Exchange Online қызметіндегі қол жетімді PowerShell командлеттері туралы анықтама

 

Мынаған қолданылады: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Бөлімнің соңғы жаңартылуы: 2012-10-31

Бұлтқа негізделген ұйымдардың әкімшілері алушылар мен домен параметрлерін басқарады және онда есептер жасау мен ақаулықтарды түзету үшін Windows Management Framework ішіндегі Windows (WinRM) қашықтан басқаруы бар Windows PowerShell бағдарламасын пайдаланады. Бұл бөлімде осы әкімшілерге қол жетімді командлеттерінің қысқаша сипаттамасы берілген. Пәрмен жолындағы жеке командлеттерді пайдалану туралы қосымша анықтаманы осы бөлімде кейінірек сипатталғандай алуға болады.

Ескертпе   Барлық ұйымдар үшін барлық командлеттер қол жетімді емес.

Жұмысты бастамас бұрын

Windows PowerShell бағдарламасын орнатып конфигурациялау және қызметке қосылу туралы білу үшін Exchange Online қызметінде Windows PowerShell бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Қазіргі кезде Exchange Online әкімшілері мына командлеттерді пайдалана алады. Командлеттер бірінші басқару аймағы бойынша, содан кейін нысан түрі бойынша топтастырылған.

 

Алушыларды басқару

Дайындық жүргізу

Тасымалдау

Рұқсаттар

Сәйкес келу

Есеп беру

Домендер

Пошта жәшігінің параметрлері

Ұйым параметрлері

Бағдарламаға еліктеу

Федеративті өкілет беру және гибридтік орналастыру

Пошта жәшігінің параметрлері

Exchange ActiveSync

Бірыңғай хабар алмасу

Пәрмен жолынан анықтама алу

Алушыларды басқару

Бұл командлеттер алушылардың нысандарын көру, жасау, теңшеу және жою үшін пайдаланылады.

Microsoft Office 365 электрондық пошта ұйымыңыз болса, жаңа пошта жәшіктеріне лицензияларды тағайындау керек, әйтпесе жеңілдік мерзімі біткенде олар ажыратылады. Қосымша ақпаратты Microsoft Online Services лицензиясын жаңа пошта жәшіктеріне тағайындау бөлімінен қараңыз.

Пошта жәшіктері

Бұл командлеттер пошта жәшіктерін көру, жасау, жою және теңшеу үшін пайдаланылады.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-Mailbox

Бұлтқа негізделген пошта жәшіктері туралы мәліметті көру.

New-Mailbox

Ұйымда бұлтқа негізделген электрондық пошта қызметінде пошта жәшігі бар жаңа пайдаланушы жасау.

Remove-Mailbox

Пошта жәшігін жою.

Get-RemovedMailbox

Қалпына келтіруге болатын жойылған пошта жәшіктерін көру.

Set-Mailbox

Пошта жәшігінің параметрлерін өзгерту.

Undo-SoftDeletedMailbox

Бұл командлет тек Microsoft Live@edu және білім беру ұйымдарына арналған Microsoft Office 365 үшін қол жетімді. Жойылған пошта жәшігін қалпына келтіру үшін Undo-SoftDeletedMailbox командлетін пайдаланыңыз. Пошта жәшіктерін жойылғаннан кейін 30 күннің ішінде қалпына келтіруге болады.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Тарату топтары

Бұл командлеттерді кейде «жалпы топтар» деп аталатын тарату топтарын және қауіпсіздік қосылған тарату топтарын көру, жасау, жою және теңшеу үшін пайдаланыңыз. Тарату тобы, сондай-ақ жалпы топ деп аталады, ортақ мекенжай кітабында көрінетін екі немесе одан көп адамдардың жиыны. Қосымша ақпарат алу үшін Distribution Groups бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-DistributionGroup

Ортақ мекенжай кітабынан көрсетілген тарату топтары туралы ақпаратты қарау немесе тарату топтары тізімін іздеу. Тарату топтары кейде «жалпы топтар» деп аталады.

New-DistributionGroup

Тарату тобын жасау.

Remove-DistributionGroup

Тарату тобын жою.

Set-DistributionGroup

Бар тарату тобындағы сипаттарды өзгерту.

Add-DistributionGroupMember

Бар тарату тобына алушыны қосу.

Get-DistributionGroupMember

Бар тарату тобының мүшелерін көру.

Remove-DistributionGroupMember

Алушыны тарату тобының мүшелігінен жою.

Update-DistributionGroupMember

Тарату тобының ағымдық мүшелігін үстіне жазу.

Get-Group

Ұйымдағы барлық тарату топтарын, қауіпсіздік топтарын және рөл топтарын көру.

Set-Group

Set-DistributionGroup командлетімен топтың басқаша өзгерту мүмкін емес сипаттарын өзгертуге болады.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Динамикалық тарату топтары

Бұл командлеттерді ұйымдағы динамикалық тарату топтарын көру, жасау, жою және теңшеу үшін пайдаланыңыз. Тұрақты тарату топтарының тұрақты мүшелік тізімінен өзгешелігі, динамикалық тарату топтарының мүшелік тізімі хабар топқа жіберілген сайын есептеледі. Бұл есептеу топтарды жасау кезінде анықталатын сүзгілер мен шарттар негізінде жасалады. Қосымша ақпарат алу үшін Динамикалық тарату топтары бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-DynamicDistributionGroup

Динамикалы тарату тобындағы параметрлерді көру.

New-DynamicDistributionGroup

Динамикалы тарату тобын жасау.

Remove-DynamicDistributionGroup

Динамикалы тарату тобын жою.

Set-DynamicDistributionGroup

Динамикалы тарату тобындағы сипаттарды өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Сыртқы контактілер

Бұл командлеттер сыртқы контактілерді көру, жасау, жою, және теңшеу үшін пайдаланылады. Сыртқы контактілер ұйымның мекенжай кітабында көрсетілетін ұйымнан тыс адамдарды көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін Мекенжайлық кітаптағы сыртқы істес кісілер бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MailContact

Көрсетілген сыртқы контатк немесе контактілер туралы мәліметті көру.

New-MailContact

Ортақ мекенжай кітабында сыртқы контактіге тізім жасау.

Remove-MailContact

Ортақ мекенжай кітабынан контактіні алып тастау.

Set-MailContact

Сыртқы контактінің параметрлерін өзгерту.

Get-Contact

Ортақ мекенжай кітабынан көрсетілген контактілер туралы ақпаратты қарау немесе контактілер тізімін іздеу.

Set-Contact

Контактінің сипаттарын өзгерту. Ескертпе: Егер контактіге электрондық хат жіберу керек болса, *-MailContact командлетін пайдаланыңыз.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Пошта пайдаланушылары

Бұл командлеттер пошта пайдаланушыларын көру, жасау, жою және теңшеу үшін пайдаланылады. Пошта пайдаланушысында ұйымыңызда тіркелгісі бар, бірақ пошта жәшігі жоқ. Оның орнына, пошта пайдаланушысы электрондық поштаны сыртқы электрондық пошта мекенжайында алады. Қосымша ақпарат алу үшін Пошта пайдаланушыларын жасау бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MailUser

Ұйымдағы пошта пайдаланушылары туралы мәліметті көру.

New-MailUser

Ұйымда жаңа пошта пайдаланушысын жасау.

Remove-MailUser

Бар пошта пайдаланушысын жою.

Set-MailUser

Бар пошта пайдаланушысының параметрлерін өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Басқа алушы командлеттері

 

Командлеттер Сипаттама

Get-LinkedUser

Пайдаланушының байланысқан тіркелгісі туралы мәліметті көру. Пайдаланушының байланысқан тіркелгілері гибридтік орналастыруда түпнұсқалығын растау үшін және Exchange алушыларын басқару веб-қызметінде пайдаланылады. Ұйымдағы пайдаланушыны сыртқы пайдаланушыға немесе куәлікке байланыстыруға болады.

Set-LinkedUser

Пайдаланушының байланысқан тіркелгісінің сипаттарын өзгерту.

