Wdrażanie hybrydowe programu Exchange i migracja z usługą Office 365

 

Dotyczy: Office 365 for enterprises

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-05-02

Jeśli obecnie zarządzasz lokalnym systemem poczty e-mail i jesteś w trakcie wdrażania usługi Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw, musisz wszystko starannie zaplanować. Najpierw weź pod uwagę cele długoterminowe:

 • Jeśli jest nim utrzymanie skrzynek pocztowych zarówno w organizacji lokalnej, jak i w chmurze, należy wdrożyć program Exchange Online w organizacji lokalnej przy użyciu tzw. wdrożenia hybrydowego.

  Wdrożenie hybrydowe wymaga programu Microsoft Exchange Server 2010. Nie jest do tego jednak wymagana pełna organizacja programu Exchange 2010. W istniejącej organizacji programu Exchange 2003 lub Exchange 2007 można zainstalować minimalną wersję serwera hybrydowego Exchange 2010.

 • Jeśli celem długoterminowym jest przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych do chmury, musisz dokonać oceny bieżącej infrastruktury poczty e-mail i wybrać narzędzie migracji oraz metody najbardziej odpowiednie dla Twojej organizacji. Dostępnych jest kilka metod migracji wszystkich skrzynek pocztowych do usługi Office 365 dla przedsiębiorstw. Każda z nich ma zalety i wady z punktu widzenia administratorów i użytkowników. Każda ma również określone wymagania i zależności.

Niniejszy temat ma na celu pomoc w zrozumieniu wszystkich opcji i zaplanowaniu własnego wdrożenia. Objaśniono w nim terminologię i opisano opcje wdrożenia oraz narzędzia dostępne w programie Exchange Online i usłudze Office 365 dla przedsiębiorstw:

Terminologia: Definicje podstawowych pojęć

Korzystając z oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji, napotkasz terminy, takie jak „rozbudowane współistnienie”, „proste współistnienie”, „wdrożenia w środowisku rozproszonym” i „wdrożenia hybrydowe”. Terminy te odzwierciedlają ewolucję oprogramowania w zakresie obsługi podstawowego scenariusza dotyczącego „środowiska rozproszonego”.

Nadal pracujemy nad ostatecznym ustaleniem terminologii. Tymczasem mamy nadzieję, że niniejsza tabela pomoże w zrozumieniu terminologii używanej w oprogramowaniu i dokumentacji.

 

Pojęcie

Opis

wdrożenie hybrydowe

Pełne wdrożenie rozwiązania obsługi wiadomości Exchange w środowisku rozproszonym z wykorzystaniem usługi Office 365 dla przedsiębiorstw i programu Exchange Online. Dostępne funkcje:

 • Routing poczty między organizacją lokalną a chmurową

 • Routing poczty przy użyciu współużytkowanego obszaru nazw domen. Zarówno w organizacji lokalnej, jak i chmurowej jest używana domena SMTP @contoso.com.

 • Zunifikowana globalna lista adresów, nazywana także „udostępnioną książką adresową”

 • Status wolny/zajęty i udostępnianie kalendarza między organizacjami lokalnymi i chmurowymi

 • Scentralizowana kontrola przepływu poczty. Organizacja lokalna może sterować przepływem poczty dla organizacji lokalnych i chmurowych.

 • Jeden adres URL programu Outlook Web App zarówno dla organizacji lokalnej, jak i chmurowej

 • Możliwość przenoszenia istniejących lokalnych skrzynek pocztowych do organizacji chmurowej

 • Scentralizowane zarządzanie skrzynkami pocztowymi za pomocą lokalnej Konsoli zarządzania programu Exchange (EMC)

 • Śledzenie wiadomości, wskazówki poczty e-mail i wyszukiwanie w wielu skrzynkach pocztowych w organizacjach lokalnych i chmurowych

hybrydowe

Skrótowa nazwa „wdrożenia hybrydowego”

środowisko rozproszone

Ogólny termin odnoszący się do dowolnego wdrożenia systemu obsługi wiadomości, w którym zakres routingu poczty obejmuje wdrożenie lokalne i organizację chmurową.

rozbudowane współistnienie

Zobacz „Wdrożenie hybrydowe”. Termin „rozbudowane współistnienie” został zastąpiony terminem „wdrożenie hybrydowe”.

proste współistnienie

Przestarzały termin odnoszący się do wdrożeń w środowiskach rozproszonych, w których program Exchange 2010 nie jest wdrożony w środowisku lokalnym. W toku naszych prac stwierdziliśmy, że ten termin jest zbyt szeroki, dlatego postanowiliśmy przestać go używać. Termin „proste współistnienie” można znaleźć w niektórych miejscach w dokumentacji i interfejsie użytkownika.

