Reference sa Available na PowerShell Cmdlets sa Exchange Online

 

Nalalapat sa: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Huling binagong paksa: 2012-10-31

Maaaring gamitin ng mga administrator ng mga cloud-based na samahan ang Windows PowerShell na may Windows Remote Management (WinRM) sa Windows Management Framework upang pamahalaan ang mga tagatanggap at mga setting ng domain, at upang bumuo ng mga ulat o tumulong sa pag-troubleshoot. Narito ang isang mabilis na paglalarawan ng mga cmdlet na available sa mga administrator na ito. Maaari kang makakuha ng higit pang tulong tungkol sa paano gumamit ng mga indibidwal na cmdlet sa command line, gaya ng inilalarawan mamaya sa paksang ito.

Tandaan   Hindi available ang lahat ng mga cmdlet o tampok sa lahat ng mga samahan.

Bago ka mag-umpisa

Upang matuto kung paano i-install at i-configure ang Windows PowerShell at kumonekta sa serbisyo, tingnan ang Gamitin ang Windows PowerShell sa Exchange Online.

Pamamahala ng tagatanggap

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, i-configure, at tanggalin ang mga bagay ng tagatanggap.

Kung mayroon kang samahan ng e-mail ng Microsoft Office 365, dapat kang magtalaga ng mga lisensya sa mga bagong mailbox o hindi papaganahin ang mga ito kapag tapos na ang nakalaang panahon. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Magtalaga ng Lisensya ng Online na Mga Serbisyo ng Microsoft sa Mga Bagong Mailbox.

Mga Mailbox

Gamitin ang mga cmdlet upang tingnan, gawin, tanggalin, at i-configure ang mga mailbox.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-Mailbox

Tingnan ang impomrasyon tungkol sa mga cloud-based na mailbox.

New-Mailbox

Gumawa ng bagong user sa iyong samahan na mayroong mailbox sa cloud-based na serbisyo ng e-mail.

Remove-Mailbox

Magtanggal ng mailbox.

Get-RemovedMailbox

Tingnan ang mga natanggal na mailbox na maaaring mabawi.

Set-Mailbox

Baguhin ang mga setting ng umiiral nang mailbox.

Undo-SoftDeletedMailbox

Available lang ang cmdlet na ito para sa Microsoft Live@edu at Microsoft Office 365 para sa mga organisasyon ng edukasyon. Gamitin ang cmdlet na Undo-SoftDeletedMailbox para bawiin ang isang mailbox na tinanggal. Maaaring mabawi ang mga mailbox sa loob ng 30 araw pagkalipas ng pagtanggal.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga Grupo sa Pamamahagi

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, tanggalin, at i-configure ang mga grupo sa pamamahagi, na paminsang tinatawag na "mga pampublikong grupo", at mga grupo sa pamamahagi na pinagana ang seguridad. Ang grupo sa pamamahagi, tinatawag ding pampublikong grupo, ay koleksyon ng dalawa o higit pang tao na lumilitaw sa shared address book. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Distribution Groups.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-DistributionGroup

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na grupo sa pamamahagi o kumuha ng listahan ng mga grupo sa pamamahagi na nakaimbak sa iyong shared address book. Paminsang tinatawag ang mga grupo sa pamamahagi na "mga pampublikong grupo".

New-DistributionGroup

Gumawa ng grupo sa pamamahagi.

Remove-DistributionGroup

Magtanggal ng grupo sa pamamahagi.

Set-DistributionGroup

Baguhin ang mga katangian ng umiiral nang grupo sa pamamahagi.

Add-DistributionGroupMember

Magdagdag ng tagatanggap sa umiiral nang grupo sa pamamahagi.

Get-DistributionGroupMember

Tingnan ang mga miyembro ng umiiral nang grupo sa pamamahagi.

Remove-DistributionGroupMember

Magtanggal ng tagatanggap mula sa pagiging miyembro ng isang grupo sa pamamahagi.

Update-DistributionGroupMember

I-overwrite ang kasalukuyang pagiging miyembro ng isang grupo sa pamamahagi.

Get-Group

Tingnan ang lahat ng mga grupo sa pamamahagi, grupo ng seguridad, at grupo ng tungkulin sa iyong samahan.

Set-Group

Baguhin ang mga katangian ng isang grupo na hindi mo mababago gamit ang cmdlet na Set-DistributionGroup.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Dynamic na mga grupo sa pamamahagi

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, tanggalin, at i-configure ang dynamic na mga grupo sa pamamahagi sa iyong samahan. Hindi kagaya ng listahan ng static na pagiging kasapi ng regular na grupo sa pamamahagi, ang listahan ng pagiging kasapi para sa dynamic na grupo sa pamamahagi ay kinakalkula sa bawat oras na ipinadala ang mensahe sa grupo. Batay ang kalkulasyong ito sa mga filter at kundisyon na tinukoy mo noong ginawa mo ang grupo. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Dynamic na Mga Grupo sa Pamamahagi.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-DynamicDistributionGroup

Tingnan ang mga setting sa isang umiiral nang dynamic na grupo sa pamamahagi.

New-DynamicDistributionGroup

Gumawa ng dynamic na grupo sa pamamahagi.

Remove-DynamicDistributionGroup

Magtanggal ng dynamic na grupo sa pamamahagi.

Set-DynamicDistributionGroup

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang dynamic na grupo sa pamamahagi.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga panlabas na contact

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tignan, gawin, tanggalin, at i-configure ang mga panlabas na contact. Kinakatawan ng mga panlabas na contact ang mga tao sa labas ng iyong samahan na maaaring ipakita sa address book ng iyong samahan. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Panlabas na Contact sa Address Book.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-MailContact

Tingnan ang impormasyon tungkol sa isang tukoy na panlabas na contact o mga contact.

New-MailContact

Gumawa ng listahan ng shared address book para sa isang panlabas na contact.

Remove-MailContact

Magtanggal ng contact mula sa shared address book.

Set-MailContact

Baguhin ang mga setting ng isang umiiral nang panlabas na contact.

Get-Contact

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na contact o bawiin ang isang listahan ng mga contact na nakaimbak sa iyong shared address book.

Set-Contact

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang contact. Tandaan: Kung nais mong makapagpadala ng e-mail sa isang contact, gamitin ang *-MailContact na mga cmdlet.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga user ng mail

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, tanggalin, at i-configure ang mga user ng mail. Ang user ng mail ay may account sa iyong samahan, ngunit walang mailbox. Sa halip, tumatanggap ang user ng mail ng e-mail sa panlabas na e-mail address. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Gumawa ng Mga Gumagamit ng Mail.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-MailUser

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga user ng mail sa iyong samahan.

New-MailUser

Gumawa ng bagong user ng mail sa iyong samahan.

Remove-MailUser

Magtanggal ng umiiral nang user ng mail.

Set-MailUser

Baguhin ang mga setting ng umiiral nang user ng mail.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga ibang cmdlet ng tagatanggap

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-LinkedUser

Tingnan ang impormasyon tungkol sa naka-link na user account. Ginagamit ang mga naka-link na user account para sa pagpapatunay sa mga sitwasyon ng hybrid na pag-deploy at sa Exchange Recipient Management Web Services. Maaaring ma-link ang isang user sa iyong samahan sa isang panlabas na user o isang certificate.

Set-LinkedUser

Baguhin ang mga katangian ng naka-link na user account.

Get-SecurityPrincipal

Ilista ang mga pangunahing panseguridad sa iyong samahan. Mga pangunahing panseguridad ay mga entity, tulad ng mga user o grupo ng seguridad, na maaaring magtalaga ng mga pahintulot at mga karapatan ng user.

Get-Recipient

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga object na pinagana ang e-mail ng lahat ng mga uri sa iyong samahan. Kabilang sa mga resultang ibinabalik ang mga mailbox, user ng mail, contact, grupo sa pamamahagi, at dynamic na mga grupo sa pamamahagi.

Get-User

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga mailbox at user ng mail sa iyong samahan.

Set-User

Baguhin ang mga katangian ng sang umiiral nang mailbox o user ng mail.

New-MailMessage

Gumawa ng mensaheng e-mail at ilagay ang mensaheng e-mail sa folder na Mga Draft ng mailbox ng user.