Get-SecurityPrincipal

Ұйымдағы қауіпсіздік нысандарын тізіңіз. Қауіпсіздік нысандары – рұқсаттарды және пайдаланушы құқықтарын тағайындауға болатын нысандар.

Get-Recipient

Ұйымдағы электрондық поштаны қолдайтын нысандардың барлық түрлері туралы мәліметті көру. Қайтарылған нәтижелер пошта жәшіктерін, пошта пайдаланушыларын, контактілерді, тарату топтарын және динамикалық тарату топтарын қамтиды.

Get-User

Ұйымдағы пошта жәшіктері мен пошта пайдаланушылары туралы мәліметті көру.

Set-User

Бар пошта жәшігінің немесе пошта пайдаланушысының сипаттарын өзгерту.

New-MailMessage

Электрондық пошта хабарын жасау және электрондық пошта хабарын пайдаланушының пошта жәшігінің «Жоба жазба» қалтасына орналастыру.

Test-MAPIConnectivity

Көрсетілген пошта жәшігінің Microsoft Office Outlook бағдарламасы арқылы пайдаланылатын MAPI протоколын пайдалану арқылы қосылатынын растауды тексеру.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Дайындық жүргізу

Үтірмен бөлінген мән файлын (CSV) көптеген жаңа пошта жәшіктерін өңдеу үшін осы командлеттерді пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Жаңа Exchange Online пайдаланушыларын CSV файлымен импорттау бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-ProvisioningRequest

Ағымдағы тіркеуді сұрау туралы күй туралы ақпаратты көру. Тіркеуді сұрау CSV файлында көрсетілген пайдаланушылар үшін жаңа бұлтқа негізделген пошта жәшіктерін жасайды.

New-ProvisioningRequest

CSV файлында анықталған пайдаланушылар тобын жаңа тұтас өңдеу сұрауын жібереді. CSV файлы тексеріледі, және сәтті тексерілсе, өңдеу сұрауы кідіртілген күйде жасалады. Өңдеу процесін Start-ProvisioningRequest командлетін пайдалана отырып бастайсыз.

Remove-ProvisioningRequest

Күтудегі немесе іске қосылған тұтас өңдеу сұрауын өңдеуді тоқтату.

Start-ProvisioningRequest

New-ProvisioningRequest командлетімен жасалған күтудегі өңдеу сұрауын бастайды.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Тасымалдау

Электрондық поштаны жергілікті хабар алмасу жүйесінен бұлтқа негізделген ұйымға тасымалдау үшін электрондық осы командлеттерді пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Электрондық поштаны тасымалдауға жалпы шолу бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MigrationBatch

Ағымдағы электрондық поштаны тасымалдау бумасы туралы ақпаратты көру.

New-MigrationBatch

Пошта жәшігі деректерін жергілікті IMAP серверінен немесе Microsoft Exchange хабар алмасу жүйесінен бұлтқа негізделген пошта жәшіктеріне тасымалдау үшін жаңа тасымалдау бумасын жасайды. IMAP тасымалдау үшін пошта жәшігінің деректерін тасымалдау алдында бұлтқа негізделген пошта жәшіктерін жасау керек.

Remove-MigrationBatch

Орындалып жатпаған немесе аяқталған тасымалдау бумасын жояды.

Set-MigrationBatch

Бар тасымалдау бумасының сипаттарын өзгертіңіз.

Start-MigrationBatch

Күтудегі электрондық поштаны тасымалдау бумасы үшін тасымалдау процесін бастайды.

Stop-MigrationBatch

Орындалу барысындағы тасымалдау бумасын өңдеуді тоқтатады.

Test-MigrationServerAvailability

Бұлтқа негізделген пошта жәшіктеріне тасымалдау керек пошта жәшігінің деректері орналасқан жергілікті пошта серверімен байланысуыңызды тексереді.

Get-MigrationStatus

Орындалу барысындағы жалпы электрондық поштаны тасымалдау туралы ақпаратты көру.

Get-MigrationUser

Өңделіп жатқан тасымалдау бумасындағы бір пайдаланушы пошта жәшігі немесе бүкіл пайдаланушы пошта жәшіктері туралы ақпаратты көріңіз.

Get-MigrationUserStatistics

Жекелеген жергілікті пошта жәшігін бұлтқа тасымалдау туралы күй ақпаратын көріңіз.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Рұқсаттар

Осы командлеттер домендегі пайдаланушыларға берілген рұқсаттарды көру, белгілеу және алып тастау үшін пайдаланылады.

Әкімші рөлі топтары

Бұл командлеттер әкімші рөлдері топтарын көру, жасау, жою және өзгерту үшін пайдаланылады. Рөл тобы – әкімшілік құқықтары тағайындалған әмбебап қауіпсіздік тобы. Қосымша ақпарат алу үшін Әкімші рөлі топтары бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Параметр

Get-RoleGroup

Көрсетілген рөл топтары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы рөл топтарының тізімін алу.

New-RoleGroup

Рөл тобын жасау.

Remove-RoleGroup

Рөл тобын жою.

Set-RoleGroup

Бар рөл тобының сипаттарын өзгерту.

Add-RoleGroupMember

Бар рөл тобына алушыны қосу.

Get-RoleGroupMember

Бар рөл тобының мүшелерін көру.

Remove-RoleGroupMember

Алушыны рөл тобының мүшелігінен жою.

Update-RoleGroupMember

Рөл тобының ағымдағы мүшелігін үстіне жазу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Рөл тағайындау саясаттары

Бұл командлеттер тағайындау саясаттарын көру, жасау, өзгерту және жою үшін пайдаланылады. Рөл тағайындау саясаты – пайдаланушыларға тіркелгілерінің және тарату топтарының параметрлерін басқаруға мүмкіндік беретін бір не одан көп соңғы пайдаланушылық басқару рөлдерінің жиынтығы. Қосымша ақпарат алу үшін Рөл тағайындау саясаттары бөлімін қараңыз.

Ескертпе   Live@edu ұйымдарында рөл тағайындау саясатының сипаттарын жасай, жоя немесе өзгерте алмайсыз. Алайда, рөл тағайындау саясатына тағайындалатын соңғы пайдаланушы рөлдерін қосуға немесе жоюға болады.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-RoleAssignmentPolicy

Көрсетілген тағайындау саясаттары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы рөл тағайындау саясаттарының тізімін шығарып алу.

New-RoleAssignmentPolicy

Рөл тағайындау саясатын жасау.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Рөл тағайындау саясатын жою.

Set-RoleAssignmentPolicy

Бар рөл тағайындау саясатының сипаттарын өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Рөлдерге негізделген кіруді бақылау

Бұл командлеттер ұйымдағы рөлдерге негізделген кіруді басқару (RBAC) рөлдерін басқару үшін пайдаланылады. Пайдаланушыларға мүмкіндіктер тағайындау үшін RBAC қолданасыз. Барлық рұқсаттар мен мүмкіндіктер басқару рөлдері арқылы анықталады. Басқару рөлі (сондай-ақ RBAC рөлі немесе жай рөл деп аталады) кімнің неге рұқсаты бар екенін және олардың қандай тапсырмаларды орындай алатынын көрсетеді. Қосымша ақпарат алу үшін Рөлдерге негізделген қатынасты бақылау бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-ManagementRole

Ұйымдағы басқару рөлдерін көру.

New-ManagementRole

Бар рөл негізінде жаңа басқару рөлін жасау.

Remove-ManagementRole

Басқару рөлін алып тастау. Жасаған рөлдер ғана жойылады. Ендірілген рөлдер жойылмайды.

Get-ManagementRoleAssignment

Белгілі пайдаланушыға тағайындалған басқару рөлін көру.

New-ManagementRoleAssignment

Пайдаланушыға жаңа басқару рөлін тағайындау.

Remove-ManagementRoleAssignment

Пайдаланушыдан басқару рөлін алып тастау.

Set-ManagementRoleAssignment

Біріккен басқару ауқымы сияқты басқару рөлін тағайындау параметрлерін өзгерту.

Add-ManagementRoleEntry

Басқару рөліне арналған белгілі командлеттер мен параметрлерге кіруді қосу.

