Groottes en quota van postvakken bekijken met Windows PowerShell

 

Van toepassing op: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Onderwerp laatst gewijzigd: 2011-12-12

 

Met postvakquota kan de grootte van postvakken onder controle worden gehouden. Postvakquota worden automatisch ingesteld door het postvakplan dat aan het postvak is toegewezen. De volgende postvakquota worden gebruikt:

 • Quota voor verzenden van waarschuwing   Als de grootte van een postvak een bepaalde grens bereikt of overschrijdt, krijgt de gebruiker een waarschuwingsbericht.

 • Quota voor verbod van verzending   Als de grootte van het postvak de vastgelegde grens bereikt of overschrijdt, is het niet meer mogelijk om vanuit het postvak nog nieuwe berichten te verzenden en ontvangt de gebruiker een beschrijvende foutmelding.

 • Quota voor verbod van verzending en ontvangst   Als de grootte van het postvak de vastgelegde grens bereikt, kan men vanuit het postvak geen nieuwe berichten meer verzenden of ontvangen. Eventuele berichten die naar het postvak zijn verzonden, worden teruggestuurd naar de afzender met een beschrijvende foutmelding.

  Opmerking   De quota voor het verbieden van verzending en ontvangst bepalen in feite de maximale grootte van het postvak.

In Live@edu-organisaties kunt u de postvakquota in postvakplannen of van individuele postvakken niet wijzigen, maar dit kan wel in Microsoft Office 365. Ga voor meer informatie naar Postvakquota in Office 365 instellen met Windows PowerShell.

Zelfs in organisaties waarin de postvakquota niet kunnen worden gewijzigd, kunt u nog wel de postvakgrootte en de status van de quota voor de gebruikers in de cloudorganisatie controleren. Wilt u bijvoorbeeld weten welke postvakken de quotumbeperking voor verzenden/ontvangen hebben bereikt? Of wilt u de postvakgrootte en status van het quotum voor een specifiek postvak weergeven? Geen probleem.

Dit kunt u doen met de cmdlet Get-MailboxStatistics in Windows PowerShell:

Voordat u begint

 • Zie Windows PowerShell gebruiken in Exchange Online voor informatie over het installeren en configureren van Windows PowerShell en het tot stand brengen van een verbinding met de service.

 • Houd rekening met het volgende gedrag wanneer u de cmdlet Get-MailboxStatistics gebruikt:

  • Voor bepaalde typen postvakken, zoals detectiepostvakken, gedeelde postvakken en archiefpostvakken, kunnen waarschuwingen worden weergegeven in plaats van waarden als niemand zich ooit heeft aangemeld voor het postvak. Deze waarschuwingen zijn alleen voor weergave bedoeld. Als u de resultaten vastlegt in een bestand, worden de waarden vastgelegd en worden de waarschuwingen weggelaten.

  • Als u de waarde van de grootte afrondt op megabytes en de weergave van de resultaten beperkt tot twee decimalen, worden zeer kleine waarden (gemeten in bytes of kilobytes) wellicht weergegeven als nul. 4 kilobytes is bijvoorbeeld 0,0039 megabytes, en wordt, als slechts twee decimalen worden weergegeven, afgerond op nul (4/1024).

 • De postvakgrootte en -quota worden weergegeven in de sectie Postvakgebruik van de postvakeigenschappen in het Exchange-configuratiescherm.

 • Gebruikers kunnen de actuele grootte en quotumstatus van hun eigen postvak op een van de volgende manieren weergeven:

  • Outlook 2010   In de sectie Postvak opruimen in Bestand > Info. Voor gedetailleerde informatie over de postvakgrootte, klikt u op Opschoonprogramma's > Postvak opruimen > Postvakgrootte weergeven.

  • Outlook Web App   Houd in de weergave E-mail de muis boven uw naam boven in de mappenlijst. Deze functie werkt niet in de light-versie van Outlook Web App.

De grootte en status van het quotum van een specifiek postvak weergeven

Voer de volgende opdracht uit:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Als u bijvoorbeeld de actuele grootte en status van het quotum wilt weergeven van een gebruiker met de naam Jacobje Zuidwijk, voert u de volgende opdracht uit:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Boven aan pagina

De grootte en quotumstatus van alle postvakken weergeven

Met de volgende opdracht kunt u de volgende informatie voor alle postvakken weergeven:

 • De weergavenaam van het postvak

 • De quotumstatus van het postvak

 • De postvakgrootte in megabytes (MB), afgerond op twee decimalen

 • De grootte van de map Herstelbare items in megabytes (MB), afgerond op twee decimalen

 • Het aantal items in het postvak

 • Het aantal items in de map Herstelbare items

De resultaten worden gesorteerd op postvakgrootte van groot naar klein en deze worden geëxporteerd naar een CSV-bestand met de naam 'C:\My Documents\All Mailboxes.csv'.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Boven aan pagina

Alleen de postvakken weergeven waarvan het postvakquotum is overschreden

Voer de volgende opdracht uit als u alleen de grootte en quotumstatus wilt weergeven van de postvakken die groter zijn dan de opgegeven postvakquota en als u de resultaten wilt exporteren naar een CSV-bestand met de naam 'C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv':