Migracja programu Exchange

Funkcja programu Exchange Online, której można użyć w celu przeniesienia skrzynek pocztowych lub, w przypadku migracji poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP, zawartości skrzynek pocztowych z lokalnej organizacji opartej na programie Exchange do chmury. W Panelu sterowania programu Exchange znajdują się narzędzia migracji do programu Exchange Online oraz karta Migracja wiadomości e-mail. Istnieją trzy typy migracji programu Exchange:

 • Migracja jednorazowa programu Exchange nazywana wcześniej migracją prostą.

 • Etapowa migracja programu Exchange, która umożliwia krótko- lub długoterminowe zachowanie routingu poczty między wdrożeniem lokalnym a organizacją chmurową

 • Migracja poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP, używana w celu przeniesienia zawartości skrzynek pocztowych użytkowników z systemu obsługi wiadomości IMAP do chmurowej skrzynki pocztowej

rejestracja jednokrotna

Proces uwierzytelniania, który umożliwia użytkownikom korzystanie z dotychczasowych służbowych poświadczeń usługi Active Directory (nazwy użytkownika i hasła) w celu uzyskiwania dostępu do usług Office 365 dla przedsiębiorstw. W usłudze Microsoft Office 365 funkcja rejestracji jednokrotnej, zwana również federacją tożsamości, używa programu Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

federacja tożsamości

Termin używany również dla opisania pojęcia rejestracji jednokrotnej. Jest stosowany w dokumentacji usługi Microsoft Office 365, ale będzie stopniowo wycofywany na rzecz terminu „rejestracja jednokrotna”. Zobacz artykuł wiki dotyczący federacji w usłudze Office 365 i programie Exchange, w którym omówiono terminologię z zakresu federacji stosowaną w usłudze Office 365.

serwer hybrydowy

Komputer, na którym działa wersja hybrydowa programu Exchange Server 2010, zainstalowany w organizacji opartej na programie Exchange 2003 lub Exchange 2007 w celu przeprowadzenia wdrożenia hybrydowego. Wcześniej w części dokumentacji był on nazywany „serwerem współistnienia”.

Powrót do początku

Podstawowe długoterminowe opcje wdrożenia systemu poczty e-mail

Narzędzia planowania i wdrażania w usłudze Office 365 dla przedsiębiorstw zaprojektowano z myślą o obsłudze następujących długoterminowych opcji wdrożenia systemu poczty e-mail:

 • Wdrożenie hybrydowe   Skrzynki pocztowe organizacji mogą znajdować się w środowisku lokalnym w organizacji opartej na programie Exchange oraz w chmurze. W scenariuszu wdrożenia hybrydowego funkcja obsługi wiadomości jest obsługiwana płynnie w architekturze lokalnej i chmurowej. Pełna lista obsługiwanych funkcji znajduje się w sekcji „Wdrożenie hybrydowe” w poprzedniej tabeli.

  Ten scenariusz wdrożenia hybrydowego może również obejmować rejestrację jednokrotną, która umożliwia użytkownikom korzystanie z ich dotychczasowych lokalnych poświadczeń usługi Active Directory w celu uzyskiwania dostępu do wszystkich zasobów lokalnych i chmurowych.

 • Wszystkie skrzynki pocztowe w chmurze   Jeśli zgodnie z długoterminowym celem organizacji funkcja obsługi wiadomości nie musi rozciągać się na środowisko rozproszone, warto zaplanować przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych do chmury. Cały proces migracji może zająć tydzień, a nawet kilka miesięcy, lecz jest to najlepsza opcja, jeśli celem długoterminowym jest migracja wszystkich skrzynek pocztowych do chmury.

Jak wyjaśniono w następnej sekcji, wiele z narzędzi do obsługi migracji i środowisk rozproszonych, które zaprojektowano z myślą o tych dwóch długoterminowych opcjach wdrożenia skrzynek pocztowych, może być używanych do obsługi innych scenariuszy środowisk rozproszonych. Jednak narzędzia planowania i wdrażania wbudowane w usługę Office 365 dla przedsiębiorstw i program Exchange Online służą do przenoszenia wszystkich skrzynek pocztowych do chmury oraz do obsługi wdrożenia hybrydowego.