Test-MAPIConnectivity

Subukin upang i-verify na nakakakonekta ang tinukoy na mailbox sa pamamagitan ng MAPI protocol, na ginagamit ng Microsoft Office Outlook.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Paglalaan

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang maglaan ng malaking bilang ng mga bagong mailbox sa pamamagitan ng paggamit ng comma separated value (CSV) na file. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mag-import ng Mga Bagong User ng Exchange Online na may CSV File.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-ProvisioningRequest

Tingnan ang impormasyon ng katayuan tungkol sa kasalukuyang hiling sa paglalaan. Gumagawa ang hiling sa paglalaan ng bagong cloud-based na mga mailbox para sa mga user na tinukoy sa isang CSV file.

New-ProvisioningRequest

Nagsusumite ng bagong maramihang hiling para sa pangkat ng mga user na kinilala sa isang CSV file. Sinusuri ang CSV file, at, kung matagumpay itong na-patotohanan, ginagawa ang isang hiling sa paglalaan sa isang naka-pause na estado. Sisimulan mo ang proseso ng paglalaan sa pamamagitan ng paggamit ng Start-ProvisioningRequest na cmdlet.

Remove-ProvisioningRequest

Itigil ang pagproseso ng hiling ng maramihang paglalaan na alinman sa nakabinbin o tumatakbo.

Start-ProvisioningRequest

Sinisimulan ang isang nakabinbing hiling sa paglalaan na ginawa sa New-ProvisioningRequest na cmdlet.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Paglilipat

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang maglipat ng e-mail mula sa nasa mga nasasakupang system sa pagmemensahe sa iyong cloud-based na samahan. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Pangkalahatang-Ideya ng Paglilipat ng E-mail.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-MigrationBatch

Tingnan ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang pangkat ng paglilipat ng e-mail.

New-MigrationBatch

Gumawa ng bagong pangkat ng paglilipat upang maglipat ng data ng mailbox mula sa nasa mga nasasakupang IMAP server o messaging system ng Microsoft Exchange sa mga cloud-based na mailbox. Para sa paglilipat ng IMAP, dapat mong gawin ang mga cloud-based na mailbox bago ka maglipat ng data ng mailbox.

Remove-MigrationBatch

Tinatanggal ang isang pangkat sa paglilipat na hindi tumatakbo o nakumpleto na.

Set-MigrationBatch

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang pangkat ng paglilipat.

Start-MigrationBatch

Simulan ang proseso ng paglilipat para sa nakabinbing pangkat ng paglilipat.

Stop-MigrationBatch

Itigil ang pagproseso ng pangkat ng paglilipat na kasalukuyang nagaganap.

Test-MigrationServerAvailability

Bine-verify na maaari kang makipagkomunika sa nasa mga nasasakupang server ng mail na nagkukubli sa data ng mailbox na gusto mong ilipat sa mga cloud-based na mailbox.

Get-MigrationStatus

Tingnan ang impormasyon tungkol sa pangkalahatang paglilipat ng e-mail na kasalukuyang nagaganap.

Get-MigrationUser

Tingnan ang impormasyon ng katayuan tungkol sa iisang mailbox ng user o lahat ng mailbox ng user sa pangkat ng paglilipat na pinoproseso.

Get-MigrationUserStatistics

Tingnan ang impormasyon ng katayuan tungkol sa paglilipat ng indibidwal na mga nasa nasasakupang mailbox patungo sa cloud.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga Pahintulot

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, italaga, at alisin ang mga pahintulot na ibinigay sa mga user sa iyong domain.

Mga grupo ng tungkulin ng administrator

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, tanggalin, at baguhin ang mga grupo ng tungkulin ng administrator. Ang grupo ng tungkulin ay isang universal na grupong panseguridad na may mga karapatang pang-administratibong nakatalaga rito. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Grupo ng Tungkulin ng Administrator.

 

Cmdlet Parameter

Get-RoleGroup

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tukoy na grupo ng tungkulin o kunin ang listahan ng mga grupo ng tungkulin sa iyong samahan.

New-RoleGroup

Gumawa ng grupo ng tungkulin.

Remove-RoleGroup

Magtanggal ng grupo ng tungkulin.

Set-RoleGroup

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang grupo ng tungkulin.

Add-RoleGroupMember

Magdagdag ng tagatanggap sa isang umiiral nang grupo ng tungkulin.

Get-RoleGroupMember

Tingnan ang mga miyembro ng isang umiiral nang grupo ng tungkulin.

Remove-RoleGroupMember

Magtanggal ng tagatanggap mula sa pagiging miyembro ng grupo ng tungkulin.

Update-RoleGroupMember

Patungan ang kasalukuyang pagiging miyembro ng isang grupo ng tungkulin.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, baguhin, at tanggalin ang mga patakaran sa pagtatakda ng tungkulin. Ang patakaran ng pagtatalaga ng tungkulin ay isang koleksyon ng isa o higit pang mga tungkulin sa pamamahala ng end-user na nagbibigay-daan sa mga user na pamahalaan ang mga setting ng kanilang mga account at para sa mga grupo sa pamamahagi. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Patakaran ng Pagtatalaga ng Tungkulin.

Paalala   Sa mga samahan ng Live@edu, hindi ka maaaring gumawa, magtanggal, o baguhin ang mga katangian ng isang patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin. Gayunpaman, maaari kang magdagdag o mag-alis ng mga tungkulin ng end-user na itinalaga sa isang patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-RoleAssignmentPolicy

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tukoy na patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin o kunin ang isang listahan ng mga patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin sa iyong samahan.

New-RoleAssignmentPolicy

Gumawa ng patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Magtanggal ng patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin.

Set-RoleAssignmentPolicy

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang patakaran sa pagtatalaga ng tungkulin.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Role based access control

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang pamahalaan ang mga tungkuling role based access control (RBAC) sa iyong samahan. Ginagamit mo ang RBAC upang magtalaga ng mga kakayahan sa mga user. Ang lahat ng mga pahintulot at kakayahan ay tinukoy ng mga tungkulin sa pamamahala. Ang tungkulin sa pamamahala, na tinatawag ding tungkuling RBAC o tungkulin lamang, ay tumutukoy sa kung sino ang may access sa at anong mga gawain ang maaari nilang gawin. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Kontrol sa Access batay sa Tungkulin.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-ManagementRole

Tingnan an gmga tungkulin sa pamamahala na available sa iyong samahan.

New-ManagementRole

Gumawa ng bagong tungkulin sa pamamahala na batay sa isang umiiral nang role.

Remove-ManagementRole

Mag-alis ng tungkulin sa pamamahala. Maaari ka lamang mag-alis ng mga tungkulin na iyong ginawa. Hindi mo maaaring alisin ang mga naka-built-in na tungkulin.

Get-ManagementRoleAssignment

Tingnan ang mga tungkulin sa pamamahalang kasalukuyang nakatalaga sa partikular na user.

New-ManagementRoleAssignment

Magtalaga ng bagong tungkulin sa pamamahala sa isang user.

Remove-ManagementRoleAssignment

Mag-alis ng tungkulin sa pamamahala mula sa isang user.

Set-ManagementRoleAssignment

Baguhin ang mga setting ng pagtalaga ng tungkulin sa pamamahala, tulad ng nauugnay na saklaw sa pamamahala.

Add-ManagementRoleEntry

Magdagdag ng access sa isang partikular na cmdlet at mga parameter sa isang umiiral nang tungkulin sa pamamahala.

Get-ManagementRoleEntry

Tingnan ang mga available na cmdlet at parameter sa isang umiiral nang tungkulin sa pamamahala.

Remove-ManagementRoleEntry

Mag-alis ng access sa isang cmdlet mula sa umiral nang tungkulin sa pamamahala.

Set-ManagementRoleEntry

Magdagdag o mag-alis ng access sa isang parameter.

Get-ManagementScope

Tingnan ang mga saklaw ng pamamahala na tinukoy sa iyong samahan. Tinutukoy ng saklaw ng pamamahala ang mga bagay na available sa isang user. Halimbawa, ang saklaw ng pamamahala para sa karaniwang user ay limitado sa kanyang account. Ang saklaw ng pamamahala para sa isang administrator ng samahan ay ang lahat ng mga bagay sa domain.

