مرجع به PowerShell Cmdlet های موجود در Exchange Online

 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-10-31

مدیران سیستم سازمان های آزمایشی می توانند از Windows PowerShell همراه با Windows Remote Management (WinRM) در Windows Management Framework برای مدیریت گیرندگان و تنظیمات دامنه استفاده کنند، همچنین برای ایجاد گزارش یا کمک به عیب یابی نیز می توانند از آن بهره گیرند. در اینجا درباره cmdletهایی که برای مدیران سیستم فراهم است، توضیح مختصری آمده است. همانگونه که در این بخش نیز توضیح داده شده است، درباره استفاده از cmdletهای شخصی، می توانید راهنمایی بیشتری را در خط فرمان دریافت کنید.

توجه   همه cmdletها یا ویژگی ها در همه سازمان ها در دسترس نیستند.

قبل از آن که شروع کنید

برای آشنایی با نحوه نصب و پیکربندی Windows PowerShell و اتصال به سرویس، به استفاده از PowerShell در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است

در حال حاضر مدیران سیستم Exchange Online می توانند از cmdletهای زیر استفاده کنند. cmdletها ابتدا بر اساس مدیریت و سپس بر اساس نوع محتوا گروه بندی می شوند.

 

مدیریت گیرنده‎

تأمین کننده‎

انتقال‎

مجوزها‎

متابعت‎

گزارش‎

دامنه ها‎

تنظیمات صندوق پستی‎

تنظیمات سازمان‎

جعل هویت برنامه‎

انجمن مشترک و آماده سازی ترکیبی‎

گزینه های صندوق پستی‎

Exchange ActiveSync‎

پیام رسانی یکپارچه‎

دریافت راهنمایی در خط فرمان‎

مدیریت گیرنده

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، پیکربندی و حذف محتوای گیرنده استفاده کنید.

اگر دارای سازمان ایمیل آنلاین Microsoft Office 365 هستید، باید مجوزها را به صندوق های پستی جدید خود تخصیص دهید وگرنه با پایان دوره غیر فعال خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تخصیص مجوز سرویس های آنلاین Microsoft به صندوق های پستی جدید‎ مراجعه کنید.

صندوق های پستی

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی صندوق های پستی استفاده کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-Mailbox

اطلاعات مربوط به صندوق های پستی آزمایشی را مشاهده کنید.

New-Mailbox

یک کاربر جدید را در سازمان خود ایجاد کنید که دارای صندوق پستی در سرویس ایمیل آزمایشی باشد.

Remove-Mailbox

یک صندوق پستی را حذف کنید.

Get-RemovedMailbox

صندوق های پستی حذف شده قابل بازیابی را مشاهده کنید.

Set-Mailbox

تنظیمات صندوق پستی موجود را تغییر دهید.

Undo-SoftDeletedMailbox

این cmdlet فقط برای Microsoft Live@edu و Microsoft Office 365 برای سازمان های آموزشی در دسترس است. از cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox برای بازیابی یک صندوق پستی که حذف شده است استفاده کنید. صندوق های پستی به مدت 30 روز از تاریخ حذف، قابل بازیابی هستند.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

گروه های توزیع

برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی گروه های توزیع، که گاهی اوقات "گروه های عمومی" نامیده می شوند، و گروههای توزیع با ایمنی فعال، از این cmdletها استفاده کنید. یک گروه توزیع، که گروه عمومی نیز نامیده می شود، مجموعه ای از دو یا چند شخص است که در دفترچه آدرس مشترک ظاهر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به Distribution Groups‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-DistributionGroup

اطلاعات مربوط به گروه های توزیع خاص را مشاهده کرده یا لیستی از گروه های توزیع ذخیره شده در دفترچه آدرس مشترک خود را بازیابی کنید. گروه های توزیع گاهی "گروه های عمومی" نامگذاری می شوند.

New-DistributionGroup

ایجاد یک گروه توزیع.

Remove-DistributionGroup

حذف یک گروه توزیع.

Set-DistributionGroup

مشخصات یک گروه توزیع موجود را تغییر دهید.

Add-DistributionGroupMember

یک گیرنده را به گروه توزیع موجود اضافه کنید.

Get-DistributionGroupMember

اعضای یک گروه توزیع موجود را مشاهده کنید.

Remove-DistributionGroupMember

یک گیرنده را از عضویت گروه توزیع حذف کنید.

Update-DistributionGroupMember

عضویت فعلی یک گروه توزیع را رونویسی کنید.

Get-Group

می توانید همه گروه های توزیع و گروه های امنیتی و گروه های نقش را در سازمان خود مشاهده کنید.

Set-Group

این پارامترها به فیلترهای درخواست مربوط نمی شوند اما شما می توانید از آنها به وسیله Set-DistributionGroup cmdlet استفاده کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

گروه های توزیع پویا

برای مشاهده، ایجاد، حذف،و پیکربندی گروه های توزیع پویا در سازمان خود، از این cmdletها استفاده کنید. بر خلاف لیست عضویت ثابت گروه توزیع منظم، لیست عضویت گروه توزیع پویا هر بار که پیامی به گروه ارسال می شود، محاسبه می گردد. این محاسبه بر پایه فیلترها و شرایطی است که در هنگام ایجاد گروه تعریف می کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به گروه های توزیع پویا‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-DynamicDistributionGroup

تنظیمات را در یک گروه توزیع پویای موجود مشاهده کنید.

New-DynamicDistributionGroup

یک گروه توزیع پویا ایجاد کنید.

Remove-DynamicDistributionGroup

یک گروه توزیع پویا را حذف کنید.

Set-DynamicDistributionGroup

مشخصات یک گروه توزیع پویای موجود را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

مخاطبین خارجی

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی ‏‫مخاطبین خارجی استفاده کنید. مخاطبین خارجی، افرادی از خارج از سازمان شما هستند که در دفترچه آدرس سازمان شما نمایش داده می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مخاطبین خارجی موجود در کتابچه نشانی‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-MailContact

اطلاعات مربوط به یک مخاطب یا مخاطبین خارجی تعیین شده را مشاهده کنید.

New-MailContact

یک دفترچه آدرس مشترک که مخاطب خارجی را لیست می کند، ایجاد کنید.

Remove-MailContact

یک مخاطب را از دفترچه آدرس مشترک حذف کنید.

Set-MailContact

تنظیمات مربوط به یک مخاطب خارجی موجود را تغییر دهید.

Get-Contact

اطلاعات مربوط به یک مخاطب تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از مخاطبان ذخیره شده در دفترچه آدرس مشترک خود را بازیابی کنید.

Set-Contact

مشخصات یک مخاطب موجود را تغییر دهید. توجه: اگر می خواهید ایمیلی به یک مخاطب ارسال کنید، از cmdletهای *-MailContact استفاده کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

کاربران ایمیل

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی کاربران ایمیل استفاده کنید. یک کاربر ایمیل یک حساب در سازمان شما دارد ولی فاقد صندوق پستی می باشد. در عوض، کاربر ایمیل، ایمیل را در یک آدرس خارجی ایمیل دریافت می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به ایجاد کاربران ایمیل‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-MailUser

اطلاعات مربوط به کاربران ایمیل را در سازمان خود مشاهده کنید.

New-MailUser

یک کاربر ایمیل جدید را در سازمان خود ایجاد کنید.

Remove-MailUser

یک کاربر ایمیل موجود را حذف کنید.

Set-MailUser

تنظیمات یک کاربر ایمیل موجود را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

cmdletهای سایر گیرندگان

 

Cmdlet توضیح

Get-LinkedUser

اطلاعات مربوط به یک حساب کاربری دارای پیوند را مشاهده کنید. از حساب های کاربری دارای پیوند برای تأیید اعتبار در شرایط آماده سازی ترکیبی و با سرویس های Exchange Recipient Management Web استفاده می شود. یک کاربر در سازمان شما را می توان به یک کاربر خارجی یا یک مجوز پیوند داد.

Set-LinkedUser

مشخصات یک حساب کاربری دارای پیوند را تغییر دهید.

Get-SecurityPrincipal

موارد امنیتی در سازمان خود را فهرست کنید. موارد امنیتی بخش هایی هستند، مانند کاربران یا گروه های امنیتی، که به مجوز ها و حقوق کاربران اختصاص داده می شوند.

Get-Recipient

اطلاعات مربوط به محتوای ایمیل فعال از انواع مختلف را در سازمان خود مشاهده کنید. نتایج به دست آمده شامل صندوق های پستی، کاربران ایمیل، مخاطبان، گروه های توزیع و گروه های توزیع پویا می باشد.

