Referencia aos cmdlets de PowerShell dispoñibles en Exchange Online

 

Aplícase a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificación do tema: 2012-10-31

Os administradores de organizacións baseadas na nube poden utilizar Windows PowerShell con Xestión remota de Windows (WinRM) no Windows Management Framework para xestionar destinatarios e configuracións de dominios e para xerar informes ou axuda coa resolución de problemas. A continuación facilítase unha breve descrición dos cmdlet que están dispoñibles para estes administradores. Pode obter máis axuda acerca da utilización de cmdlet individuais na liña de comandos, tal e como se describe máis adiante neste tema.

Nota   Non todos os cmdlet ou funcionalidades están dispoñibles en todas as organizacións.

Antes de comezar

Para obter información acerca de como instalar e configurar Windows PowerShell e conectarse ao servizo, consulte Utilización de Windows PowerShell en Exchange Online.

Xestión de destinatarios

Utilice estes cmdlet para ver, crear, configurar e eliminar obxectos de destinatario.

Se dispón dunha organización de correo electrónico de Microsoft 365, deberá asignar licenzas a novas caixas de correo ou desactivaranse cando finalice o período de tolerancia. Para obter máis información, consulte Atribuír unha licenza de Microsoft Online Services ás novas caixas de correo.

Caixas de correo

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar caixas de correo.

 

Cmdlet Descrición

Get-Mailbox

Permite ver información acerca das caixas de correo baseadas na nube.

New-Mailbox

Permite crear un novo usuario na súa organización que dispoña dunha caixa de correo no servizo de correo electrónico baseado na nube.

Remove-Mailbox

Permite eliminar unha caixa de correo.

Get-RemovedMailbox

Permite ver caixas de correo eliminadas que se poden recuperar.

Set-Mailbox

Permite modificar a configuración dunha caixa de correo existente.

Undo-SoftDeletedMailbox

Este cmdlet só está dispoñible para Microsoft Live@edu e Microsoft Office 365 para organizacións educativas. Use o cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox para recuperar a caixa de correo eliminada. Só se poden recuperar caixas de correo durante os 30 días seguintes á eliminación.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Roldas de distribución

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar roldas de distribución, en ocasións denominadas "grupos públicos", e roldas de distribución activados con seguranza. Unha rolda de distribución, tamén denominada grupo público, é un grupo de dúas ou máis persoas que aparecen na axenda de enderezos compartida. Para obter máis información, consulte Distribution Groups.

 

Cmdlet Descrición

Get-DistributionGroup

Permite ver información acerca das roldas de distribución especificadas ou recuperar unha lista das roldas de distribución almacenadas na súa axenda de enderezos compartida. As roldas de distribución denomínanse en ocasións "grupos públicos".

New-DistributionGroup

Permite crear unha rolda de distribución.

Remove-DistributionGroup

Permite eliminar unha rolda de distribución.

Set-DistributionGroup

Permite modificar as propiedades dunha rolda de distribución existente.

Add-DistributionGroupMember

Permite engadir un destinatario a unha rolda de distribución existente.

Get-DistributionGroupMember

Permite ver os membros dunha rolda de distribución existente.

Remove-DistributionGroupMember

Permite eliminar un destinatario da pertenza a unha rolda de distribución.

Update-DistributionGroupMember

Permite sobrescribir a pertenza actual dunha rolda de distribución.

Get-Group

Permite ver todas as roldas de distribución, os grupos de seguranza e os grupos de funcións da súa organización.

Set-Group

Permite modificar as propiedades dun grupo que do contrario non se poderían modificar mediante o cmdlet Set-DistributionGroup.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Roldas de distribución dinámica

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar roldas de distribución dinámicas na súa organización. A diferenza das listas de membros estáticas dunha rolda de distribución normal, a lista de pertenza a unha rolda de distribución dinámica calcúlase cada vez que se envía unha mensaxe ao grupo. Este cálculo está baseado nos filtros e condicións definidos por vostede ao crear o grupo. Para obter máis información, consulte Roldas de distribución dinámica.

 

Cmdlet Descrición

Get-DynamicDistributionGroup

Permite ver a configuración dunha rolda de distribución dinámica existente.

New-DynamicDistributionGroup

Permite crear unha rolda de distribución dinámica.

Remove-DynamicDistributionGroup

Permite eliminar unha rolda de distribución dinámica.

Set-DynamicDistributionGroup

Permite modificar as propiedades dunha rolda de distribución dinámica existente.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Contactos externos

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar contactos externos. Os contactos externos representan á xente de fóra da súa organización que se pode amosar na axenda de enderezos da súa organización. Para obter máis información, consulte Contactos externos na axenda de enderezos.

 

Cmdlet Descrición

Get-MailContact

Permite ver información acerca dun contacto ou contactos externos especificados.

New-MailContact

Permite crear unha listaxe de axenda de enderezos compartida para un contacto externo.

Remove-MailContact

Permite eliminar un contacto da axenda de enderezos compartida.

Set-MailContact

Permite modificar a configuración dun contacto externo existente.

Get-Contact

Permite ver información acerca de contactos especificados ou recuperar unha lista dos contactos que se atopan almacenados na súa axenda de enderezos compartida.

Set-Contact

Permite modificar as propiedades dun contacto existente. Nota: Se desexa poder enviar un correo electrónico a un contacto, utilice os cmdlets *-MailContact.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Usuarios de correo

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar usuarios de correo. Os usuarios de correo dispoñen dunha conta na súa organización, pero non dunha caixa de correo. No canto, o usuario de correo recibe o correo electrónico nun enderezo de correo electrónico externo. Para obter máis información, consulte Crear usuarios de correo.

 

Cmdlet Descrición

Get-MailUser

Permite ver información acerca de usuarios de correo da súa organización.

New-MailUser

Permite crear un novo usuario de correo na súa organización.

Remove-MailUser

Permite eliminar un usuario de correo existente.

Set-MailUser

Permite modificar a configuración dun usuario de correo existente.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Cmdlet doutros destinatarios

 

Cmdlet Descrición

Get-LinkedUser

Permite ver información acerca dunha conta de usuario ligada. As contas de usuario ligadas utilízanse para a autenticación en situacións de implementación híbridas e con servizos web de xestión de destinatarios de Exchange. Os usuarios da súa organización poden estar ligados a un usuario ou certificado externo.

Set-LinkedUser

Permite modificar as propiedades da conta dun usuario ligada.

Get-SecurityPrincipal

Permite enumerar as entidades de seguranza da súa organización. As entidades de seguranza son entidades, como usuarios ou grupos de seguranza, aos que se poden asignar permisos e dereitos de usuarios.

Get-Recipient

Permite ver información acerca de obxectos compatibles co correo electrónico de todos os tipos na súa organización. Entre os resultados obtidos inclúense caixas de correo, usuarios de correo, contactos, roldas de distribución e roldas de distribución dinámicas.

Get-User

Permite ver información acerca de caixas de correo e usuarios de correo da súa organización.

