jest liczony według rozmiaru skrzynki pocztowej użytkownika. Archiwalna skrzynka pocztowa ma własne i niekonfigurowalne przydziały, które są ustawiane przez plan skrzynki pocztowej przypisany do skrzynki pocztowej użytkownika. Te przydziały noszą nazwy ArchiveQuota i ArchiveWarningQuota.

Początek strony

Wyświetlanie rozmiaru i stanu przydziału archiwalnej skrzynki pocztowej

Uruchom następujące polecenie:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Aby na przykład wyświetlić bieżący rozmiar i stan przydziału archiwalnej skrzynki pocztowej użytkownika Kim Akers, uruchom następujące polecenie:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Uwaga   Wartość <Identity> to tożsamość skrzynki pocztowej użytkownika, a nie archiwalnej skrzynki pocztowej.

Początek strony

Wyświetlanie rozmiaru i stanu przydziału wszystkich archiwalnych skrzynek pocztowych

Poniższe polecenie pobiera następujące informacje dla wszystkich archiwalnych skrzynek pocztowych:

 • Nazwa wyświetlana archiwalnej skrzynki pocztowej

 • Stan przydziału archiwalnej skrzynki pocztowej

 • Rozmiar archiwalnej skrzynki pocztowej w megabajtach (MB) zaokrąglony do dwóch miejsc dziesiętnych

Rozmiar folderu elementów do odzyskania w megabajtach (MB) zaokrąglony do dwóch miejsc dziesiętnych Wyniki są sortowane według rozmiarów skrzynek pocztowych, od największego do najmniejszego, i eksportowane do pliku CSV o nazwie C:\Moje dokumenty\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Początek strony

Objaśnienie wartości zwracanych przez polecenie Get-MailboxStatistics

Przyjrzyjmy się wartościom, które warto znać:

 • StorageLimitStatus   Ta wartość wskazuje stan przydziału skrzynki pocztowej. Używane są następujące wartości:

  • BelowLimit   Rozmiar skrzynki pocztowej jest mniejszy niż limit generowania komunikatu ostrzegawczego.

  • IssueWarning   Rozmiar skrzynki pocztowej jest większy lub równy limitowi generowania komunikatu ostrzegawczego, ale mniejszy niż limit blokady wysyłania.

  • ProhibitSend   Rozmiar skrzynki pocztowej jest większy lub równy limitowi blokady wysyłania, ale mniejszy niż limit blokady wysyłania i odbierania.

  • MailboxDisabled   Rozmiar skrzynki pocztowej jest większy lub równy limitowi blokady wysyłania i odbierania.

 • TotalItemSize i ItemCount   Te wartości wskazują obecny rozmiar skrzynki pocztowej i liczbę znajdujących się w niej elementów. Wartość parametru TotalItemSize to rozmiar skrzynki pocztowej. Ta wartość jest porównywana z przydziałami skrzynek pocztowych skonfigurowanymi dla skrzynki.

 • TotalDeletedItemSize i DeletedItemCount   Te wartości nie wskazują rozmiaru folderu Elementy usunięte ani liczby znajdujących się w nim elementów. Wskazują natomiast rozmiar i liczbę elementów ukrytego folderu elementów do odzyskania w skrzynce pocztowej. Folder ten jest również nazywany przechowalnią. Elementy są przenoszone do folderu elementów do odzyskania w wyniku jednej z następujących operacji:

  • Usunięcie elementów z folderu Elementy usunięte.

  • Użycie klawiszy Shift+Delete w celu trwałego usunięcia elementów skrzynki pocztowej.

  Rozmiar folderu elementów do odzyskania nie jest liczony według rozmiaru skrzynki pocztowej. Folder elementów do odzyskania ma własne i niekonfigurowalne przydziały, które są ustawiane przez plan skrzynki pocztowej przypisany do skrzynki pocztowej. Przydziały te noszą nazwy RecoverableItemsQuota i RecoverableItemsWarningQuota.

  Uwaga   Elementy w folderze elementów do odzyskania pozostają w nim domyślnie przez 14 dni, a następnie są usuwane przez program Microsoft Exchange. W usłudze Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw, jeśli skrzynka pocztowa jest zawieszona w związku z postępowaniem sądowym, folder elementów do odzyskania nie jest czyszczony, a jego elementy pozostają w nim bezterminowo.

Początek strony

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.