Get-ManagementRoleEntry

Басқару рөліне арналған командлеттер мен параметрлерді көру.

Remove-ManagementRoleEntry

Басқару рөлінен командлетке кіруді жою.

Set-ManagementRoleEntry

Параметрге кіруді қосу немесе жою.

Get-ManagementScope

Ұйымға белгіленген басқару ауқымдарын көру. Басқару ауқымы пайдаланушы қол жеткізетін нысандарды анықтайды. Мысалы, әдеттегі пайдаланушыға арналған басқару аумағы оның тіркелгісімен шектеледі. Ұйымның әкімшісіне арналған басқару ауқымы домендегі барлық нысандарды қамтиды.

New-ManagementScope

Жаңа басқару ауқымын анықтау.

Remove-ManagementScope

Басқару аумағын жою. Анықтаған басқару ауқымдары ғана жойылады.

Set-ManagementScope

Басқару ауқымының анықтамасын өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Пошта жәшігінің рұқсаттары

Бұл командлеттер пошта жәшігі рұқсаттарын және пошта жәшігінің қалтасының рұқсаттарын көру, беру және қайтып алу үшін пайдаланылады.

 

Командлеттер Сипаттама

Add-MailboxPermission

Басқа пайдаланушының пошта жәшігіне кіру үшін пайдаланушыға рұқсат беру.

Get-MailboxPermission

Пайдаланушының пошта жәшігіне тағайындалған рұқсаттарды көру.

Remove-MailboxPermission

Басқа пайдаланушының пошта жәшігіне кіруді жою үшін пайдаланушы рұқсаттарын жою.

Add-MailboxFolderPermission

Басқа пайдаланушының пошта жәшігінің қалтасына кіру үшін пайдаланушыға рұқсат беру. Мысалы, басқа пайдаланушының күнтізбесін басқару үшін пайдаланушыға рұқсат беру. Мақсатты қалта мына пішімде көрсетіледі: лақап ат:\қалта атауы.

Get-MailboxFolderPermission

Пайдаланушының пошта жәшігінде белгілі қалтаға берілген рұқсаттарды көру.

Set-MailboxFolderPermission

Пайдаланушының пошта жәшігінде белгілі қалтаға берілген рұқсаттарды өзгерту.

Remove-MailboxFolderPermission

Басқа пайдаланушы пошта жәшігінің белгілі қалтасына кірмеу үшін пайдаланушы рұқсаттарын жою.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Басқаша жіберу рұқсаты

Бұл командлеттер пошта жәшігі рұқсаттарын және басқаша жіберу рұқсаттарын көру, беру және қайтып алу үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, басқаша жіберу рұқсаты ретінде белгілі басқаша жіберу рұқсаты пайдаланушыға кімнен келгенін көрсететін мекенжайда басқа алушының электрондық поштасын пайдалануға рұқсат береді. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушыларға рұқсат ретінде жіберуге мүмкіндік беру бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Add-RecipientPermission

Пайдаланушыларға басқаша жіберуге рұқсат беру.

Get-RecipientPermission

Пайдаланушыларға берілген басқаша жіберу рұқсатын көру.

Remove-RecipientPermission

Пайдаланушылардан басқаша жіберу рұқсатын қайтып алу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Сәйкес келу

Бұл командлеттерді ұйымға заң немесе бизнес талаптарына сай болуға көмектесу үшін пайдаланыңыз.

Бірнеше пошта жәшігінде іздеу

Бұл командлеттер ұйымдағы пошта жәшіктерінде нақты кілтсөздер бар электрондық поштаны және басқа хабар түрлерін іздеу үшін пайдаланылады. Бұл командлеттер тек пошта жәшігінде іздеу рөлінде анықталған және оларды табу менеджерлеріне тағайындау керек. Пошта жәшігінде іздеу командлеттерін пайдалану үшін сіз табуды басқару рөл тобының мүшесі болуыңыз керек. Қосымша мәліметтерді Пайдаланушыларға бірнеше пошта жәшігінде іздеу құқығын беру бөлімінен оқып біліңіз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MailboxSearch

Орындалып жатқан, аяқталған немесе тоқтатылған бірнеше пошта жәшігінде іздеулерді көру.

New-MailboxSearch

Жаңа бірнеше пошта жәшігін іздеуді жасау. Бұл командлетпен іздеу параметрлерін анықтайсыз, бірақ іс жүзінде іздеуді Start-MailboxSearch командлетімен іске қосасыз.

Remove-MailboxSearch

Бірнеше пошта жәшігінде іздеуді жою.

Search-Mailbox

Пошта жәшігінде іздеу және нәтижелерді көрсетілген мақсатты пошта жәшігіне көшіру, бастапқы пошта жәшігінен немесе екеуінен де хабарларды жою.

Ескертпе   Бұл командлет, сондай-ақ, пошта жәшігін импорттау рөлінде қол жетімді. Әдепкі бойынша, пошта жәшігін импорттау экспорттау рөлі ешбір рөл топтарына тағайындалмайды.

Set-MailboxSearch

Бар бірнеше пошта жәшігінде іздеу сипаттарын өзгерту.

Start-MailboxSearch

New-MailboxSearch командлетін пайдаланып бар бірнеше пошта жәшігінде іздеуді бастаңыз немесе жалғастырыңыз.

Stop-MailboxSearch

Орындалып жатқан бірнеше пошта жәшігінде іздеуді тоқтату.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Тасымалдау ережелері

Бұл командлеттер тасымалдау ережелерін көру, теңшеу, жасау және жою үшін пайдаланылады. Тасымалдау ережелерін ұйымдағы электрондық пошта хабарларының ағынын бақылау үшін пайдалануға болады. Сіз нақты хабардың төлсипаттарын немесе шарттарды және сол төлсипаттары бар хабарға қолданылатын әрекеттерді анықтайсыз. Қосымша мәліметтерді Ұйымдық ережелер бөлімінен оқып біліңіз.

 

Командлеттер Сипаттама

Disable-TransportRule

Тасымалдау ережесінің ажырату.

Enable-TransportRule

Тасымалдау ережесінің рөлін қосу.

Get-TransportRule

Көрсетілген тасымалдау ережелері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы тасымалдау ережелерінің тізімін шығарып алу.

New-TransportRule

Тасымалдау ережесін жасау.

Remove-TransportRule

Тасымалдау ережесін жою.

Set-TransportRule

Тасымалдау ережесінің сипаттарын өзгерту.

Get-TransportRuleAction

Көрсетілген тасымалдау ережесі әрекеттері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы барлық қол жетімді тасымалдау ережесі әрекеттерінің тізімін шығарып алу.

Get-TransportRulePredicate

Көрсетілген тасымалдау ережесі мәлімдемелері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы барлық қол жетімді тасымалдау ережесі мәлімдемелерінің тізімін шығарып алу. Тасымалдау ережесі мәлімдемелерін тасымалдау ережелерінде шарттар немесе қиыс жағдайлар ретінде пайдалануға болады.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Бақылау саясаттары

Бұл командлеттер Live@edu ұйымдарындағы бақылау саясаттарын көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Бақылау саясаттары ұйымдағы пайдаланушыларға электрондық пошта хабарын жіберетіндерді және олардан алатындарды бақылайды және жағымсыз сөздері бар электрондық пошта хабарын сүзіп қабылдамайды. Қосымша ақпарат алу үшін Бақылау саясаттары бөлімін қараңыз.

Ескерту   Бақылау саясаттары Microsoft Office 365 ішінде қол жетімді емес.

 

Командлеттер Сипаттама

Add-SupervisionListEntry

Жазбаны көрсетілген пайдаланушының рұқсат тізіміне немесе бас тарту тізіміне қосу.

Get-SupervisionListEntry

Көрсетілген пайдаланушыға анықталған рұқсат тізімін немесе бас тарту тізімін көру.

Remove-SupervisionListEntry

Жазбаны көрсетілген пайдаланушының рұқсат тізімінен немесе бас тарту тізімінен жою.

Get-SupervisionPolicy

Ұйымның бақылау саясатының параметрлерін көру.

