Henvisning til tilgjengelige PowerShell Cmdlets i Exchange Online

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2012-10-31

Administratorer i skybaserte organisasjoner kan bruke Windows PowerShell med Windows Remote Management (WinRM) i Windows Management Framework til å administrere mottakere og domeneinnstillinger, og til å generere rapporter eller assistere ved feilsøking. Her følger en kort beskrivelse av cmdletene som er tilgjengelige for disse administratorene. Du kan få mer hjelp om bruk av individuelle cmdleter på kommandolinjen, som beskrevet senere i dette emnet.

Merk   Ikke alle cmdleter eller funksjoner er tilgjengelige i alle organisasjoner.

Før du starter

Hvis du vil lære hvordan du installerer og konfigurerer Windows PowerShell og kobler til tjenesten, kan du se Bruke Windows PowerShell i Exchange Online.

Mottakeradministrasjon

Bruk disse cmdletene til å vise, opprette, konfigurere og slette mottakerobjekter.

Hvis du har en Microsoft Office 365-e-postorganisasjon, må du tilordne lisenser til nye postbokser. Hvis ikke deaktiveres kontoene når løpeperioden er over. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne en Microsoft Online Services-lisens til nye postbokser.

Postbokser

Bruk disse cmdletene til å vise, opprette, slette og konfigurere postbokser.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-Mailbox

Vis informasjon om skybaserte postbokser.

New-Mailbox

Opprett en ny bruker i organisasjonen som har en postboks i den skybaserte e-posttjenesten.

Remove-Mailbox

Slett en postboks.

Get-RemovedMailbox

Vis slettede postbokser som kan gjenopprettes.

Set-Mailbox

Endre innstillingene for en eksisterende postboks.

Undo-SoftDeletedMailbox

Denne cmdlet er kun tilgjengelig for Microsoft Live@edu og Microsoft Office 365 for undervisningsorganisasjoner. Bruk Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet for å gjenopprette en postboks som har blitt slettet. Postbokser kan gjenopprettes innen 30 dager etter slettingen.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Distribution Groups

Bruk disse cmdletene til å vise, opprett, slette og konfigurere distribusjonsgrupper, også kalt "fellesgrupper", og sikkerhetsaktiverte distribusjonsgrupper. En distribusjonsgruppe, også kalt en fellesgruppe, er en samling med to eller flere personer som står oppført i den delte adresseboken. Se Distribution Groups hvis du ønsker mer informasjon.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-DistributionGroup

Vis informasjon om angitte distribusjonsgrupper, eller hent en liste over distribusjonsgrupper som er lagret i den delte adresseboken. Distribusjonsgrupper blir også kalt "fellesgrupper".

New-DistributionGroup

Opprett en distribusjonsgruppe.

Remove-DistributionGroup

Slett en distribusjonsgruppe.

Set-DistributionGroup

Endre egenskaper for en eksisterende distribusjonsgruppe.

Add-DistributionGroupMember

Legg til en mottaker i en eksisterende distribusjonsgruppe.

Get-DistributionGroupMember

Vis medlemmene av en eksisterende distribusjonsgruppe.

Remove-DistributionGroupMember

Slett en mottaker fra medlemskapet i en distribusjonsgruppe.

Update-DistributionGroupMember

Overskriv gjeldende medlemskap av en distribusjonsgruppe.

Get-Group

Vis alle distribusjonsgrupper, sikkerhetsgrupper og rollegrupper i organisasjonen.

Set-Group

Endre egenskaper til en gruppe som du ellers ikke kan endre med Set-DistributionGroup-cmdlet.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Dynamiske distribusjonsgrupper

Bruk disse cmdletene til å vise, opprett, slette og konfigurere dynamiske distribusjonsgrupper i organisasjonen. I motsetning til den statiske medlemskapslisten i en vanlig distribusjonsgruppe, beregnes medlemskapslisten for en dynamisk distribusjonsgruppe hver gang det sendes en melding til gruppen. Denne beregningen er basert på filtrene og betingelsene du definerer når du oppretter gruppen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Dynamiske distribusjonsgrupper.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-DynamicDistributionGroup

Vis innstillingene i en eksisterende dynamisk distribusjonsgruppe.

New-DynamicDistributionGroup

Opprett en dynamisk distribusjonsgruppe.

Remove-DynamicDistributionGroup

Slett en dynamisk distribusjonsgruppe.

Set-DynamicDistributionGroup

Endre egenskapene for en eksisterende dynamisk distribusjonsgruppe.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Eksterne kontakter

Bruk disse cmdletene til å vise, slette og konfigurere eksterne kontakter. Eksterne kontakter omfatter personer utenfor organisasjonen som kan vises i organisasjonens adressebok. Se Eksterne kontakter i adresseboken hvis du ønsker mer informasjon.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-MailContact

Vis informasjon om en angitt ekstern kontakt eller flere kontakter.

New-MailContact

Opprett en oppføring i den delte adresseboken for en ekstern kontakt.

Remove-MailContact

Slett en kontakt fra den delte adresseboken.

Set-MailContact

Endre innstillingene for en eksisterende ekstern kontakt.

Get-Contact

Vis informasjon om angitte kontakter, eller hent en liste over kontaktene som er lagret i den delte adresseboken.

Set-Contact

Endre egenskapene for en eksisterende kontakt. Obs! Hvis du vil sende e-post til en kontakt, bruker du cmdletene *-MailContact.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

E-postbrukere

Bruk disse cmdletene til å vise, opprette, slette og konfigurere e-postbrukere. En e-postbruker har konto i organisasjonen, men har ikke postboks. I stedet mottar e-postbrukeren e-post på en ekstern e-postadresse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette e-postbrukere.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-MailUser

Vis informasjon om e-postbrukere i organisasjonen.

New-MailUser

Opprett en ny e-postbruker i organisasjonen.

Remove-MailUser

Slett en eksisterende e-postbruker.

Set-MailUser

Endre innstillinger for en eksisterende e-postbruker.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Andre mottaker-cmdleter

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-LinkedUser

Vis informasjon om en koblet brukerkonto. Koblede brukerkontoer brukes til godkjenning i hybriddistribusjonsscenarier og med webtjenester for mottakeradministrasjon i Exchange. En bruker i organisasjonen kan kobles til en ekstern bruker eller et sertifikat.

Set-LinkedUser

Endre egenskapene for en koblet brukerkonto.

Get-SecurityPrincipal

Vis sikkerhetsobjektene i organisasjonen. Sikkerhetsobjekter er enheter, slik som brukere eller sikkerhetsgrupper som kan tildeles tillatelser og brukerrettigheter.

Get-Recipient

Vis informasjon om alle typer e-postaktiverte objekter i organisasjonen. Resultater som returneres omfatter postbokser, e-postbrukere, kontakter, distribusjonsgrupper og dynamiske distribusjonsgrupper.

