הצגת גדלים ומיכסות של תיבות דואר באמצעות Windows PowerShell

 

חל על: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

הנושא עודכן לאחרונה: 2011-12-12

 

מיכסות תיבת דואר עוזרות לשלוט בגודל של תיבות דואר. מיכסות תיבת דואר מוגדרות באופן אוטומטי על-ידי תוכנית תיבת הדואר המוקצית לתיבת הדואר. להלן הסוגים של מיכסות תיבות הדואר שבהן ניתן להשתמש:

 • מיכסה של הצגת אזהרה אם גודל תיבת הדואר מגיע למגבלה שצוינה או חורג ממנה, המשתמש מקבל הודעת אזהרה תיאורית.

 • מיכסה של מניעת שליחה אם גודל תיבת הדואר מגיע למגבלה שצוינה או חורג ממנה, לא ניתן לשלוח הודעות חדשות מתיבת הדואר, והמשתמש מקבל הודעת שגיאה תיאורית.

 • מיכסה של מניעת שליחה וקבלה אם גודל תיבת דואר מגיע למגבלה שצוינה או חורג ממנה, לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות חדשות בתיבת הדואר. הודעות שיישלחו לתיבת הדואר יוחזרו לשולח עם הודעת שגיאה תיאורית.

  הערה   המיכסה של מניעת שליחה וקבלה קובעת למעשה את הגודל המרבי של תיבת הדואר.

בארגוני Live@edu, לא ניתן לשנות את מיכסת תיבת הדואר בתוכניות תיבת דואר או בתיבות דואר בודדות, אך ניתן לעשות זאת ב- Microsoft Office 365. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מיכסות תיבת דואר ב- Office 365 באמצעות Windows PowerShell‎.

בארגונים שבהם לא ניתן לשנות את מיכסות תיבת הדואר, עדיין תוכל לפקח על הגודל של תיבות הדואר ועל מצב המיכסה של משתמשים בארגון המבוסס על ענן צמתים. לדוגמה, האם תרצה לדעת אילו תיבות דואר הגיעו למיכסת השליחה והקבלה? או להציג את הגודל ומצב המיכסה של תיבת דואר מסוימת? אין בעיה!

הנה הפעולות שתוכל לבצע באמצעות ה- cmdlet Get-MailboxStatistics ב- Windows PowerShell:

לפני שתתחיל

 • כדי לברר כיצד להתקין ולקבוע את תצורת הכלי Windows PowerShell ולהתחבר לשירות, ראה שימוש ב- Windows PowerShell ב- Exchange Online‏‎.

 • בעת שימוש ב- cmdlet ‏Get-MailboxStatistics, עליך להיות מודע להתנהגות הבאה:

  • סוגים מסוימים של תיבות דואר, כגון תיבות דואר של גילוי ושל ציוד, תיבות דואר משותפות ותיבות דואר של ארכיון, עשויות להציג אזהרות ולא להציג ערכים אם אף אחד לא נכנס מעולם אל תיבת הדואר. אזהרות אלה מיועדות למטרות תצוגה בלבד. בעת תיעוד הערכים בקובץ, הערכים נשמרים ללא האזהרות.

  • אם תעגל ערך של גודל למגה-בית (MB) הקרוב ותגביל את התוצאה לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית, סביר להניח שערכים קטנים הנמדדים בבתים או בקילו-בתים יוצגו כאפס. לדוגמה, 4 קילו-בתים הם 0.0039 מגה-בתים. כאשר ערך זה מעוגל לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית, מתקבל הערך אפס (4/1024).

 • הגודל והמיכסה של תיבת הדואר מוצגים במקטע 'שימוש בתיבת דואר' במאפייני תיבת הדואר בלוח הבקרה של Exchange.

 • משתמשים יכולים להציג את הגודל ומצב המיכסה הנוכחיים של תיבת הדואר שלהם באמצעות אחת השיטות הבאות:

  • Outlook 2010   במקטע 'ניקוי תיבת דואר' תחת 'קובץ' > 'מידע'. לקבלת מידע מפורט על תיבת הדואר, לחץ על 'כלי ניקוי' > 'ניקוי תיבת דואר' > 'הצגת גודל תיבת דואר'.

  • Outlook Web App   בתצוגה 'דואר', העבר את הסמן מעל שמך בחלק העליון של רשימת התיקיות. לידיעתך, אפשרות זו לא תפעל בגירסת Light של Outlook Web App.

להציג את הגודל ומצב המיכסה של תיבת דואר מסוימת

הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

לדוגמה, כדי להציג את הגודל ומצב המיכסה הנוכחיים של תיבת הדואר של המשתמשת Tamara Johnston, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

ראש הדף‎

להציג את הגודל ומצב המיכסה של כל תיבות הדואר

הפקודה הבאה מאחזרת את המידע הבא עבור כל תיבות הדואר:

 • שם התצוגה של תיבת הדואר

 • מצב המיכסה של תיבת הדואר

 • גודל תיבת הדואר במגה-בתים (MB), מעוגל לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית

 • גודל התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' במגה-בתים (MB), מעוגל לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית

 • מספר הפריטים בתיבת הדואר

 • מספר הפריטים בתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור'

התוצאות ממוינות לפי גודל תיבות הדואר, מהגדולה עד הקטנה ביותר, והן מיוצאות לקובץ CSV בשם "C:\My Documents\All Mailboxes.csv".