Get-User

اطلاعات مربوط به صندوق های پستی و کاربران ایمیل را در سازمان خود مشاهده کنید.

Set-User

مشخصات یک کاربر پست یا صندوق پستی موجود را تغییر دهید.

New-MailMessage

یک پیام ایمیل ایجاد کرده و آن را در پوشه پیش نویس های صندوق پستی کاربر قرار دهید.

Test-MAPIConnectivity

برای تأیید اینکه یک صندوق پستی تعیین شده می تواند با استفاده از پروتکل MAPI اتصال را برقرار کند، که توسط Microsoft Office Outlook نیز مورد استفاده قرار می گیرد، آن را بررسی کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

تأمین کننده

از این cmdletها به منظور استقرار تعداد زیادی از صندوق های پستی جدید با استفاده از یک فایل مقادیر جدا شده با کاما (CSV)، استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وارد کردن کاربران Exchange Online جدید با یک فایل CSV‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-ProvisioningRequest

وضعیت اطلاعات درباره درخواست استقرار فعلی را مشاهده کنید. یک درخواست استقرار، صندوق های پستی آزمایشی جدیدی را برای کاربران مشخص شده در یک فایل CSV ایجاد می کند.

New-ProvisioningRequest

یک درخواست استقرار انبوه جدید برای یک دسته از کاربرانی که در یک فایل CSV شناسایی شده اند، ارائه دهید. فایل CSV بررسی می شود، و چنانچه با موفقیت تأیید شود، یک درخواست استقرار در حالت مکث، ایجاد می شود. با استفاده از Start-ProvisioningRequest cmdlet فرایند تأمین را آغاز کنید.

Remove-ProvisioningRequest

پردازش یک درخواست استقرار انبوه را که یا در حال اجرا است یا در حال تعلیق، متوقف کنید.

Start-ProvisioningRequest

یک درخواست استقرار در حال تعلیق را که با cmdlet New-ProvisioningRequest ایجاد شده بود را آغاز کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

انتقال

از این cmdletها جهت انتقال ایمیل از سیستم پیام رسانی پیش فرض به سازمان آزمایشی خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به ‏‫نمای کلی انتقال ایمیل‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-MigrationBatch

اطلاعات مربوط به دسته انتقال ایمیل فعلی را مشاهده کنید.

New-MigrationBatch

برای انتقال داده های صندوق پستی از یک IMAP server پیش فرض یا سیستم پیام رسانی Microsoft Exchange، به صندوق های پستی آزمایشی، یک دسته انتقال جدید ایجاد کنید. برای یک انتقال IMAP، قبل از انتقال داده های صندوق پستی، باید صندوق های پستی آزمایشی ایجاد کنید.

Remove-MigrationBatch

یک دسته انتقال که در حال اجراست یا به پایان رسیده است را حذف می کند.

Set-MigrationBatch

مشخصات یک دسته انتقال موجود را تغییر دهید.

Start-MigrationBatch

فرایند انتقال یک دسته انتقال ایمیل معوق را آغاز کنید.

Stop-MigrationBatch

پردازش یک دسته انتقال در حال پردازش را متوقف کنید.

Test-MigrationServerAvailability

بررسی کنید که آیا می توانید با سرور پستی پیش فرض که داده های صندوق پستی را که می خواهید به صندوق های پستی آزمایشی منتقل کنید، در خود جای داده است، ارتباط برقرار کنید.

Get-MigrationStatus

اطلاعات مربوط به کل انتقال ایمیل در حال پردازش را مشاهده کنید.

Get-MigrationUser

اطلاعات وضعیت مربوط به یک صندوق پستی کاربر یا همه صندوق های پستی کاربر در دسته انتقال که در حال پردازش شدن است را مشاهده کنید.

Get-MigrationUserStatistics

اطلاعات وضعیت درباره انتقال یک صندوق پستی در محل جداگانه به ابر را مشاهده کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

مجوزها

از این cmdletها برای مشاهده، تخصیص و حذف مجوزهایی که در دامنه شما به کاربران داده می شود، استفاده کنید.

گروه های نقش مدیر سیستم

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، حذف و اصلاح گروه های نقش مدیر سیستم استفاده کنید. یک گروه نقش یک گروه امنیتی جهانی است که حقوق مدیریتی به آن تخصیص داده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به گروه های نقش مدیر سیستم‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet پارامتر

Get-RoleGroup

اطلاعات مربوط به گروه های نقش تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از گروه های نقشی را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-RoleGroup

ایجاد یک گروه نقش.

Remove-RoleGroup

یک گروه نقش را حذف کنید.

Set-RoleGroup

مشخصات یک گروه نقش موجود را تغییر دهید.

Add-RoleGroupMember

یک گیرنده را به گروه نقش موجود اضافه کنید.

Get-RoleGroupMember

اعضای یک گروه نقش موجود را مشاهده کنید.

Remove-RoleGroupMember

یک گیرنده را از عضویت یک گروه نقش حذف کنید.

Update-RoleGroupMember

عضویت فعلی یک گروه نقش را رونویسی کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

سیاست های تخصیص نقش

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، اصلاح و حذف سیاست های تخصیص نقش استفاده کنید. یک سیاست تخصیص نقش مجموعه ای از یک یا چند نقش مدیریتی کاربر نهایی است که به کاربران این امکان را می دهد که تنظیمات حساب های خود و گروه های توزیع را مدیریت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به سیاست های تخصیص نقش‎ مراجعه کنید.

توجه   در سازمان های Live@edu، شما نمی توانید مشخصات یک سیاست تخصیص نقش را ایجاد، حذف یا اصلاح کنید. در هر حال، می توانید نقش های مدیریتی کاربر نهایی را، که به یک سیاست تخصیص نقش، اختصاص داده شده است، اضافه یا حذف نمایید.

 

Cmdlet توضیح

Get-RoleAssignmentPolicy

اطلاعات مربوط به سیاست های تخصیص نقش تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از سیاست های تخصیص نقش را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-RoleAssignmentPolicy

یک سیاست تخصیص نقش ایجاد کنید.

Remove-RoleAssignmentPolicy

یک سیاست تخصیص نقش را حذف نمایید.

Set-RoleAssignmentPolicy

مشخصات یک سیاست تخصیص نقش موجود را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

کنترل دسترسی مبتنی بر نقش

برای مدیریت نقش های کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) در سازمان خود، از این cmdletها استفاده نمایید. شما می توانید از RBAC برای اختصاص دادن قابلیت ها به کاربران استفاده نمایید. کلیه مجوز ها و قابلیت ها بر اساس نقش های مدیریتی تعیین می شوند. یک نقش مدیریتی که به آن نقش RBAC یا به طور خلاصه یک نقش نیز اطلاق می گردد، مواردی که یک نفر می تواند به آن دسترسی داشته باشد و کارهایی که می تواند انجام دهد را تعریف می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به کنترل دسترسی مبتنی بر نقش‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-ManagementRole

نقش های مدیریتی موجود در سازمان خود را مشاهده کنید.

New-ManagementRole

یک نقش مدیریتی جدید را ایجاد کنید که بر اساس یک نقش موجود باشد.

Remove-ManagementRole

یک نقش مدیریتی را حذف کنید. فقط نقش هایی را می توانید حذف کنید که خودتان ایجاد کرده باشید. امکان حذف نقش های داخلی وجود ندارد.

Get-ManagementRoleAssignment

نقش های مدیریتی را که در حال حاضر به یک کاربر خاص اختصاص داده شده است، مشاهده کنید.

New-ManagementRoleAssignment

یک نقش مدیریتی جدید را به یک کاربر اختصاص دهید.

Remove-ManagementRoleAssignment

یک نقش مدیریتی را از یک کاربر حذف کنید.

Set-ManagementRoleAssignment

تنظیمات تخصیص نقش مدیریتی، مانند محدوده مدیریت مربوطه را تغییر دهید.

Add-ManagementRoleEntry

دسترسی به یک cmdlet خاص و پارامترها را به یک نقش مدیریتی موجود اضافه کنید.

Get-ManagementRoleEntry

cmdletها و پارامترهای قابل دسترس برای یک نقش مدیریتی موجود را مشاهده کنید.

Remove-ManagementRoleEntry

دسترسی به cmdlet از یک نقش مدیریتی موجود را حذف کنید.

Set-ManagementRoleEntry

دسترسی به یک پارامتر را اضافه کرده یا حذف کنید.

Get-ManagementScope

محدوده های مدیریتی تعریف شده برای سازمان خود را مشاهده کنید. محدوده مدیریتی، عملکردهای موجود برای یک کاربر را تعیین می کند. بعنوان مثال، محدوده مدیریتی برای یک کاربر خاص به حساب او محدود می شود. محدوده مدیریتی برای یک مدیر سیستم سازمان، تمام عملکردهای آن دامنه است.

