Límites de mensaxes e destinatarios

[Este tema está en curso.]  

Aplícase a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificación do tema: 2014-01-31

Despois de inscribir a súa organización, é posible que aos usuarios se lles presenten as seguintes preguntas, que afectan directamente á súa experiencia de correo electrónico.

  • Existen límites no tamaño dos envíos aplicados ás mensaxes de correo electrónico?

  • Que límites de destinatarios se aplican ás mensaxes de correo electrónico?

Os límites das mensaxes, caixas de correo, destinatarios e clientes de correo electrónico están nunha das seguintes categorías:

Importante   Teña en conta o seguinte:

  • Os límites aplicados ao seu dominio poderían ser distintos en función do tempo que leve o dominio inscrito no servizo. Ao modificar un límite nos centros de procesamento de datos de datos de Microsoft, aplicar o cambio a todos os clientes existentes pode levar certo tempo.

  • Non pode modificar a maioría destes límites, pero tanto vostede como os seus usuarios deben coñecelos.

  • Estes límites aplícanse aos destinatarios internos e externos.

Límites de mensaxes

Estes límites aplícanse a todas as mensaxes de correo electrónico.

 

Límite Valor

Límite do tamaño da mensaxe   Tamaño total máximo dunha mensaxe de correo electrónico. O tamaño total inclúe a cabeceira da mensaxe, o corpo da mensaxe e todos os anexos.

Nota   Un cliente de correo electrónico pode limitar o tamaño dun ficheiro anexo individual ata un valor moi inferior ao límite do tamaño da mensaxe. Por exemplo, en Outlook Web App, o tamaño máximo dun ficheiro anexo é de 10 MB.

25 MB

Límite de ficheiros anexos   Número máximo de anexos de ficheiros permitido nunha mensaxe de correo electrónico. Aínda que o tamaño total dos anexos de ficheiros non infrinxa o límite do tamaño das mensaxes, existe un límite para o máximo de anexos permitidos na mensaxe.

125 anexos

Límite da lonxitude do asunto   Número máximo de caracteres de texto permitido na liña do asunto dunha mensaxe de correo electrónico.

255 caracteres

Límite das mensaxes multiparte   Número máximo de partes do corpo da mensaxe permitido nunha mensaxe multiparte MIME.

250 partes

Límite de profundidade das mensaxes incorporadas   Número máximo de mensaxes de correo electrónico reenviadas permitido nunha mensaxe de correo electrónico.

30 mensaxes incorporadas

Inicio da páxina

Límites de destinatario e remitente

Estes límites aplícanse ás mensaxes, aos remitentes e aos destinatarios para combater o correo non desexado e os virus ou vermes do correo masivo.

Nota   Para os grupos de distribución que se atopan almacenadas na axenda de enderezos compartida, o grupo cóntase como un destinatario. Para os grupos de distribución que se atopan almacenadas no cartafol Contactos dunha caixa de correo, os membros do grupo cóntanse individualmente.

 

Límite Valor

Límite de destinatarios   Número máximo de destinatarios da mensaxe permitidos nos campos Para, Cc e Cco.

500 destinatarios

Límite de taxa de mensaxes   Número máximo de mensaxes de correo electrónico que se poden enviar por minuto desde un mesmo cliente de correo electrónico. O cliente identifícase coa conta de usuario.

30 mensaxes por minuto

Límite de taxa de destinatarios   Número máximo de destinatarios que poden recibir nun período de 24 horas as mensaxes de correo electrónico enviadas desde unha única caixa de correo baseada na nube. Unha vez alcanzado este límite, non se poden enviar mensaxes desde a caixa de correo ata que o número de destinatarios aos que se enviaron mensaxes nas últimas 24 horas se sitúe por debaixo do límite. O límite da taxa de destinatarios aplícase ás mensaxes enviadas a destinatarios dentro e fóra da organización. Para obter máis información, consulte Límites no índice de correo electrónico masivo e de destinatarios diarios.

  • Microsoft Live@edu: 1.500 destinatarios ao día*

  • Office 365 para profesionais e empresas pequenas: 10.000 destinatarios ao día

  • Office 365 para empresas: 10.000 destinatarios ao día

Límite de destinatarios de reenvío O número máximo de destinatarios que se poden configurar para unha caixa de entrada ou regra de transporte cunha acción de redireccionamento. Se unha regra está configurada para redirixir unha mensaxe a un número de destinatarios superior a este límite, non se aplicará a regra e todas as mensaxes que cumpran a condición da regra non serán redirixidas a ningún dos destinatarios incluídos na regra.

10 destinatarios

noteNota:
* Cando se actualiza unha organización de Microsoft Live@edu a Office 365 para o ámbito educativo, o límite da taxa de destinatarios aumenta a 10.000 destinatarios ao día.

Inicio da páxina

Límites de retención

Estes límites controlan o tempo durante o que se pode acceder aos elementos de determinados cartafoles da Caixa de entrada.

Pode modificar estes valores mediante o cambio das etiquetas da política de retención correspondentes. Para obter máis información, consulte Configurar e xestionar políticas de retención en Exchange Online.

 

Límite Valor

Período de retención do cartafol Elementos eliminados   Número máximo de días durante os que os elementos poden permanecer no cartafol Elementos eliminados antes de eliminarse automaticamente.

30 días

Período de retención para os elementos eliminados do cartafol Elementos eliminados   Número máximo de días durante os que se conservan os elementos eliminados do cartafol Elementos eliminados antes de ser eliminados de xeito permanente.