Set-User

Permite modificar as propiedades dunha caixa de correo ou un usuario de correo existente.

New-MailMessage

Permite crear unha mensaxe de correo electrónico e colocala no cartafol Esbozos da caixa de correo dun usuario.

Test-MAPIConnectivity

Permite realizar probas para verificar que unha caixa de correo específica pode conectarse mediante a utilización do protocolo MAPI, empregado por Microsoft Office Outlook.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Aprovisionamento

Utilice estes cmdlet para fornecer un gran número de novas caixas de correo mediante a utilización dun ficheiro CSV (valores separados por comas). Para obter máis información, consulte Importar novos usuarios de Exchange Online cun ficheiro CSV.

 

Cmdlet Descrición

Get-ProvisioningRequest

Permite ver información de estado acerca da solicitude de aprovisionamento actual. As solicitudes de aprovisionamento permiten crear caixas de correo baseadas na nube para os usuarios especificados nun ficheiro CSV.

New-ProvisioningRequest

Permite enviar unha nova solicitude de aprovisionamento masivo para un lote de usuarios identificados nun ficheiro CSV. Compróbase o ficheiro CSV e, se se valida correctamente, créase unha solicitude de aprovisionamento en estado de pausa. Pódese iniciar o proceso de aprovisionamento mediante o cmdlet Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Permite deter o procesamento dunha solicitude de aprovisionamento masivo que se atopa pendente ou en execución.

Start-ProvisioningRequest

Permite iniciar unha solicitude de aprovisionamento pendente creada mediante o cmdlet New-ProvisioningRequest.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Migración

Utilice estes cmdlet para migrar correo electrónico dun sistema de mensaxería local á súa organización baseada na nube. Para obter máis información, consulte Visión xeral sobre a migración de correo electrónico.

 

Cmdlet Descrición

Get-MigrationBatch

Permite ver información acerca do lote de migración de correo electrónico actual.

New-MigrationBatch

Permite crear un lote de migración novo para migrar datos das caixas de correo desde un servidor IMAP local ou o sistema de mensaxería Microsoft Exchange a caixas de correo baseadas na nube. Para efectuar unha migración IMAP, cómpre crear as caixas de correo baseadas na nube antes de migrar os datos da caixa de correo.

Remove-MigrationBatch

Elimina un lote de migración que non se estea a executar ou que concluíu.

Set-MigrationBatch

Permite modificar as propiedades dun lote de migración existente.

Start-MigrationBatch

Permite iniciar o proceso de migración dun lote de migración de correo electrónico pendente.

Stop-MigrationBatch

Permite deter o procesamento dun lote de migración en curso.

Test-MigrationServerAvailability

Verifica que se pode comunicar co servidor de correo local que aloxa os datos da caixa de correo que desexa migrar ás caixas de correo baseadas na nube.

Get-MigrationStatus

Permite ver información acerca da migración de correo electrónico xeral que se atopa en curso.

Get-MigrationUser

Permite ver a información do estado dunha soa caixa de correo de usuario ou de todas as caixas de correo de usuario do lote de migración que se está a procesar.

Get-MigrationUserStatistics

Permite consultar a información de estado sobre a migración dunha caixa de correo local individual destinada á nube.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Permisos

Utilice estes cmdlet para ver, asignar e eliminar os permisos delegados aos usuarios do seu dominio.

Grupos de funcións de administrador

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e modificar grupos de funcións de administrador. Os grupos de funcións son grupos de seguranza universal con dereitos administrativos asignados. Para obter máis información, consulte Grupos de funcións de administrador.

 

Cmdlet Parámetro

Get-RoleGroup

Permite ver información acerca dos grupos de funcións especificados ou recuperar unha lista dos grupos de funcións da súa organización.

New-RoleGroup

Permite crear un grupo de funcións.

Remove-RoleGroup

Permite eliminar un grupo de funcións.

Set-RoleGroup

Permite modificar as propiedades dun grupo de funcións existente.

Add-RoleGroupMember

Permite engadir un destinatario a un grupo de funcións existente.

Get-RoleGroupMember

Permite ver os membros dun grupo de funcións existente.

Remove-RoleGroupMember

Permite eliminar un destinatario da pertenza a un grupo de funcións.

Update-RoleGroupMember

Permite sobrescribir a pertenza actual dun grupo de funcións.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Políticas de asignación de funcións

Utilice estes cmdlet para ver, crear, modificar e eliminar políticas de asignación de funcións. Unha política de asignación de funcións é unha colección dunha ou máis funcións de xestión de usuarios finais que lles permite aos usuarios xestionar a configuración das súas contas e roldas de distribución. Para obter máis información, consulte Políticas de asignación de funcións.

Nota   En organizacións Live@edu, non pode crear, eliminar nin modificar as propiedades dunha política de asignación de funcións. Porén, pode engadir ou eliminar as funcións de usuario final asignadas a unha política de asignación de funcións.

 

Cmdlet Descrición

Get-RoleAssignmentPolicy

Permite ver información acerca das políticas de asignación de funcións especificadas ou recuperar unha lista das políticas de asignación de funcións na súa organización.

New-RoleAssignmentPolicy

Permite crear unha política de asignación de funcións.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Permite eliminar unha política de asignación de funcións.

Set-RoleAssignmentPolicy

Permite modificar as propiedades dunha política de asignación de funcións existente.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Control de acceso baseado en funcións

Utilice estes cmdlet para xestionar as funcións do control de acceso baseado en funcións (RBAC) na súa organización. Utilice o control de acceso baseado en funcións para asignar capacidades aos usuarios. Todos os permisos e capacidades están definidos mediante funcións de xestión. Unha función de xestión, tamén denominada función RBAC ou simplemente función, define a que ten acceso un usuario e as tarefas que pode realizar. Para obter máis información, consulte Control de acceso baseado en funcións.

 

Cmdlet Descrición

Get-ManagementRole

Permite ver as funcións de xestión dispoñibles na súa organización.

New-ManagementRole

Permite crear unha función de xestión nova baseada nunha función existente.

Remove-ManagementRole

Permite eliminar unha función de xestión. Só pode eliminar funcións creadas por vostede. Non pode eliminar as funcións incorporadas.

Get-ManagementRoleAssignment

Permite ver as funcións de xestión que se atopan asignadas actualmente a un usuario específico.

New-ManagementRoleAssignment

Permite asignar unha nova función de xestión a un usuario.

Remove-ManagementRoleAssignment

Permite eliminar unha función de xestión dun usuario.

Set-ManagementRoleAssignment

Permite modificar a configuración da asignación dunha función de xestión, como o ámbito de xestión asociado.

Add-ManagementRoleEntry

Permite engadir acceso a un cmdlet específico e parámetros a unha función de xestión existente.

Get-ManagementRoleEntry

Permite ver os cmdlet e parámetros dispoñibles para unha función de xestión existente.

Remove-ManagementRoleEntry

Permite eliminar o acceso a un cmdlet dende unha función de xestión existente.

Set-ManagementRoleEntry

Permite engadir ou eliminar o acceso a un parámetro.