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Boven aan pagina

Alle quota weergeven die zijn toegewezen aan een postvak

Voer de volgende opdracht uit:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Als u bijvoorbeeld de postvakquota wilt weergeven die zijn toegewezen aan het postvak van een gebruiker met de naam Jacobje Zuidwijk, voert u de volgende opdracht uit:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Opmerking   Zoals eerder is aangegeven, worden de volgende waarden voor postvakquota automatisch ingesteld door het postvakplan dat aan het postvak is toegewezen. Als u de waarden van de postvakquota per postvakplan wilt weergeven, voert u de volgende opdracht uit: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Boven aan pagina

Archiefpostvakken

Opmerking   Archiefpostvakken zijn niet beschikbaar voor Live@edu-organisaties.

In Microsoft Office 365-organisaties kunt u ook de grootte en quotumstatus van alle archiefpostvakken weergeven. De grootte van een archiefpostvak wordt niet bij de grootte van het postvak van de gebruiker opgeteld. Het archiefpostvak heeft eigen afzonderlijke en niet-configureerbare quota die automatisch worden ingesteld door het postvakplan dat aan het postvak is toegewezen. Deze quota zijn de ArchiveQuota en de ArchiveWarningQuota.

Boven aan pagina

De grootte en quotumstatus van een archiefpostvak weergeven

Voer de volgende opdracht uit:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Als u bijvoorbeeld de actuele postvakgrootte en quotumstatus wilt weergeven van het archiefpostvak van een gebruiker met de naam Maria Beukema, voert u de volgende opdracht uit:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Opmerking   De waarde van <Identity> is de identiteit van het postvak van de gebruiker, niet de identiteit van het archiefpostvak.

Boven aan pagina

De grootte en quotumstatus van alle archiefpostvakken weergeven

Met de volgende opdracht kunt u de volgende informatie voor alle archiefpostvakken weergeven:

 • De weergavenaam van het archiefpostvak

 • De quotumstatus van het archiefpostvak

 • De grootte van het archiefpostvak in megabytes (MB), afgerond op twee decimalen

De grootte van de map Herstelbare items in megabytes (MB), afgerond op twee decimalen De resultaten worden gesorteerd op postvakgrootte van groot naar klein en deze worden geëxporteerd naar een CSV-bestand met de naam 'C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv'.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Boven aan pagina

Een beschrijving van de waarden die worden geretourneerd door Get-MailboxStatistics

We bekijken nu de waarden die u moet kennen:

 • StorageLimitStatus   Deze waarde geeft de quotumstatus van het postvak aan. De volgende waarden worden gebruikt:

  • BelowLimit   De postvakgrootte is minder dan het quotum waarvoor een waarschuwing wordt afgegeven.

  • IssueWarning   De postvakgrootte is groter dan of gelijk aan het quotum waarvoor een waarschuwing wordt afgegeven, maar lager dan de quotumbeperking voor verzenden.

  • ProhibitSend   De postvakgrootte is groter dan of gelijk aan de quotumbeperking voor verzenden, maar lager dan de quotumbeperking voor verzenden/ontvangen.

  • MailboxDisabled   De postvakgrootte is groter dan of gelijk aan de quotumbeperking voor verzenden/ontvangen.

 • TotalItemSize en ItemCount   Deze waarden geven de grootte en het aantal aan van de items die op dat moment in het postvak aanwezig zijn. De waarde van TotalItemSize is de grootte van het postvak. Deze waarde wordt vergeleken met de postvakquota die voor het postvak zijn geconfigureerd.

 • TotalDeletedItemSize en DeletedItemCount   Deze waarden geven niet de grootte en het aantal aan van de items die in de map Verwijderde items aanwezig zijn. In plaats daarvan geven ze de grootte en het aantal aan van de items in de verborgen map Herstelbare items in het postvak. De map Herstelbare items wordt ook wel dumpster genoemd. Items worden op een van de volgende manieren aan de map Herstelbare items toegevoegd:

  • Items verwijderen uit de map Items verwijderen.

  • U kunt met Shift+Delete permanent postvakitems verwijderen.

  De grootte van de map Herstelbare items wordt niet opgeteld bij de grootte van het postvak. De map Herstelbare items heeft eigen afzonderlijke en niet-configureerbare quota die automatisch worden ingesteld door het postvakplan dat aan het postvak is toegewezen. Deze quota zijn de RecoverableItemsQuota en de RecoverableItemsWarningQuota.

  Opmerking   Items in de map Herstelbare items worden standaard gedurende 14 dagen behouden en worden vervolgens verwijderd door Microsoft Exchange. In Microsoft Office 365 voor ondernemingen wordt de map Herstelbare items niet leeggemaakt en blijven items in deze map voor onbepaalde tijd bewaard wanneer voor een postvak bewaring van gegevens vanwege juridische procedures wordt ingesteld.

Boven aan pagina

 
Verwante Help-onderwerpen
Laden…
Er zijn geen bronnen gevonden.