Set-SupervisionPolicy

Бақылау саясатының параметрлерін теңшеу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Ақпараттық құқықтарды басқару

Бұл командлеттер ұйымдағы ақпарат құқықтарын басқару (IRM) мүмкіндіктерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. IRM электрондық пошта хабарындағы құпия деректерге кім кірсе, қайта жібере, басып шығара немесе көшіре алатынын басқару үшін күшті қорғанысты қамтамасыз етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Exchange Online бағдарламасындағы ақпараттық құқықтарды орнату және басқару бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-IRMConfiguration

Ұйымдағы IRM теңшелімін көру.

Set-IRMConfiguration

Ұйымдағы IRM теңшелімінің сипаттарын өзгерту.

Test-IRMConfiguration

Ұйымдағы IRM теңшелімінің қызметін тексеру.

Get-RMSTemplate

Көрсетілген Microsoft Active Directory құқықтарын басқару қызметтері (AD RMS) құқықтар саясаты үлгілерін көру немесе ұйымдағы AD RMS құқықтар саясаты үлгілерінің тізімін шығарып алу.

Set-RMSTemplate

Бар AD RMS құқықтар саясаты үлгісінің сипаттарын өзгерту.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Ұйымдағы бар сенімді жариялау доменінің (TPD) параметрлерін көру. Сенімді жариялау домені ұйымыңыздағы RMS мүмкіндіктерін пайдалануды қажет ететін параметрлерді қамтиды. Мысалы, пайдаланушылар AD RMS құқықтар саясаты үлгілерін электрондық пошта хабарларына қолдана алады.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Сенімді жариялау доменін AD RMS іске қосылған жергілікті серверден ұйымға импорттау.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Ұйымға импорттаған бар сенімді жариялау доменін жою.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Ұйымдағы бр сенімді жариялау доменінің сипаттарын өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Outlook қорғау ережелері

Бұл командлеттер Outlook қорғау ережелерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Outlook қорғау ережелері – пайдаланушы Outlook бағдарламасын пайдаланып хабарды жібермей тұрып қолданылатын әкімші жасаған ережелер. Outlook қорғау ережелері хабар жіберілмей тұрып хабарға Microsoft Active Directory құқықтарды басқару қызметтерінің (AD RMS) саясат үлгісін автоматты түрде қолданады.

 

Командлеттер Сипаттама

Disable-OutlookProtectionRule

Outlook қорғау ережесін ажырату.

Enable-OutlookProtectionRule

Outlook қорғау ережесін қосу.

Get-OutlookProtectionRule

Көрсетілген Outlook қорғау ережелері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы Outlook қорғау ережелерінің тізімін шығарып алу.

New-OutlookProtectionRule

Outlook қорғау ережесін жасау.

Remove-OutlookProtectionRule

Outlook қорғау ережесін жою.

Set-OutlookProtectionRule

Outlook қорғау ережесінің сипаттарын өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Сақтау саясаттары

Бұл командлеттер ұйымдағы сақтау саясаттарын көру, жою және теңшеу үшін пайдаланылады. Сақтау саясаты пошта жәшігіндегі элементтер үшін сақтау параметрлерін көрсететін сақтау саясаты тегтерінің тобымен байланыстырылады. Саясат бір әдепкі сақтау саясаты тегін және бірнеше әдепкі емес сақтау саясаты тегтерін қамтуы мүмкін. Пошта жәшігінде тек соған қолданылатын бір ғана сақтау саясаты болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін Exchange Online бағдарламасындағы Сақтау саясаттарын орнату және басқару бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-RetentionPolicy

Көрсетілген сақтау саясаттары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы сақтау саясаттарының тізімін шығарып алу.

New-RetentionPolicy

Жаңа сақтау саясатын жасау.

Remove-RetentionPolicy

Сақтау саясатын жою.

Set-RetentionPolicy

Сақтау саясатының сипаттарын өзгерту.

Get-RetentionPolicyTag

Көрсетілген сақтау саясаты тегтері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы сақтау саясаты тегтерінің тізімін шығарып алу. Сақтау саясаты тегтері хабарларға немесе қалталарға хабарларды сақтау параметрлерін қолдану үшін пайдаланылады.

New-RetentionPolicyTag

Сақтау саясаты тегін жасау.

Remove-RetentionPolicyTag

Сақтау саясаты тегін жою.

Set-RetentionPolicyTag

Сақтау саясаты тегінің сипаттарын өзгерту.

Start-ManagedFolderAssistant

Көрсетілген пошта жәшігінде теңшелген сақтау саясаттарын бірден іске асыру.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Хабарларды жіктеу

Бұл командлеттер ұйымдағы хабарларды жіктеуді көру, жою және теңшеу үшін пайдаланылады. Хабарларды жіктеуді жасағаннан кейін пайдаланушылар оларды Outlook Web App бағдарламасын пайдаланып қолдана алады немесе сіз тасымалдау ережелерін пайдаланып оларды хабарларға қолдана аласыз. Сондай-ақ, жіктеулерді тасымалдау ережелерінде шарттар немесе қиыс жағдайлар ретінде пайдалануға болады.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MessageClassification

Көрсетілген хабарларды жіктеу туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы хабарларды жіктеу тізімін шығарып алу.

New-MessageClassification

Хабарларды жіктеуді жасау.

Remove-MessageClassification

Хабарларды жіктеуді жою.

Set-MessageClassification

Хабарларды жіктеу сипаттарын өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Мұрағаттау және журналға тіркеу

Бұл командлеттер ұйымдағы мұрағаттау және журналға тіркеу параметрлерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Қосымша ақпаратты төмендегі бөлімдердің бірінен қараңыз:

Ескерту   Мұрағаттау Live@edu ұйымдарында қол жетімді емес.

 

Командлеттер Сипаттама

Disable-Mailbox

Archive параметрін пайдалану арқылы бұрыннан бар пошта жәшігі мұрағатты өшіріңіз.

Enable-Mailbox

Archive параметрін пайдалану арқылы бұрыннан бар пошта жәшігі үшін мұрағатты қосыңыз.

Disable-JournalRule

Журнал ережесін ажырату. Журнал ережелері «журнал» арнайы алушыларға жіберілген немесе арнайы алушалардан алынған электрондық пошта хабарларын жазу үшін пайдаланылады. Журнал ережесімен анықталған шарттарға хабар сай келсе, хабар журналға тіркеледі.

Enable-JournalRule

Журнал ережесін қосу.

Get-JournalRule

Көрсетілген журнал ережелері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы журнал ережелерінің тізімін шығарып алу.

New-JournalRule

Журнал ережесін жасау.

Remove-JournalRule

Журнал ережесін жою.

Set-JournalRule

Журнал ережесінің сипаттарын өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Есеп беру

Бұл командлеттер ұйымның есептерін және статистикасын көру үшін пайдаланылады.

Тексеру журналы

Бұл командлеттер тексеру журналын теңшеу және тексеру журналдарын көру үшін пайдаланылады. Тексеру журналы жазбаларының нақты әрекеттерін нақты пайдаланушылар орындайды. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушы әрекеттерін жазу үшін тексеру жұрналын жүргізуді пайдалану бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Search-AdminAuditLog

Әкімшінің тексеру журналының мазмұнында іздеу.

Write-AdminAuditLog

Әкімшінің тексеру журналына аңғартпалар қосу.

Get-AdminAuditLogConfig

Әкімшінің ағымдағы тексеру журналын жүргізу параметрлерін көру.

New-AdminAuditLogSearch

Әкімшінің тексеру журналының мазмұнында іздеу және нәтижелерді көрсетілген алушыларға жіберу.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Пошта жәшігін тексеру журналын айналып өтетін тіркелгілерді көру.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Пошта жәшігін тексеру журналын айналып өтетін тіркелгілерді көрсету. Мысалы, пошта жәшігін тексеру журналдарындағы шуды азайту үшін пошта жәшіктеріне жиі кіретін қызмет тіркелгілерін көрсетуге болады.

Search-MailboxAuditLog

Пошта жәшігін тексеру журналының мазмұнында іздеу.