Get-ManagementScope

Permite ver os ámbitos de xestión definidos para a súa organización. Os ámbitos de xestión determinan os obxectos que se atopan dispoñibles para un usuario. Por exemplo, o ámbito de xestión dun usuario normal está limitado á súa conta. O ámbito de xestión do administrador dunha organización son todos os obxectos do dominio.

New-ManagementScope

Permite definir un ámbito de xestión novo.

Remove-ManagementScope

Permite eliminar un ámbito de xestión. Só pode eliminar ámbitos de xestión definidos por vostede.

Set-ManagementScope

Permite modificar a definición dun ámbito de xestión existente.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Permisos de caixa de correo

Utilice estes cmdlet para ver, outorgar e revocar permisos de caixas de correo e de cartafoles de caixas de correo.

 

Cmdlet Descrición

Add-MailboxPermission

Permite outorgar a un usuario permiso para acceder á caixa de correo doutro usuario.

Get-MailboxPermission

Permite ver os permisos asignados á caixa de correo dun usuario.

Remove-MailboxPermission

Permite eliminar os permisos dun usuario para eliminar o acceso á caixa de correo doutro usuario.

Add-MailboxFolderPermission

Permite outorgar a un usuario permiso para acceder ao cartafol da caixa de correo doutro usuario. Por exemplo, pode outorgar a un usuario permiso para xestionar o calendario doutro usuario. O cartafol de destino especifícase con este formato: alias:\nomedocartafol.

Get-MailboxFolderPermission

Permite ver os permisos asignados a un cartafol específico da caixa de correo dun usuario.

Set-MailboxFolderPermission

Permite modificar os permisos asignados a un cartafol específico da caixa de correo dun usuario.

Remove-MailboxFolderPermission

Permite eliminar os permisos dun usuario para eliminar o acceso a un cartafol específico da caixa de correo doutro usuario.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Permiso Enviar como

Utilice estes cmdlet para ver, outorgar e revocar permisos de Enviar como. O permiso Enviar como, tamén coñecido como permiso SendAs, confírelle permiso a un usuario para utilizar outro enderezo de correo electrónico do destinatario no enderezo De. Para obter máis información, consulte Outorgar aos usuarios permiso de Enviar como.

 

Cmdlet Descrición

Add-RecipientPermission

Permite outorgar o permiso Enviar como aos usuarios.

Get-RecipientPermission

Permite ver o permiso Enviar como outorgado aos usuarios.

Remove-RecipientPermission

Permite revogar o permiso Enviar como aos usuarios.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Cumprimento

Utilice estes cmdlet para axudar á súa organización a cumprir cos requirimentos legais ou empresariais.

Busca en varias caixas de correo

Utilice estes cmdlet para buscar nas caixas de correo da súa organización correos electrónicos e outros tipos de mensaxes que conteñan palabras clave específicas. Estes cmdlet están definidos unicamente na función Busca da caixa de correo e deben asignarse a xestores de detección. Para utilizar os cmdlet de busca de caixas de correo, cómpre que sexa un membro do grupo de funcións Xestión de detección. Obteña máis información en Outorgar aos usuarios acceso á busca en varias caixas de correo.

 

Cmdlet Descrición

Get-MailboxSearch

Permite ver buscas en varias caixas de correo que se atopan en curso, completadas ou detidas.

New-MailboxSearch

Permite crear unha nova busca en varias caixas de correo. Os parámetros da busca defínense con este cmdlet, pero a busca execútase en realidade mediante o cmdlet Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Permite eliminar unha busca en varias caixas de correo.

Search-Mailbox

Permite buscar unha caixa de correo e copiar os resultados nunha caixa de correo de destino especificada, eliminar as mensaxes da caixa de correo de orixe ou das dúas.

Nota   Este cmdlet tamén se atopa dispoñible na función Exportación da importación da caixa de correo. De xeito predefinido, a función Exportación da importación da caixa de correo non se asigna a calquera grupo de funcións.

Set-MailboxSearch

Permite modificar as propiedades dunha busca en varias caixas de correo existente.

Start-MailboxSearch

Permite iniciar ou continuar unha busca en varias caixas de correo existente creada mediante o cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Permite deter unha busca en varias caixas de correo que se atopa en curso.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Regras de transporte

Utilice estes cmdlet para ver, configurar, crear e eliminar regras de transporte. Pode utilizar regras de transporte para controlar o fluxo de mensaxes de correo electrónico da súa organización. Vostede pode definir atributos de mensaxes específicos ou condicións, e as accións que desexe aplicar a calquera mensaxe que conteña ditos atributos. Obteña máis información en Regras de toda a organización.

 

Cmdlet Descrición

Disable-TransportRule

Permite desactivar unha regra de transporte.

Enable-TransportRule

Permite activar unha regra de transporte.

Get-TransportRule

Permite ver información acerca das regras de transporte especificadas ou recuperar unha lista das regras de transporte da súa organización.

New-TransportRule

Permite crear unha regra de transporte.

Remove-TransportRule

Permite eliminar unha regra de transporte.

Set-TransportRule

Permite modificar as propiedades dunha regra de transporte.

Get-TransportRuleAction

Permite ver información acerca das accións das regras de transporte especificadas ou recuperar unha lista de todas as accións das regras de transporte dispoñibles na súa organización.

Get-TransportRulePredicate

Permite ver información acerca dos predicados das regras de transporte especificadas ou recuperar unha lista de todos os predicados das regras de transporte dispoñibles na súa organización. Pode utilizar predicados de regras de transporte como condicións ou excepcións nas regras de transporte.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Políticas de supervisión

Utilice estes cmdlet para ver e configurar políticas de supervisión en organizacións Live@edu. As políticas de supervisión controlan quen pode enviar e recibir correo electrónico dos usuarios da súa organización e filtran e rexeitan o correo electrónico que conteña palabras non aceptables. Para obter máis información, consulte Políticas de supervisión.

Nota   As políticas de supervisión non se atopan dispoñibles en Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Descrición

Add-SupervisionListEntry

Permite engadir unha entrada á lista de permisos ou de rexeitados dun usuario específico.

Get-SupervisionListEntry

Permite ver a entrada de permisos ou de rexeitados definida dun usuario específico.

Remove-SupervisionListEntry

Permite eliminar unha entrada da lista de permisos ou de rexeitados dun usuario específico.

Get-SupervisionPolicy

Permite ver a configuración das políticas de supervisión da súa organización.

Set-SupervisionPolicy

Permite establecer a configuración dunha política de supervisión.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Xestión de dereitos de información

Utilice estes cmdlet para ver e configurar funcionalidades de xestión de dereitos da información (IRM) na súa organización. IRM fornece unha protección persistente para controlar quen pode acceder a, reenviar, imprimir ou copiar datos confidenciais dunha mensaxe de correo electrónico. Para obter máis información, consulte Configurar e xestionar a xestión de dereitos de información en Exchange Online.

 

Cmdlet Descrición

Get-IRMConfiguration

Permite ver a configuración IRM da súa organización.