New-ManagementScope

Tumukoy ng bagong saklaw ng pamamahala.

Remove-ManagementScope

Mag-alis ng saklaw sa pamamahala. Maaari ka lamang mag-alis ng mga saklaw sa pamamahala na iyong tinukoy.

Set-ManagementScope

Baguhin ang kahulugan para sa isang umiiral nang saklaw sa pamamahala.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga pahintulot sa mailbox

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, ibigay, at bawiin ang mga pahintulot sa mailbox at mga pahintulot sa folder ng mailbox.

 

Cmdlet Paglalarawan

Add-MailboxPermission

Magbigay ng pahintulot sa user na i-access ang mailbox ng isa pang user.

Get-MailboxPermission

Tingnan ang mga pahintulot na itinalaga sa mailbox ng isang user.

Remove-MailboxPermission

Mag-alis ng mga pahintulot mula sa isang user upang alisin ang access sa isa pang mailbox ng user.

Add-MailboxFolderPermission

Bigyan ng pahintulot ang user na i-access ang isang folder sa mailbox ng isa pang user. Halimbawa, maaari kang magbigay ng pahintulot sa isang user upang pamahalaan ang kalendaryo ng isa pang user. Tinukoy ang target na folder sa format na ito: alias:\foldername.

Get-MailboxFolderPermission

Tingnan ang mga pahintulot na nakatalaga sa isang tukoy na folder sa mailbox ng user.

Set-MailboxFolderPermission

Baguhin ang mga pahintulot na nakatalaga sa isang tukoy na folder sa mailbox ng user.

Remove-MailboxFolderPermission

Alisin ang mga pahintulot mula sa isang user na mag-alis ng access sa isang tukoy na folder sa mailbox ng isa pang user.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Pahintulot sa Ipadala Bilang

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, ibigay, at bawiin ang mga pahintulot sa Ipadala Bilang. Ang pahintulot na Ipadala Bilang, na kilala rin bilang pahintulot na SendAs, ay nagbibigay sa user ng pahintulot na gumamit ng e-mail address ng isa pang user sa address na Mula kay. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Bigyan ang Mga user ng Pahintulot para sa Ipadala Bilang.

 

Cmdlet Paglalarawan

Add-RecipientPermission

Magbigay ng pahintulot na Ipadala Bilang sa mga user.

Get-RecipientPermission

Tingnan ang pahintulot na Ipadala Bilang na ibinigay sa mga user.

Remove-RecipientPermission

Bawiin ang pahintulot na Ipadala Bilang mula sa mga user.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Pagsunod

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tulungan ang iyong samahan na sumunod sa mga legal o pangnegosyong kinakailangan.

Paghahanap sa multi-mailbox

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang maghanap sa mga mailbox sa iyong samahan para sa e-mail at mga ibang uri ng mensahe na naglalaman ng mga partikular na keyword. Tinukoy ang mga cmdlet na ito sa tungkuling Paghahanap sa Mailbox lamang at dapat na italaga sa mga discovery manager. Upang gamitin ang mga cmdlet sa paghahanap sa mailbox, dapat na isa kang miyembro ng grupo ng tungkuling Discovery Management. Matuto nang higit pa sa Bigyan ang Mga User ng Access sa Paghahanap sa Maramihang Mailbox.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-MailboxSearch

Tingnan ang mga paghahanap sa multi-mailbox na kasalukuyang nagaganap, kumpleto na, o itinigil.

New-MailboxSearch

Gumawa ng bagong paghahanap sa multi-mailbox. Tinutukoy mo ang mga parameter sa paghahanap gamit ang cmdlet na ito, ngunit aktwal mong pinapatakbo ang paghahanap gamit ang Start-MailboxSearch na cmdlet.

Remove-MailboxSearch

Mag-alis ng paghahanap sa multi-mailbox.

Search-Mailbox

Maghanap ng mailbox at kopyahin ang mga resulta sa isang tukoy na target na mailbox, tanggalin ang mga mensahe mula sa pinagmulang mailbox, o pareho.

Paalala   Avaiilable din ang cmdlet na ito sa tungkuling Pag-import Pag-export ng Mailbox. Bilang default, hindi itinatalaga ang Pag-import Pag-export ng Mailbox sa anumang mga grupo ng tungkulin.

Set-MailboxSearch

Baguhin ang mga katangian ng umiiral nang paghahanap sa multi-mailbox.

Start-MailboxSearch

Simulan o ipagpatuloy ang umiiral nang paghahanap sa multi-mailbox na iyong ginawa gamit ang New-MailboxSearch na cmdlet.

Stop-MailboxSearch

Itigil ang paghahanap sa multi-mailbox na kasalukuyang nagaganap.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga panuntunan sa paglilipat

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, i-configure, gawin, at alisin ang mga panuntunan sa paglilipat. Maaari mong gamitin ang mga panuntunan sa paglilipat upang kontrolin ang daloy ng mga mensaheng e-mail sa iyong samahan. Tinutukoy mo ang mga katangian ng partikular na mensahe, o mga kundisyon, at mga pagkilos na gusto mong ilapat sa anumang mensahe na naglalaman ng mga katangiang iyon. Matuto nang higit pa sa Mga Panuntunan ng Samahang Pangmalawakan.

 

Cmdlet Paglalarawan

Disable-TransportRule

Huwag paganahin ang panuntunan sa paglilipat.

Enable-TransportRule

Paganahin ang panuntunan sa paglilipat.

Get-TransportRule

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga partikular na panuntunan sa paglilipat o kumuha ng listahan ng mga panuntunan sa paglilipat sa iyong samahan.

New-TransportRule

Gumawa ng panuntunan sa paglilipat.

Remove-TransportRule

Magtanggal ng panuntunan sa paglilipat.

Set-TransportRule

Baguhin ang mga katangian ng isang panuntunan sa paglilipat.

Get-TransportRuleAction

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na pagkilos sa panuntunan ng paglilipat o kumuha ng listahan ng lahat ng available na pagkilos sa panuntunan sa paglilipat sa iyong samahan.

Get-TransportRulePredicate

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga partikular na predicate ng panuntunan sa paglilipat o kumuha ng listahan ng lahat ng mga available na predicate ng panuntunan sa paglilipat sa iyong samahan. Maaari mong gamitin ang mga predicate ng panuntunan sa paglilipat bilang mga kundisyon o pagbubukod sa mga panuntunan sa paglilipat.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga patakaran sa pangangasiwa

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga patakaran sa pangangasiwa sa mga samahang Live@edu. Kinokontrol ng mga patakaran sa pangangasiwa kung sino ang makakapagpadala ng e-mail sa at tatanggap ng e-mail mula sa mga user sa iyong samahan, at i-filter at tanggihan ang e-mail na naglalaman ng mga katutul-tutol na salita. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Patakaran sa Pagbabantay.

Tandaan   Hindi available ang mga patakaran sa pangangasiwa sa Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Paglalarawan

Add-SupervisionListEntry

Magdagdag ng entry sa listahang Payagan o listahang Tanggihan ng isang tinukoy na user.

Get-SupervisionListEntry

Tingnan ang entry na Payagan at entry na Tanggihan na tinukoy para sa isang tinukoy na user.

Remove-SupervisionListEntry

Mag-alis ng entry mula sa tinukoy na listahan ng Payagan o listahan na Tanggihan ng user.

Get-SupervisionPolicy

Tingnan ang mga setting ng mga patakaran sa pangangasiwa para sa iyong samahan.

Set-SupervisionPolicy

I-configure ang mga setting ng patakaran sa pangangasiwa.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Information rights management

Gamitina ng mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga tampok ng information rights management (IRM) sa iyong samahan. Nagbibigay ang IRM ng patuloy na proteksyon upang kontrolin kung sino ang maaaring mag-access, magpasa, mag-print, o kumopya ng sensitibong data sa loob ng isang mensaheng e-mail. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang I-set Up at Pamahalaan ang Pamamahala ng Mga Karapatan sa Impormasyon sa Exchange Online.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-IRMConfiguration

Tingnan ang configuration ng IRM sa iyong samahan.