New-MailboxAuditLogSearch

Пошта жәшігін тексеру журналының мазмұнында іздеу және нәтижелерді көрсетілген алушыларға жіберу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Хабарларды қадағалау

Бұл командлеттер ұйымдағы кез келген нақты пошта жәшігі жіберген немесе одан алынған хабарларды жеткізу туралы мәліметтерді қадағалау үшін пайдаланылады. Қосымша ақпарат алу үшін Әкімшілер үшін хабарды жеткізу есептері бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MessageTrackingReport

Нақты хабарларды қадағалау есебі бойынша деректерді қайтарады. Бұл командлет көру керек хабарларды қадағалау есебінің идентификаторын көрсетуді қажет етеді. Сондықтан, алдымен Search-MessageTrackingReport командлетін пайдаланып нақты хабардың хабарларды қадағалау есебі идентификаторын табу керек. Содан кейін Search-MessageTrackingReport командлетінің шығысындағы хабарларды қадағалау есебінің идентификаторын Get-MessageTrackingReport командлетіне бересіз.

Search-MessageTrackingReport

Берілген іздеу шарттарына негізделіп бірегей хабарларды қадағалау есебін табу. Содан кейін осы хабарларды қадағалау есебінің идентификаторын Get-MessageTrackingReport командлетіне беріп, хабарларды қадағалау туралы толық ақпаратты алуға болады.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Басқа есеп беру командлеттері

 

Командлеттер Сипаттама

Get-FailedContentIndexDocuments

Пошта жәшігіндегі Exchange Search индекстей алмайтын құжаттар тізімін көру.

Get-LogonStatistics

Пайдаланушы аты, жүйеге кіру уақыты мен соңғы кірген уақыты сияқты көрсетілген пошта жәшігіне арналған ашық жүйеге кіру сеанстары туралы мәліметті көру. Пайдаланушы жүйеге кіру сеансын жабу үшін жүйеден шығуы керек; осыған байланысты шолғыштарын жапқан пайдаланушыларға бірнеше сеанстар шығуы мүмкін.

Get-MailboxFolderStatistics

Көрсетілген пошта жәшігіндегі қалталар туралы ақпаратты, соның ішінде, қалтадағы элементтердің саны мен өлшемін, қалта атауы мен идентификаторын және басқа ақпаратты көру.

Get-MailboxStatistics

Пошта жәшігінің көлемі, поштадағы хабарлар саны және поштаға кірген соңғы уақыт сияқты көрсетілген пошта жәшігі туралы мәліметті көру.

Get-RecipientStatisticsReport

Ұйымдағы алушылардың жалпы саны туралы ақпаратты, соның ішінде, пошта жәшіктерінің, белсенді пошта жәшіктерінің, контактілердің және тарату топтарының санын көру.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Домендер

Бұл командлеттер ұйымда анықталған ішкі және сыртқы домендердің параметрлерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады.

Қабылданған домендер

Бұл командлеттер қабылданған домендерді көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Қабылданған домен – бұлтқа негізделген электрондық пошта ұйымы электрондық пошта хабарын жіберетін немесе алатын SMTP аттар кеңістігі. Қосымша ақпарат алу үшін Қабылданған домендер бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-AcceptedDomain

Барлық қабылданған домендерді немесе нақты қабылданған доменді теңшеу туралы мәліметті көру.

Set-AcceptedDomain

Бұлтқа негізделген электрондық пошта қызметінде тіркелген қабылданған доменнің параметрлерін теңшеу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Қашықтағы домендер

Бұл командлеттер қашықтағы домендерді көру, жасау, жою және теңшеу үшін пайдаланылады. Қашықтағы домендер әрбір электрондық пошта хабарының тағайындалған доменіне негізделген хаттар ағынының параметрлерін анықтайды. Қосымша ақпарат алу үшін Қашықтағы егеліктер бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-RemoteDomain

Барлық қашықтағы домендерді немесе белгілі қашықтағы доменді теңшеу туралы мәліметті көру.

New-RemoteDomain

Осы доменге жіберілетін хабар пішімдеуді және хабарлардың саясатын теңшеу мақсатында жаңа қашықтағы доменнің жазбасын жасау.

Remove-RemoteDomain

Қашықтағы доменнің жазбасын жою.

Set-RemoteDomain

Қашықтағы домен жазбасының хабар пішімдеуін және саясат параметрлерін теңшеу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Пошта жәшігінің параметрлері

Бұл командлеттер бұлтқа негізделген электрондық қызметіне пайдаланушылардың кіруін теңшеу және бақылау үшін пайдаланылады.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-CASMailbox

Ұйымдағы бір немесе бірнеше пошта жәшігінің тұтынушы қосылымдарына қосылған протоколды көру.

Set-CASMailbox

Белгілі пошта жәшігіне қосылған тұтынушының қосылу протоколдарын теңшеу.

Get-CASMailboxPlan

Ұйымда жаңа пошта жәшіктеріне қолданылатын әдепкі тұтынушының кіру параметрлерін көру.

Get-OWAMailboxPolicy

Outlook Web App арқылы қосылатын пошта жәшіктеріне қолданылатын саясаттарды және сол саясаттарға теңшелген параметрлерді көру.

Get-MailboxPlan

Ұйымда бар пошта жәшігінің жоспарларын және олардың параметрлері туралы мәліметті көру. Пошта жәшігі жоспары пайдаланушының дайындау үлгісі болып табылады.

Set-MailboxPlan

Пошта жәшігі жоспарының көрсетілетін атауын өзгерту немесе әдепкі бойынша пошта жәшігі жоспарының баламасын орнату.

New-OWAMailboxPolicy

Ұйымда Outlook Web App қосылымының параметрлері әрекет ету үшін пошта жәшіктерінде қолданылатын жаңа саясат жасау.

Remove-OWAMailboxPolicy

Outlook Web App қосылымының параметрлерін күшейтуге қолданылатын саясатты жою.

Set-OwaMailboxPolicy

Ұйымда Outlook Web App қосылымының параметрлері әрекет ету үшін пошта жәшіктерінде қолданылатын саясаттың параметрлерін теңшеу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Ұйым параметрлері

Бұл командлеттер ұйымдағы параметрлерді көру және теңшеу үшін пайдаланылады.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-OrganizationConfig

Ұйымдағы әр түрлі параметрлер туралы ақпаратты көру.

Set-OrganizationConfig

Ұйымдағы әр түрлі параметрлерді теңшеу.

Get-TransportConfig

Жеткізу туралы хабарламалары (DSN) жіберілетін тіл сияқты тасымалдау теңшелімінің параметрлерін көру.

Set-TransportConfig

Жеткізу туралы хабарламалары жіберілетін тіл сияқты тасымалдау теңшелімінің параметрлерін өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Бағдарламаға еліктеу

Бұл cmdlet пәрмені ApplicationImpersonation RBAC рөліне тағайындалады, ол Exchange Online пошта жәшіктеріне бағдарламалық кіруге мүмкіндік беру үшін Microsoft Exchange веб-қызметтерін (EWS) пайдаланады. Қосымша ақпарат алу үшін мына MSDN бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Impersonate-ExchangeUser

Белгіленген қызмет тіркелгісіне пайдаланушы пошта жәшіктеріне бағдарламалық кіруді береді.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Федеративті өкілет беру және гибридтік орналастыру

Бұл командлеттер ұйымдағы Федеративті өкілет беру және гибридтік орналастыру мүмкіндіктерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады.

Федеративті өкілет беру

Бұл командлеттер домендегі федеративті өкілет беру параметрлерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Федеративтік делегация ретінде де белгілі федеративтік ортақ пайдалану жергілікті Exchange Server 2010 ұйымыңыз бен бұлтқа негізделген электрондық пошта ұйымыңыздың арасында сенім брокері ретінде Microsoft Federation Gateway деген Microsoft корпорациясы ұсынған бұлтқа негізделген идентификатор қызметін пайдаланады. Қосымша ақпарат алу үшін Бұлттағы федеративтік өкілеттіліктерді беруді теңшеу бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Ұйымның федеративті идентификаторын және қатысты мәліметтерді, мысалы, федеративті домендерді, ұйым контактісін және күйін көру.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Ұйымның федеративті ұйым идентификаторын теңшеу.

