Informacje o dostępnych w usłudze Exchange Online apletach cmdlet środowiska PowerShell

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2012-10-31

Administratorzy w organizacjach chmurowych mogą używać programu Windows PowerShell V2 z usługą Windows Remote Management V2 (WinRM) dostępną w pakiecie Windows Management Framework do zarządzania ustawieniami adresatów i domen oraz do generowania raportów lub udzielania pomocy przy rozwiązywaniu problemów. W niniejszym temacie krótko opisano aplety poleceń dostępne dla administratorów organizacji chmurowych. Możesz uzyskać więcej pomocy na temat korzystania z poszczególnych poleceń cmdlet w wierszu polecenia, zgodnie z opisem w dalszej części tego tematu.

Uwaga   W niektórych organizacjach nie wszystkie funkcje i aplety poleceń są dostępne.

Przed rozpoczęciem

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować i skonfigurować program Windows PowerShell, a następnie połączyć się z usługą, zobacz Używanie programu Windows PowerShell w usłudze Exchange Online.

Zarządzanie adresatami

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, konfigurowania i usuwania obiektów adresatów.

Jeśli firma ma organizację poczty e-mail zdefiniowaną w usłudze Microsoft Office 365, nowym skrzynkom pocztowym należy przypisywać licencje — w przeciwnym razie po zakończeniu okresu prolongaty zostaną wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie licencji usług online firmy Microsoft nowym skrzynkom pocztowym.

Skrzynki pocztowe

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, usuwania i konfigurowania skrzynek pocztowych.

 

Aplet polecenia Opis

Get-Mailbox

Umożliwia wyświetlenie informacji o chmurowych skrzynkach pocztowych.

New-Mailbox

Umożliwia utworzenie w danej organizacji nowego użytkownika ze skrzynką pocztową w usłudze chmurowej.

Remove-Mailbox

Umożliwia usunięcie skrzynki pocztowej.

Get-RemovedMailbox

Umożliwia wyświetlenie usuniętych skrzynek pocztowych, które można odzyskać.

Set-Mailbox

Umożliwia zmianę ustawień istniejącej skrzynki pocztowej.

Undo-SoftDeletedMailbox

To polecenie cmdlet jest dostępne tylko dla organizacji edukacyjnych w usługach Microsoft Live@edu i Microsoft Office 365. Polecenie cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox umożliwia odzyskanie skrzynki pocztowej, która została usunięta. Skrzynki pocztowe można odzyskać w ciągu 30 dni od ich usunięcia.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Grupy dystrybucyjne

Te aplety poleceń umożliwiają wyświetlanie, tworzenie, usuwanie i konfigurowanie grup dystrybucyjnych (zwanych czasem grupami publicznymi) i grup dystrybucyjnych z włączonymi zabezpieczeniami. Grupa dystrybucyjna, zwana także grupą publiczną, to zbiór obejmujący dwie lub więcej osób widocznych we współużytkowanej książce adresowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Distribution Groups.

 

Aplet polecenia Opis

Get-DistributionGroup

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych grupach dystrybucyjnych lub pobranie listy grup dystrybucyjnych przechowywanej we współużytkowanej książce adresowej. Grupy dystrybucyjne zwane są czasami grupami publicznymi.

New-DistributionGroup

Utwórz grupę dystrybucyjną.

Remove-DistributionGroup

Usuń grupę dystrybucyjną.

Set-DistributionGroup

Umożliwia zmianę właściwości istniejącej grupy dystrybucyjnej.

Add-DistributionGroupMember

Umożliwia dodanie adresata do istniejącej grupy dystrybucyjnej.

Get-DistributionGroupMember

Umożliwia wyświetlenie członków istniejącej grupy dystrybucyjnej.

Remove-DistributionGroupMember

Umożliwia usunięcie adresata z grupy dystrybucyjnej.

Update-DistributionGroupMember

Umożliwia zastąpienie bieżącego członkostwa grupy dystrybucyjnej.

Get-Group

Umożliwia wyświetlenie grup dystrybucyjnych, grup zabezpieczeń i grup ról w organizacji.

Set-Group

Umożliwia zmianę właściwości grupy. Właściwości grupy można także zmienić za pomocą apletu polecenia Set-DistributionGroup.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Dynamiczne grupy dystrybucyjne

Te aplety poleceń umożliwiają wyświetlanie, tworzenie, usuwanie i konfigurowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych w organizacji. Inaczej niż w przypadku statycznej listy członkostwa zwykłej grupy dystrybucyjnej, lista członkostwa dynamicznej grupy dystrybucyjnej jest obliczana przy każdym wysłaniu wiadomości do grupy. To obliczenie jest oparte na filtrach i warunkach zdefiniowanych w momencie tworzenia grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dynamiczne grupy dystrybucyjne.

 

Aplet polecenia Opis

Get-DynamicDistributionGroup

Umożliwia wyświetlenie ustawień istniejącej dynamicznej grupy dystrybucyjnej.

New-DynamicDistributionGroup

Umożliwia utworzenie dynamicznej grupy dystrybucyjnej.

Remove-DynamicDistributionGroup

Umożliwia usunięcie dynamicznej grupy dystrybucyjnej.

Set-DynamicDistributionGroup

Umożliwia zmianę właściwości istniejącej dynamicznej grupy dystrybucyjnej.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Kontakty zewnętrzne

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, konfigurowania i usuwania kontaktów zewnętrznych. Kontakty zewnętrzne to osoby spoza organizacji, które mogą być wyświetlane w książce adresowej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontakty zewnętrzne w książce adresowej.

 

Aplet polecenia Opis

Get-MailContact

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych kontaktach zewnętrznych.

New-MailContact

Umożliwia utworzenie wpisu we współużytkowanej książce adresowej dla kontaktu zewnętrznego.

Remove-MailContact

Umożliwia usunięcie kontaktu z udostępnionej książki adresowej.

Set-MailContact

Umożliwia zmianę ustawień istniejącego kontaktu zewnętrznego.

Get-Contact

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych kontaktach lub pobranie listy kontaktów przechowywanej we współużytkowanej książce adresowej.

Set-Contact

Umożliwia zmianę właściwości istniejącego kontaktu. Uwaga: Aby mieć możliwość wysyłania wiadomości e-mail do kontaktu, należy użyć apletów poleceń *-MailContact.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Użytkownicy poczty

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, konfigurowania i usuwania użytkowników poczty. Użytkownik poczty posiada konto w organizacji, ale nie ma skrzynki pocztowej. Wiadomości e-mail są dostarczane użytkownikom poczty na zewnętrzny adres e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie użytkowników poczty.

 

Aplet polecenia Opis

Get-MailUser

Umożliwia wyświetlenie informacji o użytkownikach poczty w danej organizacji.

New-MailUser

Umożliwia utworzenie w danej organizacji nowego użytkownika poczty.

Remove-MailUser

Umożliwia usunięcie istniejącego użytkownika poczty.

Set-MailUser

Umożliwia zmianę ustawień istniejącego użytkownika poczty.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Inne aplety poleceń adresatów

 

Aplet polecenia Opis

Get-LinkedUser

Umożliwia wyświetlenie informacji o połączonym koncie użytkownika. Połączone konta użytkowników są używane do uwierzytelniania w scenariuszach wdrożenia hybrydowego i środowiskach z usługami sieci internetowej zarządzania adresatami programu Exchange. Użytkownik w organizacji może być połączony z użytkownikiem zewnętrznym lub certyfikatem.

Set-LinkedUser

Umożliwia zmianę właściwości połączonego konta użytkownika.

Get-SecurityPrincipal

Umożliwia wyświetlenie listy głównych zabezpieczeń w organizacji. Zabezpieczenia główne są podmiotami, takimi jak użytkownicy lub grupy zabezpieczeń, którym można przypisać uprawnienia i prawa użytkownika.

Get-Recipient

Umożliwia wyświetlenie informacji o wszystkich typach obiektów z obsługą poczty w danej organizacji. Zwracane wyniki obejmują skrzynki pocztowe, użytkowników poczty, kontakty, grupy dystrybucyjne oraz dynamiczne grupy dystrybucyjne.