Set-IRMConfiguration

Permite modificar as propiedades da configuración IRM da súa organización.

Test-IRMConfiguration

Permite probar a funcionalidade da configuración IRM da súa organización.

Get-RMSTemplate

Permite ver información acerca dos modelos de políticas de dereitos de Servizos de xestión de dereitos de Active Directory (AD RMS) de Microsoft ou recuperar unha lista dos modelos de políticas de dereitos de AD RMS da súa organización.

Set-RMSTemplate

Permite modificar as propiedades dun modelo de política de dereitos de AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Permite ver a configuración dun dominio de publicación de confianza existente (TPD) da súa organización. Un dominio de publicación de confianza contén a configuración necesaria para utilizar funcións RMS na súa organización. Por exemplo, os usuarios poden aplicar modelos de políticas de dereitos AD RMS a mensaxes de correo electrónico.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Permite importar un dominio de publicación de confianza dun servidor local que estea a executar AD RMS á súa organización.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Permite eliminar un dominio de publicación de confianza existente importado á súa organización.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Permite modificar as propiedades dun dominio de publicación de confianza existente da súa organización.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Regras de protección de Outlook

Utilice estes cmdlet para ver e configurar regras de protección de Outlook. As regras de protección de Outlook son regras creadas por administradores aplicadas antes de que os usuarios envíen unha mensaxe mediante Outlook. As regras de protección de Outlook aplican automaticamente un modelo de política de Servizos de xestión de dereitos de Active Directory (AD RMS) de Microsoft á mensaxe antes de enviar a mensaxe.

 

Cmdlet Descrición

Disable-OutlookProtectionRule

Permite desactivar unha regra de protección de Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Permite activar unha regra de protección de Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Permite ver información acerca de regras de protección de Outlook específicas ou recuperar unha lista das regras de protección de Outlook da súa organización.

New-OutlookProtectionRule

Permite crear unha regra de protección de Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Permite eliminar unha regra de protección de Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Permite modificar as propiedades dunha regra de protección de Outlook.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Políticas de retención

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar políticas de retención na súa organización. As políticas de retención están asociadas cun grupo de etiquetas de políticas de retención que especifican configuracións de retención para os elementos dunha caixa de correo. As políticas poden conter unha etiqueta de política de retención predefinida e varias etiquetas de políticas de retención non predefinidas. As caixas de correo só poden ter unha política de retención aplicada. Para obter máis información, consulte Configurar e xestionar políticas de retención en Exchange Online.

 

Cmdlet Descrición

Get-RetentionPolicy

Permite ver información acerca de políticas de retención específicas ou recuperar unha lista das políticas de retención da súa organización.

New-RetentionPolicy

Permite crear unha política de retención.

Remove-RetentionPolicy

Permite eliminar unha política de retención.

Set-RetentionPolicy

Permite modificar as propiedades dunha política de retención.

Get-RetentionPolicyTag

Permite ver información acerca de etiquetas de políticas de retención específicas ou recuperar unha lista de etiquetas de políticas de retención da súa organización. As etiquetas das políticas de retención utilízanse para aplicar configuracións de retención de mensaxes a mensaxes ou cartafoles.

New-RetentionPolicyTag

Permite crear unha etiqueta de política de retención.

Remove-RetentionPolicyTag

Permite eliminar unha etiqueta de política de retención.

Set-RetentionPolicyTag

Permite modificar as propiedades dunha etiqueta de política de retención.

Start-ManagedFolderAssistant

Permite implementar inmediatamente as políticas de retención configuradas nunha caixa de correo específica.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Clasificacións das mensaxes

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar clasificacións de mensaxes na súa organización. Despois de crear clasificacións de mensaxes, os usuarios poden aplicalas a mensaxes mediante Outlook Web App, ou pode aplicalas a mensaxes mediante regras de transporte. Tamén pode utilizar clasificacións como condicións ou excepcións nas regras de transporte.

 

Cmdlet Descrición

Get-MessageClassification

Permite ver información acerca de clasificacións de mensaxes específicas ou recuperar unha lista das clasificacións de mensaxes da súa organización.

New-MessageClassification

Permite crear unha clasificación de mensaxes.

Remove-MessageClassification

Permite eliminar unha clasificación de mensaxes.

Set-MessageClassification

Permite modificar as propiedades dunha clasificación de mensaxes.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Arquivo e rexistro de transaccións

Utilice estes cmdlet para ver e axustar configuracións de arquivo e rexistro de transaccións para a súa organización. Para obter máis información, consulte os seguintes temas:

Nota   As funcións de arquivo non se atopan dispoñibles nas organizacións Live@edu.

 

Cmdlet Descrición

Disable-Mailbox

Para desactivar o arquivo dunha caixa de correo existente, empregue o parámetro Archive.

Enable-Mailbox

Para activar o arquivo dunha caixa de correo existente, empregue o parámetro Archive.

Disable-JournalRule

Permite desactivar unha regra de diario. As Regras de diario utilízanse para rexistrar, ou incluír no diario, as mensaxes de correo electrónico enviadas a destinatarios específicos, ou desde destinatarios específicos. Se unha mensaxe coincide cos criterios definidos pola regra de diario, a mensaxe inclúese no diario.

Enable-JournalRule

Permite activar unha regra de diario.

Get-JournalRule

Permite ver información acerca das regras de diario especificadas ou recuperar unha lista das regras de diario da súa organización.

New-JournalRule

Permite crear unha regra de diario.

Remove-JournalRule

Permite eliminar unha regra de diario.

Set-JournalRule

Permite modificar as propiedades dunha regra de diario.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Informes

Utilice estes cmdlet para ver informes e estatísticas da súa organización.

Rexistro de auditoría

Utilice estes cmdlet para configurar o rexistro de auditoría e para ver os rexistros de auditoría. Os rexistros de auditoría gravan accións específicas realizadas por determinados usuarios. Para obter máis información, consulte Usar o rexistro de auditoría para gravar accións de usuarios.

 

Cmdlet Descrición

Search-AdminAuditLog

Permite buscar os contidos do rexistro de auditoría de administrador.

Write-AdminAuditLog

Permite engadir comentarios ao rexistro de auditoría de administrador.

Get-AdminAuditLogConfig

Permite ver axustes de configuración do rexistro de auditoría do administrador actual.

New-AdminAuditLogSearch

Permite buscar os contidos do rexistro de auditoría do administrador e enviar os resultados aos destinatarios que especifique.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Permite ver as contas que ignoran o rexistro de auditoría da caixa de correo.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Permite especificar as contas que ignoran o rexistro de auditoría da caixa de correo. Por exemplo, pode especificar contas de servizo que acceden frecuentemente ás caixas de correo para reducir o ruído nos rexistros de auditoría das caixas de correo.

Search-MailboxAuditLog

Permite buscar os contidos do rexistro de auditoría da caixa de correo.

