Rozwiązywanie problemów z systemem DNS

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2011-12-16

W razie problemów z docieraniem poczty do chmurowej organizacji programu Exchange albo z otwieraniem jej skrzynek pocztowych za pomocą programu Outlook warto sprawdzić działanie domeny za pomocą narzędzia Analizator połączenia zdalnego programu Microsoft Exchange (ExRCA). Można też za pomocą narzędzia wiersza polecenia Nslookup wyświetlić rekordy DNS używane przez domenę.

Sprawdzanie działania domeny za pomocą narzędzia Exchange Remote Connectivity Analyzer

Korzystając z testów zamieszczonych na stronie https://www.testexchangeconnectivity.com, można spróbować rozwiązać następujące problemy z domeną:

Uwaga   Narzędzie ExRCA zawiera też kilka innych testów przeznaczonych dla domen. Niektóre z nich można jednak stosować wyłącznie wobec lokalnych organizacji programu Microsoft Exchange.

Testowanie przychodzenia poczty

Aby za pomocą narzędzia ExRCA sprawdzić przychodzenie poczty, w kategorii Internet E-mail Tests (Testy internetowej poczty e-mail) zaznacz opcję Inbound SMTP E-mail (Przychodząca poczta e-mail przy użyciu protokołu SMTP). Test spowoduje pobranie wszystkich rekordów MX domeny, a następnie wykonanie na każdym z nich następujących testów:

 1. Próbuje ustalić adres IP dla nazwy hosta podanej w rekordzie MX.

 2. Sprawdza łączność przez port TCP 25 z hostem o nazwie podanej w rekordzie MX. Port TCP 25 to port wykorzystywany przez usługę SMTP.

 3. Wysyła testową wiadomość e‑mail na wskazane konto w domenie.

 4. Sprawdza, czy host podany w rekordzie MX obsługuje otwarte przekazywanie. Funkcja otwartego przekazywania umożliwia ponowne przesyłanie — lub „przekazywanie” — wiadomości przy użyciu innego serwera, który maskuje faktyczne źródło wiadomości. Ostatni test jest nieistotny w odniesieniu do chmurowej organizacji programu Exchange, ponieważ w jej ustawieniach nie można (celowo ani przypadkowo) skonfigurować funkcji otwartego przekazywania.

Sprawdzanie przepływu poczty i weryfikowanie rekordu MX routingu poczty dla domeny za pomocą testu Inbound SMTP Email (Przychodząca poczta e-mail przy użyciu protokołu SMTP)

 1. Otwórz stronę https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. W kategorii Internet E-mail Tests (Testy internetowej poczty e-mail) zaznacz opcję Inbound SMTP E-mail (Przychodząca poczta e-mail przy użyciu protokołu SMTP), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. W sekcji Inbound SMTP Email (Przychodząca poczta e-mail przy użyciu protokołu SMTP) wprowadź adres e-mail konta należącego do domeny, np. admin@contoso.edu.

  Uwaga   W ramach testu zostanie podjęta próba wysłania wiadomości na wskazane konto e‑mail. Jeśli w domenie chmurowej nie ma żadnych działających kont, ta część testu zakończy się niepowodzeniem.

 4. W sekcji Verification (Weryfikacja) wpisz litery widoczne na obrazie CAPTCHA, a następnie kliknij przycisk Perform Test (Wykonaj test).

 5. Po zakończeniu testu można wykonać następujące czynności:

  • Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), co pozwoli na zapisanie informacji w raporcie. Skopiowane informacje można wkleić do pliku tekstowego.

  • Kliknij przycisk Expand All (Rozwiń wszystko), aby wyświetlić wyniki testu.

Jeśli utworzono również rekord MX w celu potwierdzenia własności domeny, cały test Incoming SMTP E-Mail (Przychodząca poczta e-mail przy użyciu protokołu SMTP) zawsze kończy się niepowodzeniem. Aby zrozumieć wyniki testu, zobacz sekcję Test Steps (Etapy testu). Dla każdego rekordu MX są wyświetlane dwa testy Testing Mail Exchanger (Testowanie usługi wymiany poczty):

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Sprawdza rekord MX używany do routingu poczty. Ten etap i wszystkie jego podetapy powinny zakończyć się powodzeniem.