Get-FederationInformation

Сыртқы Exchange ұйымының бірлестік туралы ақпаратын, соның ішінде федеративті домен атауларын және мақсатты URL мекенжайларын көру.

Get-FederationTrust

Ұйым үшін теңшелген федерациялық сенімдерді көру.

Get-OrganizationRelationship

Федеративті делегация қатынасының бос/бос еместігі туралы ақпаратты ортақ пайдалану немесе ұйымдар арасында хабарларды қауіпсіз жеткізу параметрлерін көру.

New-OrganizationRelationship

Ұйымдар арасында федеративті делегация қатынасын жасау.

Remove-OrganizationRelationship

Ұйымдар арасында федеративті делегация қатынасын жою.

Set-OrganizationRelationship

Ұйымдар арасында федеративті делегация қатынасын теңшеу.

Test-OrganizationRelationship

Ұйымдар арасындағы федеративті делегация тиісті түрде теңшелгенін және күтілгендей қызмет етіп жатқанын тексеру.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Ортақ пайдалану саясаттары

Бұл командлеттер ортақ пайдалану саясаттарын көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Ортақ пайдалану саясаттары ұйым ішіндегі пайдаланушылар ұйымнан тыс пайдаланушылармен күнтізбе және контакт мәліметтерін қалай ортақ пайдалана алатынын реттейді.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-SharingPolicy

Көрсетілген ортақ пайдалану саясаттары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы ортақ пайдалану саясаттарының тізімін шығарып алу.

New-SharingPolicy

Жаңа ортақ пайдалану саясатын жасау.

Remove-SharingPolicy

Ортақ пайдалану саясатын жою. Ортақ пайдалану саясатын жою алдында саясаттың ешбір пошта жәшіктеріне тағайындалмағанын көру керек.

Set-SharingPolicy

Бар ортақ пайдалану саясатының параметрлерін өзгерту.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Қол жетімділік туралы ақпарат

Ұйымыңыз басқа ұйымдармен ортақ пайдаланатын бос/бос еместігі туарлы қол жетімділік ақпаратын көру және теңшеу үшін мына командлеттерді пайдаланыңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Add-AvailabilityAddressSpace

Кіру әдісін және ұйымдар арасында бос/бос еместігі туралы ақпаратты алмасу үшін пайдаланылатын байланысты тіркелгі деректерін анықтау.

Get-AvailabilityAddressSpace

Exchange ұйымыңыз ұйымдар арасында бос/бос еместігі туралы ақпаратты алмасуға қатысты қалай теңшелгені туралы мәліметтерді көру.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Алдында анықталған қол жетімділік мекенжайлық кеңістігін және ұйымдар арасында бос/бос еместігі туралы ақпаратты сұрауларда пайдаланылған байланысты тіркелгі деректерін жою.

Get-AvailabilityConfig

Ұйымдар арасында бос/бос еместігі туралы ақпаратты алмасуда сенімді тіркелгілерді көру.

New-AvailabilityConfig

Ұйымдар арасында бос/бос еместігі туралы ақпаратты алмасуды жасау.

Remove-AvailabilityConfig

Алдында теңшелген ұйымдар арасында бос/бос еместігі туралы ақпаратты алмасуды жою.

Set-AvailabilityConfig

Бос/бос еместігі туралы ақпарат үшін кіру деңгейін теңшеу.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Пошта жәшіктерін жылжыту

Бұл командлеттер бұлтқа негізделген ұйым мен жергілікті Exchange ұйымының арасында пошта жәшіктерін жылжыту үшін пайдаланылады. Бұлтқа негізделген және жергілікті ұйым арасында пошта жәшіктерін жылжыту гибридтік орналастыруды қажет етеді. Қосымша ақпарат алу үшін Exchange гибридті орналастыру және Office 365 жүйесімен тасымалдау бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-MoveRequest

New-MoveRequest командлеті бастаған ағымдағы пошта жәшігін жылжыту күйін көру.

New-MoveRequest

Жаңа пошта жәшігін жылжытуды жасау.

Remove-MoveRequest

New-MoveRequest командлеті бастаған пошта жәшігін жылжытуды болдырмау.

Resume-MoveRequest

Уақытша тоқтатылған немесе сәтсіз жылжыту сұрауын жалғастыру.

Set-MoveRequest

Бар жылжытуды сұраудың сипаттарын өзгерту.

Suspend-MoveRequest

Жылжытуды сұрауды CompletionInProgress күйіне жеткенше уақытша тоқтату.

Get-MoveRequestStatistics

Жылжытуды сұраулар туралы егжей-тегжейлі ақпаратты көру.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Пошта жәшігінің параметрлері

Бұл командлеттер Outlook Web App > Параметрлер тармағында қол жетімді пайдаланушының пошта жәшігі параметрлерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Пайдаланушының «Параметрлер» бетіне кіру үшін Басқа пайдаланушының параметрлер бетіне қатынасу бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Get-CalendarNotification

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі күнтізбе хабарландырулары ережелерін көру. Пайдаланушылар күнтізбе оқиғаларына және күнделікті күн тәртіптеріне жасалған өзгертулер туралы мәтіндік хабар хабарландыруларын ала алады.

Get-CalendarProcessing

Көрсетілген пошта жәшігінің күнтізбені өңдеу параметрлерін көру. Әдеттегі мәндер пайдаланушы пошта жәшіктері үшін – AutoUpdate және бос немесе жабдық пошта жәшіктері үшін – AutoAccept.

Set-CalendarProcessing

Көрсетілген пошта жәшігінің күнтізбені өңдеу параметрлерін өзгерту. Сондай-ақ, бос немесе жабдық пошта жәшігі үшін барлық ресурс параметрлерін теңшеуге болады.

Disable-InboxRule

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі кіріс қалтасының ережесін ажырату. Кіріс ережелері кіріс қалтасындағы хабарларды көрсетілген шарттарға және хабарды көрсетілген қалтаға жылжыту немесе хабарды жою сияқты орындалған әрекеттерге негізделіп өңдейді.

Ескертпе   Кіріс қалтасының ережесін жасағанда, өзгерткенде, жойғанда, қосқанда немесе ажыратқанда, Microsoft Outlook бағдарламасы клиент жағында жасаған барлық ережелер жойылады.

Enable-InboxRule

Пайдаланушының пошта жәшігінде кіріс қалтасының ережесін қосу.

Get-InboxRule

Көрсетілген кіріс қалтасының ережелері туралы ақпаратты көру немесе пайдаланушының пошта жәшігіндегі кіріс қалтасының ережелерінің тізімін шығарып алу.

New-InboxRule

Пайдаланушының пошта жәшігінде кіріс қалтасының ережесін жасау.

Remove-InboxRule

Пайдаланушының пошта жәшігінде кіріс қалтасының ережесін жою.

Set-InboxRule

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі кіріс қалтасының ережесінің сипаттарын өзгерту.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі автоматты жауаптардың параметрлерін көру.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі автоматты жауаптардың параметрлерін теңшеу.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі күнтізбе параметрлерін көру.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Пайдаланушы күнтізбесінің параметрлерін теңшеу. Бұл параметрлер пайдаланушы күнтізбесінің түріне және Outlook Web App бағдарламасындағы еске салулардың жұмысына әсер етеді. Сондай-ақ, бұл параметрлер жиналысқа шақырулар, жауаптар және хабарландырулар пайдаланушыға қалай жіберілетінін анықтайды.

Get-MailboxCalendarFolder

Пайдаланушының күнтізбе қалтасы бойынша ақпаратты көру. Бұл ақпарат күнтізбе қалтасының атауын, қалтаның қазіргі уақытта жарияланғанын немесе ортақ пайдаланылатынын, жарияланған күнтізбе күндерінің басталу және аяқталу ауқымын, күнтізбе үшін жарияланған мәліметтердің деңгейін, күнтізбенің жарияланған URL мекенжайын вебте іздеуге болатынын және күнтізбенің жарияланған URL мекенжайын қамтиды.