Powrót do początku

Dodatkowe opcje wdrożenia

Korzystając z narzędzi opisanych w tym dokumencie, można zastosować inne rozwiązania, które mogą być właściwe dla organizacji w krótkim okresie, tylko podczas migracji lub w długim okresie. Przyjrzyjmy się tym opcjom.

Zarządzanie użytkownikami lokalnymi za pomocą narzędzi usługi Office 365

Alternatywną formą migracji jest przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych do chmury, a przy tym dalsze zarządzanie użytkownikami i zasobami z istniejącej usługi Active Directory. Po skonfigurowaniu rejestracji jednokrotnej i zainstalowaniu narzędzia do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services użytkownicy mogą używać służbowych poświadczeń usługi Active Directory (nazwy użytkownika i hasła) w celu uzyskiwania dostępu do swoich nowych skrzynek pocztowych w chmurze oraz istniejących zasobów lokalnych. Jeśli w organizacji działa program Exchange 2003 lub nowszy i istnieje mniej niż 1000 skrzynek pocztowych, można przeprowadzić migrację jednorazową programu Exchange w celu przeniesienia skrzynek, a następnie skonfigurować rejestrację jednokrotną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący jednorazowej migracji programu Exchange i logowania jednokrotnego.

Jeśli obecnie jest używany lokalnie program Exchange 2003 lub Exchange 2007, można też przeprowadzić migrację etapową programu Exchange w celu realizacji tego scenariusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Plan dotyczący tożsamości użytkownika w ramach etapowej migracji programu Exchange.

Przekazywanie danych użytkowników z lokalnej usługi Active Directory do chmury

Jeśli nie jest wymagana rejestracja jednokrotna, wdrożenie synchronizacji usługi Active Directory w samej organizacji lokalnej pozwala na przekazywanie danych użytkowników z lokalnej usługi Active Directory do chmury. To rozwiązanie może być właściwe dla organizacji, które utrzymują routing poczty między organizacją chmurową a lokalnym systemem obsługi wiadomości innym niż Exchange, lub organizacji, które po prostu wolą obsługiwać wszystkich użytkowników z ich lokalnej usługi Active Directory. Organizacje z dużą liczbą użytkowników powinny na potrzeby tego scenariusza rozważyć wykorzystanie niestandardowego rozwiązania do synchronizacji haseł między organizacją lokalną a chmurą.

Rozwiązania innych firm

Jeśli organizacja nie używa programu Exchange 2003 ani nowszego lub korzysta z systemu obsługi wiadomości opartego na sieci internetowej bądź innego lokalnego systemu obsługi wiadomości, być może powinna użyć narzędzi opisanych w tym temacie, aby wspólnie ze swoim partnerem opracować rozwiązanie, które będzie odpowiadać jej potrzebom. Na przykład, migracja poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP może jej wystarczyć jako metoda przeniesienia danych skrzynek pocztowych użytkowników, podczas gdy rozwiązanie innej firmy może zostać użyte w celu migracji rozwiązań przepływu pracy opartych na obsłudze wiadomości do programu Exchange Online.

Powrót do początku

Zmienne: Kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, przygotowując wdrożenie

Po wybraniu długoterminowej opcji wdrożenia systemu poczty e-mail należy zapoznać się z narzędziami, których można użyć w celu przeniesienia skrzynek pocztowych do chmury, tak aby faza migracji była możliwie mało uciążliwa dla użytkowników i personelu IT. Planując migrację lub wdrożenie hybrydowe, należy również wziąć pod uwagę kwestie routingu, przepływu poczty i zarządzania tożsamościami.

 • Zarządzanie tożsamościami

 • Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services

 • Routing poczty

 • Narzędzia i metody migracji

Zarządzanie tożsamościami

W jaki sposób chcesz zarządzać tożsamościami w chmurze? Dostępne są dwie opcje:

 • Tożsamość niefederacyjna

 • Rejestracja jednokrotna (znana również jako federacja tożsamości)

Tożsamość niefederacyjna

W przypadku tożsamości niefederacyjnej wszyscy użytkownicy ze skrzynkami pocztowymi w chmurze w celu uzyskiwania dostępu do swoich zasobów usługi Office 365 używają poświadczeń wygenerowanych przez tę usługę. Nowe konta i hasła dla użytkowników usługi Office 365 można utworzyć w portalu usługi Office 365. Inną możliwością jest używanie funkcji synchronizacji katalogów do automatycznego przekazywania danych użytkowników z lokalnej usługi Active Directory. Ostatecznie w obu przypadkach usługa Office 365 generuje poświadczenia i zarządza nimi.

