Łączenie programu Windows PowerShell z usługą

 

Dotyczy: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Ostatnia modyfikacja tematu: 2013-01-24

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu na komputerze programów Windows PowerShell i Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) musisz połączyć program Windows PowerShell na komputerze lokalnym z usługą chmurową w celu umożliwia wykonywania zadań w organizacji opartej na chmurze.

W momencie uruchomienia programu Windows PowerShell rozpoczynasz sesję programu Windows PowerShell na komputerze lokalnym. Sesja jest wystąpieniem programu Windows PowerShell zawierającym wszystkie dostępne dla Ciebie polecenia.

W ramach sesji programu Windows PowerShell na komputerze lokalnym (tzw. sesji po stronie klienta) możesz korzystać jedynie z podstawowych poleceń programu Windows PowerShell. Łącząc się z usługą chmurową, nawiązujesz połączenie ze środowiskiem serwera centrum danych Microsoft — jest to sesja po stronie serwera. Zawiera ona polecenia używane w usłudze opartej na chmurze.

Przed rozpoczęciem

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że na komputerze są zainstalowane i skonfigurowane poprawne wersje programów Windows PowerShell i WinRM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja i konfiguracja programu Windows PowerShell.

Upewnij się, że konto, które będzie używane do nawiązywania połączenia ma autoryzację do łączenia się przy użyciu programu Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrola dostępu użytkowników do usługi Zdalne zarządzanie systemem Windows.

Połącz narzędzie Windows PowerShell na komputerze lokalnym z usługą chmurową

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Windows PowerShell, a następnie kliknij polecenie Windows PowerShell.

 2. Uruchom następujące polecenie:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. W oknie Żądanie poświadczeń programu Windows PowerShell wpisz poświadczenia konta w organizacji opartej na chmurze. Następnie kliknij przycisk OK.

 4. Uruchom następujące polecenie:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteUwaga:
  Parametr AllowRedirection umożliwia organizacjom opartym na chmurze w centrach danych na całym świecie nawiązywanie połączenia między programem Windows PowerShell a usługą chmurową przy użyciu tego samego adresu URL.
 5. Uruchom następujące polecenie:

  Import-PSSession $Session
  

  Polecenia używane w usłudze chmurowej zostaną zaimportowane do sesji po stronie klienta działającej na komputerze lokalnym. Przebieg importu będzie widoczny w postaci paska postępu. Po ukończeniu tego procesu będzie można uruchamiać te polecenia.

Rozłączanie programu Windows PowerShell z usługą chmurową

Po zakończeniu korzystania z sesji po stronie serwera należy zawsze rozłączyć program Windows PowerShell, uruchamiając następujące polecenie:

Remove-PSSession <session variable>

Na przykład w celu rozłączenia sesji po stronie serwera zdefiniowanej za pomocą zmiennej $Session uruchom następujące polecenie:

Remove-PSSession $Session

Ważne   Jeśli okno programu Windows PowerShell zostanie zamkniętej bez rozłączania sesji po stronie serwera, połączenie pozostanie otwarte przez 15 minut. Na koncie mogą być jednocześnie otwarte maksymalnie trzy połączenia z sesją po stronie serwera.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej określonych zadań?

Po połączeniu się z sesją po stronie serwera możesz wykonywać zadania w usłudze chmurowej. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Używanie programu Windows PowerShell w usłudze Exchange Online.

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, zobacz jeden z następujących klipów wideo: Office 365: Rozwiązywanie problemów z programem PowerShell dla usługi Exchange Online.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, zobacz Windows PowerShell: Często zadawane pytania dla administratorów.

 
Powiązane tematy pomocy
Trwa ładowanie...
Nie znaleziono zasobów.