Get-User

Umożliwia wyświetlenie informacji o skrzynkach pocztowych i użytkownikach poczty w danej organizacji.

Set-User

Umożliwia zmianę właściwości istniejących skrzynek pocztowych lub użytkowników poczty.

New-MailMessage

Umożliwia utworzenie nowej wiadomości e-mail i umieszczenie jej w folderze Kopie robocze skrzynki pocztowej użytkownika.

Test-MAPIConnectivity

Umożliwia sprawdzenie, czy określona skrzynka pocztowa może się łączyć za pomocą protokołu MAPI, który jest używany przez program Microsoft Office Outlook.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Dostarczanie

Te aplety poleceń umożliwiają obsługę dużej liczby nowych skrzynek pocztowych za pomocą pliku z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie nowych użytkowników usługi Exchange Online za pomocą pliku CSV.

 

Aplet polecenia Opis

Get-ProvisioningRequest

Umożliwia wyświetlanie wiadomości o stanie bieżącego żądania zainicjowania obsługi administracyjnej. Żądanie zainicjowania obsługi administracyjnej tworzy nowe chmurowe skrzynki pocztowe dla użytkowników określonych w pliku CSV.

New-ProvisioningRequest

Umożliwia przesłania zbiorczego żądania zainicjowania obsługi administracyjnej dla partii użytkowników określonych w pliku CSV. Po sprawdzeniu i pozytywnej ocenie pliku CSV zostanie utworzone żądanie zainicjowania obsługi administracyjnej w stanie wstrzymania. Aby rozpocząć proces obsługi, użyj apletu polecenia Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Umożliwia zatrzymanie przetwarzania zbiorczego żądania obsługi będącego w stanie oczekiwania lub przetwarzania.

Start-ProvisioningRequest

Umożliwia uruchomienie oczekującego żądania obsługi utworzonego za pomocą apletu polecenia New-ProvisioningRequest.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Migracja

Te aplety polecenia umożliwiają przeprowadzenie migracji poczty e-mail z lokalnego systemu obsługi wiadomości do organizacji chmurowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migracja wiadomości e-mail — omówienie.

 

Aplet polecenia Opis

Get-MigrationBatch

Umożliwia wyświetlanie informacji o bieżącej migracji partii wiadomości e-mail.

New-MigrationBatch

Umożliwia utworzenie nowego zadania migracji w celu przeniesienia danych skrzynek pocztowych z lokalnego serwera IMAP lub systemu wiadomości Microsoft Exchange do chmurowych skrzynek pocztowych. Aby przeprowadzić migrację danych skrzynek IMAP, musisz najpierw utworzyć chmurowe skrzynki pocztowe.

Remove-MigrationBatch

Umożliwia usunięcie partii migracji, która nie jest uruchomiona lub która została ukończona.

Set-MigrationBatch

Umożliwia zmianę właściwości istniejącej partii migracji.

Start-MigrationBatch

Umożliwia uruchomienie procesu migracji dla oczekującej migracji partii danych.

Stop-MigrationBatch

Umożliwia zatrzymanie bieżącej migracji partii danych.

Test-MigrationServerAvailability

Umożliwia sprawdzenie możliwości komunikacji z lokalnym serwerem przechowującym dane skrzynek pocztowych, które chcesz przenieść do organizacji chmurowej.

Get-MigrationStatus

Umożliwia wyświetlanie informacji o całej bieżącej migracji poczty e-mail.

Get-MigrationUser

Umożliwia wyświetlenie informacji o stanie jednej skrzynki pocztowej użytkownika lub wszystkich skrzynek pocztowych użytkowników w partii migracji, która jest w trakcie przetwarzania.

Get-MigrationUserStatistics

Wyświetla informacje o stanie migracji konkretnej lokalnej skrzynki pocztowej do chmury.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Uprawnienia

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, przypisywania i usuwania uprawnień udzielanych użytkownikom w domenie.

Grupy ról administratorów

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, usuwania i zmieniania ról grup administratorów. Grupa ról stanowi uniwersalną grupę zabezpieczeń z przypisanymi uprawnieniami administracyjnymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy ról administratorów.

 

Aplet polecenia Parametr

Get-RoleGroup

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych grupach ról lub pobranie listy grup ról w organizacji.

New-RoleGroup

Umożliwia utworzenie grupy ról.

Remove-RoleGroup

Umożliwia usunięcie grupy ról.

Set-RoleGroup

Umożliwia zmianę właściwości istniejącej grupy ról.

Add-RoleGroupMember

Umożliwia dodanie adresata do istniejącej grupy ról.

Get-RoleGroupMember

Umożliwia wyświetlenie członków istniejącej grupy ról.

Remove-RoleGroupMember

Umożliwia usunięcie adresata z grupy ról.

Update-RoleGroupMember

Umożliwia zastąpienie bieżącego członkostwa grupy ról.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Zasady przypisywania ról

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, usuwania i zmieniania zasad przypisywania ról. Zasada przypisywania ról jest zbiorem jednej lub kilku ról zarządzania użytkownikami końcowymi, które umożliwiają użytkownikom zarządzanie ustawieniami swoich kont i grup dystrybucyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady przypisywania ról.

Uwaga   W organizacjach korzystających z usług Live@edu nie można tworzyć, usuwać ani zmieniać właściwości zasad przypisywania ról. Można jednak dodawać i usuwać role użytkowników końcowych przypisane do zasady przypisywania ról.

 

Aplet polecenia Opis

Get-RoleAssignmentPolicy

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych zasadach przypisywania ról lub pobranie listy zasad przypisywania ról w organizacji.

New-RoleAssignmentPolicy

Umożliwia utworzenie zasady przypisywania ról.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Umożliwia usunięcie zasady przypisywania ról.

Set-RoleAssignmentPolicy

Umożliwia zmianę właściwości istniejącej zasady przypisywania ról.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Kontrola dostępu oparta na rolach

Te aplety poleceń służą do zarządzania kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) w organizacji. Do przypisywania użytkownikom uprawnień służy funkcja kontroli dostępu oparta na rolach (RBAC). Wszystkie uprawnienia i dostępne funkcje są określane przez role zarządzania. Rola zarządzania, nazywana również rolą RBAC lub po prostu rolą, definiuje elementy, do których dany użytkownik może uzyskać dostęp, oraz zadania, które może wykonać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrola dostępu oparta na rolach.

 

Aplet polecenia Opis

Get-ManagementRole

Umożliwia wyświetlenie ról zarządzania dostępnych w danej organizacji.

New-ManagementRole

Umożliwia utworzenie nowej roli zarządzania na podstawie istniejącej roli.

Remove-ManagementRole

Umożliwia usunięcie roli zarządzania. Można usuwać wyłącznie role utworzone przez siebie. Nie można usuwać ról wbudowanych.

Get-ManagementRoleAssignment

Umożliwia wyświetlenie ról zarządzania przypisanych obecnie do określonego użytkownika.

New-ManagementRoleAssignment

Umożliwia przypisanie do użytkownika nowej roli zarządzania.

Remove-ManagementRoleAssignment

Umożliwia usunięcie roli zarządzania przypisanej do użytkownika.

Set-ManagementRoleAssignment

Umożliwia zmianę ustawień przypisania roli zarządzania, na przykład skojarzonego z nią zakresu zarządzania.

Add-ManagementRoleEntry

Umożliwia dodanie do istniejącej roli zarządzania uprawnienia dostępu do określonego apletu polecenia i parametrów.

Get-ManagementRoleEntry

Umożliwia wyświetlenie apletów poleceń i parametrów dostępnych dla istniejącej roli zarządzania.

Remove-ManagementRoleEntry

Umożliwia usunięcie z istniejącej roli zarządzania uprawnienia dostępu do apletu polecenia.

Set-ManagementRoleEntry

Umożliwia dodanie lub usunięcie uprawnienia dostępu do parametru.

Get-ManagementScope

Umożliwia wyświetlenie zakresów zarządzania zdefiniowanych dla danej organizacji. Zakres zarządzania określa obiekty, które są dostępne dla użytkownika. Na przykład zakres zarządzania dla typowego użytkownika jest ograniczony do konta tego użytkownika. Zakres zarządzania dla administratora organizacji obejmuje wszystkie obiekty w domenie.

