Pranešimų ir gavėjų apribojimai

[Ši tema vykdoma.]  

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2014-01-31

Užregistravus organizaciją, vartotojai gali užduoti toliau pateiktų klausimų, susijusių su jų el. pašto naudojimu:

  • Ar siunčiamiems el. laiškams taikomi dydžio apribojimai?

  • Kokie gavėjų skaičiaus apribojimai taikomi el. laiškams?

Pranešimų, pašto dėžučių, gavėjų ir el. pašto klientų apribojimai patenka į vieną iš toliau pateikiamų kategorijų.

Svarbu   Atminkite šiuos dalykus:

  • Jūsų domenui taikomi apribojimai gali skirtis atsižvelgiant į tai, kiek laiko šis domenas yra užregistruotas naudotis paslauga. Kai limitas pakeičiamas „Microsoft“ duomenų centruose, gali praeiti šiek tiek laiko, kol jis bus pritaikytas visiems esamiems klientams.

  • Daugelio šių apribojimų keisti negalite, tačiau jūs ir jūsų vartotojai turėtumėte apie juos žinoti.

  • Šie apribojimai taikomi ir vidiniams, ir išoriniams gavėjams.

Pranešimų apribojimai

Šie apribojimai taikomi kiekvienam el. laiškui.

 

Apribojimas Reikšmė

Pranešimo dydžio apribojimas   Bendras maksimalus el. laiško dydis. Bendras dydis apima pranešimo antraštę, pranešimo tekstą ir failų priedus.

Pastaba.   El. pašto programa gali riboti atskiro failo priedo dydį, kad jis būtų kur kas mažesnis nei pranešimų dydžio apribojimas. Pavyzdžiui, programoje „Outlook Web App“ didžiausias vieno failo priedo dydis yra 10 MB.

25 MB

Failo priedų apribojimas   Maksimalus leidžiamas el. laiško failų priedų skaičius. Net jei bendras visų failų priedų dydis neviršija pranešimo dydžio apribojimo, vis tiek taikomas prie pranešimo pridėtų failų skaičiaus apribojimas.

125 priedai

Temos ilgio apribojimas   Maksimalus leidžiamas el. laiško temos eilutės teksto simbolių skaičius.

255 simboliai

Kelių dalių pranešimo apribojimas   Maksimalus leidžiamas MIME kelių dalių pranešimą sudarančių dalių skaičius.

250 dalių

Įdėtųjų pranešimų skaičiaus apribojimas   Maksimalus leidžiamas į el. laišką įtrauktų peradresuotų el. laiškų skaičius.

30 įdėtųjų pranešimų

Puslapio viršus

Gavėjų ir siuntėjų apribojimai

Šie apribojimai taikomi pranešimams, siuntėjams ir gavėjams siekiant kovoti su pašto šiukšlėmis ir masiškai siunčiamais kirminais arba virusais.

Pastaba   Bendrinamoje adresų knygelėje saugoma paskirstymo grupė laikoma vienu gavėju. Jei paskirstymo grupės saugomos pašto dėžutės aplanke Kontaktai, grupės nariai skaičiuojami atskirai.

 

Apribojimas Reikšmė

Gavėjų apribojimas   Maksimalus leidžiamas pranešimo gavėjų skaičius laukuose Kam, Kopija ir Nematoma kopija.

500 gavėjų

Pranešimų siuntimo dažnio apribojimas   Maksimalus leidžiamas el. laiškų, kuriuos per minutę galima išsiųsti iš vieno el. pašto kliento, skaičius. Klientas identifikuojamas pagal vartotojo abonementą.

30 pranešimų per minutę

Gavėjų kiekio apribojimas   Maksimalus gavėjų, kurie gali gauti el. laiškus iš vienos debesų technologijos pagrindu veikiančios pašto dėžutės per 24 valandas, skaičius. Pasiekus nustatytą ribą, pranešimų iš pašto dėžutės nebegalima siųsti, kol nesumažėja gavėjų, kuriems pranešimus siuntėte per pastarąsias 24 val., skaičius. Gavėjų kiekio apribojimas taikomas gavėjų pranešimams, kurie siunčiami jūsų organizacijos viduje ir už jos ribų. Daugiau informacijos žr. Masiškai siunčiami el. laiškai ir dienos gavėjų kiekio apribojimai.