New-MailboxAuditLogSearch

Permite buscar os contidos do rexistro de auditoría da caixa de correo e enviar os resultados aos destinatarios que especifique.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Seguimento de mensaxes

Utilice estes cmdlet para realizar un seguimento da información de entrega acerca de mensaxes enviadas por ou recibidas en calquera caixa de correo específica na súa organización. Para obter máis información, consulte Informes de entrega para administradores.

 

Cmdlet Descrición

Get-MessageTrackingReport

Permite obter os datos dun informe de seguimento de mensaxes específico. Este cmdlet require que especifique o ID do informe de seguimento de mensaxes que desexa ver. Polo tanto, en primeiro lugar precisa utilizar o cmdlet Search-MessageTrackingReport para atopar o ID de informe de seguimento de mensaxes dunha mensaxe específica. A continuación, pasa o ID do informe de seguimento das mensaxes da saída do cmdlet Search-MessageTrackingReport ao cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Permite buscar o informe de seguimento de mensaxes único baseado nos criterios de busca fornecidos. A continuación, pode pasar este ID de informe de seguimento de mensaxes ao cmdlet Get-MessageTrackingReport para obter a información de seguimento de mensaxes completa.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Outros cmdlet de xeración de informes

 

Cmdlet Descrición

Get-FailedContentIndexDocuments

Permite ver a lista de documentos dunha caixa de correo que non se puideron indexar mediante a busca de Exchange.

Get-LogonStatistics

Permite ver información acerca das sesións de inicio de sesión abertas nunha caixa de correo específica, como un nome de usuario, a hora de inicio de sesión e a hora do último acceso. Os usuarios deben pechar sesión para pechar unha sesión de inicio; polo tanto, é posible que aparezan varias sesións para os usuarios que acaban de pechar o seu explorador.

Get-MailboxFolderStatistics

Permite ver información acerca dos cartafoles dunha caixa de correo especificada, incluído o número e o tamaño dos elementos do cartafol, o nome e o ID do cartafol, e outra información.

Get-MailboxStatistics

Permite ver información acerca dunha caixa de correo especificada, como o tamaño da caixa de correo, o número de mensaxes que contén e a última vez que se accedeu a ela.

Get-RecipientStatisticsReport

Permite ver información acerca do número total de destinatarios da súa organización, incluído o número de caixas de correo, caixas de correo activas, contactos e roldas de distribución.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Dominios

Utilice estes cmdlet para ver e axustar as configuracións dos dominios interno e externo definidos na súa organización.

Dominios aceptados

Utilice estes cmdlet para ver e configurar dominios aceptados. Un dominio aceptado é calquera espazo de nome SMTP para o que a organización de correo electrónico baseado na nube envía ou recibe correo electrónico. Para obter máis información, consulte Dominios aceptados.

 

Cmdlet Descrición

Get-AcceptedDomain

Permite ver a información de configuración de todos os dominios aceptados ou dun dominio aceptado específico.

Set-AcceptedDomain

Permite axustar a configuración dun dominio aceptado que inscribiu no servizo de correo electrónico baseado na nube.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Dominios remotos

Utilice estes cmdlet para ver, crear, eliminar e configurar dominios remotos. Dominios remotos permite definir a configuración do fluxo de correo en función do dominio de destino de cada mensaxe de correo electrónico. Para obter máis información, consulte Dominios remotos.

 

Cmdlet Descrición

Get-RemoteDomain

Permite ver a información de configuración de todos os dominios remotos ou dun dominio remoto específico.

New-RemoteDomain

Permite crear unha nova entrada de dominio remoto para que poida configurar o formatado e a política das mensaxes enviadas a ese dominio.

Remove-RemoteDomain

Permite eliminar unha entrada de dominio remoto.

Set-RemoteDomain

Permite axustar o formatado das mensaxes e a configuración da política dunha entrada de dominio remoto existente.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Configuración da caixa de correo

Utilice estes cmdlet para configurar e controlar como acceden os usuarios ao servizo de correo electrónico baseado na nube.

 

Cmdlet Descrición

Get-CASMailbox

Permite ver os protocolos activados para as conexións dos clientes dunha ou máis caixas de correo da súa organización.

Set-CASMailbox

Permite configurar os protocolos de conexión de acceso dos clientes que se atopan activados para unha caixa de correo específica.

Get-CASMailboxPlan

Permite ver a configuración de acceso dos clientes predefinida que se aplica a caixas de correo novas da súa organización.

Get-OWAMailboxPolicy

Permite ver as políticas que se poden aplicar ás caixas de correo que se conectan mediante Outlook Web App e a configuración establecida para esas políticas.

Get-MailboxPlan

Permite ver información acerca dos plans de caixas de correo dispoñibles na súa organización e a súa configuración. Os plans de caixas de correo son modelos de aprovisionamento de usuarios.

Set-MailboxPlan

Permite modificar o nome para mostrar dun plan de caixa de correo ou establecer un plan de caixa de correo alternativo como o predefinido.

New-OWAMailboxPolicy

Permite crear unha nova política que se pode aplicar ás caixas de correo da súa organización para aplicar a configuración das súas conexións de Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Permite eliminar unha política existente utilizada para aplicar a configuración de conexións de Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

Permite establecer a configuración dunha política existente que se aplica ás caixas de correo da súa organización para aplicar a configuración das súas conexións de Outlook Web App.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Configuración da organización

Utilice estes cmdlet para ver e establecer configuracións aplicables a toda unha organización.

 

Cmdlet Descrición

Get-OrganizationConfig

Permite consultar información sobre varios axustes de configuración da súa organización.

Set-OrganizationConfig

Permite establecer varias configuracións na súa organización.

Get-TransportConfig

Permite ver axustes de configuración como o idioma no que se envían as notificacións de estado de entrega (DSN).

Set-TransportConfig

Permite cambiar a configuración de transporte, como o idioma das DSN.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Representación de aplicación

Este cmdlet está asignado á función RBAC de ApplicationImpersonation e emprega os servizos de Microsoft Exchange Web Services (EWS) para permitir o acceso de programa ás caixas de correo de Exchange Online. Para obter máis información, consulte este tema de MSDN.

 

Cmdlet Descrición

Impersonate-ExchangeUser

Fornece acceso programático ás caixas de correo dos usuarios para unha conta de servizo designada.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Delegación de federación e implementación híbrida

Utilice estes cmdlet para ver e configurar funcionalidades de delegación federada e implementación híbrida para a súa organización.

Delegación federada

Utilice estes cmdlet para ver e axustar configuracións de delegación federada para o seu dominio. A delegación asociada, tamén coñecida como uso compartido federado, utiliza Microsoft Federation Gateway, un servizo de identidade baseado na nube proporcionado por Microsoft, como axente de confianza entre a súa organización local de Microsoft Exchange Server 2010 e a súa organización de correo electrónico baseada na nube. Para obter máis información, consulte Configurar a delegación federada no cloud.

 

Cmdlet Descrición

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Permite ver o identificador de organización federada da organización e detalles relacionados, como os dominios federados, o contacto da organización e o estado.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Permite configurar o identificador de organización federada da súa organización.

Get-FederationInformation

Permite ver información sobre a federación, incluídos nomes de dominio federados e URL de destino dende unha organización de Exchange externa.