Set-IRMConfiguration

Baguhin ang mga katangian ng configuration ng IRM sa iyong samahan.

Test-IRMConfiguration

Subukan ang pag-andar ng configuration ng IRM sa iyong samahan.

Get-RMSTemplate

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tinukoy na mga template ng patakaran sa mga karapatan ng Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) o kumuha ng listahan ng mga template ng patakaran sa mga karapatan ng AD RMS sa iyong samahan.

Set-RMSTemplate

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang template ng patakaran sa mga karapatan ng AD RMS.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Tingnan ang mga setting ng umiiral nang trusted publishing domain (TPD) sa iyong samahan. Naglalaman ang trusted publishing domain ng mga setting na kailangan upang gamitin ang mga tampok ng RMS sa iyong samahan. Halimbawa, maaaring ilapat ng mga user ang mga template ng patakaran sa mga karapatan ng AD RMS.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Mag-import ng trusted publishing domain mula sa nasa mga nasasakupang server na nagpapatakbo ng AD RMS sa iyong samahan.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Mag-alis ng umiiral nang trusted publishing domain na iyong na-import sa iyong samahan.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Baguhin ang mga katangian ng umiiral nang trusted publishing domain sa iyong samahan.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga panuntunan sa pagprotekta ng Outlook

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga panuntunan sa pagprotekta ng Outlook. Mga panuntunan sa pagprotekta ng Outlook ay mga panuntunang ginawa ng administrator bago magpadala ang user ng mensahe gamit ang Outlook. Awtomatikong nalalapat ang mga panuntunan sa pagprotekta ng Outlook sa template ng patakaran ng Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) sa mensahe bago naipadala ang mensahe.

 

Cmdlet Paglalarawan

Disable-OutlookProtectionRule

Huwag paganahin ang panuntunan sa pagprotekta ng Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Paganahin ang panuntunan sa pagprotekta ng Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na panuntunan sa pagprotekta ng Outlook o kumuha ng listahan ng mga panuntunan sa pagprotekta ng Outlook sa iyong samahan.

New-OutlookProtectionRule

Gumawa ng panuntunan sa pagprotekta sa Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Magtanggal ng panuntunan sa pagprotekta ng Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Baguhin ang mga katangian ng panuntunan sa pagprotekta ng Outlook.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga patakaran sa pagpapanatili

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, alisin, at i-configure ang mga patakaran sa pagpapanatili sa iyong samahan. Nauugnay ang patakaran sa pagpapanatili sa isang grupo ng mga tag ng patakaran sa pagpapanatili na tumutukoy sa mga setting sa pagpapanatili para sa mga item sa isang mailbox. Maaaring maglaman ang patakaran ng isang default na tag ng patakaran sa pagpapanatili at maraming hindi default na mga tag ng patakaran sa pagpapanatili. Maaari lamang magkaroon ang mailbox ng isang patakaran sa pagpapanatili na nakalapat dito. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang I-set Up at Pamahalaan ang Mga Patakaran ng Pagpapanatili sa Exchange Online.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-RetentionPolicy

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na mga patakarna sa pagpapanatili o kumuha ng listahan ng mga patakaran sa pagpapanatili sa iyong samahan.

New-RetentionPolicy

Gumawa ng patakaran sa pagpapanatili.

Remove-RetentionPolicy

Magtanggal ng patakaran sa pagpapanatili.

Set-RetentionPolicy

Baguhin ang mga katangian ng patakaran sa pagpapanatili.

Get-RetentionPolicyTag

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na tag ng patakaran sa pagpapanatili o kumuha ng listahan ng mga tag ng patakaran sa pagpapanatili sa iyong samahan. Ginagamit ang mga tag ng patakaran sa pagpapanatili upang ilapat ang mga setting sa pagpapanatili ng mensahe sa mga mensahe o mga folder.

New-RetentionPolicyTag

Gumawa ng tag ng patakaran sa pagpapanatili.

Remove-RetentionPolicyTag

Magtanggal ng tag ng patakaran sa pagpapanatili.

Set-RetentionPolicyTag

Baguhin ang mga katangian ng tag ng patakaran sa pagpapanatili.

Start-ManagedFolderAssistant

Agad na ipatupad ang mga patakaran sa pagpapanatili na na-configure sa isang tukoy na mailbox.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga pag-uuri-uri ng mensahe

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, alisin, at i-configure ang mga pag-uuri-uri ng mensahe sa iyong samahan. Pagkatapos mong gawin ang mga pag-uuri-uri ng mensahe, maaaring ilapat ng mga user ang mga iyon sa mga mensaheng gumagamit ng Outlook Web App, o maaari mong ilapat ang mga iyon sa mga mensahe gamit ang mga panuntunan sa paglilipat. Maaari mo ring gamitin ang mga pag-uuri-uri bilang mga kundisyon o pagbubukod sa mga panuntunan sa paglilipat.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-MessageClassification

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na pag-uuri-uri ng mensahe o kumuha ng listahan ng mga pag-uuri-uri ng mensahe sa iyong samahan.

New-MessageClassification

Gumaw ang pag-uuri-uri ng mensahe.

Remove-MessageClassification

Magtanggal ng pag-uuri-uri ng mensahe.

Set-MessageClassification

Baguhin ang mga katangian ng pag-uuri-uri ng mensahe.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Pag-archive at pag-journal

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting ng pag-archive at pag-journal para sa iyong samahan. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang mga sumusunod na paksa:

Tandaan   Hindi available ang pag-a-archive sa mga samahan sa Live@edu.

 

Mga Cmdlet Paglalarawan

Disable-Mailbox

Huwag paganahin ang archive para sa isang umiiral na mailbox gamit ang parameter ng Archive.

Enable-Mailbox

Paganahin ang isang archive para sa isang umiiral na mailbox gamit ang parameter ng Archive.

Disable-JournalRule

Huwag paganahin ang panuntunan sa pag-journal. Ginagamit ang mga panuntunan sa journal upang mag-record, o "i-journal", ang mga mensaheng e-mail na ipinadala sa o mula sa mga partikular na tagatanggap. Kapag tumutugma ang mensahe sa pamantayang tinukoy ng panuntunan ng journal, na-journal ang mensaheng iyon.

Enable-JournalRule

Paganahin ang panuntunan sa journal.

Get-JournalRule

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na panuntunan sa journal o kumuha ng listahan ng mga panuntunan sa journal sa iyong samahan.

New-JournalRule

Gumawa ng panuntunan sa journal.

Remove-JournalRule

Magtanggal ng panuntunan sa journal.

Set-JournalRule

Baguhin ang mga katangian ng panuntunan sa journal.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Pag-uulat

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan ang mga ulat at istatistika para sa iyong samahan.

Pagtatala ng pag-audit

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang i-configure ang pagtatala ng pag-audit, at upang tingnan ang mga tala ng pag-audit. Itinatala ng pagtatala ng pag-audit ng mga tukoy na pagkilos na isinasagawa ng mga partikular na user. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Gumamit ng Pag-log sa Audit upang Maitala ang Mga Pagkilos ng User.

 

Cmdlet Paglalarawan

Search-AdminAuditLog

Maghanap sa mga nilalaman ng tala ng pag-audit ng administrator.

Write-AdminAuditLog

Magdagdag ng mga komento sa tala sa pag-audit ng administrator.

Get-AdminAuditLogConfig

Tingnan ang mga setting ng configuration para sa kasalukuyang pagtatala ng pag-audit ng administrator.

New-AdminAuditLogSearch

Maghanap sa mga nilalaman ng tala ng pag-audit ng administrator at ipadala ang mga resulta sa mga tagatanggap na iyong tutukuyin.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Tingnan ang mga account na nagba-bypass sa pagtatala ng pag-audit ng mailbox.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Tukuyin ang mga account na nagba-bypass sa pagtatala ng pag-audit ng mailbox. Halimbawa, maaari mong tukuyin ang mga service account na madalas na nag-a-access sa mga mailbox upang bawasan ang ingay sa mga tala sa pag-audit ng mailbox.

Search-MailboxAuditLog

Maghanap sa mga nilalaman ng tala sa pag-audit ng mailbox.