  • „Microsoft Live@edu“: 1 500 gavėjų per dieną*

  • „Office 365“, skirta profesionalams ir mažoms įmonėms: 10 000 gavėjų per dieną

  • „Office 365“, skirta įmonėms: 10 000 gavėjų per dieną

Persiunčiamo pranešimo gavėjų apribojimas Didžiausias gavėjų skaičius, kurį galima sukonfigūruoti pašto dėžutės arba transportavimo taisyklei su peradresavimo veiksmu. Jei taisyklė sukonfigūruota peradresuoti pranešimą didesniam gavėjų skaičiui, ji taikoma nebus, o visi pranešimai, atitinkantys taisyklės sąlygą, nebus peradresuojami jokiems taisyklėje nurodytiems gavėjams.

10 gavėjų

notePastaba
* Kai „Microsoft Live@edu“ organizacijos versija atnaujinama į „Office 365“ švietimo įstaigoms, gavėjų kiekio apribojimas padidinamas iki 10 000 gavėjų per dieną.

Puslapio viršus

Saugojimo apribojimai

Šiais apribojimais valdomas laikotarpis, kurio metu galima pasiekti konkrečiuose aplanko Gauta aplankuose esančius elementus.

Galite pakeisti šias reikšmes modifikuodami atitinkamas saugojimo strategijos žymes. Daugiau informacijos žr. Saugojimo strategijos nustatymas ir valdymas „Exchange Online“.

 

Apribojimas Reikšmė

Aplanko Panaikinti elementai saugojimo laikotarpis   Maksimalus dienų skaičius, nurodantis, kiek dienų elementai saugomi aplanke Panaikinti elementai iki juos automatiškai pašalinant.

30 dienų

Elementų, pašalintų iš aplanko Panaikinti elementai, saugojimo laikotarpis   Maksimalus dienų skaičius, nurodantis, kiek dienų saugomi iš aplanko Panaikinti elementai pašalinti elementai iki juos panaikinant visam laikui.

14 dienų

Aplanko Nepageidaujamas el. paštas saugojimo laikotarpis   Maksimalus dienų skaičius, nurodantis, kiek dienų elementai saugomi aplanke Nepageidaujamas el. paštas iki juos automatiškai pašalinant.

30 dienų

Puslapio viršus

Paskirstymo grupės apribojimai

Šie apribojimai taikomi paskirstymo grupėms.

 

Apribojimas Reikšmė

Maksimalus paskirstymo grupės narių skaičius   Bendras gavėjų skaičius nustatomas išplėtus paskirstymo grupę.

100 000 narių

Pranešimų siuntimo didelėms paskirstymo grupėms apribojimas   Siuntimo grupių, kuriose yra šiame apribojime nurodytas narių skaičius, pristatymo valdymo ar pranešimo patvirtinimo parinktis reikia konfigūruoti. Naudojant pristatymo valdymo parinktis galima nurodyti sąrašą siuntėjų, kuriems leidžiama siųsti pranešimus paskirstymo grupei. Naudojant pranešimo patvirtinimo parinktis galima nurodyti vieną ar kelis vadovus, kurie turi patvirtinti visus paskirstymo grupei siunčiamus pranešimus. Daugiau informacijos žr. Paskirstymo grupės ypatybių keitimas.

5 000 ar daugiau narių

Maksimalus pranešimo, siunčiamo didelėms paskirstymo grupėms, dydis   Jei pranešimas siunčiamas 5 000 ar daugiau gavėjų, pranešimo dydis negali viršyti šio apribojimo. Jei pranešimo dydis viršija apribojimą, pranešimas nepristatomas gavėjui, o siuntėjas gauna nepristatymo pažymą (NDR). Bendras gavėjų skaičius nustatomas išplėtus paskirstymo grupę.

2 MB

Puslapio viršus

Transportavimo taisyklių apribojimai

Šie apribojimai taikomi visoje organizacijoje naudojamoms taisyklėms, kurios dar vadinamos transportavimo taisyklėmis.

 

Apribojimas Reikšmė

Maksimalus transportavimo taisyklių skaičius   Maksimalus transportavimo taisyklių, kurios gali būti taikomos organizacijoje, skaičius.

100 taisyklių

Maksimalus atskiros transportavimo taisyklės dydis   Maksimalus simbolių, kuriuos galima naudoti vienoje transportavimo taisyklėje, skaičius. Simboliai naudojami sąlygose, išimtyse ir veiksmuose.

