Ver tamaños e cotas de caixa de correo mediante Windows PowerShell

 

Aplícase a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificación do tema: 2011-12-12

 

Cotas de caixa de correo que axudan a controlar o tamaño das caixas de correo. As cotas das caixas de correo establécense automaticamente polo do plan da caixa de correo que se atopa asignado a esta. Utilízanse as seguintes cotas de caixa de correo:

 • Cota de Emitir aviso Se o tamaño da caixa de correo acada ou excede o límite establecido, o usuario recibe unha mensaxe de advertencia.

 • Cota de Prohibir envío Se o tamaño da caixa de correo acada ou excede o límite establecido, non é posible enviar novas mensaxes e o usuario recibe unha mensaxe de erro.

 • Cota de Prohibir envío e recepción Se o tamaño da caixa de correo acada ou excede o límite establecido, a caixa de correo non pode enviar nin recibir novas mensaxes. Todas as mensaxes enviadas á caixa de correo seranlle devoltas ao remitente xunto cunha mensaxe de erro.

  Nota   A cota de Prohibir envío e recepción é o que verdadeiramente determina o tamaño máximo da caixa de correo.

Nas organizacións Live@edu, non pode modificar as cotas de caixas de correo dos plans de caixas de correo nin das caixas de correo individuais, pero si que pode en Microsoft Office 365. Para obter máis información, consulte Definir cotas de caixa de correo en Office 365 mediante Windows PowerShell.

Incluso en organizacións nas que non se poden modificar as cotas das caixas de correo, pode supervisar os tamaños das caixas de correo e o estado da cota para os usuarios da súa organización baseada na nube. Por exemplo, desexa saber que caixas de correo alcanzaron a súa cota de prohibir envío e recepción? Ou desexa ver o tamaño da caixa de correo e o estado da cota dunha caixa de correo específica? Non hai problema.

A continuación indícase o que pode facer mediante o cmdlet Get-MailboxStatistics en Windows PowerShell:

Antes de comezar

 • Para obter información acerca de como instalar e configurar Windows PowerShell e conectarse ao servizo, consulte Utilización de Windows PowerShell en Exchange Online.

 • Cando utilice o cmdlet Get-MailboxStatistics, teña en conta o seguinte comportamento:

  • É posible que algúns tipos de caixas de correo, por exemplo, as caixas de correo de detección, as de equipamento, as compartidas e as de arquivo amosen avisos e ningún valor se ninguén iniciou sesión nunca nelas. Estes avisos unicamente son para fins de visualización. Ao rexistrar os resultados nun ficheiro, rexístranse os valores e omítense os avisos.

  • Se redondea un valor de tamaño ao megabyte máis próximo e restrinxe os resultados a dous díxitos decimais, é moi probable que valores moi pequenos medidos en bytes ou kilobytes aparezan como cero. Por exemplo, 4 kilobytes son 0,0039 megabytes, que se se redondea a dous díxitos decimais, equivalerá a cero (4/1024).

 • O tamaño da caixa de correo e as cotas das caixas de correo están visibles na sección de uso da caixa de correo das propiedades desta no panel de control de Exchange.

 • Os usuarios poden ver o tamaño actual e o estado da cota da súa propia caixa de correo mediante un dos seguintes métodos:

  • Outlook 2010   Na sección Limpeza da caixa de correo en Ficheiro > Información. Para obter información detallada acerca do tamaño da caixa de correo, prema Ferramentas de limpeza > Limpeza da caixa de correo > Ver o tamaño da caixa de correo.

  • Outlook Web App   Na vista de correo, apunte o rato sobre o seu nome na parte superior da lista de cartafoles. Teña en conta que isto non funciona na versión Light de Outlook Web App.

Ver o tamaño e o estado da cota dunha caixa de correo específica

Execute o seguinte comando:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Por exemplo, para ver o tamaño actual e o estado das cotas da caixa de correo pertencente a un usuario denominado Tamara Johnston, execute o seguinte comando:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Inicio da páxina

Ver o tamaño e o estado da cota de todas as caixas de correo

O seguinte comando recupera a seguinte información de todas as caixas de correo:

 • O nome para mostrar da caixa de correo

 • O estado da cota da caixa de correo

 • O tamaño da caixa de correo en megabytes (MB) redondeado ata dous díxitos decimais

 • O tamaño do cartafol de elementos recuperables en megabytes (MB) redondeado ata dous díxitos decimais

 • O número de elementos da caixa de correo

 • O número de elementos do cartafol de elementos recuperables

Os resultados ordénanse por tamaño de caixa de correo dende os máis grandes aos máis pequenos, e expórtanse a un ficheiro CSV denominado "C:\Os meus documentos\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Inicio da páxina

Ver só as caixas de correo que superaron as súas cotas de caixa de correo

Para ver o tamaño e o estado da cota unicamente das caixas de correo de tamaño superior aos valores de cota de caixa de correo configurados, e para exportar os resultados a un ficheiro CSV denominado "C:\Os meus documentos\Exceeded Quotas.csv", execute o seguinte comando:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Inicio da páxina

