Limity wiadomości i adresatów

[Ten temat jest w trakcie przygotowywania.]  

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2014-01-31

Po zarejestrowaniu organizacji użytkownicy mogą mieć następujące pytania bezpośrednio związane z korzystaniem z poczty e‑mail:

  • Czy istnieją jakieś limity rozmiaru wysyłanych wiadomości e‑mail?

  • Jakie istnieją limity dotyczące adresatów wiadomości e‑mail?

Limity dotyczące wiadomości, skrzynek pocztowych, adresatów i klientów poczty e-mail mieszczą się w jednej z następujących kategorii:

Ważne   Należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Limity nakładane na domenę mogą zmieniać się w zależności od tego, jak długo jest ona zarejestrowana w usłudze. Gdy limit ulega zmianie w centrach danych firmy Microsoft, zastosowanie tej zmiany w przypadku wszystkich obecnych klientów może trochę potrwać.

  • Większości limitów nie można zmieniać, ale wszyscy użytkownicy powinni mieć ich świadomość.

  • Limity te dotyczą zarówno adresatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Limity dotyczące wiadomości

Podane limity obowiązują dla każdej wiadomości e‑mail.

 

Limit Wartość

Limit rozmiaru wiadomości   Maksymalny łączny rozmiar wiadomości e‑mail. Wlicza się do niego rozmiar nagłówka, treści i wszystkich załączników wiadomości.

Uwaga   Klient poczty e-mail może ograniczać rozmiar poszczególnych załączników do wartości o wiele mniejszej od ograniczenia nakładanego na rozmiar wiadomości. Na przykład w aplikacji Outlook Web App maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika wynosi 10 MB.

25 MB

Limit liczby plików załączników   Maksymalna dozwolona liczba plików załączników jednej wiadomości e‑mail. Nawet jeśli łączny rozmiar załączników nie przekracza wyznaczonego limitu, wciąż obowiązuje limit dotyczący liczby załączników.

125 załączników

Limit długości tematu   Maksymalna dozwolona liczba znaków tekstowych w wierszu tematu wiadomości e‑mail.

255 znaków

Limit liczby części wiadomości   Maksymalna liczba części treści wieloczęściowej wiadomości MIME.

250 części

Limit poziomów osadzania wiadomości   Maksymalna liczba wiadomości przesłanych dalej, jaka może być zawarta w wiadomości e‑mail.

30 osadzonych wiadomości

Początek strony

Limity dotyczące adresatów i nadawców

Podane limity są stosowane wobec wiadomości, nadawców i adresatów w celu zwalczania spamu oraz zapobiegania masowemu rozsyłaniu robaków i wirusów.

Uwaga   W przypadku grup dystrybucyjnych przechowywanych we współużytkowanej książce adresowej każda grupa jest liczona jako jeden adresat. W przypadku grup dystrybucyjnych przechowywanych w folderze Kontakty skrzynki pocztowej członkowie grupy są liczeni pojedynczo.

 

Limit Wartość

Limit liczby adresatów   Maksymalna liczba adresatów, jakich można wpisać w polach Do, DW i UDW.

500 adresatów

Limit szybkości wysyłania wiadomości   Maksymalna liczba wiadomości e‑mail, jaką w ciągu minuty można wysłać z jednego klienta poczty e‑mail. Klient jest identyfikowany na podstawie konta użytkownika.

30 wiadomości na minutę

Limit szybkości wysyłania do adresatów   Maksymalna liczba adresatów, do których w ciągu 24 godzin można wysłać wiadomości e-mail z jednej chmurowej skrzynki pocztowej. Po osiągnięciu limitu nie można wysyłać wiadomości ze skrzynki do momentu, gdy liczba adresatów wiadomości z ostatnich 24 godzin będzie poniżej limitu. Limit liczby adresatów dotyczy wiadomości kierowanych do adresatów wewnątrz organizacji i poza nią. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Limit zbiorczej poczty e-mail i dzienny limit liczby adresatów.