New-MailboxAuditLogSearch

Maghanap sa mga nilalaman ng tala sa pag-audit ng mailbox at ipadala ang mga resulta sa mga tagatanggap na iyong tutukuyin.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Pagsubaybay ng mensahe

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang subaybayan ang impormasyon sa paghahatid tungkol sa mga mensaheng ipinadala ng o natnaggap mula sa anumang partikular na mailbox sa iyong samahan. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Ulat ng Pagkakahatid para sa Mga Administrator.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-MessageTrackingReport

Ibalik ang data para sa isang partikular na ulat sa pagsubaybay ng mensahe. Hinihiling sa iyo ng cmdlet na ito na tukuyin ang ID para sa ulat ng pagsubaybay sa mensaheng gusto mong tingnan. Samakatuwid, kailangan mo munang gamitin ang Search-MessageTrackingReport na cmdlet upang mahanap ang ID ng ulat ng pagsubaybay sa mensahe para sa isang partikular na mensahe. Ipapasa mo pagkatapos ang ID ng ulat ng pagsubaybay sa mensahe mula sa output ng Search-MessageTrackingReport na cmdlet patungo sa Get-MessageTrackingReport na cmdlet.

Search-MessageTrackingReport

Hanapin ang natatanging ulat ng pagsubaybay sa mensahe batay sa pamantayan ng paghahanap na ibinigay. Maaari mo pagkatapos na ipasa ang ID sa ulat ng pagsubaybay sa mensahe na ito sa Get-MessageTrackingReport na cmdlet upang makuha ang buong impormasyon sa pagsubaybay ng mensahe.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga ibang cmdlet sa pag-uulat

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-FailedContentIndexDocuments

Tingnan ang listahan ng mga dokumento sa isang mailbox na hindi ma-index ng Paghahanap sa Exchange.

Get-LogonStatistics

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga session sa pag-logon sa isang tinukoy na mailbox, tulad ng user name, oras ng pag-logon, at oras ng huling pag-access. Dapat na mag-sign out ang isang user upang isara ang isang session sa pag-logon; samakatuwid maaaring lumitaw ang maraming session para sa mga user na nagsasara lang ng kanilang browser.

Get-MailboxFolderStatistics

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga folder sa isang tinukoy na mailbox, kabilang ang bilang at laki ng mga item sa folder, pangalan ng folder at ID, at ibang impormasyon.

Get-MailboxStatistics

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tinukoy na mailbox, tulad ng laki ng mailbox, bilang ng mga mensaheng nilalaman nito, at huling oras ng na-access ito.

Get-RecipientStatisticsReport

Tingnan ang impormasyon tungkol sa kabuuang bilang ng mga tagatanggap sa iyong samahan, kasama ang bilang ng mga mailbox, aktibong mailbox, contact, at grupo sa pamamahagi.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga Domain

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting ng mga panloob at panlabas na domain na tinukoy sa iyong samahan.

Mga tinatanggap na domain

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga tinatanggap na domain. Ang tinatanggap na domain ay anumang SMTP namespace kung saan nagpapadala o tumatanggap ng e-mail ang cloud-based na samahan ng e-mail. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Tinatanggap na Domain.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-AcceptedDomain

Tingnan ang impormasyon ng configuration para sa lahat ng mga tinatanggap na domain o para sa tukoy na tinatanggap na domain.

Set-AcceptedDomain

I-configure ang mga setting para sa tinatanggap na domain na iyong ipinatala sa cloud-based na serbisyo ng e-mail.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga malayuang domain

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan, gawin, tanggalin, at i-configure ang mga malayuang domain. Tinutukoy ng mga malayuang domain ang mga setting para sa daloy ng mail batay sa patutunguhang domain ng bawat mensaheng e-mail. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga remote domain.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-RemoteDomain

Tingnan ang impormasyon ng configuration para sa lahat ng mga malayuang domain o para sa isang partikular na malayuang domain.

New-RemoteDomain

Gumawa ng bagong entry ng malayuang domain upang maaari mong i-configure ang pag-format ng mensahe at patakaran para sa mga mensaheng ipinapadala sa domain na iyon.

Remove-RemoteDomain

Mag-alis ng entry ng malayuang domain.

Set-RemoteDomain

I-configure ang pag-format ng mensahe at mga setting ng patakaran para sa umiiral nang entry ng malayuang domain.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga setting ng mailbox

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang i-configure at kontrolin kung paano ina-access ng mga user ang cloud-based na serbisyo ng e-mail.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-CASMailbox

Tingnan ang mga protocol na pinagana para sa mga koneksyon ng client para sa isa o higit pang mga mailbox sa iyong samahan.

Set-CASMailbox

I-configure ang mga protocol ng koneksyon sa pag-access ng client na pinagana para sa isang partikular na mailbox.

Get-CASMailboxPlan

Tingnan ang mga default na setting sa pag-access ng client na inilapat sa mga bagong mailbox sa iyong samahan.

Get-OWAMailboxPolicy

Tingnan ang mga patakaran na maaaring ilapat sa mga mailbox na kumokonekta sa pamamagitan ng paggamit sa Outlook Web App at mga setting na na-configure para sa mga patakarang iyon.

Get-MailboxPlan

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga available na mailbox plan sa iyong samahan at mga setting ng mga iyon. Ang mailbox plan ay template sa paglalaan ng user.

Set-MailboxPlan

Baguhin ang display name ng mailbox plan, o magtakda ng alternatibong mailbox plan bilang default.

New-OWAMailboxPolicy

Gumawa ng bagong patakaran na maaaring mailapat sa mga mailbox sa iyong samahan upang ipatupad ang mga setting ng mga koneksyon ng Outlook Web App.

Remove-OWAMailboxPolicy

Mag-alis ng umiiral nang patakaran na ginamit upang ipatupad ang mga setting ng mga koneksyon ng Outlook Web App.

Set-OwaMailboxPolicy

I-configure ang mga setting ng umiiral nang patakaran na inilapat sa mga mailbox sa iyong samahan upang ipatupad ang mga setting ng mga koneksyon ng Outlook Web App.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga setting ng samahan

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting na pambuong samahan.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-OrganizationConfig

Tingnan ang impormasyon tungkol sa iba't ibang setting sa iyong samahan.

Set-OrganizationConfig

I-configure ang iba't ibang mga setting sa iyong samahan.

Get-TransportConfig

Tingnan ang mga setting ng configuration ng paglilipat tulad ng wika kung saan ipinadala ang mga Delivery Status Notification (DSN).

Set-TransportConfig

Baguhin ang mga setting ng configuration ng paglilipat tulad ng wika ng DSN.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Panggagaya ng application

Nakatalaga ang cmdlet na ito sa tungkulin ng RBAC na ApplicationImpersonation, at ginagamit nito ang Microsoft Exchange Web Services (EWS) upang payagan ang naka-program na access sa mga mailbox ng Exchange Online. Para sa mas maraming impormasyon, tingnan ang paksang MSDN na ito.

 

Cmdlet Paglalarawan

Impersonate-ExchangeUser

Nagbibigay sa isang itinalagang account ng serbisyo ng naka-program na access sa mga mailbox ng user.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Magkakasamang pagtatalaga at hybrid na pag-deploy

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga tampok na magkakasamang pagtatalaga at hybrid na pag-deploy para sa iyong samahan.

Magkakasamang pagtatalaga

Gamitina ng mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting ng magkakasamang pagtatalaga para sa iyong domain. Ang magkakasamang pagtatalaga, na kilala rin bilang magkakasamang pagbabahagi, ay gumagamit sa Microsoft Federation Gateway, isang cloud-based na serbisyo sa pagkakakilanlan na inaalok ng Microsoft, bilang trust broker sa pagitan ng iyong nasa mga nasasakupang samahan sa Exchange Server 2010 at iyong cloud-based na samahan ng e-mail. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Isaayos ang Pinagsamang Pamamahagi sa Cloud.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Tingnan ang identifier ng magkakasamang samahan ng iyong samahan at mga kaugnay na detalye, tulad ng mga magkakasamang domain, contact sa samahan, at katayuan.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

I-configure ang identifier ng magkakasamang samahan ng iyong samahan.

Get-FederationInformation

Tingnan ang magkakasmaang impormasyon, kabilang ang mga magkakasamang domain name at target na URL, mula sa panlabas na samahan sa Exchange.