New-ManagementScope

Umożliwia zdefiniowanie nowego zakresu zarządzania.

Remove-ManagementScope

Umożliwia usunięcie zakresu zarządzania. Można usuwać wyłącznie zakresy zarządzania zdefiniowane przez siebie.

Set-ManagementScope

Umożliwia zmianę definicji istniejącego zakresu zarządzania.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Uprawnienia skrzynek pocztowych

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, przydzielania i odbierania uprawnień skrzynek pocztowych i uprawnień folderów skrzynek pocztowych.

 

Aplet polecenia Opis

Add-MailboxPermission

Umożliwia udzielenie użytkownikowi uprawnienia dostępu do skrzynki pocztowej innego użytkownika.

Get-MailboxPermission

Umożliwia wyświetlenie uprawnień przypisanych do skrzynki pocztowej użytkownika.

Remove-MailboxPermission

Umożliwia usunięcie uprawnień użytkownika w celu uniemożliwienia mu dostępu do skrzynki pocztowej innego użytkownika.

Add-MailboxFolderPermission

Umożliwia udzielenie użytkownikowi uprawnienia dostępu do folderu w skrzynce pocztowej innego użytkownika. Można na przykład udzielić użytkownikowi uprawnienia do zarządzania kalendarzem innego użytkownika. Folder docelowy należy określić w następującym formacie: alias:\nazwa_folderu.

Get-MailboxFolderPermission

Umożliwia wyświetlenie uprawnień przypisanych do określonego folderu w skrzynce pocztowej użytkownika.

Set-MailboxFolderPermission

Umożliwia zmienianie uprawnień przypisanych do określonego folderu w skrzynce pocztowej użytkownika.

Remove-MailboxFolderPermission

Umożliwia usunięcie uprawnień użytkownika w celu uniemożliwienia mu dostępu do określonego folderu w skrzynce pocztowej innego użytkownika.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Uprawnienie Wyślij jako

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, przydzielania i odbierania uprawnienia Wyślij jako. Uprawnienie Wyślij jako, zwane też uprawnieniem SendAs, pozwala użytkownikom wykorzystać adres e-mail innego odbiorcy w adresie Od. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przydzielanie użytkownikom uprawnienia Wyślij jako.

 

Aplet polecenia Opis

Add-RecipientPermission

Umożliwia przydzielanie użytkownikom uprawnienia Wyślij jako.

Get-RecipientPermission

Umożliwia wyświetlenie uprawnienia Wyślij jako przydzielonego użytkownikom.

Remove-RecipientPermission

Umożliwia odbieranie użytkownikom uprawnienia Wyślij jako.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Zgodność z przepisami

Te aplety poleceń ułatwiają organizacji zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi lub biznesowymi.

Przeszukiwanie wielu skrzynek pocztowych

Te aplety poleceń umożliwiają wyszukiwanie w wielu skrzynkach pocztowych w organizacji wiadomości e-mail i innych typów wiadomości według słów kluczowych. Aplety te są określone tylko w roli wyszukiwania dotyczącego skrzynki pocztowej i powinny być przypisane menedżerom odnajdowania. Aby użytkownik mógł korzystać z apletów polecenia przeszukiwania skrzynki pocztowej, musi być członkiem grupy ról Zarządzanie odnajdywaniem. Więcej informacji w części Udostępnianie użytkownikom funkcji wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych.

 

Aplet polecenia Opis

Get-MailboxSearch

Umożliwia wyświetlanie trwającego, ukończonego lub zatrzymanego przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych.

New-MailboxSearch

Umożliwia utworzenie nowego przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych. Ten aplet polecenia służy do określenia parametrów wyszukiwania, natomiast do uruchomienia wyszukiwania przeznaczony jest aplet polecenia Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Umożliwia usunięcie przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych.

Search-Mailbox

Umożliwia przeszukanie skrzynki pocztowej i skopiowanie wyników do określonej docelowej skrzynki pocztowej, a także usunięcie wiadomości ze źródłowej skrzynki pocztowej bądź z obu skrzynek.

Uwaga   Ten aplet polecenia jest również dostępny w roli Import i eksport skrzynek pocztowych. Domyślnie rola Import i eksport skrzynek pocztowych nie jest przypisana do wszystkich grup ról.

Set-MailboxSearch

Umożliwia zmianę właściwości istniejących zadań przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych.

Start-MailboxSearch

Umożliwia uruchomienie lub wznowienie istniejącego zadania przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych utworzonego przy użyciu apletu polecenia New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Umożliwia zatrzymanie zadania przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych w toku.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Reguły transportu

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, konfigurowania i usuwania reguł transportu. Reguły transportu służą do kontrolowania przepływu wiadomości e-mail w danej organizacji. Administrator zgodnie z własnymi preferencjami określa konkretne atrybuty, warunki i akcje stosowane w przypadku każdej wiadomości zawierającej dane atrybuty. Więcej informacji w części Reguły określane na poziomie organizacji.

 

Aplet polecenia Opis

Disable-TransportRule

Umożliwia wyłączenie reguły transportu.

Enable-TransportRule

Umożliwia włączenie reguły transportu.

Get-TransportRule

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych regułach transportu lub pobranie reguł transportu z organizacji.

New-TransportRule

Umożliwia utworzenie reguły transportu.

Remove-TransportRule

Umożliwia usunięcie reguły transportu.

Set-TransportRule

Umożliwia zmianę właściwości reguły transportu.

Get-TransportRuleAction

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych akcjach reguł transportu lub pobranie dostępnych akcji reguł transportu z organizacji.

Get-TransportRulePredicate

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych predykatach reguł transportu lub pobranie dostępnych predykatów reguł transportu z organizacji. Predykatów reguł transportu można używać jako warunków lub wyjątków dla reguł transportu.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Zasady nadzoru

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania zasad nadzoru w organizacjach korzystających z usługi Live@edu. Zasady nadzoru kontrolują uprawnienia do wysyłania i odbierania wiadomości od użytkowników w organizacji oraz filtrują i odrzucają wiadomości zawierające obraźliwe sformułowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady nadzoru.

Uwaga   Zasady nadzoru są niedostępne w usłudze Microsoft Office 365.

 

Aplet polecenia Opis

Add-SupervisionListEntry

Umożliwia dodanie wpisu do listy Zezwalaj lub listy Odrzuć zdefiniowanego dla określonego użytkownika.

Get-SupervisionListEntry

Umożliwia wyświetlenie wpisu Zezwalaj lub Odrzuć zdefiniowanego dla określonego użytkownika.

Remove-SupervisionListEntry

Umożliwia usunięcie wpisu z listy Zezwalaj lub Odrzuć określonego użytkownika.

Get-SupervisionPolicy

Umożliwia wyświetlenie ustawień zasad nadzoru zdefiniowanych dla danej organizacji.

Set-SupervisionPolicy

Umożliwia skonfigurowanie ustawień zasady nadzoru.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Zarządzanie prawami do informacji

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania funkcji zarządzania prawami do informacji (IRM) w danej organizacji. Funkcja IRM zapewnia stałą ochronę w celu kontrolowania, kto może mieć dostęp, przekierowywać, drukować lub kopiować dane wrażliwe w ramach wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie prawami do informacji w programie Exchange Online — konfigurowanie i zarządzanie.

 

Aplet polecenia Opis

Get-IRMConfiguration

Umożliwia wyświetlanie konfiguracji IRM w danej organizacji.

Set-IRMConfiguration

Umożliwia zmianę właściwości konfiguracji IRM w danej organizacji.

Test-IRMConfiguration

Umożliwia sprawdzenie funkcjonalności konfiguracji IRM w danej organizacji.

Get-RMSTemplate

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych szablonach zasad zarządzania prawami dostępu w usłudze Microsoft Active Directory (AD RMS) lub pobranie listy szablonów zasad zarządzania prawami dostępu w usłudze Microsoft Active Directory.