Get-FederationTrust

Permite ver as confianzas de federación configuradas para a organización.

Get-OrganizationRelationship

Permite ver configuracións dunha relación de delegación federada para o uso compartido de dispoñibilidade ou a entrega de mensaxes segura entre organizacións.

New-OrganizationRelationship

Permite crear unha relación de delegación federada entre as organizacións.

Remove-OrganizationRelationship

Permite eliminar unha relación de delegación federada entre as organizacións.

Set-OrganizationRelationship

Permite configurar unha relación de delegación federada entre as organizacións.

Test-OrganizationRelationship

Permite verificar que a relación de delegación federada entre as organizacións se atopa correctamente configurada e que funciona do xeito esperado.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Políticas de uso compartido

Utilice estes cmdlet para ver e configurar políticas de uso compartido. As políticas de uso compartido regulan o xeito en que os usuarios de dentro da organización poden compartir información do calendario e dos contactos con usuarios de fóra da organización.

 

Cmdlet Descrición

Get-SharingPolicy

Permite ver información acerca de políticas de uso compartido específicas ou recuperar unha lista das políticas de uso compartido da súa organización.

New-SharingPolicy

Permite crear unha nova política de uso compartido.

Remove-SharingPolicy

Permite eliminar unha política de uso compartido. Para poder eliminar unha política de uso compartido, precisa verificar que non se atopa asignada a ningunha caixa de correo.

Set-SharingPolicy

Permite modificar a configuración dunha política de uso compartido existente.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Información de dispoñibilidade

Estes cmdlets permiten consultar e configurar a información de dispoñibilidade que a súa organización comparte con outras organizacións.

 

Cmdlet Descrición

Add-AvailabilityAddressSpace

Define o método de acceso e as credenciais asociadas que se empregan para intercambiar información de dispoñibilidade entre organizacións.

Get-AvailabilityAddressSpace

Permite consultar detalles acerca da configuración da súa organización en Exchange no tocante ao intercambio de información de dispoñibilidade entre organizacións.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Permite eliminar un espazo de enderezo de dispoñibilidade definido anteriormente e as credenciais asociadas que se empregan nas solicitudes de información de dispoñibilidade entre organizacións.

Get-AvailabilityConfig

Permite consultar as contas de confianza no intercambio de información de dispoñibilidade entre organizacións.

New-AvailabilityConfig

Permite crear un intercambio de información de dispoñibilidade entre organizacións.

Remove-AvailabilityConfig

Permite eliminar un intercambio de información de dispoñibilidade entre organizacións que se creara anteriormente.

Set-AvailabilityConfig

Permite configurar o nivel de acceso para consultar a información de dispoñibilidade.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Desprazamentos de caixas de correo

Utilice estes cmdlet para mover caixas de correo entre a súa organización baseada na nube e a súa organización de Exchange local. O desprazamento de caixas de correo entre a nube e unha organización local require dunha implementación híbrida. Para obter máis información, consulte Despregamento híbrido e migración de Exchange con Office 365.

 

Cmdlet Descrición

Get-MoveRequest

Permite ver o estado do desprazamento en curso dunha caixa de correo iniciado polo cmdlet New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Permite crear un desprazamento de caixa de correo novo.

Remove-MoveRequest

Permite cancelar un desprazamento de caixa de correo iniciado polo cmdlet New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Permite continuar cunha solicitude de movemento suspendida ou incorrecta.

Set-MoveRequest

Permite modificar as propiedades dunha solicitude de desprazamento existente.

Suspend-MoveRequest

Permite suspender unha solicitude de desprazamento antes de que alcance o estado CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Permite ver información detallada sobre as solicitudes de desprazamento.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Opcións de caixas de correo

Utilice estes cmdlet para ver e establecer as configuracións de caixa de correo dos usuarios dispoñibles en Outlook Web App > Opcións. Para acceder á páxina de opcións dun usuario, consulte Acceder á páxina de opcións doutro usuario.

 

Cmdlet Descrición

Get-CalendarNotification

Permite ver as regras de notificación de calendario da caixa de correo dun usuario. Os usuarios poden recibir notificacións mediante mensaxes de texto das modificacións dos eventos do calendario e das axendas diarias.

Get-CalendarProcessing

Permite ver a configuración de procesamento do calendario da caixa de correo especificada. Os valores habituais son AutoUpdate para as caixas de correo de usuario e AutoAccept para as caixas de correo de salas ou equipos.

Set-CalendarProcessing

Permite modificar a configuración de procesamento de calendarios da caixa de correo especificada. Tamén establece todas as configuracións de recursos dunha caixa de correo de sala ou de equipo.

Disable-InboxRule

Permite desactivar unha regra de caixa de entrada na caixa de correo dun usuario. As regras das caixas de entrada procesan mensaxes da caixa de entrada baseadas en condicións especificadas e levan a cabo accións como mover unha mensaxe a un cartafol específico ou eliminar unha mensaxe.

Nota   Cando crea, modifica, elimina, activa ou desactiva unha regra de caixa de entrada, as regras de cliente creadas por Microsoft Outlook elimínanse.

Enable-InboxRule

Permite activar unha regra de caixa de entrada na caixa de correo dun usuario.

Get-InboxRule

Permite ver información acerca das regras de caixa de entrada especificadas ou recuperar unha lista das regras de caixa de entrada da caixa de entrada dun usuario.

New-InboxRule

Permite crear unha regra de caixa de entrada na caixa de correo dun usuario.

Remove-InboxRule

Permite eliminar unha regra de caixa de entrada na caixa de correo dun usuario.

Set-InboxRule

Permite modificar as propiedades dunha regra de caixa de entrada da caixa de correo dun usuario.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Permite ver configuracións de respostas automáticas da caixa de correo dun usuario.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Permite configurar respostas automáticas da caixa de correo dun usuario.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Permite ver a configuración do calendario da caixa de correo dun usuario.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Permite definir a configuración do calendario dun usuario. Estes axustes afectan ao aspecto do calendario do usuario e ao modo de funcionar dos avisos en Outlook Web App. Esta configuración tamén define o modo de enviar os convites, respostas e notificacións de reunións ao usuario.

Get-MailboxCalendarFolder

Permite ver información do cartafol do calendario do usuario. Esta información inclúe o nome do cartafol do calendario, se o cartafol se atopa publicado ou compartido actualmente, o intervalo de inicio e finalización dos días do calendario publicados, o nivel dos detalles publicados para o calendario, se o URL publicado do calendario se pode buscar na Internet e o URL publicado do calendario.

Set-MailboxCalendarFolder

Permite establecer a configuración da publicación ou do uso compartido nun cartafol do calendario na caixa de correo dun usuario.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Permite ver a configuración da regra de correo lixo da caixa de correo dun usuario.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Permite configurar a regra de correo lixo da caixa de correo dun usuario.