Set-MailboxCalendarFolder

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі күнтізге қалтасындағы жариялау немесе ортақ пайдалану параметрлерін теңшеу.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі қалаусыз пошта ережесінің теңшелімін көру.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі қалаусыз пошта ережесінің теңшелімін теңшеу.

Get-MailboxMessageConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі электрондық пошта хабары параметрлерін көру. Параметрлер электрондық пошта қолтаңбасын, хабар пішімін, хабар параметрлерін, оқу туралы хабарламаларды, оқу аумағын және сөйлесулерді қамтиды.

Set-MailboxMessageConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі электрондық пошта хабары параметрлерін теңшеу.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі аймақтық параметрлерді көру. Параметрлер уақыт белдеуін, уақыт пішімін, күнді және тілді қамтиды.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі аймақтық параметрлерді теңшеу.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі Outlook Web App емлені тексеру параметрлерін көру. Параметрлер сөздік тілін және сандарды қамтитын сөздер мен барлығы бас әріппен берілген сөздерді елемеуді қамтиды.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі Outlook Web App емлені тексеру параметрлерін теңшеу.

Get-MessageCategory

Көрсетілген хабар санаттары туралы ақпаратты көру немесе пайдаланушының пошта жәшігіндегі хабар санаттарының тізімін шығарып алу.

Get-SendAddress

Пайдаланушының пошта жәшігіндегі әдепкі «Кімнен» мекенжайы ретінде теңшеуге болатын электрондық пошта мекенжайлары. Әдепкі «Кімнен» мекенжайын теңшеуді тек пайдаланушының пошта жәшігінде POP, IMAP немесе Hotmail жазылымдары теңшелген болса ғана орындаған жөн. Пайдаланушының әдепкі «Кімнен» мекенжайы Set-MailboxMessageConfiguration командлетіндегі SendAddressDefault параметрінде орнатылады. Пайдаланушы Outlook Web App бағдарламасында электрондық пошта хабарын жасағанда әдепкі «Кімнен» мекенжайын қайта анықтай алады.

Get-TextMessagingAccount

Пайдаланушының қысқа хабарлармен алмасу қызметі (SMS) параметрлерін көру. Бұл параметрлер Microsoft Exchange ActiveSync қосылған ба, соны, пайдаланушының елінің немесе аймағының кодын, мобильді оператор кодын, қызмет жеткізушісінің кодын және хабарландыру телефон нөмірін қамтиды.

Import-ContactList

Пайдаланушының пошта контактілерін үтірмен бөлінген мән (CSV) файлынан бұлтқа негізделген пошта жәшігіне импорттау.

Get-HotmailSubscription

Көрсетілген пошта жәшігіне теңшелген Hotmail жазылымының параметрлерін көру.

Set-HotmailSubscription

Көрсетілген пошта жәшігіне теңшелген Hotmail жазылымының параметрлерін өзгерту.

Get-ImapSubscription

Көрсетілген пошта жәшігі бойынша IMAP жазылымы немесе қосылған тіркелгі туралы ақпаратты көру. Пайдаланушылардың IMAP қосылымындағы ақауларды түзету үшін осы пәрмен қолданылады.

Set-ImapSubscription

Пошта жәшігіне арналған IMAP жазылымының параметрін теңшеу.

Get-PopSubscription

Көрсетілген пошта жәшігіне арналған POP жазылым ақпаратын көру. Пайдаланушылардың POP қосылымындағы ақауларды түзету үшін осы пәрмен қолданылады.

Set-PopSubscription

Пошта жәшігіне арналған POP жазылымының параметрін теңшеу.

Get-Subscription

Көрсетілген пошта жәшігіне арналған сыртқы электрондық пошта тіркелгісінің жазылымдарын көру. Пайдаланушының жазылымды теңшеуіне байланысты қауіпсіздігіне сенімсіз болғанда осы пәрмен қолданылады.

Remove-Subscription

Пайдаланушының пошта жәшігінен сыртқы электрондық пошта тіркелгісіне арналған жазылымдарды жою.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Exchange ActiveSync

Бұл командлеттер ұйымдағы Exchange ActiveSync параметрлерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Қосымша ақпарат алу үшін Ұйымыңызға арналған Exchange ActiveSync бағдарламасын басқару бөлімін қараңыз.

 

Командлеттер Сипаттама

Clear-ActiveSyncDevice

Ұйымда пошта жәшігіне қосылу үшін Exchange ActiveSync протоколын қолданып жатқан мобильді құрылғының мазмұндарын тазарту. Бұл пәрмен әдетте құрылғы жоғалғанда немесе ұрланғанда қолданылады.

Get-ActiveSyncDevice

Ұйымда пошта жәшігіне қосылу үшін Exchange ActiveSync протоколын қолданып жатқан мобильді құрылғының тізімін көру.

Remove-ActiveSyncDevice

Мобильді құрылғыға арналған Exchange ActiveSync қосылымын пошта жәшігінен алып тастау. Мобильді құрылғының атын және пайдаланушының пошта жәшігін білуіңіз керек.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

New-ActiveSyncDeviceAccessRule командлетімен жасалған құрылғыға кіру ережелерін көру.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Пайдаланушыларға өздерінің пошта жәшіктерін нақты мобильді құрылғы топтарымен немесе модельдерімен синхрондауға рұқсат ету үшін Exchange ActiveSync құрылғыға кіру ережелерін жасау.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Ұйымдағы бар Exchange ActiveSync құрылғыға кіру ережелерін жою.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Ұйымдағы бар Exchange ActiveSync құрылғыға кіру ережелерін теңшеу.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Ұйымдағы пошта жәшіктеріне қосылған Exchange ActiveSync құрылғыларының тізімін көру.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Көрсетілген пайдаланушының пошта жәшігін синхрондау үшін теңшелген мобильді телефондар тізімін және әр құрылғының синхрондау санағын көру. Соңғы синхрондау және құрылғының мәліметтері сияқты мәліметтер қайтарылады.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Ұйымдағы пошта жәшіктеріне қосылған Exchange ActiveSync құралдарына қолданылатын саясаттарды және сол саясаттарға қолданылатын параметрлерді көру.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Ұйымда Exchange ActiveSync құралдарының параметрлерін күшіне ендіру үшін пошта жәшіктерінде қолданылатын Exchange ActiveSync пошта жәшігі саясатын жасау.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Қосылған Exchange ActiveSync құрылғыларының параметрлеріне күшіне ендіретін бар Exchange ActiveSync пошта жәшігі саясаттарын жою.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Ұйымда Exchange ActiveSync құралдарының параметрлері әрекет ету үшін пошта жәшіктерінде қолданылатын саясаттың параметрлерін теңшеу.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Ұйымның Exchange ActiveSync параметрлерін көру.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Ұйым үшін әдепкі Exchange ActiveSync параметрлерін теңшеу. Мысалы, жаңа құрылғыларға рұқсат ету, блоктау немесе карантинге қою үшін әдепкі кіру деңгейін орнатуға болады.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Бірыңғай хабар алмасу

Бұл командлеттер Кәсіпорындарға арналған Microsoft Office 365 нұсқасы ішіндегі Бірыңғай хабар алмасу (UM) параметрлерін көру және теңшеу үшін пайдаланылады. Қосымша ақпарат алу үшін Exchange серверін телефон жүйесіне жалғау үшін бірыңғай хабар алмасу жүйесін пайдалану бөлімін қараңыз.

Ескертпе   Бірыңғай хабар алмасу Live@edu ұйымдарында қол жетімді емес.

 

Командлеттер Сипаттама

Disable-UMAutoAttendant

Қосулы бар UM автохатшысын ажырату. Әдепкі UM теру жоспарымен байланысты UM іздеу тобына байланысқан немесе байланысты UM автохатшысын ажырата алмайсыз.

Enable-UMAutoAttendant

Ажыратылған бар UM автохатшысын қосу. UM автохатшысын жасағанда, ол әдепкі бойынша қосылмайды. Автохатшы кіріс қоңырауларға жауап беруі үшін алдымен оны қосу керек.