Ver todas as cotas que se atopan asignadas a unha caixa de correo

Execute o seguinte comando:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Por exemplo, para ver as cotas de caixa de correo que se atopan asignadas á caixa de correo dun usuario chamado Tamara Johnston, execute o seguinte comando:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Nota   Tal e como se explicou anteriormente, todos os seguintes valores de cotas de caixas de correo establécense polo do plan da caixa de correo que se atopa asignado a esta. Para ver os valores de cota da caixa de correo por plan de caixa de correo, execute o seguinte comando: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Inicio da páxina

Caixas de correo de arquivo

Nota   As caixas de correo de arquivo non están dispoñibles en organizacións Live@edu.

En organizacións Microsoft Office 365, tamén pode ver o tamaño e o estado da cota das caixas de correo de arquivo. O tamaño dunha caixa de correo de arquivo non se conta no tamaño da caixa de correo do usuario. A caixa de correo de arquivo dispón das súas propias cotas independentes e non configurables que se establecen polo plan da caixa de correo que se atopa asignado á caixa de correo do usuario. Estas cotas son ArchiveQuota e ArchiveWarningQuota.

Inicio da páxina

Ver o tamaño e o estado da cota dunha caixa de correo de arquivo

Execute o seguinte comando:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Por exemplo, para ver o tamaño actual da caixa de correo e o estado das cotas da caixa de correo de arquivo dun usuario denominado Kim Akers, execute o seguinte comando:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Nota   O valor de <Identity> é a identidade da caixa de correo do usuario, non a identidade da caixa de correo de arquivo.

Inicio da páxina

Ver o tamaño e o estado da cota de todas as caixas de correo de arquivo

O seguinte comando recupera a seguinte información de todas as caixas de correo de arquivo:

 • O nome para mostrar da caixa de correo de arquivo

 • O estado da cota da caixa de correo de arquivo

 • O tamaño da caixa de correo de arquivo en megabytes (MB) redondeado ata dous díxitos decimais

O tamaño do cartafol de elementos recuperables en megabytes (MB) redondeado ata dous díxitos decimais. Os resultados ordénanse por tamaño de caixa de correo dende os máis grandes aos máis pequenos, e expórtanse a un ficheiro CSV denominado "C:\Os meus documentos\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Inicio da páxina

Explicación dos valores obtidos mediante o cmdlet Get-MailboxStatistics

Botemos unha ollada aos valores que debe coñecer:

 • StorageLimitStatus   Este valor indica o estado da cota da caixa de correo. Utilízanse os seguintes valores:

  • BelowLimit   O tamaño da caixa de correo é inferior á cota de aviso de problema.

  • IssueWarning   O tamaño da caixa de correo é superior a ou igual á cota de aviso de problema, pero inferior á cota de prohibir envío.

  • ProhibitSend   O tamaño da caixa de correo é superior a ou igual á cota de prohibir envío, pero inferior á cota de prohibir envío e recepción.

  • MailboxDisabled   O tamaño da caixa de correo é superior ou igual á cota de prohibición de envío e recepción.

 • TotalItemSize e ItemCount   Estes valores indican o tamaño e o número de elementos que se atopan actualmente na caixa de correo. O valor de TotalItemSize corresponde ao tamaño da caixa de correo. Este valor compárase coas cotas de caixa de correo configuradas na caixa de correo.

 • TotalDeletedItemSize e DeletedItemCount   Estes valores non indican o tamaño e o número de elementos do cartafol de elementos eliminados. No seu lugar, estes valores indican o tamaño e o número de elementos do cartafol de elementos recuperables oculto da caixa de correo. O cartafol de elementos recuperables tamén recibe o nome de colector de elementos preeliminados. Os elementos acceden ao cartafol de elementos recuperables dunha das seguintes formas:

  • Eliminando elementos do cartafol de elementos eliminados.

  • Utilizando Maiús+Supr para eliminar elementos das caixas de correo de xeito permanente.

  O tamaño do cartafol de elementos recuperables non se conta no tamaño da caixa de correo do usuario. O cartafol de elementos recuperables dispón das súas propias cotas independentes e non configurables que se establecen polo plan da caixa de correo que se atopa asignado á caixa de correo. Estas cotas son RecoverableItemsQuota e RecoverableItemsWarningQuota.

  Nota   Os elementos do cartafol Elementos recuperables consérvanse durante 14 días de xeito predefinido e, a seguir, son purgados por Microsoft Exchange. En Microsoft Office 365 para empresas, se unha caixa de correo está colocada en retención para litixios, o cartafol Elementos recuperables non se purga e os elementos deste cartafol mantéñense de forma indefinida.

Inicio da páxina

 
Temas de axuda relacionados
Cargando...
Non se atopou ningún recurso.