Get-User

Vis informasjon om postbokser og e-postbrukere i organisasjonen.

Set-User

Endre egenskaper til en eksisterende postboks eller e-postbruker.

New-MailMessage

Opprett en e-postmelding og plasser den i Kladd-mappen til en brukers postboks.

Test-MAPIConnectivity

Test for å bekrefte at en angitt postboks kan koble til via MAPI-protokollen, som brukes i Microsoft Office Outlook.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Klargjøring

Bruk disse cmdletene til å klargjøre et stort antall nye postbokser ved å bruke en kommadelt fil (CSV). Se Importere nye Exchange Online-brukere med en CSV-fil hvis du vil ha mer informasjon.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-ProvisioningRequest

Vis statusinformasjon om gjeldende klargjøringsforespørsel. En klargjøringsforespørsel oppretter nye skybaserte postbokser for brukere som er angitt i en CSV-fil.

New-ProvisioningRequest

Sender inn en ny masseklargjøringsforespørsel for en bunke med brukere som er identifisert i en CSV-file. CSV-filen blir kontrollert og, hvis den blir validert uten feil, blir det opprettet en klargjøringsforespørsel i en midlertidig stanset tilstand. Start klargjøringsprosessen ved å bruke Start-ProvisioningRequest-cmdleten.

Remove-ProvisioningRequest

Stopp behandling av en masseklargjøringsforespørsel som enten er satt på vent eller kjører.

Start-ProvisioningRequest

Starter en ventende klargjøringsforespørsel som er opprettet med New-ProvisioningRequest-cmdleten.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Overføring

Bruke disse cmdletene til å overføre e-post fra et lokalt meldingssystem til den skybaserte organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over e-postoverføring.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-MigrationBatch

Vis informasjon om den gjeldende e-postoverføringsbunken.

New-MigrationBatch

Opprett en ny overføringsbunke for å overføre postboksdata fra en lokal IMAP-server eller Microsoft Exchange-meldingssystem til skybaserte postbokser. Du må opprette de skybaserte postboksene før du overfører postboksdata i en IMAP-overføring.

Remove-MigrationBatch

Sletter en overføringsbunke som ikke kjører eller er avsluttet.

Set-MigrationBatch

Endre egenskapene for en eksisterende overføringsbunke.

Start-MigrationBatch

Start overføringsprosessen for en ventende e-postoverføringsbunke.

Stop-MigrationBatch

Stopp behandling av en overføringsbunke som pågår.

Test-MigrationServerAvailability

Kontroller om du kan kommunisere med den lokale e-postserveren som inneholder postboksdataene som du vil overføre til skybaserte postbokser.

Get-MigrationStatus

Vis informasjon om den samlede e-postoverføringen som pågår.

Get-MigrationUser

Vis statusinformasjon om en enkelt brukerpostboks eller alle brukerpostbokser i overføringsbunken som er under behandling.

Get-MigrationUserStatistics

Vis statusinformasjon for overføringen av en enkelt lokal postboks til skyen.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Tillatelser

Bruk disse cmdletene til å vise, tilordne og fjerne tillatelsene som er delegert til brukere i domenet.

Administratorrollegrupper

Bruk disse cmdletene til å vise, opprette, slette og endre administratorrollegrupper. En rollegruppe er en universal sikkerhetsgruppe med tilordnede administrative rettigheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administratorrollegrupper.

 

Cmdlet Parameter

Get-RoleGroup

Vis informasjon om angitte rollegrupper, eller hent en liste over rollegrupper i organisasjonen.

New-RoleGroup

Opprett en rollegruppe.

Remove-RoleGroup

Slett en rollegruppe.

Set-RoleGroup

Endre egenskaper for en eksisterende rollegruppe.

Add-RoleGroupMember

Legg til en mottaker i en eksisterende rollegruppe.

Get-RoleGroupMember

Vis medlemmene i en eksisterende rollegruppe.

Remove-RoleGroupMember

Slett en mottaker fra medlemskapet i en rollegruppe.

Update-RoleGroupMember

Overskriv gjeldende medlemskap i en rollegruppe.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Rolletilordningspolicyer

Bruk disse cmdletene til å opprette, endre og slette rolletilordningspolicyer. En rolletilordningspolicy er en samling med én eller flere administrasjonsroller for sluttbruker som gjør at brukere kan administrere innstillingene for kontoene sine og for distribusjonsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rolletilordningspolicyer.

Merk:   I Live@edu-organisasjoner kan du ikke opprette, slette eller endre egenskaper for en rolletilordningspolicy. Men du kan legge til eller fjerne sluttbrukerrollene som er tilordnet til en rolletilordningspolicy.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-RoleAssignmentPolicy

Vis informasjon om angitte rolletilordningspolicyer, eller hent en liste over rolletilordningspolicyer i organisasjonen.

New-RoleAssignmentPolicy

Opprett en rolletilordningspolicy.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Slett en rolletilordningspolicy.

Set-RoleAssignmentPolicy

Endre egenskaper for en eksisterende rolletilordningspolicy.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Rollebasert tilgangskontroll

Bruk disse cmdletene til å administrere rollebaserte tilgangskontroll (RBAC)-roller i organisasjonen. Du bruker RBAC til å tilordne muligheter til brukere. Alle tillatelser og muligheter er definert av administrasjonsroller. En administrasjonsrolle, også kalt en RBAC-rolle eller ganske enkelt en rolle, definerer hva enkelte har tilgang til, og hvilke oppgaver de kan utføre. Hvis du vil ha mer informasjon, se Rollebasert tilgangskontroll.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-ManagementRole

Vis administrasjonsrollene som er tilgjengelige i organisasjonen.

New-ManagementRole

Opprett en ny administrasjonsrolle som er basert på en eksisterende rolle.

Remove-ManagementRole

Fjern en administrasjonsrolle. Du kan bare fjerne roller du har opprettet. Du kan ikke fjerne innebygde roller.

Get-ManagementRoleAssignment

Vis administrasjonsrollene som for øyeblikket er tilordnet til en bestemt bruker.

New-ManagementRoleAssignment

Tilordne en ny administrasjonsrolle til en bruker.

Remove-ManagementRoleAssignment

Fjern en administrasjonsrolle fra en bruker.

Set-ManagementRoleAssignment

Endre innstillingene for en administrasjonsrolletilordning, for eksempel det tilknyttede administrasjonsområdet.

Add-ManagementRoleEntry

Legg til tilgang til en bestemt cmdlet og parametere i en eksisterende administrasjonsrolle.

Get-ManagementRoleEntry

Vis cmdletene og parameterne som er tilgjengelige for en eksisterende administrasjonsrolle.

Remove-ManagementRoleEntry

Fjern tilgang til en cmdlet fra en eksisterende administrasjonsrolle.