Set-RMSTemplate

Umożliwia zmianę właściwości istniejącego szablonu zasad dotyczących praw AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Umożliwia wyświetlenie istniejącej zaufanej domeny publikacji (TPD) w danej organizacji. Zaufana domena publikacji (TPD) zawiera ustawienia wymagane do korzystania z funkcji usługi RMS w organizacji. Na przykład, użytkownicy mogą stosować szablon zasad zarządzania prawami dostępu AD RMS w wiadomościach e-mail.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Umożliwia zaimportowanie zaufanej domeny publikacji (TPD) z lokalnego serwera usług AD RMS do organizacji.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Umożliwia usunięcie istniejącej zaufanej domeny publikacji (TPD), która została zaimportowana do organizacji.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Umożliwia zmienianie właściwości istniejącej zaufanej domeny publikacji (TPD) w danej organizacji.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Reguły ochrony w programie Outlook

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania reguł ochrony w programie Outlook. Reguły ochrony w programie Outlook są tworzone i stosowane przez administratora, zanim użytkownik będzie mógł wysłać wiadomość przy użyciu programu Outlook. Reguły ochrony programu automatycznie stosują szablony zasad AD RMS do wiadomości przed jej wysłaniem.

 

Aplet polecenia Opis

Disable-OutlookProtectionRule

Umożliwia wyłączenie reguły ochrony w programie Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Umożliwia włączenie reguły ochrony w programie Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych regułach ochrony w programie Outlook lub pobranie reguł ochrony programu Outlook z organizacji.

New-OutlookProtectionRule

Umożliwia utworzenie reguły ochrony w programie Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Umożliwia usunięcie reguły ochrony w programie Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Umożliwia zmianę właściwości reguły ochrony w programie Outlook.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Zasady przechowywania

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, usuwania i konfigurowania zasad przechowywania w danej organizacji. Zasada przechowywania jest powiązana z grupą tagów określających zasady przechowywania dla elementów skrzynek pocztowych. Zasada może zawierać jeden domyślny tag zasady przechowywania i wiele niedomyślnych tagów zasady przechowywania. Do każdej skrzynki pocztowej można przypisać tylko jedną zasadę przechowywania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady przechowywania w programie Exchange Online — konfigurowanie i zarządzanie.

 

Aplet polecenia Opis

Get-RetentionPolicy

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych zasadach przechowywania lub pobranie listy zasad przechowywania obowiązujących w organizacji.

New-RetentionPolicy

Umożliwia utworzenie zasady przechowywania.

Remove-RetentionPolicy

Umożliwia usunięcie zasady przechowywania.

Set-RetentionPolicy

Umożliwia zmianę właściwości zasady przechowywania.

Get-RetentionPolicyTag

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych tagach zasady przechowywania lub pobranie listy tagów zasad przechowywania obowiązujących w organizacji. Tagi zasad przechowywania służą do stosowania ustawień przechowywania wiadomości w przypadku wiadomości lub folderów.

New-RetentionPolicyTag

Umożliwia utworzenie nowego tagu zasady przechowywania.

Remove-RetentionPolicyTag

Umożliwia usunięcie tagu zasady przechowywania.

Set-RetentionPolicyTag

Umożliwia zmianę właściwości tagu zasady przechowywania.

Start-ManagedFolderAssistant

Umożliwia natychmiastowe wdrożenie zasad przechowywania skonfigurowanych dla określonej skrzynki pocztowej.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Klasyfikacje wiadomości

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, usuwania i konfigurowania klasyfikacji wiadomości w danej organizacji. Po utworzeniu klasyfikacji wiadomości użytkownicy mogą je stosować w wiadomościach przy użyciu reguł transportu. Klasyfikacji można używać także jako warunków lub wyjątków dla reguł transportu.

 

Aplet polecenia Opis

Get-MessageClassification

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych klasyfikacjach wiadomości lub pobranie listy klasyfikacji wiadomości obowiązujących w organizacji.

New-MessageClassification

Umożliwia utworzenie klasyfikacji wiadomości.

Remove-MessageClassification

Umożliwia usunięcie klasyfikacji wiadomości.

Set-MessageClassification

Umożliwia zmienianie właściwości klasyfikacji wiadomości.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Archiwizacja i rejestrowanie zdarzeń w dzienniku

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień archiwizacji i rejestrowania zdarzeń w dzienniku obowiązujących w danej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

Uwaga   Archiwizowanie jest niedostępne w przypadku organizacji korzystających z usługi Live@edu.

 

Aplety polecenia Opis

Disable-Mailbox

Umożliwia wyłączenie archiwum istniejącej skrzynki pocztowej przy użyciu parametru Archive.

Enable-Mailbox

Umożliwia włączenie archiwum istniejącej skrzynki pocztowej przy użyciu parametru Archive.

Disable-JournalRule

Umożliwia wyłączenie reguły dziennika. Reguły dziennika służą do zapisywania lub „notowania” wiadomości e-mail wysłanych do lub przez określonych adresatów. Jeśli wiadomość spełni kryteria określone w regule dziennika, zostanie zarejestrowana.

Enable-JournalRule

Umożliwia włączenie reguły dziennika.

Get-JournalRule

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych regułach dziennika lub pobranie reguł dziennika z organizacji.

New-JournalRule

Umożliwia utworzenie reguły dziennika.

Remove-JournalRule

Umożliwia usunięcie reguły dziennika.

Set-JournalRule

Umożliwia zmianę właściwości reguły dziennika.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Raportowanie

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania raportów i statystyk dotyczących danej organizacji.

Rejestrowanie inspekcji

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania rejestrów inspekcji. Rejestrowanie inspekcji polega na zapisywaniu konkretnych akcji podejmowanych przez określonych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie rejestrowania inspekcji do zapisywania działań użytkownika.

 

Aplet polecenia Opis

Search-AdminAuditLog

Umożliwia przeszukiwanie zawartości w dzienniku inspekcji administratora.

Write-AdminAuditLog

Umożliwia dodawanie komentarzy w dzienniku inspekcji administratora.

Get-AdminAuditLogConfig

Umożliwia wyświetlenie ustawień konfiguracji rejestrowania inspekcji określonych dla bieżącego administratora.

New-AdminAuditLogSearch

Umożliwia przeszukiwanie zawartości dziennika inspekcji administratora i wysyłanie wyników do wybranych adresatów.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Umożliwia wyświetlanie kont, których nie dotyczy rejestrowanie inspekcji skrzynki pocztowej.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Umożliwia określenie kont, których nie dotyczy rejestrowanie inspekcji skrzynki pocztowej. Na przykład, można określić konta usług, które często uzyskują dostęp do skrzynek pocztowych, aby zredukować szum w dziennikach inspekcji skrzynek pocztowych.

Search-MailboxAuditLog

Umożliwia przeszukiwanie zawartości w dzienniku inspekcji skrzynki pocztowej.

New-MailboxAuditLogSearch

Umożliwia przeszukiwanie zawartości dziennika inspekcji skrzynki pocztowej i wysyłanie wyników do wybranych adresatów.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Śledzenie wiadomości

Opisane w tej sekcji aplety polecenia służą do śledzenia informacji o wiadomościach wysyłanych z lub do dowolnej skrzynki pocztowej w danej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Raporty o dostarczeniu dla administratorów.

 

Aplet polecenia Opis

Get-MessageTrackingReport

Zwraca dane w postaci raportu dotyczącego śledzenia określonej wiadomości. Ten aplet polecenia wymaga określenia identyfikatora raportu dotyczącego śledzenia wiadomości, który chcesz wyświetlić. W związku z tym najpierw należy użyć apletu polecenia Search-MessageTrackingReport w celu znalezienia identyfikatora raportu dotyczącego śledzenia określonej wiadomości. Następnie należy przesłać identyfikator raportu śledzenia wiadomości z danych wyjściowych apletu polecenia Search-MessageTrackingReport do apletu polecenia Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Umożliwia znalezienie unikalnego raportu o śledzeniu wiadomości na podstawie podanych kryteriów wyszukiwania. Można przekazać ten identyfikator raportu śledzenia wiadomości do apletu polecenia Get-MessageTrackingReport, aby uzyskać pełne informacje na temat śledzenia wiadomości.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Inne aplety poleceń raportowania

 

Aplet polecenia Opis

Get-FailedContentIndexDocuments

Umożliwia wyświetlanie listy dokumentów w skrzynce odbiorczej, które nie były indeksowane przez usługę wyszukiwania programu Exchange.