New-ManagementScope

یک محدوده مدیریتی جدید تعیین کنید.

Remove-ManagementScope

یک محدوده مدیریتی را حذف کنید. فقط آن محدوده های مدیریتی را می توانید حذف کنید که خودتان تعیین کرده اید.

Set-ManagementScope

تعریف یک محدوده مدیریتی موجود را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

مجوزهای صندوق پستی

برای مشاهده، تخصیص و حذف مجوزهای صندوق پستی و مجوزهای پوشه صندوق پستی، از این cmdletها استفاده کنید.

 

Cmdlet توضیح

Add-MailboxPermission

به یک کاربر اجازه دهید تا به صندوق پستی کاربر دیگری دسترسی داشته باشد.

Get-MailboxPermission

مجوزهایی که به صندوق پستی یک کاربر اختصاص یافته اند را مشاهده کنید.

Remove-MailboxPermission

مجوزها را از یک کاربر، برای حذف دسترسی به صندوق پستی کاربری دیگر، حذف کنید.

Add-MailboxFolderPermission

به کاربر اجازه دهید تا به یک پوشه در صندوق پستی کاربر دیگر دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال، می توانید به کاربر اجازه دهید تا تقویم کاربر دیگری را مدیریت کند. پوشه مقصد با این قالب مشخص می شود: alias:\foldername.

Get-MailboxFolderPermission

مجوزهایی را که به یک پوشه خاص در صندوق پستی یک کاربر اختصاص یافته اند، مشاهده کنید.

Set-MailboxFolderPermission

مجوزهایی را که به یک پوشه خاص در صندوق پستی یک کاربر اختصاص یافته اند، تغییر دهید.

Remove-MailboxFolderPermission

مجوزها را از یک کاربر جهت حذف دسترسی به یک پوشه خاص در صندوق پستی کاربری دیگر، حذف کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

مجوز ارسال بعنوان

برای مشاهده، تخصیص و حذف مجوز ارسال بعنوان، از این cmdletها استفاده کنید. مجوز ارسال بعنوان، که با نام مجوز SendAs نیز شناخته می شود، به یک کاربر مجوز می دهد که از آدرس ایمیل گیرنده دیگری در آدرس فرستنده، استفاده نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به اعطاء مجوز ارسال به عنوان به کاربران‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Add-RecipientPermission

مجوز ارسال بعنوان را به کاربران اعطا کنید.

Get-RecipientPermission

مجوز ارسال بعنوان را که به کاربران اعطا شده است، مشاهده کنید.

Remove-RecipientPermission

لغو مجوز ارسال بعنوان از کاربران.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

متابعت

برای کمک به فراهم کردن سازمان خود با نیازهای قانونی یا تجاری، از cmdletها استفاده کنید.

جستجوی چند صندوق پستی

برای جستجوی صندوق های پستی سازمان خود به دنبال پیام ایمیل و دیگر انواع پیام که حاوی کلمات کلیدی خاصی هستند، از این cmdletها استفاده کنید. این cmdletها تنها در نقش جستجوی صندوق پستی معنا می شوند و باید به مدیران اکتشاف اختصاص داده شود. برای استفاده از cmdletهای جستجوی صندوق پستی، شما باید عضو گروه مدیریت اکتشاف باشید. در به کاربران اجازه جستجو در چند صندوق پستی را بدهید‎ اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-MailboxSearch

جستجوی چندین صندوق پستی را که در حال پردازش هستند یا اینکه تکمیل یا متوقف شده اند، مشاهده کنید.

New-MailboxSearch

ایجاد جستجوی چندین صندوق پستی جدید. با این cmdlet، پارامترهای جستجو را تعیین کنید، اما در حقیقت جستجو را با Start-MailboxSearch cmdlet انجام می دهید.

Remove-MailboxSearch

حذف یک جستجوی چندین صندوق پستی.

Search-Mailbox

یک صندوق پستی را جستجو کنید و نتایج را در یک صندوق پستی مقصد تعیین شده، کپی کنید، پیام ها را از منبع صندوق پستی حذف کنید یا هردو را انجام دهید.

توجه   این cmdlet نیز در نقش ورود خروج صندوق پستی در دسترس می باشد. مطابق پیش فرض، نقش صادرات واردات صندوق پستی به هیچ یک از گروه های نقش اختصاص داده نمی شود.

Set-MailboxSearch

مشخصات یک جستجوی چندین صندوق پستی موجود را تغییر دهید.

Start-MailboxSearch

مشخصات یک جستجوی چندین صندوق پستی موجود را که با استفاده از New-MailboxSearch cmdlet ایچاد نموده اید را شروع یا ادامه دهید.

Stop-MailboxSearch

یک جستجوی چند صندوق پستی در حال پردازش را متوقف کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

قوانین انتقال

از این cmdletها برای مشاهده، پیکربندی، ایجاد و حذف ‏‫قوانین انتقال استفاده کنید. شما می توانید برای کنترل گردش پیام های ایمیل در سازمان خود، از قوانین انتقال استفاده نمایید. ویژگی های خاص پیام یا شرایط و اعمالی را که می خواهید روی هر پیام که حاوی آن ویژگی هاست اعمال کنید، تعریف نمایید. در قواعد سراسری سازمان‎ اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

Cmdlet توضیح

Disable-TransportRule

غیر فعال کردن یک قانون انتقال.

Enable-TransportRule

فعال سازی یک قانون انتقال.

Get-TransportRule

اطلاعات مربوط به قانون های انتقال معین را مشاهده کرده یا لیستی از قانون های انتقال در سازمان خود را بازیابی کنید.

New-TransportRule

یک قانون انتقال ایجاد کنید.

Remove-TransportRule

یک قانون انتقال را حذف کنید.

Set-TransportRule

مشخصات یک قانون انتقال را تغییر دهید.

Get-TransportRuleAction

اطلاعات مربوط به عملکردهای قانون انتقال معین را مشاهده کرده یا لیستی از همه عملکردهای قانون انتقال موجود در سازمان خود را بازیابی کنید.

Get-TransportRulePredicate

اطلاعات مربوط به مستندات قانون انتقال معین را مشاهده کرده یا لیستی از همه مستندات قانون انتقال در سازمان خود را بازیابی کنید. می توانید از مستندات قانون انتقال به عنوان شرایط و استثنائات در قوانین انتقال استفاده کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

سیاست های نظارت

برای مشاهده و پیکربندی سیاست های نظارت در سازمان های Live@edu از این cmdletها استفاده نمایید. سیاست های نظارت می توانند افرادی را که قادر به ارسال ایمیل به کاربران سازمان شما یا دریافت از آنها هستند، کنترل کنند و ایمیل حاوی کلمات نامناسب را فیلتر و رد نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به سیاست های نظارت‎ مراجعه کنید.

توجه   سیاست های نظارت در Microsoft Office 365 موجود نیست.

 

Cmdlet توضیح

Add-SupervisionListEntry

یک ورودی را به لیست مجاز یا لیست غیرمجاز یک کاربر تعیین شده اضافه کنید.

Get-SupervisionListEntry

ورودی مجاز و ورودی غیرمجاز تعریف شده برای یک کاربر خاص را مشاهده کنید.

Remove-SupervisionListEntry

یک ووردی را از لیست مجاز یا لیست غیرمجاز یک کاربر مشخص شده حذف کنید.

Get-SupervisionPolicy

تنظیمات سیاست های نظارت برای سازمان خود را مشاهده کنید.

Set-SupervisionPolicy

تنظیمات یک سیاست نظارتی را پیکربندی کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

مدیریت حقوق اطلاعات

برای مشاهده و پیکربندی مشخصات مدیریت حقوق اطلاعات (IRM) در سازمان خود، از این cmdletها استفاده کنید. IRM این امکان را برای شما و کاربرانتان فراهم می کند تا اشخاصی را کنترل نمایید که می توانند به اطلاعات مهم موجود در پیام ایمیل، دسترسی پیدا کرده، آنها را ارسال، چاپ یا کپی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم و مدیریت نمودن ‏‫مدیریت حقوق اطلاعات‬ در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-IRMConfiguration

پیکربندی IRM را در سازمان خود مشاهده نمایید.

Set-IRMConfiguration

مشخصات پیکربندی IRM را در سازمان خود تغییر دهید.

Test-IRMConfiguration

عملکرد پیکربندی IRM را در سازمان خود بررسی نمایید.