Set-ManagementRoleEntry

Legg til eller fjern tilgang til en parameter.

Get-ManagementScope

Vis administrasjonsområdene som er definert for organisasjonen. Et administrasjonsområde fastsetter hvilke objekter som er tilgjengelige for en bruker. Administrasjonsområdet for en vanlig bruker er for eksempel begrenset til vedkommendes konto. Administrasjonsområdet for en organisasjonsadministrator er alle objekter i domenet.

New-ManagementScope

Definer et nytt administrasjonsområde.

Remove-ManagementScope

Fjern et administrasjonsområde. Du kan bare fjerne administrasjonsområder du har definert.

Set-ManagementScope

Endre definisjonen for et eksisterende administrasjonsområde.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Postbokstillatelser

Bruk disse cmdletene til å vise, gi og tilbakekalle postbokstillatelser og postboksmappetillatelser.

 

Cmdlet Beskrivelse

Add-MailboxPermission

Gi en bruker tilgang til en mappe i en annen brukers postboks.

Get-MailboxPermission

Vis tillatelsene som er tilordnet til en brukers postboks.

Remove-MailboxPermission

Fjern tillatelser fra en bruker for å fjerne tilgang til en annen brukers postboks.

Add-MailboxFolderPermission

Gi en bruker tilgang til en mappe i en annen brukers postboks. Du kan for eksempel gi en bruker tillatelse til å administrere kalenderen til en annen bruker. Målmappen angis med dette formatet: alias:\mappenavn.

Get-MailboxFolderPermission

Vis tillatelsene som er tilordnet til en bestemt mappe i en brukes postboks.

Set-MailboxFolderPermission

Endre tillatelsene som er tilordnet til en bestemt mappe i en brukers postboks.

Remove-MailboxFolderPermission

Fjern tillatelser fra en bruker for å fjerne tilgangen til en bestemt mappe i en annen brukers postboks.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Send som-tillatelse

Bruk disse cmdletene til å vise, gi og tilbakekalle Send som-tillatelser. Send som-tillatelsen, også kjent som SendAs-tillatelsen, gir en bruker tillatelse til å bruke en annen mottakers e-postadresse i Fra-adressen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gi brukere Send som-tillatelse.

 

Cmdlet Beskrivelse

Add-RecipientPermission

Gi brukere Send som-tillatelse.

Get-RecipientPermission

Vis Send som-tillatelse som er gitt til brukere.

Remove-RecipientPermission

Tilbakekall Send som-tillatelse fra brukere.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Overholdelse

Bruk disse cmdletene til å hjelpe organisasjonen med å overholde juridiske eller forretningsmessige krav.

Søk i flere postbokser

Bruk disse cmdletene til å søke etter e-post og andre meldingstyper i postboksene i organisasjonen som inneholder spesifikke nøkkelord. Disse cmdletene er bare definert i rollen for postbokssøk, og bør tilordnes til søkeansvarlige. Du må være medlem av rollegruppen for søkeadministrasjon for å kunne bruke cmdletene for postbokssøk. Finn ut mer på Gi brukere tilgang til søk i flere postbokser.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-MailboxSearch

Vis søk i flere postbokser som pågår, er fullført eller stoppet.

New-MailboxSearch

Opprett et nytt søk i flere postbokser. Du definerer søkeparameterne med denne cmdleten, men du kjører faktisk søket med Start-MailboxSearch-cmdleten.

Remove-MailboxSearch

Fjern et søk i flere postbokser.

Search-Mailbox

Søke i en postkasse og kopiere resultatene til en angitt målpostboks, slette meldinger fra kildepostboksen, eller begge deler.

Merk:   Denne cmdleten er også tilgjengelig i Mailbox Import Export-rollen. Som standard er ikke rollen Mailbox Import Export tilordnet til noen andre rollegrupper.

Set-MailboxSearch

Endre egenskaper til et eksisterende søk i flere postbokser.

Start-MailboxSearch

Start eller gjenoppta et eksisterende søk i flere postbokser som du opprettet med hjelp av New-MailboxSearch-cmdleten.

Stop-MailboxSearch

Stopp et søk i flere postbokser som pågår.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Transportregler

Bruk disse cmdletene til å vise, konfigurere, opprette og fjerne transportregler. Du kan bruke transportregler til å styre flyten av e-postmeldinger i organisasjonen. Du definerer spesielle meldingsattributter eller betingelser, og handlingene som du vil bruke på alle meldinger som inneholder disse attributtene. Finn ut mer på Organisasjonsomfattende regler.

 

Cmdlet Beskrivelse

Disable-TransportRule

Deaktiver en transportregel.

Enable-TransportRule

Aktiver en transportregel.

Get-TransportRule

Vis informasjon om angitte transportregler, eller hent en liste over transportreglene i organisasjonen.

New-TransportRule

Opprett en transportregel.

Remove-TransportRule

Slett en transportregel.

Set-TransportRule

Endre egenskaper for en transportregel.

Get-TransportRuleAction

Vis informasjon om angitte handlinger for transportregler, eller hent en liste over alle tilgjengelige handlinger for transportregler i organisasjonen.

Get-TransportRulePredicate

Vis informasjon om angitte overordnede transportregler, eller hent en liste over alle tilgjengelige overordnede transportregler i organisasjonen. Du kan bruke overordnede transportregler som betingelser eller unntak i transportregler.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Overvåkingspolicyer

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere overvåkingspolicyer i Live@edu-organisasjoner. Overvåkningspolicyer bestemmer hvem som kan sende e-post til og motta e-post fra brukerne i organisasjonen, og filtrerer og avviser e-post som inneholder støtende ord. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overvåkingspolicyer.

Merk:   Overvåkingspolicyer er ikke tilgjengelige i Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Beskrivelse

Add-SupervisionListEntry

Legg til en oppføring i tillatelseslisten eller avvisningslisten for en angitt bruker.

Get-SupervisionListEntry

Vis tillatelsesoppføringen og avvisningsoppføringen som er definert for en angitt bruker.

Remove-SupervisionListEntry

Fjern en oppføring fra tillatelseslisten eller avvisningslisten for en angitt bruker.

Get-SupervisionPolicy

Vis innstillingene for overvåkingspolicyene for organisasjonen.

Set-SupervisionPolicy

Konfigurere innstillingene for en overvåkingspolicy.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Information Rights Management

Bruk disse cmdletene til å konfigurere Information Rights Management (IRM)-funksjoner i organisasjonen. IRM gir permanent beskyttelse for å kontrollere hvem som kan ha adgang til, videresende, skrive ut eller kopiere sensitive opplysninger i en e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere og administrere Information Rights Management i Exchange Online.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-IRMConfiguration

Vis IRM-konfigurasjonen i organisasjonen:

Set-IRMConfiguration

Endre egenskaper for IRM-konfigurasjonen i organisasjonen.