Get-FederationTrust

Tingnan ang mga magkakasamang trust na na-configure para sa samahan.

Get-OrganizationRelationship

Tingnan ang mga setting para sa kaugnayan ng magkakasamang pagtatalaga para sa libre/abalang pagbabahagi o secure na paghahatid ng mensahe sa pagitan ng mga samahan.

New-OrganizationRelationship

Gumaw ang kaugnayan ng magkakasamang pagtatalaga sa pagitan ng mga samahan.

Remove-OrganizationRelationship

Mag-alis ng kaugnayan ng magkakasamang pagtatalaga sa pagitan ng mga samahan.

Set-OrganizationRelationship

I-configure ang kaugnayan ng magkakasamang pagtatalaga sa pagitan ng mga samahan.

Test-OrganizationRelationship

Tiyaking maayos na na-configure ang kaugnayan ng magkakasamang pagtatalaga sa pagitan ng mga samahan at gumagana tulad nang inaasahan.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga patakaran sa pagbabahagi

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga patakaran sa pagbabahagi. Kinokontrol ng mga patakaran sa pagbabahagi kung paano makakapagbahagi ng kalendaryo at impormasyon ng contact ang mga user sa loob ng iyong samahan sa mga user sa labas ng samahan.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-SharingPolicy

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na patakaran sa pagbabahagi o kumuha ng listahan ng mga patakaran sa pagbabahagi sa iyong samahan.

New-SharingPolicy

Gumawa ng bagong patakaran sa pagbabahagi.

Remove-SharingPolicy

Magtanggal ng patakaran sa pagbabahagi. Bago ka makapagtanggal ng patakaran sa pagbabahagi, kailangan mong tiyakin na hindi nakatalaga ang patakaran sa anumang mga mailbox.

Set-SharingPolicy

Baguhin ang mga setting ng umiiral nang patakaran sa pagbabahagi.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Impormasyon ng availability

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang impormasyon ng availability na libre/abala na ibinabahagi ng iyong samahan sa ibang mga samahan.

 

Cmdlet Paglalarawan

Add-AvailabilityAddressSpace

Tukuyin ang paraan ng pag-access at mga kaugnay na kredensyal na ginamit upang makipagpalitan ng impormasyon ng libre/abala sa pagitan ng mga samahan.

Get-AvailabilityAddressSpace

Tingnan ang mga detalye tungkol sa kung paano naka-configure ang iyong samahang Exchange patungkol sa palitan ng impormasyong libre/abala sa pagitan ng mga samahan.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Mag-alis ng nakaraang tinukoy na puwang ng address ng availability at kaugnay na mga kredensyal na ginamit sa mga hiling para sa impormasyong libre/abala sa pagitan ng mga samahan.

Get-AvailabilityConfig

Tingnan ang mga account na pinagkakatiwalaan sa palitan ng impormasyong libre/abala sa pagitan ng mga samahan.

New-AvailabilityConfig

Gumawa ng palitan ng impormasyong libre/abala sa pagitan ng mga samahan.

Remove-AvailabilityConfig

Mag-alis ng nakaraang naka-configure na palitan ng impormasyong libre/abala sa pagitan ng mga samahan.

Set-AvailabilityConfig

I-configure ang antas ng access para sa impormasyong libre/abala.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga paglilipat ng mailbox

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang maglipat ng mga mailbox sa pagitan ng iyong cloud-based na samahan at iyong nasa mga nasasakupang samahan sa Exchange. Ang paglilipat ng mga mailbox sa pagitan ng cloud at nasa mga nasasakupang samahan ay nangangailangan ng hybrid na pag-deploy. Para sa mas maraming impormasyon, tingnan ang Hybrid Deployment ng Exchange at Paglilipat sa Office 365.

 

Mga Cmdlet Paglalarawan

Get-MoveRequest

Tingnan ang katayuan ng kasalukuyang paglilipat ng mailbox na sinimulan ng New-MoveRequest na cmdlet.

New-MoveRequest

Gumawa ng bagong paglilipat ng mailbox.

Remove-MoveRequest

Kanselahin ang paglilipat ng mailbox na sinimulan ng New-MoveRequest na cmdlet.

Resume-MoveRequest

Ipagpatuloy ang sinuspinde o nabigong hiling sa paglilipat.

Set-MoveRequest

Baguhin ang mga katangian ng umiiral nang hiling sa paglilipat.

Suspend-MoveRequest

Suspindehin ang isang hiling sa paglilipat bago nito maabot ang katayuang CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga hiling sa paglilipat.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Mga pagpipilian sa mailbox

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting ng mailbox ng mga user na available sa Outlook Web App > Mga Opsyon. Upang i-access ang pahina ng Mga Opsyon ng user, tingnan ang Mag-access ng Isa Pang Pahina ng Mga Pagpipilian ng Mga User.

 

Cmdlet Paglalarawan

Get-CalendarNotification

Tingnan ang mga panuntunan sa pag-abiso sa kalendaryo sa mailbox ng user. Maaaring tumanggap ang mga user ng mga pag-abiso sa text message sa mga pagbabago sa mga kaganapan sa kalendaryo at mga pang-araw-araw na agenda.

Get-CalendarProcessing

Tingnan ang mga setting sa pagproseso ng kalendaryo para sa tinukoy na mailbox. Ang mga karaniwang halaga ay AutoUpdate para sa mga mailbox ng user at AutoAccept para sa mga mailbox ng silid o kagamitan.

Set-CalendarProcessing

Baguhin ang mga setting ng pagproseso ng kalendaryo para sa tinukoy na mailbox. Kino-configure mo rin ang lahat ng mga setting ng mapagkukunan para sa mailbox ng silid o kagamitan.

Disable-InboxRule

Huwag paganahin ang panuntunan ng Inbox sa mailbox ng isang user. Pinoproseso ng mga panuntunan ng Inbox ang mga mensahe sa Inbox batay sa mga kundisyong tinukoy at gumagawa ng mga pagkilos tulad ng paglilipat ng mensahe sa isang tinukoy na folder o pagtanggal ng mensahe.

Paalala   Kapag ikaw ay gumawa, nagbago, nag-alis, nagpagana, o hindi nagpagana ng panuntunan sa Inbox, inaalis ang anumang mga panuntunan sa bahagi ng client na ginawa ng Microsoft Outlook.

Enable-InboxRule

Paganahin ang panuntunan ng Inbox sa mailbox ng user.

Get-InboxRule

Tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tinukoy na panuntunan sa Inbox o kumuha ng listahan ng mga panuntunan sa Inbox sa mailbox ng user.

New-InboxRule

Gumawa ng panuntunan sa Inbox sa mailbox ng isang user.

Remove-InboxRule

Magtanggal ng panuntunan sa Inbox sa mailbox ng user.

Set-InboxRule

Baguhin ang mga katangian ng panuntunan sa Inbox sa mailbox ng user.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Tingnan ang mga setting ng Mga Awtomatikong Tugon para sa mailbox ng user.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

I-configure ang mga setting ng Mga Awtomatikong Tugon para sa mailbox ng user.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Tingnan ang mga setting ng kalendaryo para sa mailbox ng user.

Set-MailboxCalendarConfiguration

I-configure ang mga setting ng kalendaryo ng user. Naaapektuhan ng mga setting na ito kung ano ang hitsura ng kalendaryo ng user at paano gumagana ang mga paalala sa Outlook Web App. Tinutukoy din ng mga setting na ito kung paano ipinapadala ang mga imbitasyon sa pulong, tugon, at pag-abiso sa user.

Get-MailboxCalendarFolder

Tingnan ang impormasyon para sa folder na kalendaryo ng user. Kasama sa impormasyong ito ang pangalan ng folder na kalendaryo, kung kasalukuyang naka-publish o nakabahagi ang folder, simula at wakas nahanay ng mga araw ng kalendaryo na naka-publish, mga antas ng mga detalye na naka-publish para sa kalendaryo, kung mahahanap ang na-publish na URL ng kalendaryo sa Web, at na-publish na URL para sa kalendaryo.