Get-RMSTemplate

اطلاعات مربوط به سرویس های تعیین شده مدیریت حقوق اطلاعات Microsoft Active (AD RMS)، قالب های سیاست حقوق را مشاهده یا لیستی از قالب های سیاست حقوق AD RMS در سازمان خود را بازیابی نمایید.

Set-RMSTemplate

مشخصات یک قالب سیاست حقوق AD RMS موجود را تغییر دهید.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

تنظیمات دامنه انتشاری مطمئن موجود (TPD) را در سازمان خود مشاهده کنید. یک دامنه انتشاری مطمئن حاوی تنظیمات مورد نیاز برای استفاده از ویژگی های RMS در سازمان شما می باشد. برای مثال، کاربران می توانند قالب های سیاست حقوق AD RMS را در پیام های ایمیل اعمال کنند.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

یک دامنه انتشار مطمئن، از یک سرور پیش فرض AD RMS در حال استفاده، در سازمان خود وارد کنید.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

یک دامنه انتشار مطمئن موجود را که در سازمان خود وارد کرده اید، حذف کنید.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

مشخصات یک دامنه انتشار مطمئن موجود را، در سازمان خود تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

قوانین محافظت از Outlook

برای مشاهده و پیکربندی قوانین محافظت Outlook، از این cmdletها استفاده کنید. قوانین محافظت از Outlook قوانین ایجاد شده توسط مدیران سیستم است که قبل از اینکه یک کاربر با استفاده از Outlook پیامی را ارسال نماید، اعمال می شوند. قانون محافظت از Outlook قبل از ارسال پیام، یک قالب سیاست سرویس های مدیریت حقوق (AD RMS) را در پیام ها اعمال می کند.

 

Cmdlet توضیح

Disable-OutlookProtectionRule

قانون محافظت Outlook را غیر فعال کنید.

Enable-OutlookProtectionRule

قانون محافظت Outlook را فعال نمایید.

Get-OutlookProtectionRule

اطلاعات مربوط به قوانین محافظت Outlook تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از قوانین محافظت Outlook در سازمان خود را بازیابی کنید.

New-OutlookProtectionRule

ایجاد قوانین محافظت Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

حذف قانون محافظت Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

مشخصات یک قانون محافظت Outlook را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

سیاست های حفظ و نگهداری

برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی سیاست های محافظت و نگهداری در سازمان خود، از این cmdletها استفاده کنید. یک سیاست حفظ و نگهداری با گروهی از برچسب های سیاست حفظ و نگهداری که تنظیمات حفظ و نگهداری موارد را در یک صندوق پستی معین می کند، اعمال می شود. یک سیاست ممکن است حاوی یک برچسب سیاست حفظ و نگهداری پیش فرض و چندین برچسب حفظ و نگهداری بدون پیش فرض باشد. یک صندوق پستی تنها می تواند دارای یک سیاست حفظ و نگهداری اعمال شده به آن باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم و مدیریت سیاست های حفظ و نگهداری در Exchange Online‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-RetentionPolicy

اطلاعات مربوط به سیاست های حفظ و نگهداری تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از سیاست های حفظ و نگهداری را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-RetentionPolicy

ایجاد یک سیاست حفظ و نگهداری.

Remove-RetentionPolicy

حذف یک سیاست حفظ و نگهداری.

Set-RetentionPolicy

مشخصات یک سیاست حفظ و نگهداری را تغییر دهید.

Get-RetentionPolicyTag

اطلاعات مربوط به برچسب های سیاست حفظ و نگهداری را مشاهده کرده یا لیستی از برچسب های سیاست حفظ و نگهداری را در سازمان خود بازیابی کنید. برچسب های سیاست حفظ و نگهداری برای اعمال تنظیمات حفظ و نگهداری پیام به پیام های و پوشه ها استفاده می شود.

New-RetentionPolicyTag

ایجاد یک برچسب سیاست حفظ و نگهداری.

Remove-RetentionPolicyTag

حذف یک برچسب سیاست حفظ و نگهداری.

Set-RetentionPolicyTag

مشخصات یک برچسب سیاست حفظ و نگهداری را تغییر دهید.

Start-ManagedFolderAssistant

تکمیل سیاست های حفظ و نگهداری، در یک صندوق پستی خاص، بی درنگ پیکر بندی می شود.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

طبقه بندی های پیام

برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی طبقه بندی های پیام در سازمان خود، از این cmdletها استفاده کنید. بعد از اینکه طبقه بندی های پیام را ایجاد کردید، کاربران می توانند آنها را با استفاده از Outlook Web App، در پیام ها اعمال کنند، یا شما می توانید با استفاده از قوانین انتقال، آنها را در پیام ها اعمال کنید. همچنین شما می توانید از طبقه بندی ها به عنوان موقعیت ها یا استثنائات در قوانین انتقال استفاده کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-MessageClassification

اطلاعات مربوط به طبقه بندی های تعیین شده پیام را مشاهده کرده یا لیستی از طبقه بندی های پیام را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-MessageClassification

ایجاد یک طبقه بندی پیام.

Remove-MessageClassification

حذف یک طبقه بندی پیام.

Set-MessageClassification

ویژگی های یک طبقه بندی پیام را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

آرشیو و روزنامه نگاری

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات آرشیو و روزنامه نگاری برای سازمان خود، از این cmdletها استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به موضوعات زیر مراجعه کنید:

توجه   آرشیو در سازمان های Live@edu در دسترس نیستند.

 

Cmdlets توضیح

Disable-Mailbox

با استفاده از پارامتر Archive آرشیو را برای یک صندوق پستی موجود غیرفعال کنید.

Enable-Mailbox

با استفاده از پارامتر Archive، آرشیو را برای یک صندوق پستی موجود فعال کنید.

Disable-JournalRule

غیر فعال سازی یک قانون روزنامه نگاری. قوانین روزنامه نویسی برای ضبط یا "روزنامه نویسی"، پیام های ایمیل ارسالی به گیرندگان خاص یا ارسالی از آنها، استفاده می شوند. وقتی پیامی با معیار تعیین شده توسط قانون روزنامه نویسی منطبق است، آن پیام ثبت می شود.

Enable-JournalRule

غیر فعال سازی یک قانون روزنامه نویسی.

Get-JournalRule

اطلاعات مربوط به قوانین روزنامه نویسی تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از قوانین روزنامه نویسی را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-JournalRule

ایجاد یک قانون روزنامه نگاری.

Remove-JournalRule

حذف یک قانون روزنامه نگاری.

Set-JournalRule

مشخصات یک قانون روزنامه نگاری را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

گزارش

برای مشاهده گزارشات و آمار برای سازمان خود، از این cmdletها استفاده کنید.

گزارش بازرسی

برای پیکربندی گزارش بازرسی و برای مشاهده گزارشات بازرسی، از این cmdletها استفاده کنید. گزارش بازرسی اقدامات خاص انجام شده توسط کاربران خاص را ضبط می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به استفاده از Audit Logging (ابزار ثبت تغییرات) جهت ضبط عملکردهای کاربر‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Search-AdminAuditLog

محتویات گزارش بازرسی مدیر سیستم را جستجو کنید.

Write-AdminAuditLog

افزودن توضیحات به گزارش بازرسی مدیر سیستم.

Get-AdminAuditLogConfig

تنظیمات پیکربندی را برای گزارش بازرسی فعلی مدیر سیستم، مشاهده کنید.

New-AdminAuditLogSearch

محتویات گزارش بازرسی مدیر سیستم را جستجو کنید و نتایج آن را به گیرنده هایی که مشخص کرده اید، ارسال نمایید.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

حساب هایی که از گزارش بازرسی صندوق پستی می گذرد، مشاهده نمایید.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

حساب هایی که از گزارش بازرسی صندوق پستی می گذرد، تعیین نمایید. به عنوان مثال، شما می توانید حساب های سرویس را مشخص کنید، که اغلب برای کاهش اختلال در گزارش بازرسی صندوق پستی، به صندوق پستی دسترسی دارند.

Search-MailboxAuditLog

محتویات گزارش صندوق پستی را جستجو کنید.

New-MailboxAuditLogSearch

محتویات گزارش صندوق پستی را جستجو کنید و نتایج را به گیرنده هایی که مشخص کرده اید، ارسال نمایید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

ردیابی پیام

استفاده از این cmdletها، اطلاعات تحویل درباره پیام های ارسالی یا دریافت شده از صندوق پستی در سازمان شما را ردیابی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به گزارشات تحویل برای مدیران‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-MessageTrackingReport

برای یک گزارش ردیابی پیام خاص، به داده ها برگردید. این cmdlet نیاز دارد که برای گزارش ردیابی پیامی که قصد دیدن آن را دارید، ID تعیین کنید. بنابراین ابتدا شما نیاز دارید برای یافتن ID گزارش ردیابی پیام برای پیام خاص، از cmdlet Search-MessageTrackingReport استفاده کنید. سپس شما گزارش ردیابی پیام را از خروجی cmdle Search-MessageTrackingReport، به cmdle Get-MessageTrackingReport عبور دهید.