Test-IRMConfiguration

Test funksjonaliteten til IRM-konfigurasjonen i organisasjonen.

Get-RMSTemplate

Vis informasjon om angitte Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS)-rettighetspolicymaler, eller hent en liste over AD RMS-rettighetspolicymaler i organisasjonen.

Set-RMSTemplate

Endre egenskaper for en eksisterende AD RMS-rettighetspolicymal.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Vis innstillingene for et eksisterende klarert publiseringsdomene (TPD) i organisasjonen. Et klarert publiseringsdomene inneholder nødvendige innstillinger for å bruke RMS-funksjoner i organisasjonen. For eksempel kan brukere benytte AD RMS-rettighetspolicymaler i e-postmeldinger.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importer et klarert publiseringsdomene fra en lokal server som kjører AD RMS til organisasjonen.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Fjern et eksisterende klarert publiseringsdomene som du har importert til organisasjonen.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Endre egenskaper for et eksisterende klarert publiseringsdomene i organisasjonen.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Beskyttelsesregler i Outlook

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere beskyttelsesregler i Outlook. Beskyttelsesregler i Outlook er administrator-opprettede regler som benyttes før en bruker sender en melding med Outlook. Beskyttelsesregler i Outlook legger automatisk en Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS)-policymal til meldingen før den blir sendt.

 

Cmdlet Beskrivelse

Disable-OutlookProtectionRule

Deaktiver en beskyttelsesregel i Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Aktiver en beskyttelsesregel i Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Vis informasjon om angitte beskyttelsesregler i Outlook, eller hent en liste over beskyttelsesregler i Outlook i organisasjonen.

New-OutlookProtectionRule

Opprett en beskyttelsesregel i Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Slett en beskyttelsesregel i Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Endre egenskaper for en beskyttelsesregel i Outlook.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Oppbevaringspolicyer

Bruk disse cmdletene til å vise, opprett, slette og konfigurere oppbevaringspolicyer i organisasjonen. En oppbevaringspolicy er knyttet til en gruppe koder for oppbevaringspolicy som angir oppbevaringsinnstillinger for elementer i en postboks. En policy kan inneholde én standardkode for oppbevaring og flere ikke-standardkoder for oppbevaring. En postboks kan bare ha én oppbevaringspolicy brukt på seg. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere og administrere oppbevaringspolicyer i Exchange Online.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-RetentionPolicy

Vis informasjon om angitte oppbevaringspolicyer, eller hent en liste over oppbevaringspolicyer i organisasjonen.

New-RetentionPolicy

Opprett en oppbevaringspolicy.

Remove-RetentionPolicy

Slett en oppbevaringspolicy.

Set-RetentionPolicy

Endre egenskaper for en oppbevaringspolicy.

Get-RetentionPolicyTag

Vis informasjon om angitte koder for oppbevaringspolicy, eller hent en liste over koder for oppbevaringspolicy i organisasjonen. Koder for oppbevaringspolicy blir brukt til å bruke meldingsoppbevaringsinnstillinger for meldinger eller mapper.

New-RetentionPolicyTag

Opprett en kode for oppbevaringspolicy.

Remove-RetentionPolicyTag

Slett en kode for oppbevaringspolicy.

Set-RetentionPolicyTag

Endre egenskaper for en kode for oppbevaringspolicy.

Start-ManagedFolderAssistant

Implementer umiddelbart oppbevaringspolicyer som er konfigurert for en angitt postboks.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Meldingsklassifiseringer

Bruk disse cmdletene til å vise, opprett, slette og konfigurere meldingsklassifiseringer i organisasjonen. Når du har opprettet meldingsklassifiseringer kan brukere benytte dem i meldinger med Outlook Web App, eller du kan bruke dem i meldinger ved hjelp av transportregler. Du kan også bruke klassifiseringer som betingelser eller unntak i transportregler.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-MessageClassification

Vis informasjon om angitte meldingsklassifiseringer, eller hent en liste over meldingsklassifiseringene i organisasjonen.

New-MessageClassification

Opprett en meldingsklassifisering.

Remove-MessageClassification

Slett en meldingsklassifisering.

Set-MessageClassification

Endre egenskaper for en meldingsklassifisering.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Arkivering og loggføring

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere arkiverings- og loggføringsinnstillinger for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende emner:

Merk   Arkivering er ikke tilgjengelig i Live@edu-organisasjoner.

 

Cmdleter Beskrivelse

Disable-Mailbox

Deaktiver arkivet for en eksisterende postboks ved hjelp av Archive-parameteren.

Enable-Mailbox

Aktiver et arkiv for en eksisterende postboks ved hjelp av Archive-parameteren.

Disable-JournalRule

Deaktiver en journalregel. Journalregler brukes til å registrere, eller loggføre, e-postadressene som sendes til eller fra spesifikke mottakere. Når en melding samsvarer med kriteriene som er angitt av journalregelen, loggføres meldingen.

Enable-JournalRule

Aktiver en journalregel.

Get-JournalRule

Vis informasjon om angitte journalregler, eller hent en liste over journalreglene i organisasjonen.

New-JournalRule

Opprett en journalregel.

Remove-JournalRule

Slett en journalregel.

Set-JournalRule

Endre egenskaper for en journalregel.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Rapportering

Bruk disse cmdletene til å vise rapporter og statistikk for organisasjonen.

Overvåkingslogging

Bruk disse cmdletene til å konfigurere overvåkingslogging, og å vise overvåkingsloggene. Overvåkingslogging brukes til å registrere bestemte handlinger som utføres av bestemte brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke overvåkingslogging til å registrere brukerhandlinger.

 

Cmdlet Beskrivelse

Search-AdminAuditLog

Søke i innholdet i overvåkingsloggen til administrator.

Write-AdminAuditLog

Legge til kommentarer i overvåkingsloggen til administrator.

Get-AdminAuditLogConfig

Vis konfigurasjonsinnstillinger for overvåkingslogging for gjeldende administrator.

New-AdminAuditLogSearch

Søke i innholdet til overvåkingsloggen til administrator, og sende resultatet til mottakerne som du oppgir.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Vis kontoer som omgår overvåkingslogging for postboks.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Angi kontoer som omgår overvåkingslogging for postboks. Du kan for eksempel angi servicekontoer som ofte har tilgang til postbokser, for å redusere uroen i overvåkingslogger for postboks.

Search-MailboxAuditLog

Søke i innholdet i overvåkingsloggen til administrator.