‎Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

ראש הדף‎

להציג רק את תיבות הדואר שחרגו מהמיכסה

כדי להציג את הגודל ומצב המיכסה של תיבות דואר שגודלן חורג מערך המיכסה שהוקצה להן בלבד, וכדי לייצא את התוצאות לקובץ CSV בשם "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv", הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

ראש הדף‎

להציג את כל המיכסות שהוקצו לתיבת דואר

הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

לדוגמה, כדי להציג את המיכסות שהוקצו לתיבת הדואר של משתמשת בשם Tamara Johnston, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

הערה   כפי שהוסבר קודם לכן, כל הערכים הבאים של מיכסות תיבת הדואר מוגדרים באמצעות תוכנית תיבת הדואר שהוקצתה לאותה תיבת דואר. כדי להציג את ערכי מיכסת תיבת הדואר לפי תוכנית תיבת דואר, הפעל את הפקודה: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

ראש הדף‎

תיבות דואר של ארכיון

הערה   תיבות דואר של ארכיון אינן זמינות בארגוני Live@edu.

בארגוני Microsoft Office 365, תוכל להציג את הגודל ומצב המיכסה של תיבות דואר של ארכיון. הגודל של תיבת דואר של ארכיון אינו מצורף לגודל של תיבת הדואר של המשתמש. לתיבת הדואר של ארכיון יש מיכסות נפרדות שאינן ניתנות לשינוי, המוגדרות באמצעות תוכנית תיבת הדואר שהוקצתה לתיבת הדואר של המשתמש. מיכסות אלה הן ArchiveQuota ו- ArchiveWarningQuota.

ראש הדף‎

להציג את הגודל ומצב המיכסה של תיבת דואר של ארכיון

הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

לדוגמה, כדי להציג את הגודל ומצב המיכסה הנוכחיים של תיבת הדואר של ארכיון של משתמשת בשם Kim Akers, הפעל את הפקודה הבאה:

‎Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

הערה   הערך של <Identity> הוא הזהות של תיבת דואר של המשתמש, לא הזהות של תיבת הדואר של ארכיון.

ראש הדף‎

להציג את הגודל ומצב המיכסה של כל תיבות הדואר של ארכיון

הפקודה הבאה מאחזרת את המידע הבא עבור כל תיבות הדואר של ארכיון:

 • שם התצוגה של תיבת הדואר של ארכיון

 • מצב המיכסה של תיבת הדואר של ארכיון

 • גודל תיבת הדואר של ארכיון במגה-בתים (MB), מעוגל לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית

גודל התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' במגה-בתים (MB), מעוגל לשתי ספרות מימין לנקודה העשרונית. התוצאות ממוינות לפי גודל תיבות הדואר, מהגדולה עד הקטנה ביותר, והן מיוצאות לקובץ CSV בשם "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv".

‎Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

ראש הדף‎

הסבר בנושא הערכים המוחזרים על-ידי Get-MailboxStatistics

נבחן את הערכים שעליך להכיר:

 • StorageLimitStatus   ערך זה מציין את מצב המיכסה של תיבת הדואר. נעשה שימוש בערכים הבאים:

  • BelowLimit   גודל תיבת הדואר קטן מהקריטריון להצגת אזהרה.

  • IssueWarning   גודל תיבת הדואר גדול או שווה לקריטריון להצגת אזהרה, אך קטן מהקריטריון למניעת שליחה.

  • ProhibitSend   גודל תיבת הדואר גדול או שווה לקריטריון למניעת שליחה, אך קטן מהקריטריון למניעת שליחה וקבלה.

  • MailboxDisabled   גודל תיבת הדואר גדול או שווה לקריטריון למניעת שליחה וקבלה.

 • TotalItemSize ו- ItemCount   ערכים אלה מציינים את הגודל ומספר הפריטים שנמצאים כעת בתיבת הדואר. הערך של TotalItemSize מציין את הגודל של תיבת הדואר. המערכת משווה בין ערך זה לבין מיכסות תיבת הדואר שהוגדרו עבור אותה תיבת דואר.

 • ‎TotalDeletedItemSize ו- DeletedItemCount   ערכים אלה אינם מציינים את הגודל ומספר הפריטים שנמצאים בתיקיה 'פריטים שנמחקו'. במקום, הם מציינים את הגודל ומספר הפריטים שנמצאים בתיקיה המוסתרת 'פריטים הניתנים לשחזור' של תיבת הדואר. התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' נקראת גם פח אשפה. פריטים מועברים אל התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' באחת מהדרכים הבאות:

  • מחיקת פריטים מהתיקיה 'פריטים שנמחקו'.

  • לחיצה על Shift+Delete כדי למחוק לצמיתות פריטים מתיבת הדואר.

  גודל התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' אינו מצורף לגודל של תיבת הדואר. לתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' יש מיכסות נפרדות שאינן ניתנות לשינוי, המוגדרות באמצעות תוכנית תיבת הדואר שהוקצתה לאותה תיבת הדואר. מיכסות אלה הן RecoverableItemsQuota ו- RecoverableItemsWarningQuota.

  הערה   פריטים בתיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' נשמרים למשך 14 ימים כברירת מחדל ולאחר מכן הם נמחקים לצמיתות על-ידי Microsoft Exchange. ב- Microsoft Office 365 לארגונים, כאשר תיבת דואר נמצאת בחסימה לצורך תביעה משפטית, התיקיה 'פריטים הניתנים לשחזור' אינה נמחקת לצמיתות והפריטים שבה נשמרים לפרק זמן בלתי מוגבל.

ראש הדף‎

 
נושאי עזרה קשורים
טוען...
לא נמצאו משאבים.