Jeśli organizacja korzysta z lokalnego systemu zarządzania tożsamościami, użytkownicy mają zestaw poświadczeń dla ich zasobów usługi Office 365 oraz zestaw poświadczeń dla ich zasobów lokalnych.

Zaletą niefederacyjnego rozwiązania zarządzania tożsamościami jest mniejszy nakład pracy związany ze skonfigurowaniem rozwiązania tożsamości. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku małych organizacji lub organizacji, które w najbliższej przyszłości zamierzają przenieść wszystkie zasoby użytkowników do chmury.

Wadą niefederacyjnego rozwiązania zarządzania tożsamościami w przypadku organizacji, które nadal zachowują lokalne zasoby użytkowników, jest mniejsza wygoda użytkowników i konieczność ich głębszego przeszkolenia w zakresie zarządzania poświadczeniami. Koszty obsługi mogą być wyższe, jeśli oczekuje się, że użytkownicy będą zarządzać dwoma zestawami poświadczeń służącymi do uzyskiwania dostępu do wielu różnych zasobów podzielonych między dwa wdrożenia.

W przypadku średnich i dużych organizacji długoterminowe koszty zarządzania i pomocy technicznej sprawiają, że niefederacyjne rozwiązanie zarządzania tożsamościami będzie prawdopodobnie bardziej kosztowne niż rejestracja jednokrotna.

Rejestracja jednokrotna

W przypadku wdrożenia rejestracji jednokrotnej wszyscy użytkownicy ze skrzynkami pocztowymi w chmurze używają swoich istniejących poświadczeń lokalnej usługi Active Directory w ceku uzyskiwania dostępu zarówno do zasobów chmurowych, jak i lokalnych.

Mówiąc najkrócej, aby to umożliwić, należy zainstalować w organizacji lokalnej serwer lub serwery AD FS. Serwer AD FS tworzy federację z usługą Office 365 w chmurze, zapewniając delegowany dostęp tożsamości lokalnych do określonych zasobów usługi Office 365 i programu Exchange Online w chmurowym obszarze nazw domen.

Zaletą rejestracji jednokrotnej jest to, że użytkownicy nie muszą uczyć się nowego schematu zarządzania poświadczeniami. Oprócz korzyści dla użytkowników istnieje wiele korzyści dla administratorów:

 • Kontrola zasad: Administrator może kontrolować zasady dostępu za pomocą usługi Active Directory, co daje mu możliwość zarządzania zasadami haseł, ograniczeniami stacji roboczych, blokadami itp. bez konieczności wykonywania dodatkowych zadań w chmurze.

 • Kontrola dostępu: Administrator może ograniczyć dostęp do usługi Office 365, tak aby dostęp do usług można było uzyskiwać poprzez środowisko firmy, serwery online lub obiema metodami.

 • Mniejsza liczba połączeń z pomocą technicznej: Zapomniane hasła to typowa dla wszystkich firm przyczyna łączenia się z pomocą techniczną. Jeśli użytkownicy mają mniej haseł do zapamiętania, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że będą je zapominać.

 • Zabezpieczenia: Tożsamości i dane użytkowników są chronione, ponieważ wszystkie serwery i usługi podlegające rejestracji jednokrotnej są osiągane i kontrolowane lokalnie.

 • Obsługa silnego uwierzytelniania: Usługa Office 365 umożliwia korzystanie z silnego uwierzytelniania, zwanego również uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Jednak w przypadku korzystania z silnego uwierzytelniania trzeba korzystać z rejestracji jednokrotnej.

Po wdrożeniu programu AD FS i synchronizacji katalogów można zarządzać wszystkimi użytkownikami z istniejącej lokalnej usługi Active Directory.

Wadą rejestracji jednokrotnej jest konieczność zainstalowania nowych serwerów, które wymagają certyfikatów wystawianych przez urząd certyfikacji (CA), a także pewien wzrost złożoności i kosztów zarządzania użytkownikami.

Uwaga   Rejestracja jednokrotna jest zalecana, chociaż nie jest wymagana, w scenariuszu wdrożenia hybrydowego.