 • Testing Mail Exchanger <token>.msv1.invalid.   Sprawdza rekord MX używany do potwierdzenia własności domeny. Ten test zawsze kończy się niepowodzeniem, ponieważ ten rekord MX nie jest przeznaczony do kierowania pocztą e-mail.

Początek strony

Sprawdzanie łączności programu Outlook ze skrzynką pocztową

Aby za pomocą narzędzia ExRCA sprawdzić łączność aplikacji Outlook ze skrzynką pocztową, w kategorii Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Testy łączności programu Microsoft Office Outlook) zaznacz opcję Outlook Autodiscover (Wykrywanie automatyczne programu Outlook). Test wykorzystuje trzy różne metody łączenia się z usługą wykrywania automatycznego domeny. Sukces powinna przynieść jedynie opcja HTTP redirect method (Metoda przekierowywania HTTP). Test obejmuje następujące czynności:

 1. Próbuje ustalić adres IP hosta autodiscover.<nazwa domeny>.

 2. Sprawdza łączność przez port TCP 80 z hostem o nazwie autodiscover.<nazwa domeny>. Port TCP 80 to port wykorzystywany przez usługę HTTP.

 3. Sprawdza, czy domena autodiscover.<nazwa domeny> odpowiada na żądanie przekierowania HTTP.

 4. Sprawdza poprawność adresu URL przekierowywania HTTP na podstawie poprzednich wyników.

Testowanie łączności programu Outlook ze skrzynką pocztową oraz rekordu CNAME wykrywania automatycznego używanego przez domenę za pomocą testu Outlook Autodiscover (Wykrywanie automatyczne programu Outlook)

 1. Otwórz stronę https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. W kategorii Microsoft Exchange Web Services Connectivity Tests (Testy łączności programu Microsoft Office Outlook) zaznacz opcję Outlook Autodiscover (Wykrywanie automatyczne programu Outlook), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

 3. W sekcji Outlook Autodiscover (Wykrywanie automatyczne programu Outlook) wprowadź następujące informacje:

  • E-mail Address (Adres e‑mail)   Wprowadź adres e-mail konta należącego do domeny chmurowej, np. testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) (Nazwa domeny/użytkownika lub nazwa UPN)   Wprowadź ten sam adres e‑mail, co wpisany w poprzednim polu, np. admin@contoso.edu.

  • Password   (Hasło) Wprowadź i potwierdź hasło dostępu do konta podanego w poprzednich etapach.

  • Ignore Trust for SSL   (Ignoruj zaufanie dla protokołu SSL). To pole należy pozostawić niezaznaczone.

 4. W oknie ostrzeżenia o zabezpieczeniach zaznacz pole wyboru.

  Uwaga   Jak już wspomniano w ostrzeżeniu o zabezpieczeniach oraz w sekcji Informacja, zalecamy wykonanie testu przy użyciu tymczasowego konta, które zostanie usunięte po zakończeniu testu.

 5. W sekcji Verification (Weryfikacja) wpisz litery widoczne na obrazie CAPTCHA, a następnie kliknij przycisk Perform Test (Wykonaj test).

 6. Po zakończeniu testu można wykonać następujące czynności:

  • Kliknij przycisk Copy (Kopiuj), co pozwoli na zapisanie informacji w raporcie. Skopiowane informacje można wkleić do pliku tekstowego.

  • Kliknąć przycisk Expand/Collapse (Rozwiń/Zwiń), aby wyświetlić wyniki testu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sekcję Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method (Próba nawiązania połączenia z usługą wykrywania automatycznego przy użyciu metody przekierowywania HTTP). Jeśli rekord CNAME wykrywania automatycznego używany przez domenę chmurową jest poprawnie skonfigurowany, wszystkie testy powinny zostać wykonane pomyślnie.

