مشاهده اندازه های صندوق پستی و ظرفیت های مجاز صندوق پستی با استفاده از Windows PowerShell

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-12-12

 

ظرفیت مجاز صندوق پستی به کنترل اندازه صندوق پستی کمک می کند. ظرفیت مجاز صندوق پستی، به طور خودکار توسط طرح صندوق پستی که به یک صندوق پستی اختصاص داده شده است، تنظیم می شود. ظرفیت های زیر برای صندوق پستی مورد استفاده قرار می گیرد:

 • صدور هشدار ظرفیت مجاز   اگر اندازه صندوق پستی به محدوده تعیین شده برسد یا از آن بیشتر شود، کاربر یک پیام هشدار توضیحی دریافت خواهد کرد.

 • ممنوعیت ظرفیت مجاز ارسال   اگر اندازه صندوق پستی از محدوده مشخص شده بیشتر شود، پیام های جدید از صندوق پستی قابل ارسال نیست، و کاربر یک پیام خطای توضیحی دریافت می کند.

 • ممنوعیت ظرفیت مجاز ارسال و دریافت   اگر اندازه صندوق پستی به محدوده مشخص شده برسد یا از آن بیشتر شود، صندوق پستی نمی تواند پیام های جدید را ارسال یا دریافت کند. هر پیامی که به صندوق پستی ارسال شود با یک پیام خطای توضیحی به فرستنده برگشت داده می شود.

  توجه   ممنوعیت ظرفیت مجاز ارسال و دریافت به طور مؤثر حداکثر اندازه صندوق پستی را تعیین می کند.

در سازمانهای Live@edu، شما نمی توانید ظرفیت صندوق پستی را در طرح های صندوق پستی یا در صندوق های پستی فردی اصلاح کنید اما می توانید در Microsoft Office 365 این کار را انجام دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم ‏‫ظرفیت مجاز صندوق پستی در Office 365 با استفاده از Windows PowerShell‎ مراجعه کنید.

حتی در سازمان هایی که در آن نمی توانید ظرفیت صندوق پستی را اصلاح کنید، هنوز می توانید اندازه صندوق پستی و وضعیت ظرفیت را برای کاربران در سازمان مبتنی بر سیستم ابری خود، کنترل نمایید. برای مثال، مایلید بدانید که کدام صندوق پستی به ظرفیت منع ارسال دریافت خود می رسد؟ یا اندازه صندوق پستی و وضعیت ظرفیت یک صندوق پستی خاص را، مشاهده می کند؟ مشکلی وجود ندارد!

تمام کارهایی را می توانید با استفاده از cmdlet Get-MailboxStatistics در Windows PowerShell انجام دهید، در اینجا آمده است:

قبل از آن که شروع کنید

 • برای آشنایی با نحوه نصب و پیکربندی Windows PowerShell و اتصال به سرویس، به استفاده از PowerShell در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

 • هنگامی استفاده از Get-MailboxStatistics cmdlet، به رفتار های زیر دقت داشته باشید:

  • انواع مختلف صندوق پستی، مانند، صندوق های پستی اکتشاف، صندوق های پستی تجهیزات، صندوق های پستی حساب و صندوق های پستی آرشیو، ممکن است اخطارهایی نمایش دهند و اگر هیچ کدام تاکنون وارد صندوق پستی نشده باشند، هیچ ارزشی ندارند. این اخطارها تنها برای نمایش دادن است. هنگامی که نتایج را در یک فایل ثبت می کنید، مقادیر ثبت شده و اخطارها حذف می شوند.

  • اگر مقدار را به نزدیکترین مگابایت برآورد کنید و نتایج را به دو مرتبه اعشاری محدود کنید، مقادیر بسیار کوچک در بایت و کیلو بایت احتمالا به عنوان صفر ظاهر می شوند. برای مثال، 4 کیلو بایت، 0.0039 مگابایت است، كه وقتي به دو اعشار گرد مي شود، صفر مي شود (4/1024).