Get-MailboxMessageConfiguration

Permite ver a configuración das mensaxes de correo electrónico da caixa de correo dun usuario. Na configuración inclúese a sinatura de correo electrónico, o formato das mensaxes, as opcións das mensaxes, as confirmacións de lectura, o panel de lectura e as conversas.

Set-MailboxMessageConfiguration

Permite establecer a configuración das mensaxes de correo electrónico da caixa de correo dun usuario.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Permite ver a configuración rexional da caixa de correo dun usuario. Entre a configuración inclúese a zona horaria, o formato da hora, a data e o idioma.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Permite establecer a configuración rexional da caixa de correo dun usuario.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Permite ver a configuración da verificación ortográfica de Outlook Web App da caixa de correo dun usuario. Na configuración inclúese o idioma do dicionario e as palabras a ignorar, entre as que se atopan os díxitos e palabras en maiúsculas.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Permite establecer a configuración da verificación ortográfica de Outlook Web App da caixa de correo dun usuario.

Get-MessageCategory

Permite ver información acerca de categorías das mensaxes especificadas ou recuperar unha lista das categorías das mensaxes da caixa de correo dun usuario.

Get-SendAddress

Permite ver os enderezos de correo electrónico da caixa de correo dun usuario que se poden configurar como enderezo De predefinido. A configuración dun enderezo De predefinido só ten sentido se o usuario dispón de subscricións POP, IMAP ou Hotmail configuradas na súa caixa de correo. O enderezo de orixe predefinido do usuario axústase no parámetro SendAddressDefault do cmdlet Set-MailboxMessageConfiguration. O usuario pode anular o enderezo De predefinido cando crea unha mensaxe de correo electrónico en Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Permite ver a configuración do servizo de mensaxería curta (SMS) dun usuario. Nesta configuración inclúese se Microsoft Exchange ActiveSync se atopa activado, o ID de país ou rexión do usuario, o ID do operador móbil, o ID do fornecedor de servizos e o número de teléfono de notificación.

Import-ContactList

Permite importar os contactos de correo dun usuario a unha caixa de correo baseada na nube dun ficheiro de valores separados por comas (CSV).

Get-HotmailSubscription

Permite ver a configuración dunha subscrición a Hotmail configurada para unha caixa de correo especificada.

Set-HotmailSubscription

Permite modificar a configuración dunha subscrición a Hotmail configurada para unha caixa de correo especificada.

Get-ImapSubscription

Permite ver a subscrición IMAP ou a conta conectada, e información dunha caixa de correo especificada. Utilice este comando para axudar a solucionar os problemas de conexión IMAP dos usuarios.

Set-ImapSubscription

Permite establecer a configuración dunha subscrición IMAP para unha caixa de correo.

Get-PopSubscription

Permite ver a información da subscrición POP dunha caixa de correo especificada. Utilice este comando para axudar a solucionar os problemas de conexión POP dos usuarios.

Set-PopSubscription

Permite establecer a configuración dunha subscrición POP para unha caixa de correo.

Get-Subscription

Permite ver subscricións a contas de correo electrónico externas dunha caixa de correo especificada. Utilice este comando cando non se atope seguro do tipo de subscrición configurada polo usuario.

Remove-Subscription

Permite eliminar unha subscrición a unha conta de correo electrónico externa dende a caixa de correo dun usuario.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Exchange ActiveSync

Utilice estes cmdlet para ver e axustar as configuracións de Exchange ActiveSync na súa organización. Para obter máis información, consulte Xestionar Exchange ActiveSync para a súa organización.

 

Cmdlet Descrición

Clear-ActiveSyncDevice

Permite borrar os contidos dun dispositivo móbil que está a utilizar Exchange ActiveSync para conectarse a unha caixa de correo da súa organización. Este comando utilízase normalmente cando se perde ou rouba un dispositivo.

Get-ActiveSyncDevice

Permite ver unha lista dos dispositivos móbiles que están a utilizar Exchange ActiveSync para conectarse a caixas de correo na súa organización.

Remove-ActiveSyncDevice

Permite eliminar unha conexión de Exchange ActiveSync para un dispositivo móbil dunha caixa de correo. Debe coñecer o nome do dispositivo móbil e da caixa de correo do usuario.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permite ver as regras de acceso ao dispositivo Exchange ActiveSync creadas mediante o cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permite crear regras de acceso ao dispositivo Exchange ActiveSync para permitir aos usuarios sincronizar as súas caixas de correo con familias ou modelos de dispositivos móbiles específicos.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permite eliminar regras de acceso ao dispositivo Exchange ActiveSync da súa organización.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Permite configurar regras de acceso ao dispositivo Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Permite ver a lista de dispositivos Exchange ActiveSync que se conectaron a caixas de correo na súa organización.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Permite ver a lista de teléfonos móbiles configurados para sincronizarse coa caixa de correo dun usuario especificado e as estatísticas de sincronización de cada dispositivo. Entre a información obtida inclúense estatísticas como a última vez que se intentou a sincronización e a identificación do dispositivo.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Permite ver as políticas que se poden aplicar a dispositivos Exchange ActiveSync conectados a caixas de correo da súa organización e a configuración establecida para esas políticas.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Permite crear unha política de caixa de correo Exchange ActiveSync que pode aplicar ás caixas de correo da súa organización para aplicar a configuración dos dispositivos Exchange ActiveSync conectados.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Permite eliminar políticas de caixa de correo Exchange ActiveSync existentes que aplican a configuración de dispositivos Exchange ActiveSync conectados.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Permite establecer a configuración dunha política existente que se aplica ás caixas de correo da súa organización para aplicar a configuración de dispositivos Exchange ActiveSync conectados.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Permite ver a configuración de Exchange ActiveSync da súa organización.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Permite establecer a configuración predefinida de Exchange ActiveSync da súa organización. Por exemplo, pode establecer o nivel de acceso predefinido para permitir, bloquear ou poñer en corentena dispositivos novos.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Mensaxería unificada

Utilice estes cmdlet para ver e establecer a configuración da Mensaxería unificada (MU) en Microsoft Office 365 para empresas. Para obter máis información, consulte Utilizar a Mensaxería Unificada para conectar Exchange ao seu sistema de telefonía.

Nota   A Mensaxería unificada non se atopa dispoñible nas organizacións Live@edu.

 

Cmdlet Descrición

Disable-UMAutoAttendant

Permite desactivar un operador automático de MU que se atopa activado. Non pode desactivar o operador automático de MU se se atopa ligado a ou asociado ao grupo de extensións de MU asociado co plan de marcación de MU predefinido.

Enable-UMAutoAttendant

Permite activar un operador automático de MU existente que se atopa desactivado. Ao crear un operador automático de MU, non se atopa activado de xeito predefinido. Para que o operador automático responda as chamadas entrantes, primeiro debe activalo.

Get-UMAutoAttendant

Permite ver información acerca de operadores automáticos de MU especificados ou recuperar unha lista dos operadores automáticos de MU da súa organización.

New-UMAutoAttendant

Permite crear un novo operador automático de MU. Ao crear un novo operador automático de MU, está ligado a un só plan de marcación de MU que contén unha lista de números de extensión.

