جستجو و حذف پیام ها از صندوق های پستی کاربران

[این موضوع در حال انجام است.]  

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2011-11-23

مدیر سیستم ها هر چند وقت یک بار باید پیام های ایمیل نامناسب یا شاید مضر که به چندین صندوق پستی ارسال شده اند را پیدا کرده و حذف نمایند. برای مثال، پیام های ایمیل می توانند حاوی ویروس یا پیوندهای بارگیری ویروس، یا متن های نامناسب مانند متن های مرتبط با مسایل بزرگسالان، یا داده های محرمانه ای باشند که به اشتباه ارسال شده اند.

شما نمی توانیذ از جستجوی چندین صندوق پستی در پانل کنترل Exchange برای این منظور استفاده کنید، اما در Windows PowerShell، می توانید با استفاده از Search-Mailbox cmdlet با پارامتر انتقال DeleteContent می توانید آن را انجام دهید.

مهم‎   در صورت استفاده از Search-Mailbox cmdletبا پارامتر DeleteContent پیام ها برای همیشه از صندوق پستی کاربر حذف می شود و نمی توان آن را بازیابی نمود.

قبل از آن که شروع کنید

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

تخصیص نقش های RBAC مورد نیاز

شما باید نقش های زیر را برای جستجو و حذف پیام ها در صندوق های پستی کاربران اختصاص دهید.

  • جستجوی صندوق پستی این نقش به شما امکان می دهد پیام ها را در چندین صندوق پستی سازمان خود جستجو کنید. مدیران سیستم این نقش را بصورت پیش فرض تخصیص نمی دهند. برای جستجوی چندین صندوق پستی، خود را به عنوان عضو یک گروه مدیریت اکتشاف اضافه کنید. به افزودن یا حذف اعضاء گروه نقش‎ مراجعه کنید.

  • ورود و خروج صندوق پستی   این نقش به شما امکان می دهد پیام ها را از صندوق پستی کاربر حذف کنید. این نقش بصورت پیش فرض تخصیص داده نمی شود. برای حذف پیام ها از صندوق های پستی کاربران، نقش صندوق پستی ورود خروج را به گروه نقش مدیریت سازمان اضافه کنید. به ویرایش ویژگی های گروه نقش‎ مراجعه کنید.

جمع آوری اطلاعات برای درخواست جستجو

لازم است نسخه هایی از پیام آلوده و نامناسب را دریافت و مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید درخواست جستجو را برای یافتن آن ایجاد کنید.

بالای صفحه‎

گزینه های جستجو و حذف

می توانید از Search-Mailbox cmdletبا پارامتر DeleteContent برای جستجو و حذف پیام ها در یک مرحله استفاده کنید. با این حال، اگر این کار را انجام دهید، نمی توانید پیش نمایش نتایج جستجو را ببینید یا دفترچه ثبت گزارشی که پیام ها از طریق جستجو به آن بر می گردند ایجاد کنید. این بدین معنی است که شما نمی توانید بفهمید کدام پیام ها حذف شده اند.

گزینه بهتر این است که ابتدا Search-Mailbox cmdletرا با پارامتر LogOnly اجرا کنید. این فرمان فایل ثبتی ایجاد می کند که حاوی اطلاعاتی درباره همه نتایجی است که با معیار جستجو مطابقت می کند، اما پیام ها را حذف نمی کند. این اطلاعات بصورت یک فایل (CSV) مقدار جدا شده با کاما به پیام ایمیل ارسالی به صندوق پستی و پوشه تعیین شده با استفاده از پارامترهای TargetMailbox and TargetFolder با Search-Mailbox cmdlet پیوست می شود. بعد از بررسی گزارش ثبت، می توانید معیار جستجو را تغییر دهید و تنها گزارش جستجوی مورد نیاز را دوباره اجرا کنید یا جستجو را با پارامتر DeleteContent اجرا کنید.

سومین راه این است که ابتدا قبل از حذف پیام تخلف از صندوق پستی کاربر آن را کپی کنید تا بتوانید در فرصتی دیگر در صورت لزوم به آن دسترسی داشته باشید. با قرار دادن پارامتر TargetMailbox و TargetFolder در فرمانی که اجرا می کنید می توانید پیام را حذف کنید.