Search-MessageTrackingReport

گزارش ردیابی پیام منحصربفرد را که مبتنی بر ضوابط جستجو باشد، بیابید. سپس شما برای بدست آوردن اطلاعات کامل ردیابی پیام، می توانید این گزارش ردیابی پیام را به Get-MessageTrackingReport cmdlet ، منتقل کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

سایر cmldetهای گزارشی

 

Cmdlet توضیح

Get-FailedContentIndexDocuments

لیست اسناد یک صندوق پستی را که نتوانسته است توسط جستجوی Exchange شاخص دار شود، مشاهده کنید.

Get-LogonStatistics

اطلاعات مربوط به جلسه های ورود به سیستم باز به یک صندوق پستی خاص را مشاهده کنید، مانند نام کاربری، زمان ورود به سیستم و آخرین زمان دسترسی. یک کاربر برای بستن جلسه ای که به آن وارد شده است باید از سیستم خارج شود، از این رو برای کاربرانی که بتازگی مرورگر خود را بسته اند، چندین جلسه نمایش داده می شود.

Get-MailboxFolderStatistics

اطلاعات مربوط به پوشه های یک صندوق پستی خاص را، که حاوی شماره و اندازه موارد پوشه، نام و ID پوشه و سایر اطلاعات است، مشاهده کنید.

Get-MailboxStatistics

اطلاعات مربوط به یک صندوق پستی خاص را مشاهده کنید، مانند اندازه صندوق پستی، تعداد پیام هایی که در آن وجود دارد و آخرین زمانی که به آن دسترسی داشته اید.

Get-RecipientStatisticsReport

اطلاعات مربوط به همه شماره های گیرنده ها در سازمان خود را، که حاوی شماره صندوق های پستی، صندوق های پستی فعال، مخاطبین و گروه های توزیع است، مشاهده نمایید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

دامنه ها

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات دامنه های داخلی و خارجی که در سازمان شما تعریف شده اند، از این cmdletها استفاده نمایید.

دامنه های پذیرفته شده

از این cmdletها برای مشاهده و پیکربندی دامنه های مورد قبول استفاده کنید. دامنه پذیرفته شده یک فضای نام SMTP است که برای آن سازمان ایمیل آزمایشی، ایمیل دریافت یا ارسال می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دامنه های پذیرفته شده‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-AcceptedDomain

اطلاعات پیکربندی تمام دامنه های پذیرفته شده یا برای یک دامنه پذیرفته شده خاص، مشاهده کنید.

Set-AcceptedDomain

تنظیمات مربوط به یک دامنه پذیرفته شده را که با سرویس ایمیل آزمایشی در آن ثبت نام کرده اید، پیکربندی کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

دامنه های راه دور

از این cmdletها برای مشاهده، ایجاد، حذف و پیکربندی ‏‫دامنه های راه دور استفاده کنید. دامنه های راه دور تنظیمات را برای جریان ایمیل ها بر اساس دامنه مقصد هر پیام ایمیل تعریف می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دامنه های راه دور‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-RemoteDomain

اطلاعات پیکربندی را برای تمام دامنه های راه دور یا یک دامنه راه دور خاص، مشاهده کنید.

New-RemoteDomain

یک ورودی دامنه راه دور جدید را ایجاد کنید تا بتوانید قالب پیام و قوانین مربوط به پیام های ارسال شده به آن دامنه را پیکربندی کنید.

Remove-RemoteDomain

یک ورودی دامنه راه دور را حذف کنید.

Set-RemoteDomain

قالب پیام و تنظیمات قوانین مربوط به یک ورودی دامنه راه دور را پیکربندی کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

تنظیمات صندوق پستی

برای پیکربندی و کنترل نحوه دسترسی کاربران به سرویس های ایمیل آزمایشی، از این cmdletها استفاده کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-CASMailbox

پروتکل هایی را که برای اتصال های سرویس گیرنده برای یک یا تعداد بیشتری صندوق پستی در سازمان شما فعال است، مشاهده کنید.

Set-CASMailbox

پروتکل های اتصال دسترسی سرویس گیرنده را پیکربندی کنید که برای صندوق پستی خاصی فعال شده است.

Get-CASMailboxPlan

تنظیمات دسترسی سرویس گیرنده پیش فرض را مشاهده کنید که به صندوق های پستی جدید در سازمان شما اعمال می شود.

Get-OWAMailboxPolicy

قوانین اعمال شده بر صندوق های پستی متصل با استفاده از برنامه Outlook Web و تنظیمات پیکربندی شده برای آن قوانین را مشاهده کنید.

Get-MailboxPlan

اطلاعات مربوط به برنامه های صندوق پستی موجود در سازمان خود و تنظیمات آنها را مشاهده کنید. یک طرح صندوق پستی، یک الگوی نظارتی کاربری است.

Set-MailboxPlan

نام نمایشی طرح صندوق پستی را تغییر داده یا یک برنامه صندوق پستی دیگر را بعنوان مورد پیش فرض تنظیم کنید.

New-OWAMailboxPolicy

یک قانون جدید ایجاد کنید که به صندوق های پستی موجود در سازمان شما اعمال شود و تنظیمات مربوط به اتصال های برنامه Outlook Web را اعمال کند.

Remove-OWAMailboxPolicy

قانون موجود را که از آن برای اعمال تنظیمات اتصال برنامه Outlook Web استفاده می شود، حذف کنید.

Set-OwaMailboxPolicy

تنظیمات مربوط به یک قانون موجود را پیکربندی کنید که در صندوق های پستی موجود در سازمان شما اعمال می شود و تنظیمات مربوط به اتصال های برنامه Outlook Web را اعمال می کند.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

تنظیمات سازمان

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات گسترده سازمان، از این cmdletها استفاده کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-OrganizationConfig

اطلاعات مربوط به تنظیمات مختلف در سازمان خود را مشاهده کنید.

Set-OrganizationConfig

پیکربندی تنظیمات گوناگون در سازمان خود.

Get-TransportConfig

تنظیمات پیکربندی انتقال مانند زبان اعلان وضعیت تحویل (DSN) را مشاهده کنید.

Set-TransportConfig

تنظیمات پیکربندی انتقال، مانند زبان DSN را تغییر دهید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

جعل هویت برنامه

این cmdlet به نقش RBAC ApplicationImpersonation تخصیص یافته است، و از Microsoft Exchange Web Services (EWS) برای فراهم کردن دسترسی برنامه ای به صندوق های پستی Exchange Online استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به این موضوع MSDN‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Impersonate-ExchangeUser

یک دسترسی برنامه ای حساب سرویس تخصیص یافته به صندوق های پستی کاربر را فراهم می کند.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

انجمن مشترک و آماده سازی ترکیبی

برای مشاهده و پیکربندی ویژگی های انجمن مشترک و آماده سازی ترکیبی برای سازمان خود، از این cmdletها استفاده نمایید.

نمایندگی دولتی

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات انجمن مشترک برای دامنه خود، از این cmdletها استفاده نمایید. انجمن مشترک که با نام اشتراک گذاری مشترک نیز شناخته می شود، از دروازه مشترک Microsoft استفاده می کند که یک سرویس شناسایی آزمایشی ارائه شده از جانب Microsoft است، زیرا کارگزار مورد اطمینان بین شما، سازمان Microsoft Exchange Server 2010 پیش فرض و سازمان ایمیل آزمایشی شما است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیکربندی آزمایشی انجمن مشترک‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Get-FederatedOrganizationIdentifier

هویت و جزییات مربوطه انجمن اشتراک سازمان را مشاهده نمایید، مانند دامنه مشترک، مخاطب سازمان و وضعیت.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

هویت مشترک سازمان مشترک سازمان خود را پیکربندی کنید.

Get-FederationInformation

اطلاعات مشترک را که حاوی نام های دامنه مشترک و URLs مقصد، از سازمان خارجی Exchange می باشد، مشاهده کنید.

Get-FederationTrust

تمام ائتلافات مشترک پیکربندی شده سازمان را مشاهده کنید.

Get-OrganizationRelationship

تنظیمات ارتباط انجمن مشترک برای تحویل مطمئن یا اشتراک آزاد/مشغول پیام بین سازمان ها را، مشاهده کنید.