Rejestracja jednokrotna może być również dobrym rozwiązaniem dla niektórych dużych organizacji, które planują migrację wszystkich skrzynek pocztowych do usługi Office 365 na przestrzeni wielu miesięcy.

Na dłuższą metę dla większości organizacji, które oprócz usługi Office 365 planują zachowanie lokalnych zasobów usługi Active Directory, rejestracja jednokrotna jest dobrym rozwiązaniem służącym usprawnieniu zarządzania tożsamościami użytkowników.

Ważne

 • Rejestracja jednokrotna używana z programem AD FS wymaga lokalnego środowiska usługi Active Directory.

 • Rejestracja jednokrotna wymaga zainstalowania i uruchamiania narzędzia do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services.

 • Jeśli planujesz migrację wszystkich skrzynek pocztowych do chmury i skonfigurowanie rejestracji jednokrotnej, nie możesz wdrożyć usług AD FS ani synchronizacji katalogów przed uruchomieniem jednorazowej migracji programu Exchange w Panelu sterowania programu Exchange. Możesz jednak uruchomić etapową migrację programu Exchange po wdrożeniu programu AD FS i synchronizacji katalogów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący temat:

Powrót do początku

Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services

Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services służy głównie do synchronizowania globalnej listy adresów programu Exchange, zwanej również udostępnioną książką adresową, obsługi złożonych scenariuszy routingu oraz obsługi użytkowników we wdrożeniu w środowisku rozproszonym. Synchronizacja katalogów jest wymagana w przypadku scenariusza wdrożenia hybrydowego i może zapewnić użytkownikom większą wygodę w niektórych scenariuszach migracji, szczególnie jeśli jest planowane korzystanie z rejestracji jednokrotnej.

Jednak z punktu widzenia zarządzania użytkownikami synchronizacja katalogów jest rozwiązaniem długoterminowym. Choć synchronizację katalogów można dezaktywować (i reaktywować), jej wdrożenie należy uważać za rozwiązanie mające długoterminowe konsekwencje. Aby uzyskać więcej informacji potrzebnych podczas planowania i dotyczących dezaktywowania i reaktywowania synchronizacji katalogów, zobacz artykuł wiki dotyczący synchronizacji katalogów i źródła uprawnień.

Za pomocą domyślnego narzędzia do synchronizacji katalogów przeprowadzana jest synchronizacja jednokierunkowa z katalogu lokalnego do chmurowego poprzez zapisanie danych użytkownika i skrzynki pocztowej w katalogu chmurowym w organizacji korzystającej z usługi Office 365.

Aby włączyć te same funkcje wdrożenia hybrydowego, trzeba udzielić narzędziu do synchronizacji katalogów prawa do zapisu, aby mogło synchronizować niektóre dane użytkowników związane z obsługą wiadomości z powrotem w lokalnej usłudze Active Directory. Następujące funkcje są dostępne w przypadku synchronizacji z lokalną usługą Active Directory przy udzielonym prawie do zapisu:

 • Archiwizowanie lokalnych skrzynek pocztowych w chmurze

 • Przenoszenie skrzynek pocztowych z chmury do lokalnej organizacji opartej na programie Exchange

 • Synchronizowanie zarządzanych przez użytkownika list bezpiecznych i blokowanych nadawców z poziomu chmury

 • Synchronizowanie powiadomień o poczcie głosowej z poziomu chmury

Ważne   Synchronizacja katalogów jest wymagana w przypadku wdrożenia hybrydowego, rejestracji jednokrotnej i etapowej migracji programu Exchange.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Synchronizacja z usługą Active Directory: procedura.

Powrót do początku

Routing poczty

Ogólnie mówiąc, routing poczty w przypadku wdrożenia hybrydowego jest bezpośredni. Odpowiednie narzędzia (przede wszystkim narzędzie do synchronizacji katalogów) są zoptymalizowane tak, aby jako domenę autorytatywną wskazywały rekordowi MX lokalny system Exchange. Wiadomości e-mail przeznaczone dla adresatów chmurowych są przekazywane z lokalnej organizacji opartej na programie Exchange do chmury. Narzędzie Exchange Server Deployment Assistant (Asystent wdrażania programu Exchange Server) pokazuje, jak skonfigurować ten schemat routingu dla wdrożeń hybrydowych.