Set-MailboxCalendarFolder

I-configure ang mga setting ng pag-publish o pagbabahagi sa folder na kalendaryo sa mailbox ng user.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Tingnan ang configuration ng panuntunan ng e-mail para sa mailbox ng user.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

I-configure ang configuration ng panuntunan sa junk e-mail para sa mailbox ng user.

Get-MailboxMessageConfiguration

Tingnan ang mga setting ng mensaheng e-mail para sa mailbox ng user. Kasama sa mga setting ang lagda sa e-mail, format ng mensahe, opsyon sa mensahe, resibo sa pagkakabasa, pane sa pagbabasa, at pag-uusap.

Set-MailboxMessageConfiguration

I-configure ang mga setting ng mensaheng e-mail para sa mailbox ng user.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Tingnan ang mga setting na panrehiyon para sa mailbox ng user. Kasama sa mga setting ang time zone, format ng oras, petsa, at wika.

Set-MailboxRegionalConfiguration

I-configure ang mga setting na panrehiyon para sa mailbox ng user.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Tingnan ang mga setting sa pagsusuri ng spelling ng Outlook Web App ng mailbox ng user. Kasama sa mga setting ang wika ng diksyunaryo at pagbalewala sa mga salitang naglalaman ng mga digit at salita na naka-uppercase.

Set-MailboxSpellingConfiguration

I-configure ang mga setting sa pagsusuri ng spelling ng Outlook Web App ng mailbox ng user.

Get-MessageCategory

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tinukoy na mga kategorya sa mensahe o kumuha ng listahan ng mga kategorya ng mensahe sa mailbox ng user.

Get-SendAddress

Tingnan ang mga e-mail address sa mailbox ng user na maaaring ma-configure bilang default na address ng Mula kay. May katuturan lang ang pag-configure ng default na address na Mula kay kung may mga na-configure ang user na subscription ng POP, IMAP, o Hotmail sa kanilang mailbox. Itinakda mo ang default na address na Mula kay ng user sa parameter na SendAddressDefault sa Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet. Maaaring i-override ng user ang default na address na Mula kay kapag gumawa sila ng mensaheng e-mail sa Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Tingnan ang mga settin ng short messaging service (SMS) ng user. Kasama sa mga setting na ito kung pinagana ang Microsoft Exchange ActiveSync, bansa o region ID ng user, mobile operator ID, service provider ID, at numero ng telepono sa pag-abiso.

Import-ContactList

Mag-import ng mga contact sa mail ng user patungo sa isang cloud-based na mailbox mula sa isang comma separated value (CSV) file.

Get-HotmailSubscription

Tingnan ang mga setting ng subscription sa Hotmail na naka-configure para sa tinukoy na mailbox.

Set-HotmailSubscription

Baguhin ang mga setting ng subscription sa Hotmail na naka-configure para sa isang tinukoy na mailbox.

Get-ImapSubscription

Tingnan ang impormasyon ng subscription sa IMAP, o nakakonektang account, para sa isang tinukoy na mailbox. Gamitin ang command na ito upang makatulong na i-troubleshoot ang mga problema sa koneksyong IMAP para sa mga user.

Set-ImapSubscription

I-configure ang mga setting ng subscription ng IMAP para sa isang mailbox.

Get-PopSubscription

Tingnan ang impormasyon ng subscription ng POP para sa tinukoy na mailbox. Gamitin ang command na ito upang makatulong na ma-troubleshoot ang mga problema sa koneksyon ng POP para sa mga user.

Set-PopSubscription

I-configure ang mga setting ng isang POP subscription para sa isang mailbox.

Get-Subscription

Tingnan ang mga panlabas na subscription sa e-mail account para sa isang tinukoy na mailbox. Gamitin ang command na ito kapag hindi ka tiyak sa kung anong uri ng subscription ang na-configure ng user.

Remove-Subscription

Mag-alis ng subscription sa isang panlabas na e-mail account mula sa mailbox ng user.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Exchange ActiveSync

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting ng Exchange ActiveSync sa iyong samahan. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Pamahalaan ang Exchange ActiveSync para sa Iyong Samahan.

 

Cmdlet Paglalarawan

Clear-ActiveSyncDevice

I-clear ang mga nilalaman ng isang aparatong mobile na gumagamit ng Exchange ActiveSync upang kumonekta sa isang mailbox sa iyong samahan. Karaniwang ginagamit ang command na ito kapag nawala o nanakaw ang aparato.

Get-ActiveSyncDevice

Tingnan ang listahan ng mga aparatong mobile na gumagamit ng ActiveSync ng Exchange upang ikonekta sa mga mailbox sa iyong samahan.

Remove-ActiveSyncDevice

Mag-alis ng koneksyon ng Exchange ActiveSync para sa isang mobile na aparato mula sa isang mailbox. Kailangan mong malaman ang pangalan ng mobile na aparato at ng mailbox ng user.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Bisitahin ang mga panuntunan sa pag-access ng aparato ng Exchange ActiveSync na iyong ginawa sa New- ActiveSyncDeviceAccessRule na cmdlet.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Gumawa ng mga panuntunan sa pag-access ng aparato ng Exchange ActiveSync upang payagan ang mga user na i-synchronize ang kanilang mga mailbox sa tukoy na mga pamilya o modelo ng mobile na aparato.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Alisin ang umiiral nang mga panuntunan sa pag-access ng aparato ng Exchange ActiveSync mula sa iyong samahan.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

I-configure ang umiiral nang mga panuntunan sa pag-access ng aparato ng Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Tingnan ang listahan ng mga aparato ng Exchange ActiveSync na nakonekta sa mga mailbox sa iyong samahan.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Tingnan ang listahan ng mga mobile phone na na-configure upang i-synchronize ito sa tinutukoy na mailbox ng user at mga istatistika sa pag-synchronize para sa bawat aparato. Ang impormasyon na bumalik ay may kasamang mga istatistika gaya ng huling pag-synchronize na tinangka at ang pagkakakilanlan sa aparato.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Tingnan ang mga patakaran na maaaring ilapat sa ActiveSync Exchange na mga aparato na konektado sa mga mailbox sa iyong samahan at ang mga setting na na-configure para sa mga patakaran na iyon.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Gumawa ng patakaran sa mailbox ng Exchange ActiveSync na maaari mong ilapat sa mga mailbox sa iyong samahan upang ipatupad ang mga setting ng mga konektadong aparato ng Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Alisin ang umiiral nang mga patakaran sa mailbox ng Exchange ActiveSync na ipinapatupad ang mga setting ng mga konektadong aparato ng Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

I-configure ang mga setting ng isang umiiral na patakaran na ilalapat sa mga mailbox sa iyong organisasyon upang ipatupad ang mga setting ng mga konektadong aparato ng ActiveSync Exchange.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Tingnan ang mga setting ng Exchange ActiveSync para sa iyong samahan.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

I-configure ang mga default na setting ng Exchange ActiveSync para sa iyong samahan. Halimbawa, hindi mo maitatakda ang default na antas ng access upang payagan, i-block, o ibukod ang mga bagong aparato.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Unified Messaging

Gamitin ang mga cmdlet na ito upang tingnan at i-configure ang mga setting ng Unified Messaging (UM) sa Microsoft Office 365 para sa mga enterprise. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Gamitin ang Unified Messaging upang Ikonekta ang Exchange sa Iyong Telephone System.

Tandaan   Hindi available ang Unified Messaging sa mga samahan ng Live@edu.

 

Cmdlet Paglalarawan

Disable-UMAutoAttendant

Huwag paganahin ang isang umiiral nang UM auto attendant na pinapagana. Hindi mo maaaring hindi paganahin ang UM auto attendant kung naka-link ito o nauugnay sa grupo ng paghahanap ng UM na nauugnay sa default na UM dial plan.

Enable-UMAutoAttendant

Paganahin ang isang umiiral nang UM auto attendant na hindi pinagana. Kapag gagawa ka ng UM auto attendant, hindi ito pinapagana bilang default. Upang masagot ng auto attendant ang mga papasok na tawag, dapat mo muna itong paganahin.

Get-UMAutoAttendant

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tukoy na mga UM auto attendant o bawiin ang isang listahan ng mga UM auto attendant sa iyong samahan.

New-UMAutoAttendant

Gumawa ng bagong UM auto attendant. Kapag gagawa ka ng bagong UM auto attendant, naka-link ito sa isahang UM dial plan na naglalaman ng listahan ng mga numero ng extension.