  • Microsoft Live@edu: 1500 adresatów dziennie*

  • Office 365 dla specjalistów i małych firm: 10 000 adresatów dziennie

  • Office 365 dla przedsiębiorstw: 10 000 adresatów dziennie

Limit adresatów przekazywania Maksymalna liczba adresatów, jakich można skonfigurować dla skrzynki odbiorczej lub reguły transportu przy użyciu akcji przekierowania. W przypadku skonfigurowania reguły przekierowującej wiadomości do adresatów w liczbie przekraczającej ten limit reguła ta nie zostanie zastosowana, a żadna wiadomość spełniająca jej warunki nie zostanie przekierowana do adresatów określonych na liście w ramach tej reguły.

10 adresatów

noteUwaga:
* Po uaktualnieniu organizacji Microsoft Live@edu do wersji Office 365 dla instytucji edukacyjnych limit liczby adresatów zostaje zwiększony do 10 000 na dzień.

Początek strony

Limity dotyczące przechowywania wiadomości

Te limity decydują o okresie, w jakim są dostępne elementy umieszczone w konkretnych folderach w Skrzynce odbiorczej.

Wartości te można zmienić, modyfikując odpowiednie tagi zasad przechowywania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady przechowywania w programie Exchange Online — konfigurowanie i zarządzanie.

 

Limit Wartość

Okres przechowywania elementów z folderu Elementy usunięte   Maksymalna liczba dni, przez jaką elementy mogą pozostawać w folderze Elementy usunięte, zanim zostaną automatycznie usunięte.

30 dni

Okres przechowywania elementów usuniętych z folderu Elementy usunięte   Maksymalna liczba dni, przez jaką przechowywane są elementy usunięte z folderu Elementy usunięte, zanim zostaną trwale usunięte.

14 dni

Okres przechowywania elementów z folderu Wiadomości-śmieci   Maksymalna liczba dni, przez jaką elementy mogą pozostawać w folderze Wiadomości‑śmieci, zanim zostaną automatycznie usunięte.

30 dni

Początek strony

Limity dotyczące grup dystrybucyjnych

Te limity mają zastosowanie do grup dystrybucyjnych.

 

Limit Wartość

Maksymalna liczba członków grupy dystrybucyjnej   Całkowita liczba adresatów jest określana po rozszerzeniu grupy dystrybucyjnej.

100 000 członków

Ograniczaj wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych   Grupy dystrybucyjne o liczbie użytkowników większej niż podany limit muszą mieć skonfigurowane zarządzanie dostarczaniem lub opcje zatwierdzania wiadomości. Zarządzanie dostarczaniem wiadomości pozwala określić nadawców, którzy mogą wysyłać wiadomości do grupy dystrybucyjnej. Zatwierdzanie wiadomości pozwala wyznaczyć co najmniej jednego moderatora, który musi zatwierdzać wszystkie wiadomości wysyłane do listy dystrybucyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana właściwości grupy dystrybucyjnej.

5000 lub więcej członków

Maksymalna wielkość wiadomości dla dużych grup dystrybucyjnych   Wielkość wiadomości wysyłanej do co najmniej 5000 adresatów nie może przekraczać tego limitu. Jeśli wiadomość jest większa, nie zostanie dostarczona, a nadawca otrzyma raport o niedostarczeniu (NDR). Łączna liczba adresatów jest określana po rozszerzeniu grupy dystrybucyjnej.

2 MB

Początek strony

Limity dotyczące reguł transportu

Te limity dotyczą reguł określonych na poziomie organizacji, zwanych również regułami transportu.

 

Limit Wartość

Maksymalna liczba reguł transportu   Maksymalna liczba reguł, które mogą istnieć w organizacji.

100 reguł

Maksymalna wielkość pojedynczej reguły transportu   Maksymalna liczba znaków, które mogą być użyte w jednej regule transportu. Znaki są używane w warunkach, wyjątkach i działaniach.