Remove-UMAutoAttendant

Permite eliminar un operador automático de MU. Tamén elimina instancias do operador automático de MU dos plans de marcación de MU asociados. Cando se elimina o operador automático de MU, as chamadas de teléfono entrantes ás extensións configuradas non seguirán sendo respondidas polo operador automático de MU.

Set-UMAutoAttendant

Permite modificar a configuración dun operador automático de MU existente. Algúns valores do operador automático de MU non se poden modificar excepto en caso de que se elimine o operador automático de MU e se cree un novo.

Export-UMCallDataRecord

Permite exportar os rexistros de datos das chamadas de MU dunha data específica a un ficheiro de valores separados por comas (CSV). Pode filtrar os rexistros de datos das chamadas dun plan de marcación de MU e de pasarelas IP de MU específicos. Porén, se non especifica unha pasarela IP de MU, devolveranse todos os rexistros de datos das chamadas.

Get-UMCallDataRecord

Permite ver os rexistros de datos das chamadas de MU dunha caixa de correo de usuario compatible con MU específica.

Get-UMCallSummaryReport

Permite ver as estatísticas conxuntas de todas as chamadas recibidas ou realizadas nunha organización, incluídas as mensaxes de voz, as chamadas perdidas, o acceso dos subscritores, o operador automático ou as chamadas de fax.

Get-UMDialPlan

Permite ver información acerca dos plans de marcación de MU ou recuperar unha lista dos plans de marcación de MU da súa organización.

New-UMDialPlan

Permite crear un plan de marcación de MU.

Remove-UMDialPlan

Permite eliminar un plan de marcación de MU.

Set-UMDialPlan

Permite modificar as propiedades dun plan de marcación de MU existente.

Get-UMHuntGroup

Permite ver información acerca de grupos de extensións de MU especificados ou recuperar unha lista dos grupos de extensións de MU da súa organización. Para ver un grupo de extensións de MU específico, precisa especificar o nome da pasarela IP de MU que se atopa asociada co grupo de extensións de MU, por exemplo, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Permite crear un novo grupo de extensións de MU utilizado para ligar as chamadas entrantes a un plan de marcación de MU específico. Precisa crear un grupo de extensións de MU para permitir a comunicación entre unha pasarela IP de MU e un plan de marcación de MU.

Remove-UMHuntGroup

Permite eliminar un grupo extensións de MU. O grupo de extensións de MU tamén se elimina da pasarela IP de MU.

Disable-UMIPGateway

Permite desactivar unha pasarela IP de MU. A pasarela IP de MU xa non responde as chamadas entrantes nin realiza chamadas saíntes.

Enable-UMIPGateway

Permite activar unha pasarela IP de MU. A pasarela IP de MU responde as chamadas entrantes e realiza chamadas saíntes a través da pasarela IP.

Get-UMIPGateway

Permite ver información acerca de pasarelas IP de MU especificadas ou recuperar unha lista das pasarelas de extensións de MU da súa organización.

New-UMIPGateway

Permite crear unha nova pasarela IP de MU.

Remove-UMIPGateway

Permite eliminar unha pasarela IP de MU.

Set-UMIPGateway

Permite modificar os valores de configuración dunha pasarela IP de MU.

Disable-UMMailbox

Permite desactivar as funcionalidades de MU dunha caixa de correo compatible con MU.

Enable-UMMailbox

Permite activar funcionalidades de MU para unha caixa de correo.

Get-UMMailbox

Permite ver información de MU de caixas de correo compatibles con MU específicas ou recuperar unha lista das caixas de correo compatibles con MU da súa organización.

Set-UMMailbox

Permite modificar os valores de configuración de MU dunha caixa de correo compatible con MU.

Get-UMMailboxPIN

Permite ver información calculada a partir dos datos do PIN almacenados de xeito cifrado na caixa de correo compatible con MU do usuario. Este cmdlet tamén amosa se se bloqueou a caixa de correo ou o acceso do usuario.

Set-UMMailboxPIN

Permite restablecer o PIN dunha caixa de correo compatible con MU.

Get-UMMailboxPolicy

Permite ver información sobre unha política de caixa de correo de MU específica ou recuperar unha lista das políticas das caixas de correo de MU da súa organización.

New-UMMailboxPolicy

Permite crear unha nova política de caixa de correo de MU.

Remove-UMMailboxPolicy

Permite eliminar unha política de caixa de correo de MU. A política da caixa de correo de MU non se pode eliminar se algunha caixa de correo compatible con MU fai referencia a ela.

Set-UMMailboxPolicy

Permite modificar os valores de configuración dunha política de caixa de correo de MU existente. Na configuración inclúense as políticas de PIN, a configuración do texto das mensaxes e as restricións da marcación.

Export-UMPrompt

Permite exportar un ficheiro de son utilizado como indicación de saúdo dos plans de marcación de MU e dos operadores automáticos.

Import-UMPrompt

Permite importar un ficheiro de son personalizado para que poida ser utilizado por plans de marcación de MU e operadores automáticos.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

Obter axuda na liña de comandos

Pode obter axuda acerca de cmdlets individuais desde a liña de comandos. Empregue a axuda da liña de comandos para identificar os parámetros empregados con cada cmdlet e a sintaxe axeitada.

A axuda da liña de comandos pode devolver distintos niveles de profundidade da información. Empregue os comandos seguintes para obter axuda máis específica na liña de comandos. Para obter máis información acerca do cmdlet Get-Help e a sintaxe asociada na axuda de Microsoft Exchange Server: Obter axuda. Aínda que este tema faga referencia ao shell de xestión do Exchange que se atopa nas implementacións de Exchange locais, o contido tamén é aplicable ao servizo de correo electrónico baseado na nube e a Windows PowerShell con WinRM.

 

Comando de axuda Descrición Exemplo

Get-Help <cmdlet>

Proporciona información acerca do uso e a sintaxe do cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Amosa exemplos do uso cotián do cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Proporciona unha descrición polo miúdo do cmdlet, que inclúe a sintaxe, unha lista completa dos seus parámetros e a súa utilización, xunto con exemplos.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

As organizacións da nube dispoñen de acceso a un subconxunto dos cmdlet de xestión de Exchange. Ademais, estas organizacións dispoñen de acceso a un subconxunto dos parámetros dispoñibles para eses cmdlet. A axuda da liña de comandos non diferenza actualmente entre implementacións baseadas na nube e locais. Polo tanto, verá algúns cmdlet e parámetros na axuda da liña de comandos que non se aplican ao servizo de correo electrónico baseado na nube.

En xeral, pode ignorar os parámetros referidos a un recurso físico. Se se amosa unha mensaxe de erro na que se indica que non se pode atopar un parámetro ou que non se recoñece un cmdlet, probablemente estea tentando utilizar un parámetro ou cmdlet non permitido para a súa asignación de función de xestión ou que non é válido para a súa organización.

Cmdlet dispoñibles actualmente para os administradores de Exchange Online

 
Temas de axuda relacionados
Cargando...
Non se atopou ningún recurso.