New-OrganizationRelationship

روابط انجمن مشترک بین سازمان ها را ایجاد کنید.

Remove-OrganizationRelationship

روابط انجمن مشترک بین سازمان ها را حذف نمایید.

Set-OrganizationRelationship

روابط انجمن مشترک بین سازمان ها را پیکربندی کنید.

Test-OrganizationRelationship

تحقیق کنید که روابط انجمن مشترک بین سازمان ها را به طور مناسب پیکر بندی شده و همانطور که انتظار می رفته است در حال کار می باشد.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

سیاست های اشتراک گذاری

برای مشاهده و پیکربندی سیاست های اشتراک گذاری، از این cmdletها استفاده کنید. سیاست های اشتراک گذاری تنظیم می کند که چگونه کاربران در سازمان شما می توانند تقویم را به اشتراک گذارده و اطلاعات را با کاربرانی خارج از سازمان در میان گذارند.

 

Cmdlet توضیح

Get-SharingPolicy

اطلاعات مربوط به سیاست های خاص اشتراک گذاری را مشاهده کرده یا لیستی از سیاست های اشتراک گذاری را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-SharingPolicy

ایجاد یک سیاست جدید اشتراک گذاری.

Remove-SharingPolicy

حذف یک سیاست اشتراک گذاری. قبل از حذف یک سیاست اشتراک گذاری، شما نیاز به تأیید این توجه دارید که سیاست به هیچ صندوق پستی اختصاص داده نشده است.

Set-SharingPolicy

تنظیمات مربوط به یک سیاست اشتراک گذاری موجود را اصلاح کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

اطلاعات در دسترس بودن

از این cmdlet ها برای مشاهده و پیکربندی اطلاعات در دسترس بودن آزاد/اشغال که سازمان شما با سازمان های دیگر شریک است، استفاده کنید.

 

Cmdlet توضیح

Add-AvailabilityAddressSpace

روش دسترسی و اعتبارنامه های مرتبط که برای تبادل اطلاعات آزاد/اشغال بین سازمان ها استفاده می شود را تعریف کنید.

Get-AvailabilityAddressSpace

اطلاعات مربوط به شیوه پیکربندی سازمان Exchange شما از نظر تبادل اطلاعات آزاد/اشغال بین سازمان ها را مشاهده کنید.

Remove-AvailabilityAddressSpace

یک فضای آدرس در دسترس بودن از پیش تعریف شده و اعتبارنامه های مرتبط که در درخواست های اطلاعات آزاد/اشغال بین سازمان ها استفاده می شود را حذف کنید.

Get-AvailabilityConfig

حساب هایی که در تبادل اطلاعات آزاد/اشغال بین سازمان ها مطمئن هستند را مشاهده کنید.

New-AvailabilityConfig

یک تبادل اطلاعات آزاد/اشغال بین سازمان ها را ایجاد کنید.

Remove-AvailabilityConfig

یک تبادل از پیش پیکربندی شده اطلاعات آزاد/اشغال بین سازمان ها را حذف کنید.

Set-AvailabilityConfig

سطح دسترسی اطلاعات آزاد/اشغال را پیکربندی کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

صندوق پستی انتقال می دهد

برای انتقال صندوق های پستی بین سازمان آزمایشی خود و سازمان Exchange خود، از این cmdletها استفاده کنید. انتقال صندوق های پستی بین یک سازمان پیش فرض و آزمایشی نیازمند آماده سازی ترکیبی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به استقرار و انتقال تركيبي Exchange با Office 365‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlets توضیح

Get-MoveRequest

وضعیت یک صندوق پستی در حال انتقال را که با cmdlet New-MoveRequest آغاز شده مشاهده کنید.

New-MoveRequest

ایجاد یک حرکت صندوق پستی جدید.

Remove-MoveRequest

انتقال صندوق پستی را که با cmdlet New-MoveRequest آغاز شده لغو کنید.

Resume-MoveRequest

یک درخواست انتقال معوق مانده یا ناموفق را از سر بگیرید.

Set-MoveRequest

مشخصات یک گروه درخواست انتقال را تغییر دهید.

Suspend-MoveRequest

درخواست انتقال را به تعویق بیندازید تا به وضعیت CompletionInProgress برسد.

Get-MoveRequestStatistics

اطلاعات مفصل در مورد درخواست انتقال را مشاهده نمایید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

گزینه های صندوق پستی

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات صندوق پستی کاربران موجود در گزینه های Outlook Web App > از این cmdletها استفاده نمایید. برای دسترسی به صفحه گزینه های کاربر، به دسترسی به صفحه گزینه های یک کاربر دیگر‎مراجعه نمایید.

 

Cmdlet توضیح

Get-CalendarNotification

قوانین اعلان تقویم را در صندوق پستی کاربر مشاهده نمایید. کاربران می توانند اعلان پیام متنی تغییرات رویدادهای تقویم و دستور کار روزانه را دریافت کنند.

Get-CalendarProcessing

تنظیمات در حال پردازش تقویم را برای صندوق پستی خاص مشاهده نمایید. مقادیر نمونه AutoUpdate برای صندوق های پستی کاربر و AutoAccept برای صندوق های پستی اتاق و تجهیزات هستند.

Set-CalendarProcessing

تنظیمات در حال پردازش تقویم را برای صندوق پستی خاص تغییر دهید. همچنین همه تنظیمات منبع را برای یک صندوق پستی اتاق و تجهیزات پیکربندی کنید.

Disable-InboxRule

قانون صندوق ورودی را در صندوق پستی یک کاربر، غیر فعال کنید. پیام های پردازش قوانین صندوق ورودی در صندوق ورودی بر پایه شرایط خاص می باشد و عملکردهایی مانند انتقال یک پیام به پوشه خاص یا حذف یک پیام را انجام می دهد.

توجه   هنگامی که یک قانون صندوق ورودی را ایجاد، اصلاح، حذف، فعال یا غیر فعال می کنید، قوانین سرویس گیرنده ایجاد شده توسط Microsoft Outlook حذف می گردد.

Enable-InboxRule

یک قانون را در صندوق پستی کاربر فعال کنید.

Get-InboxRule

اطلاعات مربوط به یک قانون صندوق ورودی خاص را مشاهده کرده یا لیستی از قانون صندوق ورودی را در صندوق پستی یک کاربر بازیابی کنید.

New-InboxRule

ایجاد یک قانون صندوق ورودی در صندوق پستی کاربر.

Remove-InboxRule

حذف یک قانون صندوق ورودی در صندوق پستی کاربر.

Set-InboxRule

تغییر در مشخصات یک قانون صندوق ورودی در صندوق پستی کاربر.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

تنظیمات پاسخ خودکار صندوق پستی کاربر را مشاهده نمایید.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

تنظیمات پاسخ خودکار صندوق پستی کاربر را پیکربندی نمایید.

Get-MailboxCalendarConfiguration

تنظیمات تقویم صندوق پستی یک کاربر را مشاهده نمایید.

Set-MailboxCalendarConfiguration

تنظیمات تقویم کاربر را پیکربندی کنید. مدیریت تنظیمات کاربر برای هفته کاری، ساعات کاری، یادآورها و سایر گزینه های مربوط به تقویم. از گزینه های واقع در زیر پردازش تقویم خودکار جهت کنترل بررسی نحوه درخواستهای جلسه، پاسخ ها و اعلان ها استفاده کنید.

Get-MailboxCalendarFolder

اطلاعات پوشه تقویم کاربر را مشاهده نمایید. این اطلاعات حاوی موارد زیر می باشد: نام پوشه تقویم، اگر پوشه، در حال حاضر منتشر شده یا به اشتراک گذاشته شده باشد، محدوده آغاز و پایان روزهای تقویم منتشر شده، سطح جزییات منتشر شده در تقویم، اگر بتوان URL منتشر شده تقویم را در وب جستجو کرد، و URL منتشر شده تقویم.

Set-MailboxCalendarFolder

تنظیمات انتشار و به اشتراک گذاری پوشه تقویم در صندوق پستی کاربر را پیکربندی کنید.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

پیکر بندی قانون ایمیل ناخواسته برای صندوق پستی کاربر را مشاهده نمایید.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

پیکر بندی قانون کهنه ایمیل در صندوق پستی کاربر را پیکربندی نمایید.

Get-MailboxMessageConfiguration

تنظیمات پیام ایمیل صندوق پستی کاربر را مشاهده نمایید. تنظیماتی از قبیل امضا ایمیل، قالب پیام، گزینه های پیام، رسیدهای خوانده شدن،صفحه خواندن و مکالمه.