بالای صفحه‎

جستجوی پیام ها و ثبت نتایج جستجو

اجازه دهید با چند مثال آنچه را باید با Search-Mailbox cmdlet انجام دهید را ارائه دهیم. لیست ویژگی های پیامی که می توانید در یک پارامتر SearchQuery قرار دهید آورده شده است، به ویژگی های پیام ایمیل جهت جستجو‎ مراجعه کنید.

جستجوی صندوق پستی تکی

فرمان زیر یک صندوق پستی خاص را در سازمان شما برای پیام های دارای مقدار خاص در خط موضوع جستجو می کند و سپس پیامی را با ذکر نتایج به صندوق پستی مقصد ارسال می کند. پیام ها از صندوق پستی که جسیتجو می کنید حذف نمی شوند.

‎Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder‏> -LogOnly -LogLevel Full

مثال   فرمان زیر صندوق پستی Pilar Pinilla را برای پیام های دارای عبارت بارگیری این فایل در قسمت موضوع جستجو می کند، و نتایج جستجو را در پوشه SearchLogs صندوق پستی مدیر سیستم کپی می کند.

‎Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
جستجوی همه صندوق های پستی

فرمان زیر همه صندوق های پستی را در سازمان شما برای پیام های دارای یک فایل پیوست شده خاص جستجو می کند و سپس پیامی را با ذکر نتایج به صندوق پستی مقصد ارسال می کند. پیام ها از صندوق های پستی جستجو شده حذف نمی شوند.

‎Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder‏> -LogOnly -LogLevel Full

مثال   فرمان زیر همه صندوق های پستی را برای پیام های پیوست شده با نام تروجان جستجو می کند و پیام گزارش را به صندوق پستی مدیر سیستم ارسال می کند.

‎Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

بالای صفحه‎

جستجو و حذف پیام ها

فرمان زیر همه صندوق های پستی را جستجو می کند و هر گونه پیام دارای متن خاص را در خظ موضوع حذف می کند:

‎Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

مثال   فرمان زیر همه صندوق های پستی را برای پیام های دارای خط عنوان بارگیری این فایل جستجو می کند و سپس آنها را برای همیشه حذف می کند.

‎Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

مهم   قبل از حذف دائم پیام ها، توصیه می کنیم که از پارامتر LogOnly برای ایجاد یک گزارش از پیام های یافت شده در جستجو قبل از حذف آنها ایجاد کنید یا پیام ها را صندوق پستی دیگری قبل از حذف آنها از صندوق پستی منبع کپی کنید.

کپی پیام قبل از حذف آن

دستور زیر جستجوی پیام های با متن مورد نظر بر اساس موضوع، کپی نتایج جستجو در پوشه، و حذف تمام پیام های منطبق با معیارهای جستجو را ممکن می سازد.

‎Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder‏> -DeleteContent

مثال   فرمان زیر همه صندوق های پستی را برای خط موضوع پیام بارگیری این فایل جستجو می کند، نتایج جستجو را در پوشه DeletedMessages صندوق پستی مدیر سیستم کپی می کند و سپس پیام ها را برای همیشه از صندوق پستی کاربران حذف می کند.

‎Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

بالای صفحه‎

ویژگی های پیام ایمیل جهت جستجو

در جدول زیر، لیست ویژگی های پیام ایمیل معمولی که می توانید در یک پارامتر SearchQuery قرار دهید آورده شده است.

 

ویژگی مثال نتایج جستجو

پیوست ها

پیوست: annualreport.ppt

پیام های حاوی پیوست که نام آنها annualreport.ppt است. استفاده از جستجوی attachment:annualreport یا attachment:annual*، نتیجه یکسانی مشابه زمانی خواهد داشته که از نام کامل پیوست استفاده می کنید.

گیرنده کپی

cc:‎"gurinder singh"‎

cc:gurinders

cc: gurinders@fineartschool.edu

پیام هایی با Gurinder Singh در قسمت گیرنده پیام

از

from:‎"Max Stevens"‎

from:maxs

from:maxs@contoso.com

پیام های ارسال شده توسط Max Stevens

ارسال شد

sent:10/19/2010

پیام هایی که در تاریخ 19 اکتبر 2010 ارسال شده است

موضوع

subject:‎"Quarterly Financials"‎

پیام های حاوی عبارت دقیق "Quarterly Financials" در قسمت موضوع

به

to:‎"Judy Lew"‎

to:judyl

to:judyl@contoso.com

پیام های ارسال شده به Judy Lew

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.