 • اندازه و ظرفیت صندوق پستی در قسمت استفاده صندوق پستی خصوصیات صندوق در صفحه کنترل Exchange، قابل دیدن می باشد.

 • کاربران می توانند با استفاده از یکی از روش های زیر، اندازه فعلی و وضعیت مقدار مجاز صندوق پستی خود را ببینند:

  • Outlook 2010   در قسمت پاک کردن صندوق پستی در فایل > اطلاعات. برای کسب اطلاعات دقیق اندازه صندوق پستی، ابزار پاک کردن را کلیک کنید > پاک کردن صندوق پستی > اندازه صندوق پستی را ببینید.

  • Outlook Web App   در مشاهده ایمیل، نام خود را در بالای فهرست پوشه حرکت دهید. دقت داشته باشید که در نسخه سبک Outlook Web App کار نمی کند.

اندازه و وضعیت ظرفیت یک صندوق پستی خاص را، مشاهده نمایید

فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

به عنوان مثال، برای دیدن اندازه فعلی و وضعیت ظرفیت صندوق پستی متعلق به کاربری به نام Tamara Johnston، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

بالای صفحه‎

اندازه و وضعیت ظرفیت همه صندوق های پستی را، مشاهده نمایید

فرمان زیر، اطلاعات زیر را برای همه صندوق های پستی بازیابی می نماید:

 • نام نمایشی صندوق پستی

 • وضعیت ظرفیت صندوق پستی

 • اندازه صندوق پستی در مگابایت (MB) به دو مرتبه اعشاری گرد می شود

 • اندازه پوشه موارد قابل بازیابی در مگابایت (MB) به دو مرتبه اعشاری گرد می شود

 • تعداد موارد موجود در صندوق پستی

 • تعداد موارد موجود در پوشه موارد قابل بازیابی

نتایج توسط اندازه صندوق پستی، از بزرگتر به کوچکترمرتب می شوند و به یک فایل CSV بنام "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" صادر می شوند.

‎Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

بالای صفحه‎

تنها صندوق های پستی را مشاهده نمایید که از ظرفیت صندوق پستی خود فراتر رفته اند

برای مشاهده اندازه و وضعیت ظرفیت آن صندوق های پستی که از مقادیر ظرفیت پیکربندی شده صندوق پستی بزرگتر هستند و برای صدور نتایج به یک فایل CSV بنام "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv"، فرمان زیر را اجرا کنید.

‎Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

بالای صفحه‎

مشاهده همه ظرفیت های اختصاص یافته به صندوق پستی

فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

به عنوان مثال، جهت مشاهده ظرفیت های صندوق پستی اختصاص یافته به صندوق پستی کاربری به نام Tamara Johnston، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

توجه   تمام مقادیر زیر برای ظرفیت های صندوق پستی، توسط طرح صندوق پستی که به آن اختصاص دارد، تنظیم می شوند. برای مشاهده مقادیر ظرفیت صندوق پستی توسط طرح صندوق پستی، فرمان زیر را اجرا کنید: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

بالای صفحه‎

صندوق های پستی آرشیو

توجه   صندوق های پستی آرشیو در سازمان های Live@edu موجود نیست.

در Microsoft Office 365 سازمانها، همچنین می توانید اندازه و وضعیت ظرفیت صندوق های پستی آرشیو را، مشاهده نمایید. اندازه یک صندوق پستی آرشیو در صندوق پستی کاربر محاسبه نمی شوند. صندوق پستی آرشیو ظرفیت جدا و پیکربندی نشده خود را دارد که توسط طرح صندوق پستی که به صندوق پستی کاربر اختصاص داده شده است، تنظیم می شود. این ظرفیت ها ArchiveQuota و ArchiveWarningQuota می باشند.