Set-MailboxMessageConfiguration

تنظیمات پیام ایمیل صندوق پستی کاربر را پیکربندی کنید.

Get-MailboxRegionalConfiguration

تنظیمات منطقه ای صندوق پستی کاربر را مشاهده نمایید. تنظیماتی از قبیل منطقه زمانی، قالب زمانی و تاریخ و زبان.

Set-MailboxRegionalConfiguration

تنظیمات منطقه ای صندوق پستی کاربر را پیکر بندی کنید.

Get-MailboxSpellingConfiguration

تنظیمات غلط گیری املاء Outlook Web App صندوق پستی کاربر را مشاهده نمایید. تنظیماتی از قبیل زبان فرهنگ لغت و رد لغاتی که حاوی اعداد هستند و لغاتی که با حروف بزرگ نوشته شده باشد.

Set-MailboxSpellingConfiguration

تنظیمات غلط گیری املاء Outlook Web App صندوق پستی کاربر را پیکربندی کنید.

Get-MessageCategory

اطلاعات مربوط به طبقات تعیین شده پیام را مشاهده کرده یا لیستی از طبقات پیام را در صندوق پستی کاربر بازیابی کنید.

Get-SendAddress

آدرس های ایمیل صندوق پستی کاربر را مشاهده نمایید که می تواند به عنوان آدرس های پیش فرض فرم پیکر بندی شود. پیکربندی آدرس فرم پیش فرض این مفهوم را می رساند که کاربر صاحب POP, IMAP یا اشتراکات Hotmail پیکربندی شده در صندوق پستی خود هستند. آدرس فرم پیش فرض را، از پارامتر SendAddressDefault روی Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet تنظیم کنید. هنگامی که پیام ایمیل در Outlook Web Appایجاد کردند، کاربر می تواند آدرس فرم پیش فرض را لغو نماید.

Get-TextMessagingAccount

تنظیمات سرویس پیام رسانی فوری (SMS) کاربر را مشاهده نمایید. چنانچه Microsoft Exchange ActiveSync فعال باشد، این تنظیمات شامل ID کشور یا منطقه کاربر، ID اپراتور تلفن همراه، ID مهیا کننده سرویس و شماره تلفن اعلان می باشد.

Import-ContactList

مخاطبین پست کاربر را از یک فایل مقادیر جدا شده با کاما (CSV) به صندوق پستی آزمایشی وارد کنید.

Get-HotmailSubscription

تنظیمات یک اشتراک Hotmail را مشاهده کنید که برای یک صندوق پستی خاص پیکربندی شده است.

Set-HotmailSubscription

تنظیمات حساب Hotmail که برای یک صندوق پستی خاص پیکربندی شده است را تغییر دهید.

Get-ImapSubscription

اشتراک IMAP یا حساب متصل، اطلاعات یک صندوق پستی خاص را مشاهده کنید. از این فرمان برای کمک به رفع مشکلات موجود در اتصال IMAP برای کاربران استفاده کنید.

Set-ImapSubscription

تنظیمات یک اشتراک IMAP را برای یک صندوق پستی، پیکربندی کنید.

Get-PopSubscription

اطلاعات مربوط به اشتراک POP را برای یک صندوق پستی خاص مشاهده کنید. از این فرمان برای کمک به رفع مشکلات موجود در اتصال POP برای کاربران استفاده کنید.

Set-PopSubscription

تنظیمات مربوط به یک اشتراک POP را برای یک صندوق پستی پیکربندی کنید.

Get-Subscription

اشتراک های حساب ایمیل خارجی را برای یک صندوق پستی خاص مشاهده کنید. از این فرمان زمانی استفاده کنید که از نوع اشتراک پیکربندی شده توسط یک کاربر اطمینان ندارید.

Remove-Subscription

اشتراک به یک حساب ایمیل خارجی را از یک صندوق پستی کاربر حذف کنید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

Exchange ActiveSync

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات Exchange ActiveSync که بر تمام افراد موجود در دامنه شما تأثیر می گذارند، از این cmdletها استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مدیریت Exchange ActiveSync برای سازمان خود‎ مراجعه کنید.

 

Cmdlet توضیح

Clear-ActiveSyncDevice

محتویات یک دستگاه تلفن همراه را پاک کنید که از Exchange ActiveSync برای اتصال به یک صندوق پستی در سازمان شما استفاده می کند. این فرمان معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دستگاه گم شده یا دزدیده شده باشد.

Get-ActiveSyncDevice

لیستی از دستگاه های تلفن همراه را مشاهده کنید که از Exchange ActiveSync برای اتصال به صندوق پستی در سازمان شما استفاده می کنند.

Remove-ActiveSyncDevice

یک اتصال Exchange ActiveSync را برای یک دستگاه تلفن همراه از صندوق پستی، حذف کنید. لازم است که نام دستگاه تلفن همراه و صندوق پستی کاربر را بدانید.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

قوانین دسترسی دستگاه Exchange ActiveSync را که با cmdlet New-ActiveSyncDeviceAccessRule ایجاد کرده اید مشاهده نمایید.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

برای اینکه به کاربران این امکان را بدهید که صندوق های پستی خود را با نشان ها یا مدل های دستگاه های خاص دستگاه تلفن همگام سازی کنند، قوانین دسترسی دستگاه Exchange ActiveSync را ایجاد کنید.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

قوانین دسترسی دستگاه Exchange ActiveSync را از سازمان خود، حذف کنید.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

قوانین دسترسی به دستگاه Exchange ActiveSync موجود را، پیکر بندی کنید.

Get-ActiveSyncDeviceClass

لیست دستگاه های Exchange ActiveSync را که به صندوق های پستی در سازمان شما متصل است، مشاهده کنید.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

لیست تلفن های همراه پیکربندی شده برای همگام سازی با یک صندوق پستی کاربر خاص و آمار همگام سازی هر دستگاه را مشاهده کنید. اطلاعات به دست آمده شامل آماری مانند آخرین زمان انجام همگام سازی و شناسایی دستگاه می باشد.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

قوانین اعمال شده بر دستگاه های Exchange ActiveSync متصل به صندوق های پستی موجود در سازمان خود و تنظیمات پیکربندی شده برای آن قوانین را مشاهده کنید.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

یک قانون Exchange ActiveSync صندوق پستی ایجاد کنید که برای اعمال تنظیمات دستگاه های Exchange ActiveSync متصل، بتوانید درصندوق های پستی در سازمان خود اعمال نمایید.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

یک قانون Exchange ActiveSync صندوق پستی را حذف کنید که تنظیمات دستگاه های Exchange ActiveSync متصل را اعمال کند.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

تنظیمات مربوط به یک قانون موجود را پیکربندی کنید که به صندوق های پست موجود در سازمان شما اعمال شود و تنظیمات مربوط به دستگاه های Exchange ActiveSync متصل را اعمال کند.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

تنظیمات Exchange ActiveSync سازمان خود را مشاهده نمایید.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

تنظیمات پیش فرض Exchange ActiveSync را برای سازمان خود پیکربندی کنید. برای مثال، می توانید میزان پیش فرض دسترسی برای اجازه، انسداد یا قرنطینه دستگاه های جدید را تنظیم نمایید.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

پیام رسانی یکپارچه

برای مشاهده و پیکربندی تنظیمات پیام رسانی یکپارچه در Microsoft Office 365 برای شرکت های تجاری ، از این cmdletها استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به استفاده از پیام رسانی یکپارچه جهت اتصال Exchange به سیستم تلفن خود‎ مراجعه کنید.

توجه   پیام رسانی یکپارچه در سازمان های Live@edu در دسترس نیستند.

 

Cmdlet توضیح

Disable-UMAutoAttendant

اپراتور خودکار UM موجود را که فعال است، غیر فعال نمایید. اگر اپراتور خودکار UM به گروه جستجوی UM که مرتبط با طرح شماره گیری UMپیش فرض است، پیوند نخورده و ارتباط نداشته باشد، نمی توانید اپراتور خودکار UM را غیر فعال نمایید.

Enable-UMAutoAttendant

اپراتور خودکار UM را که غیرفعال است، فعال نمایید. هنگامی که شما یک اپراتور خودکار UMایجاد می کنید، مطابق پیش فرض، غیر فعال است. برای اینکه اپراتور خودکار پاسخ گوی تماس های وارد شده باشد، ابتدا باید آن را فعال نمایید.

Get-UMAutoAttendant

اطلاعات مربوط به اپراتور خودکار UM خاص را مشاهده کرده یا لیستی از اپراتورهای خودکار UM را در سازمان خود مشاهده کنید.