4000 znaków

Limit znaków dla wszystkich wyrażeń regularnych używanych we wszystkich regułach transportu   Całkowita liczba znaków używanych przez wszystkie wyrażenia regularne w warunkach i wyjątkach wszystkich reguł transportu w organizacji. Może istnieć kilka reguł używających długich i złożonych wyrażeń regularnych lub wiele reguł z prostymi wyrażeniami regularnymi.

20 000 znaków

Maksymalna liczba adresatów dodawanych do wiadomości przez wszystkie reguły transportu   W trakcie przetwarzania wiadomości przez różne reguły transportu do wiadomości może być dodana tylko skończona liczba adresatów. Po osiągnięciu limitu pozostali adresaci nie zostaną dodani do wiadomości. Ponadto reguły transportu nie mogą dodawać do wiadomości grup dystrybucyjnych.

100 adresatów

Liczba przekierowań wiadomości   Liczba operacji przekierowania i przekazania wiadomości bądź automatycznej odpowiedzi na wiadomość na podstawie reguł skrzynki odbiorczej. Załóżmy na przykład, że Użytkownik A ma ustawioną regułę skrzynki odbiorczej powodującą przekierowanie wiadomości do użytkownika B na podstawie nadawcy. Z kolei Użytkownik B korzysta z reguły skrzynki odbiorczej powodującej przekazanie dalej wiadomości do Użytkownika C na podstawie słów kluczowych zawartych w wierszu tematu. Jeśli wiadomość spełnia warunki obu reguł, zostanie wysłana jedynie do Użytkownika B i nie zostanie przekazana do Użytkownika C ze względu na to, że jest dozwolone tylko jedno przekierowanie. W takim przypadku wiadomość zostanie opuszczona bez wysyłania do użytkownika B raportu o niedostarczeniu (NDR) wskazującego na to, że nie została on dostarczona Użytkownikowi C. Podobnie, jeśli Użytkownik B skonfigurował automatyczną odpowiedź (zwaną również wiadomością Poza biurem), wiadomość przekazana lub przekierowana do Użytkownika B nie spowoduje wygenerowania automatycznej odpowiedzi.

Taki sposób działania zapobiega powstawaniu pętli wiadomości skutkujących całkowitym zapełnieniem skrzynki pocztowej użytkownika.

1 przekierowanie

Początek strony

Limity dotyczące moderowania

Te limity dotyczą ustawień moderacji używanych w opcjach zatwierdzania wiadomości zastosowanych do grup dystrybucyjnych i reguł transportu.

 

Limit Wartość

Maksymalna wielkość skrzynki pocztowej rozstrzygania   Jeśli wielkość skrzynki pocztowej rozstrzygania przekroczy ten limit, wiadomości wymagające moderacji zostaną zwrócone do nadawców w raporcie o niedostarczeniu (NDR).

10 GB

Maksymalna liczba moderatorów   Maksymalna liczba moderatorów, jaką można przypisać do jednej moderowanej grupy dystrybucyjnej lub dodać do wiadomości przy użyciu jednej reguły transportu. Zwracamy uwagę, że moderatorem nie może być grupa dystrybucyjna.

10 moderatorów

Czas wygaśnięcia wiadomości oczekujących na moderację   Domyślnie wiadomość oczekująca na moderację wygasa po upływie dwóch dni. Jednak przetwarzanie wygasłych wiadomości podlegających moderowaniu odbywa się co siedem dni. Oznacza to, że wiadomość moderowana może wygasnąć w okresie od dwóch do dziewięciu dni.

2 dni

Maksymalna częstotliwość powiadomień o wygasłej moderacji   Ten limit określa maksymalną liczbę powiadomień o wygasłych wiadomościach moderowanych na godzinę. Limit ten dotyczy każdej bazy danych skrzynek pocztowych w centrum danych.

W okresie dużego obciążenia część nadawców może nie otrzymać powiadomienia o moderowanych wiadomościach, które wygasły. Jednakże powiadomienia te można odnaleźć za pomocą raportów o dostarczeniu.

300 powiadomień o wygaśnięciu na godzinę

Początek strony

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.