بالای صفحه‎

مشاهده اندازه و ظرفیت یک صندوق پستی آرشیو

فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

به عنوان مثال، برای دیدن اندازه فعلی و ظرفیت صندوق پستی آرشیو کاربری به نام Kim Akers، فرمان زیر را اجرا کنید:

‎Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

توجه   مقدار <Identity> شناسه صندوق پستی کاربر است، نه شناسه صندوق پستی آرشیو.

بالای صفحه‎

مشاهده اندازه و ظرفیت همه صندوق های پستی آرشیو

فرمان زیر، اطلاعات زیر را برای همه صندوق های پستی آرشیو بازیابی می نماید:

 • نام نمایشی صندوق پستی آرشیو

 • ظرفیت صندوق پستی آرشیو

 • اندازه صندوق پستی آرشیو در مگابایت (MB) به دو مرتبه اعشاری گرد می شود

اندازه پوشه موارد قابل بازیابی در مگابایت (MB) به دو مرتبه اعشاری گرد می شود. نتایج، توسط اندازه صندوق پستی از بزرگتر به کوچکتر مرتب می شوند و به یک فایل CSV بنام "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" صادر می شوند.

‎Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

بالای صفحه‎

توضیح مقادیر برگردانده شده توسط Get-MailboxStatistics

اجازه دهید به مقادیری که باید درباره آن بدانید، نگاهی بیندازیم:

 • StorageLimitStatus   این مقدار، وضعیت ظرفیت صندوق پستی را مشخص می کند. مقادیر زیر استفاده می شوند:

  • BelowLimit   اندازه صندوق پستی کمتر از ظرفیت هشدار مشکل است.

  • IssueWarning   حداکثر حجم بزرگتر از یا برابر با مقدار هشدار ظرفیت اما کمتر از ظرفیت منع ارسال می باشد.

  • ProhibitSend   The mailbox size is greater than or equal to the prohibit send quota, but is less than the prohibit send receive quota.

  • MailboxDisabled   اندازه صندوق پستی، بزرگتر از یا برابر با ظرفیت منع ارسال دریافت می باشد.

 • TotalItemSize و ItemCount   این مقادیر اندازه و تعداد مواردی را که در حال حاضر در صندوق پستی می باشند، مشخص می کند. مقدار TotalItemSize اندازه صندوق پستی است. این مقدار با ظرفیت صندوق پستی که در صندوق پستی پیکربندی شده مقایسه می شود.

 • TotalDeletedItemSize و DeletedItemCount   این مقادیر اندازه و تعداد مواردی را که در پوشه موارد حذف شده می باشند، مشخص نمی کند. در عوض، آنها اندازه و تعداد مواردی را که در پوشه پنهان موارد قابل بازیابی در ایمیل باشند، مشخص می کند. پوشه موارد قابل بازیابی به عنوان دامپستر شناخته می شوند. موارد، پوشه موارد قابل بازیابی را از یکی از راه های زیر وارد می کند:

  • حذف موارد از پوشه موارد حذف شده.

  • از Shift+Delete برای حذف دائمی موارد صندوق پستی استفاده نمایید.

  اندازه پوشه موارد قابل بازیابی در اندازه صندوق پستی محاسبه نمی شود. پوشه موارد قابل بازیابی، ظرفیت جدا و پیکربندی نشده خود را دارد که توسط طرح صندوق پستی که به صندوق پستی اختصاص داده شده است، تنظیم می شود. این ظرفیت ها RecoverableItemsQuota و RecoverableItemsWarningQuota می باشند.

  توجه   مطابق پیش فرض، موارد موجود به مدت 14 روز در پوشه موارد قابل بازیابی نگهداری می شوند و پس از آن بوسیله Microsoft Exchange پاکسازی می شوند. در Microsoft Office 365 برای شرکت های تجاری, هنگامی که یک صندوق پستی در وضعیت بررسی دعاوی حقوقی قرار می گیرد، دیگر موارد قابل بازیابی در این پوشه تخلیه نشده و به مدت نامحدودی نگهداری می شوند.

بالای صفحه‎

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.