Get-UMAutoAttendant

Көрсетілген UM автохатшылары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы UM автохатшыларының тізімін шығарып алу.

New-UMAutoAttendant

Жаңа UM автохатшысын жасау. Жаңа UM автохатшысын жасағанда, ол қосымша нөмірлерді қамтитын бір UM теру жоспарына байланыстырылады.

Remove-UMAutoAttendant

UM автохатшысын жою. Сондай-ақ, бұл кез келген байланысты UM теру жоспарларынан UM автохатшысының даналарын жояды. UM автохатшысы жойылғанда, теңшелген қосымша нөмірлерге келетін кіріс телефон қоңырауларына енді UM автохатшысы жауап бермейді.

Set-UMAutoAttendant

UM автохатшысының параметрлерін өзгерту. UM автохатшысының кейбір мәндерін UM автохатшысын жойып, жаңа UM автохатшысын жасағанша өзгерту мүмкін емес.

Export-UMCallDataRecord

Көрсетілген күн үшін UM қоңырау соғу деректері жазбаларын үтірмен бөлінген мән файлына (CSV) экспорттау. Нақты UM теру жоспарлары және UM IP шлюздері үшін қоңырау соғу деректері жазбаларын сүзуге болады. Алайда, UM IP шлюзін көрсетпесеңіз, барлық қоңырау соғу деректерді жазбалары қайтарылады.

Get-UMCallDataRecord

Нақты UM қолдайтын пайдаланушы пошта жәшігінің UM қоңырау соғу деректері жазбаларын көру.

Get-UMCallSummaryReport

Ұйымда қабылданған немесе соғылған барлық қоңыраулар туралы жинақталған статистиканы, соның ішінде дауыстық хабарларды, өткізіп алған қоңырауларды, жазылушының кіруін, автохатшыны немесе факс қоңырауларын көру.

Get-UMDialPlan

Көрсетілген UM теру жоспарлары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы UM теру жоспарларының тізімін шығарып алу.

New-UMDialPlan

UM теру жоспарын жасау.

Remove-UMDialPlan

UM теру жоспарын жою.

Set-UMDialPlan

Бар UM теру жоспарының сипаттарын өзгерту.

Get-UMHuntGroup

Көрсетілген UM іздеу топтары туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы UM іздеу топтарының тізімін шығарып алу. Нақты UM іздеу тобын көру үшін UM іздеу тобымен байланысты UM IP шлюзінің атауын көрсету керек, мысалы, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Кіріс қоңырауларды нақты UM теру жоспарына байланыстыру үшін пайдаланылатын жаңа UM іздеу тобын жасау. UM IP шлюзі мен UM теру жоспарының арасында байланыс болуы үшін UM іздеу тобын жасау керек.

Remove-UMHuntGroup

UM іздеу тобын жою. UM іздеу тобы UM IP шлюзінен де жойылады.

Disable-UMIPGateway

UM IP шлюзін ажырату. UM IP шлюзі енді кіріс қоңырауларға жауап бермейді немесе шығыс қоңырауларды жасамайды.

Enable-UMIPGateway

UM IP шлюзін қосу. UM IP шлюзі кіріс қоңырауларға жауап береді және IP шлюзі арқылы шығыс қоңырауларды жасайды.

Get-UMIPGateway

Көрсетілген UM IP шлюздері туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы UM іздеу шлюздері тізімін шығарып алу.

New-UMIPGateway

Жаңа UM IP шлюзін жасау.

Remove-UMIPGateway

UM IP шлюзін жою.

Set-UMIPGateway

UM IP шлюзінің теңшелім параметрлерін өзгерту.

Disable-UMMailbox

UM қолдайтын пошта жәшігінің UM мүмкіндіктерін ажырату.

Enable-UMMailbox

Пошта жәшігі үшін UM мүмкіндіктерін қосу.

Get-UMMailbox

Көрсетілген UM қолдайтын пошта жәшіктері туралы UM ақпаратын көру немесе ұйымдағы UM қолдайтын пошта жәшіктерінің тізімін шығарып алу.

Set-UMMailbox

UM қолдайтын пошта жәшігінің UM теңшелім параметрлерін өзгерту.

Get-UMMailboxPIN

Пайдаланушының UM қолдайтын пошта жәшігінде шифрланған түрде сақталатын PIN деректерінен есептелетін ақпаратты көру. Сондай-ақ, бұл командлет пошта жәшігі немесе пайдаланушының кіруі кілттелгенін немесе кілттелмегенін көрсетеді.

Set-UMMailboxPIN

UM қолдайтын пошта жәшігінің PIN кодын қалпына келтіру.

Get-UMMailboxPolicy

Көрсетілген UM пошта жәшігі саясату туралы ақпаратты көру немесе ұйымдағы UM пошта жәшігі саясаттарының тізімін шығарып алу.

New-UMMailboxPolicy

Жаңа UM пошта жәшігінің саясатын жасаңыз.

Remove-UMMailboxPolicy

UM пошта жәшігінің саясатын жою. Қандай да UM қолдайтын пошта жәшіктері сілтеме жасаса, UM пошта жәшігінің саясатын жою мүмкін емес.

Set-UMMailboxPolicy

Бар UM пошта жәшігінің саясатының теңшелім параметрлерін өзгерту. Параметрлер PIN саясаттарын, мәтіндік хабар параметрлерін және теру шектеулерін қамтиды.

Export-UMPrompt

UM теру жоспарлары мен автохатшылар үшін сәлемдесу шақыруы ретінде пайдаланылатын аудио файлды экспорттау.

Import-UMPrompt

UM теру жоспарлары және автохатшылар пайдалана алуы үшін теңшелетін аудио файлды импорттау.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

Пәрмен жолынан анықтама алу

Жеке командлеттер бойынша анықтаманы пәрмен жолынан алуыңызға болады. Әрбір командлетке көрсетілетін және сәйкес синтаксиспен пайдаланылатын параметрлерді анықтауға көмектесетін пәрмен жолын қолданыңыз.

Пәрмен жолының көмегі мәліметтің әртүрлі егжей-тегжейлі деңгейлерін алуға көмектеседі. Пәрмен жолында көбірек анықтама алу үшін келесі пәрмендерді қолданыңыз. Get-Help командлеті мен сәйкес синтаксис туралы толық ақпаратты Microsoft Exchange Server анықтамасынан қараңыз: Анықтама алу. Бұл бөлімде жергілікті Exchange орналастыруларында болатын Exchange Management Shell бағдарламасы туралы айтылғанымен, бұл мазмұн бұлтқа негізделген электрондық пошта қызметі мен Windows PowerShell with WinRM бағдарламасына да қолданылады.

 

Анықтама алу пәрмені Сипаттама Мысалы

Get-Help <cmdlet>

Командлеттің пайдалануы мен оның синтаксисі туралы мәлімет береді.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Жалпы командлет пайдалануының мысалдарын көрсетеді.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Командлеттің сипаттамасын, синтаксисін, параметрлердің толық тізімі мен олардың пайдалануын және мысалдарын береді.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Бұлттағы ұйымдар барлық Exchange басқару командлеттерінің жиынына кіре алады. Сонымен қатар, бұл ұйымдар сол командлеттерге қолданылатын барлық параметрлердің жиынына кіре алады. Пәрмен жолының көмегі жергілікті және бұлтқа негізделген пайдаланудың айырмашылығын таппайды. Сондықтан, пәрмен жолы анықтамасында бұлтқа негізделген электрондық пошта қызметіне қолданылмайтын кейбір командлеттер мен параметрлерді көресіз.

Әдетте, материалдық ресурстарға қатысты кез келген параметрден бас тартуыңызға болады. Параметрдің табылмайтынын немесе командлеттердің танылмайтынын білдіретін хабарлар, пайдаланушының басқару рөліне рұқсат етілмеген немесе ұйымға жарамайтын параметр мен командлеттерді пайдалануға әрекет жасағандығын білдіреді.

Ағымда командлеттер Exchange Online әкімшілері қол жетімді

 
Қатысты анықтама бөлімдері
Жүктелуде...
Ресурстар табылмады.