New-MailboxAuditLogSearch

Søke i innholdet til overvåkingsloggen for postboks, og sende resultatet til mottakerne som du oppgir.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Meldingssporing

Bruk disse cmdletene til å spore leveringsinformasjon om meldinger som er sendt av eller mottatt fra bestemte postbokser i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Leveringsrapporter for administratorer.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-MessageTrackingReport

Returner data for en bestemt meldingssporingsrapport. Denne cmdleten krever at du spesifiserer en ID for meldingssporingsrapporten som du vil vise. Derfor må du først bruke Search-MessageTrackingReport-cmdleten for å finne meldingssporings-ID for en angitt melding. Deretter kan du sende meldingssporingsrapport-ID fra utdataene til Search-MessageTrackingReport-cmdleten til Get-MessageTrackingReport-cmdleten.

Search-MessageTrackingReport

Finn den unike meldingssporingsrapporten basert på de gitte søkekriteriene. Deretter kan du sende denne meldingssporingsrapport-ID til Get-MessageTrackingReport-cmdleten hvis du vil ha all informasjon om meldingssporingen.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Andre rapporterings-cmdleter

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-FailedContentIndexDocuments

Vis listen over dokumenter i en postboks som ikke kunne indekseres av Exhange Search.

Get-LogonStatistics

Vis informasjon om åpne påloggingsøkter i en angitt postboks, for eksempel brukernavn, påloggingstid og forrige tilgangstidspunkt. En bruker må logge av for å lukke en påloggingsøkt, så det kan derfor vises flere økter for brukere som bare lukker webleseren.

Get-MailboxFolderStatistics

Vis informasjon om mappene i en angitt postboks, inkludert antall og størrelse på elementene i mappen, mappenavnet og ID samt annen informasjon.

Get-MailboxStatistics

Vis informasjon om en angitt postboks, for eksempel størrelsen på postboksen, antall meldinger den inneholder, og forrige gang den ble åpnet.

Get-RecipientStatisticsReport

Vis informasjon om totalt antall mottakere i organisasjonen, inkludert antall postbokser, aktive postbokser, kontakter og distribusjonsgrupper.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Domener

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere innstillingene for interne og eksterne domener som er definert i organisasjonen.

Godkjente domener

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere godkjente domener. Et godtatt domene er et hvilket som helst SMTP-navneområde som en skybasert e-postorganisasjon sender eller mottar e-post for. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Godtatte domener.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-AcceptedDomain

Vis konfigurasjonsinformasjon for alle godkjente domener eller for et bestemt godkjent domene.

Set-AcceptedDomain

Konfigurer innstillingene for et godkjent domene som du har registrert i den skybaserte e-posttjenesten.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Eksterne domener

Bruk disse cmdletene til å vise, slette og konfigurere eksterne domener. Eksterne domener definerer innstillinger e-postflyten basert på måldomenet for hver e-postmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, se Eksterne domener.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-RemoteDomain

Vis konfigurasjonsinformasjonen for alle eksterne domener eller for et bestemt eksternt domene.

New-RemoteDomain

Opprett en ny oppføring for eksternt domene, slik at du kan konfigurere meldingsformatering og policyer for meldinger som sendes til domenet.

Remove-RemoteDomain

Fjern en oppføring for eksternt domene.

Set-RemoteDomain

Konfigurer innstillingene for meldingsformatering og policyer for en eksisterende oppføring for eksternt domene.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Postboksinnstillinger

Bruk disse cmdletene til å konfigurere og kontrollere hvordan brukere får tilgang til den skybaserte e-posttjenesten.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-CASMailbox

Vis protokollene som er aktivert for klienttilkoblinger for én eller flere postbokser i organisasjonen.

Set-CASMailbox

Konfigurer tilkoblingsprotokollene for klienttilgang som er aktivert for en bestemt postboks.

Get-CASMailboxPlan

Vis standardinnstillingene for klienttilgang som brukes på nye postbokser i organisasjonen.

Get-OWAMailboxPolicy

Vis policyene som kan brukes på postbokser som kobler til via Outlook-webprogrammet, og innstillingene som er konfigurert for disse policyene.

Get-MailboxPlan

Vis informasjon om postboksplanene som er tilgjengelige for organisasjonen, og tilhørende innstillinger. En postboksplan er en mal for klargjøring av brukere.

Set-MailboxPlan

Endre visningsnavnet for en postboksplan, eller angi en annen postboksplan som standardplan.

New-OWAMailboxPolicy

Opprett en ny policy som kan brukes på postbokser i organisasjonen for å håndheve innstillingene for Outlook-webprogramtilkoblinger.

Remove-OWAMailboxPolicy

Fjern en eksisterende policy som brukes til å håndheve innstillingene for Outlook-webprogramtilkoblinger.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigurer innstillingene for en eksisterende policy som brukes på postbokser i organisasjonen for å håndheve innstillingene for Outlook-webprogramtilkoblinger.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Organisasjonsinnstillinger

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-OrganizationConfig

Vis informasjon om ulike innstillinger i organisasjonen.

Set-OrganizationConfig

Konfigurer ulike innstillinger i organisasjonen.

Get-TransportConfig

Vis innstillinger for transportkonfigurasjon, for eksempel språket som DSN (Delivery Status Notifications = leveringsstatusvarsling) sendes på.

Set-TransportConfig

Endre innstillingene for transportkonfigurasjon, for eksempel DSN-språk.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Program-representasjon

Dette er en cmdlet som tildeles RBAC-rollen ApplicationImpersonation, og som bruker Microsoft Exchange Web Services (EWS) til å tillate programmatisk tilgang til Exchange Online-postbokser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dette MSDN-emnet.

 

Cmdlet Beskrivelse

Impersonate-ExchangeUser

Gir en tilordnet tjenestekonto programmatisk tilgang til brukerpostbokser.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Delegering i organisasjonsnettverk og hybriddistribusjon

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere funksjoner for delegering i organisasjonsnettverk og hybriddistribusjon for organisasjonen.

Delegering i organisasjonsnettverk

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere innstillinger for delegering i organisasjonsnettverk for domenet. Delegering i organisasjonsnettverk, også kjent som deling i organisasjonsnettverk, bruker Microsoft Federation Gateway, en skybasert identitetstjeneste som tilbys av Microsoft, som en klareringsmegler mellom den lokale Microsoft Exchange Server 2010-organisasjonen og den skybaserte e-postorganisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere delegering i organisasjonsnettverk i skyen.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Vis organisasjonens identifikator for delegering i organisasjonsnettverk og relaterte opplysninger, som domener i organisasjonsnettverket, organisasjonskontakt og status.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigurer organisasjonens identifikator for delegering i organisasjonsnettverk.

Get-FederationInformation

Vis informasjon om organisasjonsnettverket, inkludert navn og mål-URL-adresser for domener som er medlem av organisasjonsnettverket, fra en ekstern Exchange-organisasjon.

Get-FederationTrust

Vis organisasjonsnettverksklareringer som er konfigurert for organisasjonen.