Remove-UMAutoAttendant

Magtanggal ng UM auto attendant. Tinatanggal din nito ang mga halimbawa ng UM auto attendant mula sa anumang nauugnay na mga UM dial plan. Kapag tinanggal ang UM auto attendant, ang mga papasok na tawag sa telepono patungo sa mga naka-configure na extension ay hindi na sasagutin ng UM auto attendant.

Set-UMAutoAttendant

Baguhin ang mga setting ng isang umiiral nang UM auto attendant. Ang ilang halaga para sa UM auto attendant ay hindi mapapalitan o mababago maliban kung tinanggal ang UM auto attendant at gumawa ng bagong UM auto attendant.

Export-UMCallDataRecord

I-export ang mga record ng data ng tawag sa UM para sa tukoy na petsa sa isang comma separated value (CSV). Maaari mong i-filter ang mga record ng data ng tawag para sa tukoy na mga UM dial plan at UM IP gateway. Gayunpaman, kung hindi ka tumukoy ng UM IP gateway, ibabalik ang lahat ng mga record ng data ng tawag.

Get-UMCallDataRecord

Tingnan ang mga record ng data ng tawag sa UM para sa tukoy na mailbox ng user ng pinapagana ng UM.

Get-UMCallSummaryReport

Tingnan ang pinagsamang mga istatistika tungkol sa lahat ng tawag na natanggap o ginawa sa isang samahan kabilang ang mga voice message, hindi nasagot na tawag, access ng subscriber, auto attendant, o tawag sa fax.

Get-UMDialPlan

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tukoy na mga UM dial plan o bawiin ang listahan ng mga UM dial plan sa iyong samahan.

New-UMDialPlan

Gumawa ng UM dial plan.

Remove-UMDialPlan

Magtanggal ng UM dial plan.

Set-UMDialPlan

Baguhin ang mga katangian ng isang umiiral nang UM dial plan.

Get-UMHuntGroup

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tukoy na mga grupo ng paghahanap ng UM o bawiin ang listahan ng mga grupo ng paghahanap ng UM sa iyong samahan. Upang tumingin ng tukoy na grupo ng paghahanap ng UM, kinakailangan mong tukuyin ang pangalan ng UM IP gateway na nauugnay sa grupo ng paghahanap ng UM, halimbawa, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Gumawa ng bagong grupo ng paghahanap ng UM na ginagamit upang i-link ang mga papasok na tawag sa isang tukoy na UM dial plan. Kinakailangan mong gumawa ng grupo ng paghahanap ng UM upang payagan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng isang UM IP gateway at isang UM dial plan.

Remove-UMHuntGroup

Magtanggal ng grupo ng paghahanap ng UM. Inalis din ang grupo ng paghahanap ng UM mula sa UM IP gateway.

Disable-UMIPGateway

Huwag paganahin ang isang UM IP gateway. Hindi na sumasagot ang UM IP gateway ng mga papasok na tawag o gumagawa ng mga palabas na tawag.

Enable-UMIPGateway

Paganahin ang isang UM IP gateway. Sinasagot ng UM IP gateway ang mga papasok na tawag at gumagawa ng mga palabas na tawag sa pamamagitan ng IP gateway.

Get-UMIPGateway

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tukoy na mga UM IP gateway o bawiin ang listahan ng mga gateway ng paghahanap ng UM sa iyong samahan.

New-UMIPGateway

Gumawa ng bagong UM IP gateway.

Remove-UMIPGateway

Magtanggal ng UM IP gateway.

Set-UMIPGateway

Baguhin ang mga setting ng configuration ng UM IP gateway.

Disable-UMMailbox

Huwag paganahin ang mga tampok ng UM para sa isang mailbox na pinapagana ng UM.

Enable-UMMailbox

Paganahin ang mga tampok ng UM para sa isang mailbox.

Get-UMMailbox

Tingnan ang impormasyon ng UM tungkol sa tukoy na mga mailbox na pinagana ng UM o bawiin ang listahan ng mga mailbox na pinagana ng UM sa iyong samahan.

Set-UMMailbox

Baguhin ang mga setting ng configuration ng UM ng isang mailbox na pinapagana ng UM.

Get-UMMailboxPIN

Tingnan ang impormasyon na kinalkula mula sa data ng PIN data na nakaimbak sa naka-encrypt na form sa mailbox na pinapagana ng UM ng user. Ipinapakita din ng cmdlet na ito kung ang mailbox o access ng user ay na-lock.

Set-UMMailboxPIN

I-reset ang PIN para sa isang mailbox na pinapagana ng UM.

Get-UMMailboxPolicy

Tingnan ang impormasyon tungkol sa tukoy na patakaran sa mailbox ng UM o bawiin ang listahan ng mga patakaran sa mailbox ng UM sa iyong samahan.

New-UMMailboxPolicy

Gumawa ng bagong patakaran ng UM mailbox.

Remove-UMMailboxPolicy

Magtanggal ng patakaran sa mailbox ng UM. Hindi matanggal ang patakaran sa mailbox ng UM kung nire-reference ito ng anumang mga mailbox na pinapagana ng UM.

Set-UMMailboxPolicy

Baguhin ang mga setting ng configuration ng isang umiiral nang patakaran sa mailbox ng UM. Kabilang sa mga setting ang mga patakaran sa PIN, mga setting ng message text, at mga paghihigpit sa pag-dial.

Export-UMPrompt

Mag-export ng audio file na ginamit bilang prompt sa pagbati para sa mga UM dial plan at mga auto attendant.

Import-UMPrompt

Mag-import ng custom na audio file upang hindi magamit ng mga UM dial plan at mga auto attendant.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

Humingi ng tulong sa linya ng command

Maaari kang makakuha ng tulong para sa mga indibidwal na cmdlet sa linya ng command. Gumamit ng tulong sa linya ng command upang makilala ang mga parameter na ginamit sa bawat cmdlet at naaangkop na syntax.

Ang tulong sa linya ng command ay maaaring magbalik ng iba't ibang antas ng detalye ng impormasyon. Gamitin ang mga sumusunod na command upang makakuha ng mas higit pang tulong sa linya ng command. Matuto nang higit pa tungkol sa Get-Help cmdlet at nauugnay na syntax in the Microsoft Exchange Server na tulong: Paghingi ng Tulong. Bagama't ang paksang ito ay tumutukoy sa Exchange Management Shell sa nasa mga nasasakupang mga pag-deploy sa Exchange, inilalapat din ang nilalaman sa cloud-based na serbisyo sa e-mail at Windows PowerShell na mayroong WinRM.

 

Command na tulong Paglalarawan Halimbawa

Get-Help <cmdlet>

Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit ng cmdlet at syntax.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Ipinapakita ang mga halimbawa ng karaniwang paggamit ng cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Ibinibigay ang paglalarawan, syntax ng cmdlet isang buong listahan ng mga parameter at kanilang paggamit, at halimbawa.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Ang mga samahan sa cloud ay mayroong access sa subset ng lahat ng cmdlet sa pamamahala ng Exchange. Gayundin, ang mga samahang ito ay mayroong access sa subset ng lahat ng parameter na available para sa mga cmdlet na iyon. Ang tulong sa command-line ay kasalukuyang naiiba sa pagitan ng mga pag-deploy na nasa mga nasasakupan at cloud-based. Samakatuwid, makakakita ka ng ilang cmdlet at parameter sa tulong na command-line na hindi nalalapat sa cloud-based na serbisyo ng e-mail.

Sa pangkalahatan, maaari mong balewalain ang anumang parameter na tumutukoy sa isang pisikal na mapagkukunan. Kung nakakuha ka ng mensahe ng error na nagsasabi na hindi makita ang parameter o hindi makilala ang cmdlet, marahil sinusubukan mong gamitin ang parameter o cmdlet na hindi pinapahintulutan para sa iyong tungkulin sa pamamahala na pagtalaga o hindi wasto para sa iyong samahan.

Mga cmdlet na kasalukuyang available sa mga administrator ng Exchange Online

 
Mga nauugnay na paksa ng tulong
Naglo-load...
Walang natagpuang mga mapagkukunan.