New-UMAutoAttendant

ایجاد اپراتور خودکار UM جدید. هنگامی که یک اپراتور خودکار UM جدید ایجاد می کنید، به یک UM طرح شماره گیری مفرد که حاوی لیستی از شماره های اضافی است، پیوند می خورد.

Remove-UMAutoAttendant

حذف اپراتور خودکار UM. همچنین نمونه هایی را از اپراتور خودکار UM‎ از همه UM dial plans مربوطه، حذف می نماید. هنگامی که اپراتور خودکار UM حذف می شود، تماس های تلفنی وارد شده در شماره های اضافی پیکربندی شده اند، دیگر توسط اپراتور خودکار UM پاسخ داده نمی شوند.

Set-UMAutoAttendant

تنظیمات مربوط به یک اپراتور خودکار UM موجود را تغییر دهید. بعضی مقادیر اپراتور خودکار UM قابل تغییر یا اصلاح نیستند مگر اینکه اپراتور خودکار UM حذف شده و یک اپراتور خودکار UM جدید ایجاد شود.

Export-UMCallDataRecord

رکوردهای داده های تماس UM را برای یک داده خاص به یک مقدار جدا شده با کاما (CSV)، صادر کنید. می توانید رکوردهای داده های تماس را برای طرح های شماره گیری UM خاص و دروازه های UM IP، فیلتر کنید. در هر حال، اگر یک دروازه UM IP را تعیین نکنید، همه رکوردهای داده های تماس برگردانده می شوند.

Get-UMCallDataRecord

رکوردهای داده های تماس UM را برای صندوق پستی کاربر دارای UM فعال خاص مشاهده کنید.

Get-UMCallSummaryReport

آمار جمع آوری شده مربوط به همه تماس های دریافت شده یا قرار داده شده در سازمانی که حاوی پیام های صوتی، تماس های ناموفق، دسترسی مشترکین، اپراتور خودکار و تماس های نمابر است را، مشاهده نمایید.

Get-UMDialPlan

اطلاعات مربوط به طرح شماره گیری UM خاص را مشاهده کرده یا لیستی از طرح شماره گیری UM را در سازمان خود را بازیابی کنید.

New-UMDialPlan

ایجاد طرح شماره گیری UM.

Remove-UMDialPlan

حذف طرح شماره گیری UM.

Set-UMDialPlan

مشخصات یک طرح شماره گیری UM موجود را تغییر دهید.

Get-UMHuntGroup

اطلاعات مربوط به گروه جستجوی UM را مشاهده کرده یا لیستی از گروه های نقشی در سازمان خود را بازیابی کنید. برای مشاهده گروه جستجوی خاص UM، نیاز است که نام دروازه UM IP را که با گروه جستجوی UM شریک شده است را تعیین کنید. برای مثال، Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

گروه جستجوی UM را ایجاد کنید که تماس های وارد شده را به یک طرح شماره گیری UM پیوند می دهد. برای اجازه ارتباط بین یک دروازه UM IP و یک طرح شماره گیری UM،نیاز است که یک گروه جستجوی UM ایجاد کنید.

Remove-UMHuntGroup

حذف گروه جستجوی UM. گروه جستجوی UM از دروازه UM IP نیز حذف می شود.

Disable-UMIPGateway

غیر فعال سازی یک دروازه UM IP. دروازه UM IP دیگر به تماس های وارد شده پاسخ نمی گوید و تماس خارجی می سازد.

Enable-UMIPGateway

فعال سازی دروازه UM IP. دروازه UM IP تماس های وارد شده را پاسخ گفته و در دروازه IP، تماس خارجی می سازد.

Get-UMIPGateway

اطلاعات مربوط به دروازه های UM IP خاص را مشاهده کرده یا لیستی از دروازه های UM IP را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-UMIPGateway

ایجاد دروازه UM IP جدید.

Remove-UMIPGateway

حذف دروازه UM IP.

Set-UMIPGateway

تنظیمات پیکربندی یک دروازه UM IP را اصلاح نمایید.

Disable-UMMailbox

غیر فعال کردن ویژگی های UM یک صندوق پستی فعال UM.

Enable-UMMailbox

فعال کردن ویژگی های UM برای یک صندوق پستی.

Get-UMMailbox

اطلاعات UM مربوط به صندوق های پستی فعال UM خاص را مشاهده کرده یا لیستی از صندوق های پستی فعال UM را در سازمان خود بازیابی کنید.

Set-UMMailbox

تنظیمات پیکربندی UM صندوق پستی فعال UM را اصلاح نمایید.

Get-UMMailboxPIN

اطلاعاتی را که از داده های ذخیره شده PIN در فرم پنهان صندوق های پستی دارای UM فعال کاربر، محاسبه می شود، مشاهده نمایید. همچنین این cmdlet نشان می دهد که آیا دسترسی صندوق پستی یا کاربر قفل شده است.

Set-UMMailboxPIN

بازنشانی PIN برای صندوق پستی دارای UM فعال.

Get-UMMailboxPolicy

اطلاعات مربوط به قوانین صندوق پستی UM تعیین شده را مشاهده کرده یا لیستی از قوانین صندوق پستی UM را در سازمان خود بازیابی کنید.

New-UMMailboxPolicy

ایجاد سیاست صندوق پستی UM جدید.

Remove-UMMailboxPolicy

حذف یک سیاست صندوق پستی UM. سیاست صندوق پستی UM نمی تواند حذف شود اگر، در صندوق های پستی دارای UM فعال، از آن نامی برده نشده باشد.

Set-UMMailboxPolicy

تنظیمات پیکربندی سیاست صندوق پستی UM موجود را اصلاح کنید. تنظیماتی از قبیل سیاست های PIN، تنظیمات متن پیام و محدودیت های شماره گیری.

Export-UMPrompt

یک فایل صوتی را که به عنوان یک فرمان خوش آمدگویی برای طرح های شماره گیری و اپراتورهای خودکار UM مورد استفاده قرار می گیرند را صادر کنید.

Import-UMPrompt

یک فایل صدای سفارشی‬ را وارد کنید بنابراین می تواند توسط طرح های شماره گیری UM و اپراتورهای خودکار مورد استفاده قرار گیرد.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

دریافت راهنمایی در خط فرمان

در خط فرمان می توانید برای هر cmdlet راهنمایی دریافت کنید. از راهنمای خط فرمان برای شناسایی پارامترهایی که با هر cmdlet به کار رفته اند و ترکیب مناسب استفاده کنید.

راهنمای خط فرمان می تواند سطوح محتلفی از اطلاعات دقیق را ارائه دهد. از فرمان های زیر برای دریافت راهنمایی هدفمندتر در خط فرمان استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد cmdlet Get-Help و ترکیب وابسته به آن به راهنمای Microsoft Exchange Server مراجعه کنید: Getting Help‎. گرچه این موضوع به Exchange Management Shell یافت شده در آماده سازی های پیش فرض Exchange اشاره می کند اما محتوا‬ی آن به خدمات آزمایشی ایمیل و Windows PowerShell با WinRM نیز مربوط می شود.

 

فرمان راهنما توضیح مثال

Get-Help <cmdlet>

اطلاعاتی در مورد کاربرد و ترکیب cmdlet ارائه می دهد.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

نمونه هایی از کاربرد معمول cmdlet نشان می دهد.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

شرحی از cmdlet، ترکیب، فهرست کاملی از پارامترها و کاربرد آنها، و نمونه هایی ارائه می دهد.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

سازمان ها در آزمایشی، به یک مجموعه فرعی از همه cmdletهای مدیریت Exchange دسترسی دارند. همچنین این سازمان ها به یک مجموعه فرعی از همه پارامترهای موجود برای آن cmdletها، دسترسی دارند. راهنمایی خط فرمان در حال حاضر بین آماده سازی پیش فرض و آزمایشی تمایزی قائل نمی شود. از این رو در راهنمای خط فرمان، برخی cmdletها و پارامترهایی را مشاهده می کنید که بر سرویس ایمیل آزمایشی اعمال نمی شوند.

بطور کلی می توانید هر پارامتری را که به یک منبع فیزیکی اشاره می کند نادیده بگیرید. اگر پیام خطایی با این محتوا که یک پارامتر یافت نمی شود یا یک cmdlet شناسایی نمی شود،دریافت کردید، احتمالاً در حال استفاده از یک پارامتر یا cmdlet هستید که برای نقش مدیریتی اختصاص یافته شما مجاز نبوده و یا برای سازمان شما معتبر نیست.

cmdletهایی که در حال حاضر برای مدیران سیستم Exchange Online موجود است‎

 
‏‏موضوعات راهنمای مرتبط
‏‏در حال بارگیری...
‏‏هیچ منبعی یافت نشد.