Get-OrganizationRelationship

Vis innstillinger for en delegeringsrelasjon i organisasjonsnettverk for ledig eller opptatt deling eller sikker meldingslevering mellom organisasjoner.

New-OrganizationRelationship

Opprett en delegeringsrelasjon i organisasjonsnettverk mellom organisasjoner.

Remove-OrganizationRelationship

Fjerne en delegeringsrelasjon i organisasjonsnettverk mellom organisasjoner.

Set-OrganizationRelationship

Konfigurer en delegeringsrelasjon i organisasjonsnettverk mellom organisasjoner.

Test-OrganizationRelationship

Kontrollere at en delegeringsrelasjon i organisasjonsnettverk mellom organisasjoner er riktig konfigurert og virker som forventet.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Delingspolicyer

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere delingspolicyer. Delingspolicyer regulerer hvordan brukere internt i organisasjonen kan dele kalender- og kontaktinformasjon med brukere utenfor organisasjonen.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-SharingPolicy

Vis informasjon om bestemte delingspolicyer, eller hente en liste over delingspolicyer i organisasjonen.

New-SharingPolicy

Opprett en ny delingspolicy.

Remove-SharingPolicy

Slett en delingspolicy. Før du kan slette en delingspolicy, må du kontrollere at policyen ikke er knyttet til noen postbokser.

Set-SharingPolicy

Endre innstillingene for en eksisterende delingspolicy.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Informasjon om tilgjengelighet

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere ledig/opptatt-informasjon som organisasjonen deler med andre organisasjoner.

 

Cmdlet Beskrivelse

Add-AvailabilityAddressSpace

Definer tilgangsmetode og tilknyttet legitimasjon som brukes til å utveksle ledig/opptatt-informasjon mellom organisasjoner.

Get-AvailabilityAddressSpace

Vis detaljer om hvordan din Exchange-organisasjon konfigureres for utveksling av ledig/opptatt-informasjon mellom organisasjoner.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Fjern et tidligere definert adresseområde for tilgjengelighet og tilknyttet legitimasjon som brukes ved forespørsler om ledig/opptatt-informasjon mellom organisasjoner.

Get-AvailabilityConfig

Vis kontoer som er klarert for utveksling av ledig/opptatt-informasjon mellom organisasjoner.

New-AvailabilityConfig

Opprett en utveksling av ledig/opptatt-informasjon mellom organisasjoner.

Remove-AvailabilityConfig

Fjern en tidligere konfigurert utveksling av ledig/opptatt-informasjon mellom organisasjoner.

Set-AvailabilityConfig

Konfigurer tilgangsnivået for ledig/opptatt-informasjon.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Flytting av postbokser

Bruk disse cmdletene til å flytte postbokser mellom den skybaserte organisasjonen og den lokale Exchange-organisasjonen. Flytting av postbokser mellom den skybaserte organisasjonen og den lokale organisasjonen krever hybriddistribusjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Migrering og hybriddistribusjon for Exchange med Office 365.

 

Cmdleter Beskrivelse

Get-MoveRequest

Vis status for en pågående postboksflytting som ble startet via New-MoveRequest-cmdleten.

New-MoveRequest

Opprett en ny postboksflytting.

Remove-MoveRequest

Avbryt en postboksflytting som ble startet via New-MoveRequest-cmdleten.

Resume-MoveRequest

Gjenoppta en avbrutt eller mislykket flytteforespørsel.

Set-MoveRequest

Endre egenskaper for en eksisterende flytteforespørsel.

Suspend-MoveRequest

Avbryt en flytteforespørsel før den oppnår status som CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Vis detaljert informasjon om flytteforespørsler.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Alternativer for postboks

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere postboksinnstillinger for brukerne som er tilgjengelige i Outlook Web App > Alternativer. For å få tilgang til Alternativer-siden for en bruker, se Få tilgang til Alternativer-siden for en annen bruker.

 

Cmdlet Beskrivelse

Get-CalendarNotification

Vis kalendervarslingsreglene i en brukers postboks. Brukere kan motta tekstmeldingsvarsler om endringer i kalenderhendelser og daglige sakslister.

Get-CalendarProcessing

Vis innstillinger for kalenderbehandling for den angitte postboksen. Vanlige verdier er AutoUpdate for brukerpostbokser, og AutoAccept for rom- eller utstyrspostbokser.

Set-CalendarProcessing

Endre innstillinger for kalenderbehandling for den angitte postboksen. Du kan også konfigurere alle ressursinnstillingene for en rom- eller utstyrsboks.

Disable-InboxRule

Deaktivere en innboksregel i en brukerpostboks. Innboksregler behandler meldinger i innboksen basert på bestemte betingelser, og utfører handlinger som f.eks. å flytte meldinger til en angitt mappe eller å slette en melding.

Merk   Hvis du oppretter, endrer, fjerner, aktiverer eller deaktiverer en innboksregel, blir eventuelle klientsideregler som er opprettet med Microsoft Outlook fjernet.

Enable-InboxRule

Aktivere en innboksregel i en brukerpostboks.

Get-InboxRule

Vis informasjon om angitte innboksregler, eller hent en liste over innboksregler i en brukerpostboks.

New-InboxRule

Opprett en innboksregel i en brukerpostboks.

Remove-InboxRule

Slett en innboksregel i en brukerpostboks.

Set-InboxRule

Endre egenskaper for en innboksregel i en brukerpostboks.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Vis innstillinger for automatiske svar for en brukerpostboks.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigurer innstillinger for automatiske svar for en brukerpostboks.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Vis kalenderinnstillingene for en brukerpostboks.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurer innstillinger for en brukers kalender. Disse innstillingene påvirker hvordan brukerens kalender ser ut, og hvordan påminnelser virker i Outlook Web App. Disse innstillingene definerer også hvordan møteinnkallelser, svar og varsler blir sent til brukeren.

Get-MailboxCalendarFolder

Vis informasjon om brukerens kalendermappe. Denne informasjonen omfatter navnet på kalendermappen, om mappen for øyeblikket er publisert eller delt, start- og sluttdatoer for publiserte kalenderdager, nivået av publiserte opplysninger for kalenderen, om de publiserte URL-adressene til kalenderen kan brukes til nettsøk og den publiserte URL-adressen for kalenderen.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigurer publiserings- og delingsinnstillinger til en kalendermappe i en brukerpostboks.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Vis konfigurasjon av regel for søppelpost for en brukerpostboks.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigurer regel for søppelpost for en brukerpostboks.