Get-LogonStatistics

Umożliwia wyświetlenie informacji o otwartych sesjach logowania do określonej skrzynki pocztowej, takich jak nazwa użytkownika, czas zalogowania i czas ostatniego dostępu. Aby zamknąć sesję logowania, użytkownik musi się wylogować. Dlatego może być wyświetlanych wiele sesji w przypadku użytkowników, którzy tylko zamkną swoją przeglądarkę.

Get-MailboxFolderStatistics

Umożliwia wyświetlenie informacji o folderach w określonej skrzynce pocztowej, zawierających dane dotyczące liczby i rozmiaru poszczególnych elementów w folderze, nazwy i identyfikatora folderu, a także innych danych.

Get-MailboxStatistics

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonej skrzynce pocztowej, takich jak jej rozmiar, liczba zawartych w niej wiadomości i czas uzyskania do niej ostatniego dostępu.

Get-RecipientStatisticsReport

Umożliwia wyświetlenie informacji o łącznej liczbie adresatów w organizacji, łącznie z liczbą skrzynek pocztowych, aktywnych skrzynek pocztowych, kontaktów i grup dystrybucyjnych.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Domeny

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień domen wewnętrznych i zewnętrznych zdefiniowanych w danej organizacji.

Zaakceptowane domeny

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania zaakceptowanych domen. Zaakceptowana domena to każdy obszar nazw protokołu SMTP, do którego organizacja korzystająca z chmurowej poczty e-mail wysyła wiadomości e-mail lub je z niego otrzymuje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaakceptowane domeny.

 

Aplet polecenia Opis

Get-AcceptedDomain

Umożliwia wyświetlenie informacji o wszystkich zaakceptowanych domenach lub konkretnej zaakceptowanej domenie.

Set-AcceptedDomain

Umożliwia skonfigurowanie ustawień dotyczących zaakceptowanej domeny, którą zarejestrowano z chmurową usługą poczty e-mail.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Domeny zdalne

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania, tworzenia, konfigurowania i usuwania domen zdalnych. Domeny zdalne definiują ustawienia przepływu wiadomości pocztowych na podstawie domen docelowych poszczególnych wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domeny zdalne.

 

Aplet polecenia Opis

Get-RemoteDomain

Umożliwia wyświetlenie informacji o konfiguracji wszystkich domen zdalnych lub określonej domeny zdalnej.

New-RemoteDomain

Umożliwia utworzenie nowego wpisu domeny zdalnej, aby można było konfigurować formatowanie wiadomości i zasady dotyczące wiadomości przysyłanych do tej domeny.

Remove-RemoteDomain

Umożliwia usunięcie wpisu domeny zdalnej.

Set-RemoteDomain

Umożliwia skonfigurowanie ustawień formatowania wiadomości i zasad dotyczących wiadomości dla istniejącego wpisu domeny zdalnej.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Ustawienia skrzynki pocztowej

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do konfigurowania i określania sposobu dostępu użytkowników do chmurowej usługi pocztowej.

 

Aplet polecenia Opis

Get-CASMailbox

Umożliwia wyświetlenie protokołów, które mogą być używane do połączeń klientów dla jednej lub wielu skrzynek pocztowych w danej organizacji.

Set-CASMailbox

Umożliwia skonfigurowanie protokołów połączeń klientów włączonych dla określonej skrzynki pocztowej.

Get-CASMailboxPlan

Umożliwia wyświetlenie domyślnych ustawień dostępu klientów stosowanych do nowych skrzynek pocztowych w danej organizacji.

Get-OWAMailboxPolicy

Umożliwia wyświetlenie zasad, które mogą być stosowane do skrzynek pocztowych łączących się za pomocą aplikacji Outlook sieci internetowej oraz ustawień skonfigurowanych dla tych zasad.

Get-MailboxPlan

Umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnych w danej organizacji planach skrzynek pocztowych i ich ustawieniach. Plan skrzynki pocztowej to szablon tworzenia użytkownika.

Set-MailboxPlan

Umożliwia zmianę nazwy wyświetlanej planu skrzynki pocztowej lub ustawienie alternatywnego planu skrzynki pocztowej jako domyślnego.

New-OWAMailboxPolicy

Umożliwia utworzenie nowej zasady, która może być stosowana do skrzynek pocztowych w danej organizacji w celu wymuszenia ustawień połączeń aplikacji Outlook sieci internetowej.

Remove-OWAMailboxPolicy

Umożliwia usunięcie istniejącej zasady, która jest stosowana do skrzynek pocztowych w danej organizacji w celu wymuszenia ustawień połączeń aplikacji Outlook sieci internetowej.

Set-OwaMailboxPolicy

Umożliwia skonfigurowanie ustawień zasady, która jest stosowana do skrzynek pocztowych w danej organizacji w celu wymuszenia ustawień połączeń aplikacji Outlook sieci internetowej.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Ustawienia organizacji

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień w całej organizacji.

 

Aplet polecenia Opis

Get-OrganizationConfig

Umożliwia wyświetlenie informacji o różnych ustawieniach w organizacji.

Set-OrganizationConfig

Umożliwia konfigurację rozmaitych ustawień w danej organizacji.

Get-TransportConfig

Umożliwia wyświetlenie ustawień konfiguracji transportu, takich jak język, w jakim są wysyłane powiadomienia o stanie dostarczenia.

Set-TransportConfig

Umożliwia zmianę ustawień konfiguracji transportu, takich jak język powiadomień o stanie dostarczenia.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

ApplicationImpersonation

To polecenie cmdlet jest przypisane do roli RBAC ApplicationImpersonation i korzysta z usług sieci Web programu Microsoft Exchange (Exchange Web Services, EWS), aby umożliwić programowy dostęp do skrzynek pocztowych usługi Exchange Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten temat w serwisie MSDN.

 

Aplet polecenia Opis

Impersonate-ExchangeUser

Daje wyznaczonemu kontu usługi programowy dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Delegowanie federacji i wdrożenie hybrydowe

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania funkcji delegowania federacyjnego i wdrażania hybrydowego w danej organizacji.

Delegowanie federacyjne

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień delegowania federacyjnego dla domeny. Delegowanie federacyjne, zwane także udostępnianiem federacyjnym, polega na wykorzystaniu programu Microsoft Federation Gateway — chmurowej usługi zarządzania tożsamościami oferowanej przez firmę Microsoft — jako brokera zaufania między lokalną organizacją zdefiniowaną w programie Microsoft Exchange Server 2010 a organizacją zdefiniowaną w chmurowej usłudze poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja delegowania federacyjnego w usłudze chmurowej.

 

Aplet polecenia Opis

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Umożliwia wyświetlanie identyfikatora sfederowanej organizacji, a także odpowiednich szczegółów, takich jak sfederowane domeny, kontakt z organizacją i status.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Umożliwia skonfigurowanie identyfikatora sfederowanej organizacji.

Get-FederationInformation

Umożliwia wyświetlenie informacji o federacji, w tym nazw sfederowanych domen i docelowych adresów z zewnętrznej organizacji programu Exchange.

Get-FederationTrust

Umożliwia wyświetlenie federacyjnych relacji zaufania skonfigurowanych dla danej organizacji.

Get-OrganizationRelationship

Umożliwia wyświetlanie ustawień delegowania federacyjnego dla udostępniania informacji o dostępności/zajętości lub bezpiecznego dostarczania wiadomości między organizacjami.

New-OrganizationRelationship

Umożliwia tworzenie relacji delegowania federacyjnego miedzy organizacjami.

Remove-OrganizationRelationship

Umożliwia usunięcie relacji delegowania federacyjnego miedzy organizacjami.

Set-OrganizationRelationship

Umożliwia konfigurowanie relacji delegowania federacyjnego miedzy organizacjami.