14 días

Período de retención do cartafol do correo lixo   Número máximo de días durante os que os elementos poden permanecer no cartafol Correo lixo antes de ser eliminados automaticamente.

30 días

Inicio da páxina

Límites do grupo de distribución

Estes límites aplícanse aos grupos de distribución.

 

Límite Valor

Número máximo de membros do grupo de distribución   O reconto de destinatarios totais determínase despois da expansión do grupo de distribución.

100.000 membros

Límite de envío de mensaxes a grandes grupos de distribución   Os grupos de distribución que conteñen o número de membros especificados por este límite deben ter configuradas as opcións de xestión de entrega ou aprobación de mensaxes. A xestión de entrega especifica unha lista de remitentes aos que se lles permite enviar mensaxes ao grupo de distribución. A aprobación de mensaxes especifica un ou varios moderadores que deben aprobar todas as mensaxes enviadas ao grupo de distribución. Para obter máis información, consulte Modificar propiedades do grupo de distribución.

5.000 ou máis membros

Tamaño máximo de mensaxes para grandes grupos de distribución   Se unha mensaxe se envía a 5.000 destinatarios ou máis, o tamaño da mensaxe non pode superar este límite. Se o tamaño da mensaxe supera o límite, a mensaxe non se entrega e o remitente recibe un informe de non entrega (NDR). O reconto de destinatarios totais determínase tras a expansión do grupo de distribución.

2 MB

Inicio da páxina

Límites da regra de transporte

Estes límites controlan as regras aplicables a toda unha organización, tamén denominadas regras de transporte.

 

Límite Valor

Número máximo de regras de transporte   Número máximo de regras que poden existir na organización.

100 regras

Tamaño máximo dunha regra de transporte individual   Número máximo de caracteres que se poden empregar nunha única regra de transporte. Os caracteres utilízanse nas condicións, excepcións e accións.

4.000 caracteres

Límite de caracteres para todas as expresións regulares utilizadas en todas as regras de transporte   Número total de caracteres utilizados por todas as expresións regulares de todas as condicións e excepcións das regras de transporte da organización. Pode ter unhas poucas regras que utilicen expresións regulares longas e complexas, ou ben ter moitas regras que utilicen expresión regulares sinxelas.

20.000 caracteres

Número máximo de destinatarios engadidos a unha mensaxe por todas as regras de transporte   Cando sobre unha mensaxe actúan diferentes regras de transporte, só se pode engadir un número finito de destinatarios á mensaxe. Cando se alcanza este límite, os destinatarios restantes non se engaden á mensaxe. Do mesmo xeito, unha regra de transporte non pode engadir grupos de distribución a unha mensaxe.

100 destinatarios

Número de veces que se redirixe unha mensaxe   O número de veces que unha mensaxe será respondida, redirixida ou reenviada de xeito automático segundo as regras de caixa de entrada. Por exemplo, o usuario A ten unha regra de caixa de entrada que reenvía as mensaxes ao usuario B, segundo o remitente. O usuario B ten unha regra de caixa de entrada que reenvía as mensaxes ao usuario C segundo determinadas palabras clave na liña de asunto. Se unha mensaxe cumpre estas dúas condicións, a mensaxe só se envía ao usuario B; non se reenvía ao usuario C porque só se permite un redireccionamento. Neste caso, non se enviará ningún informe de non-entrega ao usuario B para indicar que non se enviou a mensaxe ao usuario C. Do mesmo xeito, se o usuario B configurou unha resposta automática (tamén chamada mensaxe Fóra da oficina), as mensaxes redirixida ao usuario B non xerarán ningunha resposta automática.

Este límite impide que se formen bucles de correo que poden provocar que se encha a caixa de entrada dun usuario ata a súa capacidade máxima.

1 redireccionamento

Inicio da páxina

Límites de moderación

Estes límites controlan a configuración de moderación utilizada para a aprobación de mensaxes aplicada aos grupos de distribución e ás regras de transporte.

 

Límite Valor

Tamaño máximo da caixa de correo de arbitraxe   Se a caixa de correo de arbitraxe supera este límite, as mensaxes que necesiten moderación serán devoltas ao remitente nun informe de non entrega (NDR).

10 GB

Número máximo de moderadores   O número máximo de moderadores que se pode atribuír a un único grupo de distribución moderado ou que se pode engadir a unha mensaxe utilizando unha única regra de transporte. Teña en conta que non pode especificar un grupo de distribución como moderador.

10 moderadores

Caducidade das mensaxes que agardan moderación   De xeito predefinido, unha mensaxe que agarda moderación caduca aos dous días. Porén, o procesamento das mensaxes moderadas caducadas execútase cada sete días. Isto significa que unha mensaxe moderada pode caducar en calquera momento entre os dous e os nove días.

2 días

Taxa máxima de mensaxes de notificación de moderación caducadas   Este límite define o número máximo de mensaxes de notificación para as mensaxes moderadas caducadas nun período dunha hora. Este límite colócase en todas as bases de datos da caixa de correo do centro de procesamento de datos.

Durante períodos de moita utilización, é posible que algúns remitentes non reciban mensaxes de notificación para as mensaxes moderadas caducadas. Porén, estas notificacións aínda se poden descubrir utilizando informes de entrega.

300 notificacións de caducidade por hora

Inicio da páxina

 
Temas de axuda relacionados
Cargando...
Non se atopou ningún recurso.