4 000 simbolių

Visų transportavimo taisyklėse naudojamų paprastųjų išraiškų simbolių apribojimas   Bendras simbolių, naudojamų visose paprastosiose išraiškose, kurios naudojamos visose organizacijos transportavimo taisyklių sąlygose ir išimtyse, skaičius. Galite turėti keletą taisyklių, kuriose naudojamos ilgos ir sudėtingos paprastosios išraiškos, arba galite turėti daug taisyklių, kuriose naudojamos nesudėtingos paprastosios išraiškos.

20 000 simbolių

Maksimalus gavėjų, įtrauktų į pranešimą pagal visas transportavimo taisykles, skaičius   Kai pranešimui taikomos skirtingos transportavimo taisyklės, į pranešimą galima įtraukti tik ribotą gavėjų skaičių. Pasiekus apribojimą, likę gavėjai į pranešimą neįtraukiami. Be to, naudojant transportavimo taisyklę į pranešimą negalima įtraukti paskirstymo grupių.

100 gavėjų

Pranešimo peradresavimo kartų skaičius   Skaičius, nurodantis, kiek kartų pranešimas bus automatiškai peradresuojamas, persiunčiamas arba į jį atsakoma, atsižvelgiant į aplanko Gauta taisykles. Pavyzdžiui, vartotojas A naudoja aplanko Gauta taisyklę, peradresuojančią pranešimus vartotojui B pagal siuntėją. Vartotojas B naudoja aplanko Gauta taisyklę, persiunčiančią pranešimus vartotojui C pagal temos eilutėje nurodytus raktinius žodžius. Jei pranešimas atitinka šias abi sąlygas, jis siunčiamas tik vartotojui B; vartotojui C jis nepersiunčiamas, nes leidžiamas tik vienas peradresavimas. Šiuo atveju pranešimo siuntimas nutraukiamas vartotojui B nesiunčiant nepristatymo pažymos (NDR), nurodančios, kad pranešimas vartotojui C nepristatytas. Be to, jei vartotojas B sukonfigūravo automatinį atsakymą (taip pat vad. pranešimu Išvykęs), vartotojui B peradresuojamas arba persiunčiamas pranešimas automatinio atsakymo nesugeneruos.

Šis apribojimas neleidžia el. laiškų ciklų, dėl kurių gali būti maksimaliai užpildyta vartotojo pašto dėžutė.

1 peradresavimas

Puslapio viršus

Valdymo apribojimai

Šie apribojimai kontroliuoja pranešimo patvirtinimo valdymo parametrus, taikomus paskirstymo grupėms ir transportavimo taisyklėms.

 

Apribojimas Reikšmė

Maksimalus valdymo pašto dėžutės dydis   Jei valdymo pašto dėžutės dydis viršija šį apribojimą, pranešimai, kuriuos reikia patvirtinti, grąžinami siuntėjui kaip nepristatymo pažyma (NDR).

10 GB

Maksimalus vadovų skaičius   Maksimalus vadovų, kuriuos galite priskirti vienai valdomai paskirstymo grupei arba kuriuos galima įtraukti į pranešimą naudojant atskirą transportavimo taisyklę, skaičius. Atminkite, kad paskirstymo grupė negali būti nurodyta kaip vadovas.

10 vadovų

Pranešimų, laukiančių, kol bus priimtas valdymo sprendimas, galiojimo laikas   Pagal numatytuosius nustatymus pranešimas, kuris laukia, kol bus priimtas valdymo sprendimas, nustoja galioti po dviejų dienų. Tačiau kas septynias dienas vykdomas valdomų pranešimų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, apdorojimas. Reiškia, kad valdomo pranešimo galiojimo laikas gali baigtis bet kada per 2–9 dienas.

2 dienos

Maksimalus valdymo informacinių pranešimų apie negaliojančius pranešimus skaičius   Šis apribojimas nustato maksimalų per valandą siunčiamų informacinių pranešimų apie nebegaliojančius valdomus pranešimus, skaičių. Šis apribojimas taikomas kiekvienai duomenų centre esančiai pašto dėžučių duomenų bazei.

Esant didelei apkrovai, kai kurie siuntėjai gali negauti informacinių pranešimų apie valdomus pranešimus, kurių galiojimo laikas pasibaigė. Tačiau šiuos informacinius pranešimus vis tiek galima rasti naudojant pristatymo pažymas.

300 pranešimų apie pasibaigusį galiojimo laiką per valandą

Puslapio viršus

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.