Test-OrganizationRelationship

Umożliwia sprawdzenie, czy relacja delegowania federacyjnego między organizacjami została poprawnie skonfigurowana i funkcjonuje właściwie.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Zasady udostępniania

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania zasad udostępniania. Zasady udostępniania pozwalają na kontrolowanie zakresu i metod udostępniania przez użytkowników w organizacji kalendarza i informacji kontaktowych użytkownikom spoza organizacji.

 

Aplet polecenia Opis

Get-SharingPolicy

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych zasadach udostępniania lub pobranie listy zasad udostępniania obowiązujących w organizacji.

New-SharingPolicy

Umożliwia utworzenie nowej zasady udostępniania.

Remove-SharingPolicy

Umożliwia usunięcie zasady udostępniania. Przed usunięciem zasady udostępniania należy upewnić się, że nie jest ona przypisana do żadnych skrzynek pocztowych.

Set-SharingPolicy

Umożliwia zmianę ustawień istniejącej zasady udostępniania.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Informacje o dostępności

Te polecenia cmdlet służą do wyświetlania i konfigurowania informacji o dostępności (wolny/zajęty), które organizacja udostępnia innym organizacjom.

 

Aplet polecenia Opis

Add-AvailabilityAddressSpace

Określa metodę dostępu i związane z nią poświadczenia używane do wymiany informacji wolny/zajęty między organizacjami.

Get-AvailabilityAddressSpace

Umożliwia wyświetlanie szczegółów stosowanej w danej organizacji programu Exchange konfiguracji wymiany informacji wolny/zajęty z innymi organizacjami.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Umożliwia usunięcie wcześniej określonej przestrzeni adresów dostępności i powiązanych poświadczeń używanych w zapytaniach dotyczących informacji wolny/zajęty wymienianych między organizacjami.

Get-AvailabilityConfig

Umożliwia wyświetlenie kont, które są zaufane w wymianie informacji wolny/zajęty między organizacjami.

New-AvailabilityConfig

Umożliwia utworzenie wymiany informacji wolny/zajęty między organizacjami.

Remove-AvailabilityConfig

Umożliwia usunięcie wcześniej utworzonej konfiguracji wymiany informacji wolny/zajęty między organizacjami.

Set-AvailabilityConfig

Umożliwia skonfigurowanie poziomu dostępu dla informacji wolny/zajęty.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Przenoszenie skrzynki pocztowej

Te aplety polecenia służą do przenoszenia skrzynek pocztowych między organizacją chmurową a lokalną organizacją programu Exchange. Przenoszenie skrzynek pocztowych między organizacjami chmurową i lokalną wymaga wdrożenia hybrydowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie hybrydowe programu Exchange i migracja z usługą Office 365.

 

Aplety polecenia Opis

Get-MoveRequest

Umożliwia wyświetlenie statusu trwającego przenoszenia skrzynki pocztowej zainicjowanego przy użyciu apletu polecenia New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Umożliwia utworzenie nowego przeniesienia skrzynki pocztowej.

Remove-MoveRequest

Umożliwia anulowanie przenoszenia skrzynki pocztowej zainicjowanego przy użyciu apletu polecenia New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Umożliwia wznowienie zawieszonego lub zakończonego niepowodzeniem żądania przeniesienia.

Set-MoveRequest

Umożliwia zmianę właściwości istniejącego żądania przeniesienia.

Suspend-MoveRequest

Umożliwia zawieszenie żądania przeniesienia, zanim osiągnie status CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o żądaniach przeniesienia.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Opcje skrzynki pocztowej

Te aplety polecenia służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień skrzynek pocztowych użytkowników dostępnych na stronie Opcje programu Outlook Web App. Aby uzyskać dostęp do strony Opcje użytkowników, zobacz Uzyskiwanie dostępu do strony Opcje innego użytkownika.

 

Aplet polecenia Opis

Get-CalendarNotification

Umożliwia wyświetlanie reguł powiadomień kalendarza w skrzynce pocztowej użytkownika. Dzięki tej opcji użytkownicy mogą otrzymywać na swoje telefony komórkowe powiadomienia o zmianach w wydarzeniach kalendarza i planach spotkań na dany dzień, wysyłane w postaci wiadomości tekstowych.

Get-CalendarProcessing

Umożliwia wyświetlanie ustawień przetwarzania kalendarza dla określonej skrzynki pocztowej. Typowe wartości to AutoUpdate dla skrzynek pocztowych użytkowników i AutoAccept dla skrzynek pocztowych pomieszczenia.

Set-CalendarProcessing

Umożliwia zmianę ustawień przetwarzania kalendarza dla określonej skrzynki pocztowej. Ponadto służy do konfigurowania wszystkich ustawień zasobów skrzynek pocztowych pomieszczeń i sprzętu.

Disable-InboxRule

Umożliwia wyłączenie reguły skrzynki odbiorczej w skrzynce pocztowej użytkownika. Reguły skrzynki odbiorczej przetwarzają wiadomości w skrzynce odbiorczej na podstawie określonych warunków i podejmują akcje, takie jak przeniesienie wiadomości do wybranego folderu lub usunięcie jej.

Uwaga   Tworzenie, modyfikowanie, usuwanie, włączanie i wyłączanie reguły skrzynki odbiorczej powoduje usunięcie wszystkich reguł po stronie klienta utworzonych w programie Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Umożliwia włączenie reguły skrzynki odbiorczej w skrzynce pocztowej użytkownika.

Get-InboxRule

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych regułach skrzynki odbiorczej lub pobranie reguł skrzynki odbiorczej ze skrzynki pocztowej użytkownika.

New-InboxRule

Umożliwia utworzenie reguły skrzynki odbiorczej w skrzynce pocztowej użytkownika.

Remove-InboxRule

Umożliwia usunięcie reguły skrzynki odbiorczej w skrzynce pocztowej użytkownika.

Set-InboxRule

Umożliwia zmienianie właściwości skrzynki odbiorczej w skrzynce pocztowej użytkownika.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Umożliwia wyświetlanie ustawień Automatycznych odpowiedzi w skrzynce pocztowej użytkownika.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Umożliwia skonfigurowanie ustawień Automatycznych odpowiedzi dla określonej skrzynki pocztowej użytkownika.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Umożliwia wyświetlenie ustawień kalendarza skrzynki pocztowej użytkownika.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Umożliwia skonfigurowanie ustawień kalendarza użytkownika. Ustawienia te wpływają na wygląd kalendarza użytkownika i działanie przypomnień w aplikacji Outlook Web App. Poza tym określają sposób dostarczania użytkownikowi wezwań na spotkanie, odpowiedzi i powiadomień.

Get-MailboxCalendarFolder

Umożliwia wyświetlenie informacji folderu kalendarza skrzynki pocztowej użytkownika. Informacje te obejmują: nazwę folderu kalendarza, czy folder jest w danym momencie publikowany lub udostępniany, zakres dat opublikowanego kalendarza, poziom szczegółowości opublikowanego kalendarza, dane o możliwości wyszukiwania adresu URL opublikowanego kalendarza w sieci internetowej oraz opublikowany adres URL kalendarza.

Set-MailboxCalendarFolder

Umożliwia ustawienie publikacji lub udostępniania w folderze kalendarza w skrzynce pocztowej użytkownika.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Umożliwia wyświetlanie konfiguracji reguły wiadomości-śmieci w skrzynce pocztowej użytkownika.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Umożliwia skonfigurowanie reguły wiadomości-śmieci dla skrzynki pocztowej użytkownika.

Get-MailboxMessageConfiguration

Umożliwia wyświetlenie ustawień wiadomości e-mail skrzynki pocztowej użytkownika. Ustawienie to obejmuje: podpis e-mail, format wiadomości, opcje wiadomości, potwierdzenia przeczytania, okienko odczytu i konwersacje.