Get-MailboxMessageConfiguration

Vis innstillinger for e-postmeldinger for en brukerpostboks. Innstillinger omfatter e-postsignatur, meldingsformat, meldingsalternativer, lesebekreftelser, leserute og samtaler.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurer innstillinger for e-postmeldinger for en brukerpostboks.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Vis de regionale innstillingene for en brukerpostboks. Innstillinger omfatter tidssone, tidsformat, dato og språk.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurer de regionale innstillingene for en brukerpostboks.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Vis innstillingene for Outlook Web App-stavekontroll for en brukerpostboks. Innstillinger omfatter ordlistespråk, og ignorerer ord som inneholder tall og ord med store bokstaver.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurer innstillingene for Outlook Web App-stavekontroll for en brukerpostboks.

Get-MessageCategory

Vis informasjon om angitte meldingskategorier, eller hente en liste over meldingskategoriene i en brukerpostboks.

Get-SendAddress

Vis e-postadressene til en brukerpostboks som kan konfigureres som standard Fra-adresse. Konfigurering av en standard Fra-adresse er bare fornuftig hvis brukeren har konfigurert POP-, IMAP-, eller Hotmail-abonnement for postboksen sin. Du stiller inn brukerens standard Fra-adresse i SendAddressDefault-parameteren i Set-MailboxMessageConfiguration-cmdleten. Brukere kan overstyre standard Fra-adresse når de oppretter en e-postmelding i Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Vis SMS-innstillingene for en bruker. Disse innstillingene omfatter hvorvidt Microsoft Exchange ActiveSync er aktivert, brukerens land eller region-ID, mobiloperatør-ID, tjenesteleverandør-ID og telefonnummer for varsling.

Import-ContactList

Importere e-postkontaktene til en bruker til en skybasert postboks fra en kommadelt (CSV)-fil.

Get-HotmailSubscription

Vis innstillingene for et Hotmail-abonnement som er konfigurert for en bestemt postboks.

Set-HotmailSubscription

Endre innstillingene for et Hotmail-abonnement som er konfigurert for en bestemt postboks.

Get-ImapSubscription

Vis informasjon om IMAP-abonnementet, eller tilkoblet konto, for en angitt postboks. Bruk denne kommandoen som hjelp til å feilsøke IMAP-tilkoblingsproblemer for brukere.

Set-ImapSubscription

Konfigurer innstillingene for et IMAP-abonnement for en postboks.

Get-PopSubscription

Vis POP-abonnementsinformasjonen for en angitt postboks. Bruk denne kommandoen som hjelp til å feilsøke POP-tilkoblingsproblemer for brukere.

Set-PopSubscription

Konfigurer innstillingene for et POP-abonnement for en postboks.

Get-Subscription

Vis abonnementer på eksterne e-postkontoer for en angitt postboks. Bruk denne kommandoen når du ikke er sikker på hvilken abonnementstype en bruker har konfigurert.

Remove-Subscription

Fjern et abonnement på en ekstern e-postkonto fra postboksen til en bruker.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Exchange ActiveSync

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere Exchange ActiveSync-innstillingene i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Administrere Exchange ActiveSync for organisasjonen.

 

Cmdlet Beskrivelse

Clear-ActiveSyncDevice

Fjern innholdet på en mobil enhet som bruker Exchange ActiveSync til å koble til en postboks i organisasjonen. Denne kommandoen brukes vanligvis når en enhet er mistet eller stjålet.

Get-ActiveSyncDevice

Vis en liste over mobile enheter som bruker Exchange ActiveSync til å koble til postbokser i organisasjonen.

Remove-ActiveSyncDevice

Fjern en Exchange ActiveSync-tilkobling for en mobil enhet fra en postboks. Du må kjenne navnet på den mobile enheten og brukerens postboks.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Vis tilgangsreglene for Exchange ActiveSync-enheter som du har opprettet med New-ActiveSyncDeviceAccessRule-cmdleten.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Opprett tilgangsregler for Exchange ActiveSync-enhet hvis du vil gi brukere tillatelse til å synkronisere postboksene sine med spesifikke mobilenhetsserier eller -modeller.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Fjern eksisterende tilgangsregler for Exchange ActiveSync-enheter fra organisasjonen.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurer eksisterende tilgangsregler for Exchange ActiveSync-enheter.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Vis listen over Exchange ActiveSync-enheter som er koblet til postbokser i organisasjonen.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Vis listen over mobiltelefoner som er konfigurert for synkronisering med postboksen til en angitt bruker, og synkroniseringsstatistikk for hver enhet. Informasjonen som returneres, omfatter statistikk som forrige gang synkronisering ble forsøkt og enhetsidentifikasjon.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Vis policyene som kan brukes på Exchange ActiveSync-enheter som er koblet til postbokser i organisasjonen, og innstillingene som er konfigurert for disse policyene.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Opprett en Exchange ActiveSync-postbokspolicy som du kan bruke på postbokser i organisasjonen for å håndheve innstillingene for tilkoblede Exchange ActiveSync-enheter.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Fjern eksisterende Exchange ActiveSync-postbokspolicyer som håndhever innstillingene for tilkoblede Exchange ActiveSync-enheter.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigurer innstillingene for en eksisterende policy som brukes på postbokser i organisasjonen for å håndheve innstillingene for tilkoblede Exchange ActiveSync-enheter.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Vis Exchange ActiveSync-innstillingene for organisasjonen.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurer standard Exchange ActiveSync-innstillinger for organisasjonen. Du kan for eksempel innstille standard tilgangsnivå for å tillate, blokkere eller sette nye enheter i karantene.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Unified Messaging

Bruk disse cmdletene til å vise og konfigurere innstillinger for Unified Messaging (UM) i Microsoft Office 365 for virksomheter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke Unified Messaging til å koble Exchange til telefonsystemet.

Merk   Unified Messaging er ikke tilgjengelig i Live@edu-organisasjoner.

 

Cmdlet Beskrivelse

Disable-UMAutoAttendant

Deaktiver en eksisterende automatisk UM-svartjeneste som er aktivert. Du kan ikke deaktiver en eksisterende automatisk UM-svartjeneste hvis den er koblet eller knyttet til UM-arbeidsgruppen som er knyttet til standard UM-nummerplan.

Enable-UMAutoAttendant

Aktiver en eksisterende automatisk UM-svartjeneste som er deaktivert. Når du oppretter en automatisk UM-svartjeneste, er den ikke aktivert som standard. Hvis den automatiske svartjenesten skal besvare innkommende anrop, må du først aktivere den.

Get-UMAutoAttendant

Vis informasjon om angitte automatiske UM-svartjenester, eller hent en liste over de automatiske UM-svartjenestene i organisasjonen.

New-UMAutoAttendant

Opprett en ny automatisk UM-svartjeneste. Når du oppretter en ny automatisk UM-svartjeneste, blir den koblet til en enkel UM-nummerplan som inneholder en liste over internnumre.

Remove-UMAutoAttendant

Slett en automatisk UM-svartjeneste. Den sletter også forekomster av den automatiske UM-svartjenesten fra eventuelle tilknyttede UM-nummerplaner. Når den automatiske UM-svartjenesten er slettet, blir ikke innkommende anrop til de konfigurerte internnumrene lenger besvart av den automatiske UM-svartjenesten.