Należy zwrócić uwagę, że nawet przy poprawnej konfiguracji rekordu CNAME wykrywania automatycznego wymienione testy w sekcji Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service (Próba nawiązania połączenia z usługą wykrywania automatycznego przy użyciu każdej metody) nie powiodą się:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< (Próba sprawdzenia potencjalnego adresu URL https://) nazwa domeny>/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover< (Próba sprawdzenia potencjalnego adresu URL https://autodiscover) nazwa domeny>/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Początek strony

Wyświetlanie rekordów DNS za pomocą narzędzia Nslookup

Za pomocą narzędzia Nslookup dołączonego do każdej wersji systemu Microsoft Windows można wyświetlić rekordy DNS używane przez domenę.

Uwaga   Działanie narzędzia Nslookup może być zakłócone przez ograniczenia dotyczące zapory i internetowych serwerów proxy egzekwowane w wewnętrznej sieci organizacji.

Ponadto w czynnościach opisanych poniżej nazwa domeny zawsze powinna być wpisywana z kropką na końcu. Kropka (.) oznacza w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN). Zapobiega ona niezamierzonemu dodawaniu do nazwy domeny jakichkolwiek domyślnych sufiksów DNS skonfigurowanych w sieci.

Wyświetlanie rekordów MX

Otwórz wiersz polecenia i uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Jeśli na przykład nazwa domeny to contoso.edu, uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Zwróć uwagę na kropkę po nazwie domeny. Jeśli masz dwa rekordy MX, jeden potwierdzający własność domeny i drugi na potrzeby routingu poczty, rezultat działania polecenia będzie podobny do następującego:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Początek strony

Wyświetlanie rekordu CNAME wykrywania automatycznego

Otwórz wiersz polecenia i uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Jeśli na przykład nazwa domeny to contoso.edu, uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Zwróć uwagę na kropkę po nazwie domeny. Rezultat działania polecenia będzie podobny do następującego:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Początek strony

Wyświetlanie rekordów TXT

Otwórz wiersz polecenia i uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Jeśli na przykład nazwa domeny to contoso.edu, uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Zwróć uwagę na kropkę po nazwie domeny. Jeśli masz dwa rekordy TXT, jeden dla zapewnienia, że docelowe systemy poczty e-mail ufają wiadomościom wysyłanym z danej domeny, i drugi potwierdzający własność domeny, rezultat działania polecenia będzie podobny do następującego:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Początek strony

Wyświetlanie rekordów SRV

Uwaga   Rekord SRV opisany w tym przykładzie jest używany wyłącznie w usłudze Live@edu.

Otwórz wiersz polecenia i uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Jeśli na przykład nazwa domeny to contoso.edu, uruchom następujące polecenie:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Zwróć uwagę na kropkę po nazwie domeny. Rezultat działania polecenia będzie podobny do następującego:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z wynikami użycia narzędzia Nslookup

Jeśli którykolwiek z rekordów DNS wygląda na uszkodzony lub usługi skojarzone z rekordem DNS nie działają, rozważ następujące przyczyny:

 • Podczas tworzenia rekordu bardzo łatwo o błędy pisowni. Dlatego należy uważać na poprawność wprowadzanych wartości podczas tworzenia rekordów DNS.

 • Niektóre usługi hostingowe DNS pozwalają na zarządzanie różnymi domenami przy użyciu tego samego internetowego interfejsu zarządzania, dlatego w przypadku niektórych rekordów DNS wymagają wpisywania znaku @ oznaczającego domeny nadrzędne. Wpisanie faktycznej nazwy domeny zamiast nazwy z poprzedzającym znakiem @ może spowodować nieoczekiwane działanie rekordu DNS.

 • Niektóre usługi hostingowe DNS mogą nie obsługiwać rekordów MX o wartości priorytetu 0. W takich przypadkach należy spróbować użyć w zamian wartości 10 w rekordzie MX routingu poczty.

Początek strony

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.