Routing dla wdrożeń hybrydowych można również skonfigurować w taki sposób, aby rekord MX wskazywał chmurę jako domenę autorytatywną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący routingu hybrydowego i wskazywania przez rekord MX na chmurę.

Bardziej złożone konfiguracje routingu poczty zazwyczaj wchodzą w grę tylko wtedy, gdy jest planowane wdrożenie długoterminowe, w którym systemy obsługi wiadomości obejmują wdrożenia lokalne i chmurowe. W większości przypadków, jeśli jest planowana migracja wszystkich skrzynek pocztowych do chmury, nie trzeba rozważać złożonych scenariuszy routingu poczty. Wyjątkiem mogą być długotrwale, etapowe migracje, w których zaawansowany routing poczty może być wymagany do utrzymania wysokiej jakości usługi poczty e-mail w trakcie migracji.

Ważne   Zarówno jednorazowa, jak i etapowa migracja programu Exchange obejmuje krótkoterminową synchronizację poczty e-mail podczas fazy migracji. Jednorazowa migracja programu Exchange synchronizuje pocztę e-mail przy użyciu subskrypcji do momentu ukończenia migracji. Etapowa migracja programu Exchange kieruje wiadomości e-mail, „stemplując” je docelowym adresem chmury w lokalnych skrzynkach pocztowych.

Powrót do początku

Narzędzia i metody migracji

Dostępne są następujące metody i narzędzia migracji:

 • Żądania przeniesienia przy użyciu usługi Mailbox Replication Service (MRS)

 • Jednorazowa migracja programu Exchange

 • Etapowa migracja programu Exchange

 • Migracja poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP

 • Narzędzie PST Capture

 • Rozwiązania innych firm

Narzędzie Exchange Server Deployment Assistant wyjaśnia sposób wdrożenia większości z tych rozwiązań.

Żądania przeniesienia przy użyciu usługi Mailbox Replication Service (MRS)

Usługa Mailbox Replication Service (MRS) programu Microsoft Exchange, która jest dostępna na wszystkich serwerach dostępu klienta programu Exchange 2010, jest odpowiedzialna za przenoszenie skrzynek pocztowych, importowanie i eksportowanie plików pst oraz przywracanie wyłączonych i nietrwale usuniętych skrzynek pocztowych.

Żądania przeniesienia wymagają wdrożenia hybrydowego. Żądania przeniesienia umożliwiają przenoszenie skrzynek pocztowych tam i z powrotem między lokalną organizacją opartą na programie Exchange a chmurą. Służy do tego Konsola zarządzania programu Exchange.

Jeśli planujesz migrację i implementację długoterminowego wdrożenia hybrydowego z lokalnym środowiskiem programu Exchange, żądania przeniesienia są zalecanym sposobem migracji skrzynek pocztowych.

Również w przypadku dużych organizacji, które lokalnie korzystają z programu Exchange 2003 lub Exchange 2007 i planują przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych do chmury na przestrzeni kilku miesięcy, użycie żądań przeniesienia jako narzędzia do długotrwałej, etapowej migracji programu Exchange, która jest w istocie wdrożeniem hybrydowym, może mieć sens.

Ważne   Żądania przeniesienia wymagają minimalnej instalacji serwera hybrydowego Exchange 2010 w lokalnej organizacji opartej na programie Exchange. Do wdrożenia rozwiązania hybrydowego jest wymagany program Exchange 2003 lub nowszy. Witryna Exchange Server Deployment Assistant (Asystent wdrażania programu Exchange Server) może pomóc w wygenerowaniu planu wdrożenia hybrydowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący temat:

Jednorazowa migracja programu Exchange

Jednorazowa migracja programu Exchange jest rozwiązaniem przeznaczonym dla organizacji mających mniej niż 1000 skrzynek pocztowych, które chcą przenieść wszystkie skrzynki do chmury w ramach jednej operacji. Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy użyć karty Migracja wiadomości e-mail w panelu sterowania programu Exchange.

Ważne

 • Jednorazowa migracja programu Exchange jest obsługiwana tylko w przypadku programu Exchange 2003 lub nowszego. Jeśli są używane starsze wersje programu Exchange, trzeba przeprowadzić migrację poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP lub użyć rozwiązania innej firmy.

 • Jeśli organizacja korzysta z programu Exchange i ma więcej niż 1000 skrzynek pocztowych, powinna rozważyć przeprowadzenie migracji etapowej programu Exchange.