Set-UMAutoAttendant

Endre innstillingene for en eksisterende automatisk UM-svartjeneste. Noen verdier for den automatiske UM-svartjenesten kan ikke endres eller tilpasses med mindre den automatiske UM-svartjenesten blir slettet, og at det blir opprettet en ny automatisk UM-svartjeneste.

Export-UMCallDataRecord

Eksporter UM-anropsdataposter for en angitt dato til en kommadelt (CSV)-fil. Du kan filtrere anropsdataposter for bestemte UM-nummerplaner og IP-gatewayer for UM. Men hvis du ikke angir en IP-gateway for UM, blir alle anropsdatapostene returnert.

Get-UMCallDataRecord

Vis UM-anropsdataposter for en bestemt UM-aktivert brukepostboks.

Get-UMCallSummaryReport

Vis akkumulert statistikk over alle mottatte eller oppringte samtaler i en organisasjon, inkludert talemeldinger, tapte anrop, abonnenttilgang, automatisk svartjeneste eller faksanrop.

Get-UMDialPlan

Vis informasjon om angitte UM-nummerplaner, eller hent en liste over UM-nummerplanene i organisasjonen.

New-UMDialPlan

Opprett en UM-nummerplan.

Remove-UMDialPlan

Slett en UM-nummerplan.

Set-UMDialPlan

Endre egenskaper for en eksisterende UM-nummerplan.

Get-UMHuntGroup

Vis informasjon om angitte UM-arbeidsgrupper, eller hent en liste over UM-arbeidsgruppene i organisasjonen. For å vise en bestemt UM-arbeidsgruppe må du oppgi navnet på IP-gatewayen for UM som er tilknyttet UM-arbeidsgruppen, for eksempel, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Opprett en ny UM-arbeidsgruppe som blir brukt til å koble innkommende anrop til en bestemt UM-nummerplan. Du må opprette en UM-arbeidsgruppe for å tillate kommunikasjon mellom en IP-gateway for UM og en UM-nummerplan.

Remove-UMHuntGroup

Slett en UM-arbeidsgruppe. UM-arbeidsgruppen blir også slettet fra IP-gatewayen for UM.

Disable-UMIPGateway

Deaktiver en IP-gateway for UM. IP-gatewayen for UM besvarer ikke lenger innkommende anrop eller foretar utgående anrop.

Enable-UMIPGateway

Aktiver en IP-gateway for UM. IP-gatewayen for UM besvarer innkommende anrop og foretar utgående anrop via IP-gatewayen.

Get-UMIPGateway

Vis informasjon om angitte IP-gatewayer for UM, eller hent en liste over IP-gatewayer for UM i organisasjonen.

New-UMIPGateway

Opprett en ny IP-gateway for UM.

Remove-UMIPGateway

Slett en IP-gateway for UM.

Set-UMIPGateway

Endre konfigurasjonsinnstillingene for en IP-gateway for UM.

Disable-UMMailbox

Deaktiver UM-funksjoner for en UM-aktivert postboks.

Enable-UMMailbox

Aktiver UM-funksjoner for en postboks.

Get-UMMailbox

Vis UM-informasjon om angitte UM-aktiverte postbokser, eller hent en liste over UM-aktiverte postbokser i organisasjonen.

Set-UMMailbox

Endre UM-konfigurasjonsinnstillingene for en UM-aktivert postboks.

Get-UMMailboxPIN

Vis informasjon som er beregnet fra PIN-dataene som er lagret i kryptert form i brukerens UM-aktiverte postboks. Denne cmdleten viser også om postboksen eller brukeren er blitt låst ut.

Set-UMMailboxPIN

Tilbakestill PIN for en UM-aktivert postboks.

Get-UMMailboxPolicy

Vis informasjon om en bestemt UM-postbokspolicy, eller hent en liste over UM-postbokspolicyer i organisasjonen.

New-UMMailboxPolicy

Opprett en ny UM-postbokspolicy.

Remove-UMMailboxPolicy

Slett en UM-postbokspolicy. UM-postbokspolicyen kan ikke slettes hvis eventuelle UM-aktiverte postbokser refererer til den.

Set-UMMailboxPolicy

Endre konfigurasjonsinnstillingene til en eksisterende UM-postbokspolicy. Innstillingene omfatter PIN-policyer, innstillinger for meldingstekst og oppringingsrestriksjoner.

Export-UMPrompt

Eksporter en lydfil som blir brukt som meldingshilsen for UM-nummerplaner og automatiske svartjenester.

Import-UMPrompt

Importer en egendefinert lydfil slik at den kan brukes av UM-nummerplaner og automatiske svartjenester.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

Få hjelp på kommandolinjen

Du kan få hjelp for individuelle cmdleter på kommandolinjen. Bruk hjelp på kommandolinjen til å identifisere hvilke parametere som er brukt med de ulike cmdletene, og tilhørende syntaks.

Hjelp på kommandolinjen kan returnere informasjon på ulike detaljnivåer. Bruk kommandoene nedenfor til å få mer målrettet hjelp på kommandolinjen. Du finner mer informasjon om cmdleten Get-Help og tilhørende syntaks i Hjelp for Microsoft Exchange Server: Getting Help. Selv om dette emnet refererer til skallet for administrasjon av Exchange som finnes i lokale Exchange-distribusjoner, gjelder innholdet også for den skybaserte e-posttjenesten og Windows PowerShell med WinRM.

 

Hjelpekommando Beskrivelse Eksempel

Get-Help <cmdlet>

Gir informasjon om cmdletbruk og syntaks.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Viser eksempler på vanlig cmdlet-bruk.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Viser beskrivelsen av cmdleten, syntaksen, en fullstendig liste over parametere med tilhørende bruk samt eksempler.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organisasjoner i skyen har tilgang til et delsett med alle cmdletene for Exchange-administrasjon. Outlook Live-organisasjoner har også tilgang til et delsett med alle parametere som er tilgjengelige for disse cmdletene. Hjelp på kommandolinjen skiller for øyeblikket ikke mellom lokale distribusjoner og skybaserte-distribusjoner. Du vil derfor se noen cmdleter og parametere i hjelp på kommandolinjen som ikke er gjelder den skybaserte e-posttjenesten.

Du kan som regel ignorere eventuelle parametere som refererer til en fysisk ressurs. Hvis du får en feilmelding som sier at en parameter ikke blir funnet eller en cmdlet ikke blir gjenkjent, prøver du antakelig å bruke en parameter eller cmdlet som ikke er tillat for administrasjonsrolletilordningen din, eller som ikke er gyldig for organisasjonen.

Cmdleter som for øyeblikket er tilgjengelige for Exchange Online-administratorer

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.