Set-MailboxMessageConfiguration

Umożliwia konfigurowanie ustawień wiadomości e-mail skrzynki pocztowej użytkownika.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Umożliwia wyświetlenie ustawień regionalnych skrzynki pocztowej użytkownika. Do tych ustawień należą: strefa czasowa, format czasu, data i język.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Umożliwia konfigurowanie ustawień regionalnych skrzynki pocztowej użytkownika.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Pozwala wyświetlić ustawienia sprawdzania pisowni programu Outlook Web App w skrzynkach pocztowych użytkowników. Ustawienia te obejmują język słownika i ignorowanie słów zawierających cyfry oraz słów pisanych wielkimi literami.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Pozwala skonfigurować ustawienia sprawdzania pisowni programu Outlook Web App w skrzynkach pocztowych użytkowników.

Get-MessageCategory

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych kategoriach wiadomości lub zwraca listę kategorii wiadomości w skrzynce pocztowej użytkownika.

Get-SendAddress

Umożliwia wyświetlenie adresów e-mail w skrzynce pocztowej użytkownika, które można skonfigurować jako domyślne adresy nadawcy. Skonfigurowanie domyślnego adresu nadawcy ma sens tylko wtedy, gdy w skrzynce pocztowej użytkownika zostały skonfigurowane subskrypcje POP, IMAP lub Hotmail. Do ustawiania domyślnego adresu nadawcy służy parametr SendAddressDefault polecenia cmdlet Set-MailboxMessageConfiguration. Użytkownik może zastąpić domyślny adres nadawcy podczas tworzenia wiadomości e-mail w aplikacji Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Umożliwia wyświetlanie ustawień wiadomości SMS użytkownika. Ustawienie to definiuje sytuacje, w których jest włączony program Microsoft Exchange ActiveSync, identyfikator kraju lub regionu użytkownika, identyfikator operatora komórkowego, identyfikator dostawcy usługi numeru telefonu, na który są wysyłane powiadomienia.

Import-ContactList

Umożliwia zaimportowanie kontaktów użytkownika do chmurowej skrzynki z pliku CSV.

Get-HotmailSubscription

Umożliwia wyświetlenie ustawień subskrypcji Hotmail skonfigurowanych dla określonej skrzynki pocztowej.

Set-HotmailSubscription

Umożliwia zmianę ustawień subskrypcji Hotmail skonfigurowanych dla określonej skrzynki pocztowej.

Get-ImapSubscription

Umożliwia wyświetlenie informacji o subskrypcji IMAP i połączonym koncie dla określonej skrzynki pocztowej. Tego polecenia można użyć w celu udzielenia użytkownikom pomocy w rozwiązaniu problemów z połączeniem IMAP.

Set-ImapSubscription

Umożliwia skonfigurowanie ustawień subskrypcji IMAP dla określonej skrzynki pocztowej.

Get-PopSubscription

Umożliwia wyświetlenie informacji o subskrypcji POP dla określonej skrzynki pocztowej. Tego polecenia można użyć w celu udzielenia użytkownikom pomocy w rozwiązaniu problemów z połączeniem POP.

Set-PopSubscription

Umożliwia skonfigurowanie ustawień subskrypcji POP dla określonej skrzynki pocztowej.

Get-Subscription

Umożliwia wyświetlenie subskrypcji zewnętrznych kont e-mail dla określonej skrzynki pocztowej. Tego polecenia można użyć w przypadku braku pewności, jakiego rodzaju subskrypcję skonfigurował użytkownik.

Remove-Subscription

Umożliwia usunięcie subskrypcji zewnętrznego konta e-mail ze skrzynki pocztowej użytkownika.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Exchange ActiveSync

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień programu Exchange ActiveSync w danej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie programem Exchange ActiveSync w organizacji.

 

Aplet polecenia Opis

Clear-ActiveSyncDevice

Umożliwia wyczyszczenie zawartości urządzenia przenośnego, w którym używany jest program Exchange ActiveSync do łączenia się ze skrzynką pocztową w danej organizacji. To polecenie jest zazwyczaj używane w przypadku utraty urządzenia wskutek jego zgubienia lub kradzieży.

Get-ActiveSyncDevice

Umożliwia wyświetlenie listy urządzeń przenośnych, w którym używany jest program Exchange ActiveSync do łączenia się ze skrzynkami pocztowymi w danej organizacji.

Remove-ActiveSyncDevice

Umożliwia usunięcie ze skrzynki pocztowej połączenia Exchange ActiveSync dla urządzenia przenośnego. Trzeba znać nazwy urządzenia przenośnego i skrzynki pocztowej użytkownika.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Umożliwia wyświetlenie reguł dostępu do urządzeń w programie Exchange ActiveSync utworzonych za pomocą apletu polecenia New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Umożliwia utworzenie reguł dostępu do urządzeń w programie Exchange ActiveSync w celu umożliwienia użytkownikom synchronizowania ich skrzynek pocztowych z określonymi rodzinami lub modelami urządzeń przenośnych.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Umożliwia usunięcie z organizacji istniejącej reguły dostępu do urządzeń w programie Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Umożliwia konfigurowanie istniejących reguł dostępu do urządzeń w programie Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Umożliwia wyświetlenie listy urządzeń Exchange ActiveSync połączonych ze skrzynkami pocztowymi w danej organizacji.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Umożliwia wyświetlenie listy telefonów komórkowych skonfigurowanych w celu przeprowadzania synchronizacji ze skrzynką pocztową określonego użytkownika oraz statystyki synchronizacji dla poszczególnych urządzeń. Zwracane są informacje statystyczne takie jak czas ostatniej próby synchronizacji i identyfikacja urządzenia.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Umożliwia wyświetlenie zasad, które mogą być stosowane do urządzeń Exchange ActiveSync podłączonych do skrzynek pocztowych w danej organizacji, oraz ustawień skonfigurowanych dla tych zasad.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Umożliwia utworzenie nowej zasady skrzynek pocztowych w programie Exchange ActiveSync, która może być stosowana do skrzynek pocztowych w danej organizacji w celu wymuszenia ustawień podłączonych urządzeń Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Umożliwia usunięcie istniejącej zasady skrzynek pocztowych programu Exchange ActiveSync w celu wymuszenia ustawień podłączonych urządzeń Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Umożliwia skonfigurowanie ustawień zasady, która jest stosowana do skrzynek pocztowych w danej organizacji w celu wymuszenia ustawień podłączonych urządzeń Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Umożliwia wyświetlanie ustawień programu Exchange ActiveSync w organizacji.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Umożliwia skonfigurowanie domyślnych ustawień programu Exchange ActiveSync w organizacji. Na przykład, można ustawić domyślny poziom dostępu, aby zezwalać, blokować lub poddawać kwarantannie nowe urządzenia.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Unified Messaging

Opisane w tej sekcji aplety poleceń służą do wyświetlania i konfigurowania ustawień usługi UM w Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie usługi Unified Messaging do łączenia programu Exchange z systemem telefonu.

Uwaga   Usługa UM jest niedostępna w organizacjach korzystających z usługi Live@edu.

 

Aplet polecenia Opis

Disable-UMAutoAttendant

Umożliwia wyłączenie istniejącej aktywnej automatycznej recepcjonistki w usłudze UM. Można wyłączyć automatyczną recepcjonistkę usługi UM, jeśli jest połączona lub powiązana z grupą wyszukiwania w usłudze UM powiązanej z domyślnym planem wybierania numerów w usłudze UM.

Enable-UMAutoAttendant

Umożliwia włączenie istniejącej nieaktywnej automatycznej recepcjonistki w usłudze UM. Automatyczna recepcjonistka w usłudze UM nie jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz, aby automatyczna recepcjonistka odpowiadała na telefony, musisz ją włączyć.

Get-UMAutoAttendant

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych automatycznych recepcjonistkach w usłudze UM lub zwraca listę automatycznych recepcjonistek usługi UM w danej organizacji.

New-UMAutoAttendant

Umożliwia utworzenie nowej automatycznej recepcjonistki usługi UM. Podczas tworzenia nowej automatycznej recepcjonistki w usłudze UM zostaje ona połączona z jednym planem wybierania numerów w usłudze UM zawierającym listę numerów wewnętrznych.

Remove-UMAutoAttendant

Umożliwia usunięcie automatycznej recepcjonistki usługi UM. Pozwala także na usunięcie instancji automatycznej recepcjonistki usługi UM z dowolnego powiązanego planu wybierania numerów w usłudze UM. Po usunięciu automatycznej recepcjonistki usługi UM nie będzie można z niej korzystać do obsługi połączeń przychodzących na numery wewnętrzne.