 • Jeśli planujesz wdrożenie rejestracji jednokrotnej, najpierw uruchom jednorazową migrację programu Exchange, a po jej zakończeniu skonfiguruj rejestrację jednokrotną (i synchronizację katalogów po ukończeniu migracji). W przypadku uruchomienia synchronizacji katalogów przed jednorazową migracją programu Exchange migracja nie powiodłaby się.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy dotyczące programu Exchange Online:

Powrót do początku

Etapowa migracja programu Exchange

Etapowa migracja programu Exchange jest rozwiązaniem przeznaczonym dla większych organizacji lub organizacji, które z czasem chcą przenieść wszystkie skrzynki pocztowe do chmury. W tym scenariuszu można przeprowadzić migrację niektórych skrzynek pocztowych do chmury, zachowując pozostałe skrzynki pocztowe w organizacji lokalnej. Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy użyć karty Migracja wiadomości e-mail w panelu sterowania programu Exchange.

Ważne

 • Etapową migrację programu Exchange zaprojektowano z myślą o organizacjach, które docelowo planują przenieść wszystkie lokalne skrzynki pocztowe programu Exchange do chmury. Użycie etapowej migracji programu Exchange do migracji niewielkiej liczby skrzynek pocztowych w ramach dłuższego scenariusza współistnienia nie jest dobrym rozwiązaniem.

 • Etapowa migracja programu Exchange jest obsługiwana tylko w przypadku programu Exchange 2003 i Exchange 2007. Jeśli są używane starsze wersje programu Exchange, trzeba przeprowadzić migrację poczty e-mail, korzystając z protokołu IMAP, lub użyć rozwiązania innej firmy. W przypadku korzystania z programu Exchange 2010 trzeba zaimplementować wdrożenie hybrydowe i do migracji użyć żądań przeniesienia.

 • Etapowa migracja programu Exchange wymaga synchronizacji katalogów.

 • Jeśli planujesz wdrożenie rejestracji jednokrotnej jako części długoterminowego planu wdrożenia, przed uruchomieniem etapowej migracji programu Exchange skonfiguruj rejestrację jednokrotną i synchronizację katalogów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący temat:

Migracja poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP

Migrację poczty e-mail korzystającej z protokołu IMAP zaprojektowano jako rezerwowe narzędzie do migracji zawartości wiadomości e-mail dla szerokiego wachlarza serwerów poczty e-mail. Jest to jedna z opcji, jeśli organizacja używa programu Exchange 2000 Server lub Exchange Server 5.5 z dodatkiem Service Pack 4 albo dowolnego innego zgodnego serwera IMAP, takiego jak Gmail. Należy użyć karty Migracja wiadomości e-mail w panelu sterowania programu Exchange oraz pliku CSV.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy dotyczące programu Exchange Online:

Narzędzie PST Capture

Inną metodą migracji danych ze skrzynek pocztowych do skrzynek pocztowych w chmurze jest użycie narzędzia Microsoft Exchange PST Capture. Narzędzie PST Capture umożliwia wyszukanie i zebranie plików PST znajdujących się na komputerach w organizacji lokalnej i import tych plików do skrzynek pocztowych w chmurze. Narzędzia PST Capture można również używać do importowania plików PST do podstawowych lub archiwalnych lokalnych skrzynek pocztowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł o narzędziu Microsoft Exchange PST Capture.

Rozwiązania innych firm

Oto lista kilku partnerów oferujących narzędzia do migracji, które mogą pomóc w migracji programu Exchange z platform innych firm niż Microsoft:

 • Binary Tree   Dostawca oprogramowania międzyplatformowej migracji systemu obsługi wiadomości i współistnienia, obejmującego produkty obsługujące analizę, współistnienie i obukierunkową migrację środowisk (lokalnych i online) obsługi wiadomości i współpracy dla przedsiębiorstw, opartych na platformach IBM Lotus Notes i Domino oraz Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Dostawca samoobsługowych rozwiązań migracji i współistnienia poczty e-mail dla programów Exchange 2007 i Exchange Online.

 • Cemaphore   Dostawca rozwiązań migracji z lokalnego programu Microsoft Exchange do programu Microsoft Online.

 • Quest   Dostawca rozwiązań migracji dla programów Exchange Online i SharePoint Online, w tym migracji z programów Lotus Notes i Novell GroupWise do programu Exchange Online.

 • Metalogix   Dostawca rozwiązań migracji do programów Exchange Online i SharePoint Online.

Powrót do początku

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.