Halimbawang Mensahe ng Pagbati

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2012-12-05

Naglalaman ang paksang ito ng sample na teksto para sa pagbating mensaheng e-mail na ipapadala sa mga bagong user. Gumamit ng pagbating mensahe upang sabihin sa mga user ang tungkol sa kanilang bagong cloud-based na e-mail account at ibigay sa kanila ang user ID at password upang mag-sign in sa kanilang account sa unang pagkakataon.

Mga Tagubilin

Ang pagbating mensaheng ito ay idinisenyo upang gamitin sa proseso sa pagsasama ng mail ng Microsoft Office Word at mapagkukunang data, tulad ng pag-import ng file na CSV na naglalaman ng impormasyon na gusto mong isama sa pagbating mensahe. Ang teksto ay naglalaman ng mga placeholder para pagsingit ng partikular na impormasyon ng user papunta sa mga field ng pinagsamang mail. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Magpadala ng Mensahe ng Pagbati sa Mga Bagong User.

Ang sample na teksto ay naglalaman din ng mga placeholder at URL kaya maaari kang maglagay ng mga hyperlink upang matulungan ang mga mapagkukunan sa help.outlook.com.

 1. Sa sample na block ng teksto, i-click ang Copy Code.

 2. I-paste ang teksto papunta sa bagong Word document, at pagkatapos, i-format ang teksto.

 3. I-customize ang pagbating mensahe kung kinakailangan.

 4. Isingit ang mga hyperlink sa mga Web page, at pagkatapos, tanggalin ang teksto ng placeholder.

 5. I-save ang Word document.

 6. Gamitin ang pagbating mensahe bilang panimulang document sa Word mail merge.

<Insert FirstName merge field>, welcome to <Type your organization's name>!
We've created an e-mail account (<Insert EmailAddress field>) for you! This helps ensure the flow of official e-mail from <Type your organization's name> to you and won't be affected by changes in your e-mail addresses, mail programs, or your Internet service provider. We encourage you to use this account as your primary e-mail address.
With your new account, you get:
Access from anywhere. Use a Web browser to access your mailbox from any computer that has an Internet connection.
Access to your other e-mail accounts. Use this account to send and receive mail from your other e-mail accounts. You can also use other e-mail programs to connect to your mailbox.
Voice mail in your mailbox. Receive and listen to voice mail messages in your mailbox.
Access your mail from your mobile phone. Use your mobile phone to access your e-mail, voice mail, contacts, and calendar information.
Chat with friends and family. Use your account to chat with friends, family, and colleagues, just as you would with any instant messaging service.
Sign in for the first time
Your account is ready to go. Just sign in, register your account, and you'll be up and running.
To connect:
1. Go to https://outlook.com/domain <for example, if your domain is contoso.edu, you would use https://outlook.com/contoso.edu. Also, insert a hyperlink so users can click to sign in.>
2. Use the following credentials to sign in:
User ID: <Insert EmailAddress merge field>
Password: <Insert Password merge field>
3. Click Sign in.
4. Complete the account registration by verifying your account information. If you forget your password, this information will help verify your identity.
Tip: Add https://outlook.com/<your domain name> to your favorites list to make it easy to sign in.
Change your password
We created the temporary password that you use to sign in for the first time, but we recommend that you change this password as soon as possible so you're the only one who knows your password. 
Get help setting up your e-mail
To quickly connect to your new e-mail account, see E-Mail Setup Wizard <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165885>.
Get help with Outlook Web App
Go to Outlook Web App <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147068> for help on using your new account.
Get help with <Type name of your organization's IT services > at <Your organization name>
<Add hyperlink to the Web page for your organization's computing and communication resources for users>
Halimbawa ng naka-format na pagbating mensahe

Ang sumusunod na halimbawa ay isang naka-format na bersyon ng pagbating mensahe para sa samahan sa Live@edu. Naglalaman ito ng partikular na impormasyon ng user at samahan. Ipinapakita ng mga sumusunod na table ang halagang inilagay para sa bawat field ng mail merge.

 

Field ng mail merge Halaga

FirstName

Tamara

EmailAddress

tamaraj@contoso.edu

Password

10241987

Tamara, maligayang pagdating sa Contoso University!

Gumawa kami ng isang e-mail account (tamaraj@contoso.edu) para sa iyo! Nakakatulong ito na matiyak ang daloy ng opisyal na e-mail mula sa Contoso University papunta sa iyo at hindi maapektuhan ng mga pagbabago sa iyong mga e-mail address, mail program, o sa iyong Internet service provider. Hinihikayat ka naming gamitin ang account na ito bilang iyong pangunahing e-mail address.

Gamit ang iyong bagong account, makakakuha ka ng:

 • Access mula saanman. Gumamit ng isang Web browser upang i-access ang iyong mailbox sa mula sa anumang computer na may koneksyon sa Internet.

 • Um-access sa iyong iba pang mga e-mail account. Gamitin ang account na ito upang magpadala at makatanggap ng mail mula sa iyong iba pang mga e-mail account. Maaari ka ring gumamit ng iba pang mga e-mail program upang kumonekta sa iyong mailbox.

 • Voice mail sa iyong mailbox. Tumanggap at makinig ng mga voice mail na mensahe sa iyong mailbox.

 • I-access ang iyong mail mula sa iyong mobile phone. Gamitin ang iyong mobile phone upang i-access ang iyong e-mail, voice mail, mga contact, at impormasyon sa kalendaryo.

 • Makipag-chat sa mga kaibigan at pamilya. Gamitin ang iyong account upang makipag-chat sa mga kaibigan, pamilya, at kasamahan, tulad ng iyong ginagawa sa alinmang instant messaging na serbisyo.

Mag-sign in para sa unang pagkakataon

Ang iyong account ay handa nang tumakbo. Mag-sign in lamang, irehistro ang iyong account, at makakapagsimula ka na.

Upang kumonekta:

 1. Pumunta sa https://outlook.com/contoso.edu.

 2. Gamitin ang mga sumusunod na kredensyal upang mag-sign in:

  • User ID: tamaraj@contoso.edu

  • Password: 10241987

 3. I-click ang Sign in.

 4. Kumpletuhin ang pagpaparehistro ng account sa pamamagitan ng pagpapatunay ng impormasyon ng iyong account. Kung nakalimutan mo ang iyong password, makakatulong ang impormasyong ito na patunayan ang iyong pagkakakilanlan.

Tip: Idagdag ang https://www.outlook.com/contoso.edu sa iyong listahan ng mga paborito upang gawing madali ang makapag sign-in.

Baguhin ang iyong password

Gumawa kami ng pansamantalang password na iyong gagamitin upang mag-sign in para sa unang pagkakataon, subalit inirerekomenda naming iyong baguhin ang password na ito sa lalong madaling panahon nang sa gayon ay tanging ikaw lamang ang nakakaalam ng iyong password.

Humingi ng tulong sa pag-set-up ng iyong e-mail

Upang mabilis na makakonekta sa iyong bagong e-mail account, tingnan ang E-Mail Setup Help Wizard.

Humingi ng tulong sa Outlook Web App

Pumunta sa Outlook Web App para sa tulong sa paggamit ng iyong bagong account.

Humingi ng tulong sa pag-compute at mga komunikasyon sa Contoso University

<Hyperlink sa Web page para sa pag-compute at mga mapagkukunang komunikasyon ng Contoso University para sa mga mag-aaral.>

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.