Set-UMAutoAttendant

Umożliwia zmianę ustawień istniejącej automatycznej recepcjonistki usługi UM. Niektórych wartości automatycznej recepcjonistki w usłudze UM nie można zmieniać ani modyfikować, chyba że zostanie usunięta lub zostanie utworzona nowa automatyczna recepcjonistka.

Export-UMCallDataRecord

Umożliwia eksportowanie do pliku CSV rekordów danych połączeń w usłudze UM wykonanych w danym dniu. Pozawala także na odfiltrowanie rekordów danych połączeń w ramach określonego planu wybierania i bram IP w usłudze UM. Jeśli jednak nie określisz bramy IP w usłudze UM, zostaną zwrócone rekordy wszystkich danych połączeń.

Get-UMCallDataRecord

Umożliwia wyświetlenie rekordów danych połączeń w ramach skrzynki pocztowej użytkownika z włączoną usługą UM.

Get-UMCallSummaryReport

Umożliwia wyświetlanie zagregowanych statystyk dotyczących wszystkich połączeń odebranych i nawiązanych w organizacji, w tym wiadomości głosowych, połączeń nieodebranych, dostępu abonenta, automatycznej recepcjonistki i połączeń faksu.

Get-UMDialPlan

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych planach wybierania numerów w usłudze UM i zwraca listę planów wybierania numerów usługi UM w danej organizacji.

New-UMDialPlan

Umożliwia utworzenie planu wybierania w usłudze UM.

Remove-UMDialPlan

Umożliwia usunięcie planu wybierania numerów w usłudze UM.

Set-UMDialPlan

Umożliwia zmianę właściwości istniejącego planu wybierania numerów w usłudze UM.

Get-UMHuntGroup

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych grupach wyszukiwania w usłudze UM i zwraca listę grup wyszukiwania w usłudze UM w danej organizacji. Aby wyświetlić określoną grupę wyszukiwania w usłudze UM, należy określić nazwę bramy IP usługi UM powiązanej z grupą wyszukiwania usługi UM, na przykład Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Umożliwia utworzenie nowej grupy wyszukiwania w usłudze UM używanej do łączenia połączeń przychodzących z określonym planem wybierania numerów w usłudze UM. Aby umożliwić komunikację między bramą IP usługi UM a planem wybierania numerów w usłudze UM, należy utworzyć grupę wyszukiwania w usłudze UM.

Remove-UMHuntGroup

Umożliwia usunięcie grupy wyszukiwania w usłudze UM. Grupa wyszukiwania usługi UM zostanie również usunięta z bramy IP usługi UM.

Disable-UMIPGateway

Umożliwia wyłączenie bramy IP usługi UM. Po wyłączeniu brama IP usługi UM nie będzie odbierała połączeń przychodzących ani obsługiwała wychodzących.

Enable-UMIPGateway

Umożliwia włączenie bramy IP usługi UM. Brama IP usługi UM służy do odbierania połączeń przychodzących i obsługi połączeń wychodzących.

Get-UMIPGateway

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych bramach IP usługi UM i zwraca listę bram wyszukiwania usługi UM w danej organizacji.

New-UMIPGateway

Pozwala na utworzenie nowej bramy IP usługi UM.

Remove-UMIPGateway

Umożliwia usunięcie bramy IP usługi UM.

Set-UMIPGateway

Pozwala na zmianę ustawień konfiguracji bramy IP usługi UM.

Disable-UMMailbox

Umożliwia wyłączenie funkcji usługi UM w skrzynce pocztowej użytkownika korzystającego z usługi UM.

Enable-UMMailbox

Umożliwia włączenie funkcji usługi UM dla skrzynki pocztowej.

Get-UMMailbox

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych skrzynkach pocztowych korzystających z usługi UM i zwraca listę skrzynek pocztowych w organizacji, które korzystają z usługi UM.

Set-UMMailbox

Pozwala na zmianę ustawień konfiguracji usługi UM w skrzynce pocztowej korzystającej z tej usługi.

Get-UMMailboxPIN

Umożliwia wyświetlenie informacji obliczonych na podstawie danych PIN przechowywanych w formie zaszyfrowanej w skrzynce pocztowej użytkownika korzystającego z usługi UM. Ten aplet polecenia pokazuje także blokadę dostępu użytkownika lub skrzynki pocztowej.

Set-UMMailboxPIN

Umożliwia zresetowanie kodu PIN skrzynki pocztowej korzystającej z usługi UM.

Get-UMMailboxPolicy

Umożliwia wyświetlenie informacji o określonych zasadach skrzynek pocztowych w usłudze UM i zwraca listę zasad skrzynek pocztowych w organizacji, które korzystają z usługi UM.

New-UMMailboxPolicy

Umożliwia utworzenie nowej zasady skrzynki pocztowej usługi UM.

Remove-UMMailboxPolicy

Umożliwia usunięcie zasady skrzynki pocztowej w usłudze UM. Zasady skrzynki pocztowej w usłudze UM nie można usunąć, jeśli odnoszą się do niej jakieś skrzynki z włączoną usługą UM.

Set-UMMailboxPolicy

Pozwala na zmianę ustawień konfiguracji istniejącej zasady skrzynek pocztowych w usłudze UM. Ustawienia takie obejmują: zasady dotyczące numerów PIN, ustawienia wiadomości SMS i ograniczenia wybierania.

Export-UMPrompt

Umożliwia eksportowanie pliku audio wykorzystywanego jako powitanie w planach wybierania numerów usługi UM i w automatycznych recepcjonistkach.

Import-UMPrompt

Umożliwia import niestandardowego pliku audio dla planów wybierania numerów usługi UM i automatycznej recepcjonistki.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

Uzyskiwanie pomocy w wierszu polecenia

Dodatkową pomoc dotyczącą pojedynczych apletów poleceń można uzyskać w wierszu polecenia. Z tej pomocy można skorzystać, aby sprawdzić, jakie parametry są używane w przypadku poszczególnych apletów poleceń i jaka jest ich poprawna składnia.

Pomoc wiersza polecenia może zwracać informacje o różnych poziomach szczegółowości. Aby uzyskać bardziej sprecyzowaną pomoc w wierszu polecenia, należy użyć poniższych poleceń. Więcej informacji o aplecie polecenia Get-Help i jego składni można znaleźć w Pomocy programu Microsoft Exchange Server: Uzyskiwanie pomocy. Mimo że ten temat odnosi się do programu Exchange Management Shell w lokalnych wdrożeniach programu Exchange, jego treść dotyczy również usługi chmurowej poczty e-mail oraz programu Windows PowerShell z usługą WinRM.

 

Polecenie Pomocy Opis Przykład

Get-Help <cmdlet>

Wyświetla informacje o użyciu i składni apletu polecenia.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Przedstawia przykłady typowego użycia apletu polecenia.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Wyświetla opis apletu polecenia, jego składnię, pełną listę parametrów i sposoby ich użycia oraz przykłady.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organizacje w chmurze mają dostęp do podzestawu wszystkich apletów poleceń zarządzania programem Exchange. Ponadto mają one dostęp do podzestawu wszystkich parametrów dostępnych dla tych apletów poleceń. Obecnie w Pomocy wiersza polecenia nie są rozróżniane wdrożenia lokalne i wdrożenia chmurowe. Dlatego czasem wyświetlane aplety poleceń i ich parametry w Pomocy wiersza polecenia nie dotyczą chmurowej usługi poczty e-mail.

Na ogół można ignorować wszelkie parametry, które odnoszą się do zasobu fizycznego. Pojawienie się komunikatu o błędzie z informacją, że nie można znaleźć parametru lub aplet polecenia nie jest rozpoznawany, prawdopodobnie oznacza, że próbowano użyć parametru lub apletu polecenia niedozwolonego dla danego przypisania roli zarządzania lub nieprawidłowego w danej organizacji.

Aplety poleceń obecnie dostępne dla administratorów programu Exchange Online

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.