Postkasti mahtude ja postkasti kvootide vaatamine Windows PowerShelli abil

 

Kehtib: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Teemat muudeti viimati: 2011-12-12

 

Postkasti kvoodid aitavad postkastide mahtu kontrolli all hoida. Postkasti kvoodid paneb automaatselt paika postkastile määratud postkastikava. Kasutatakse järgmisi postkasti kvoote.

 • Hoiatuse väljastamise kvoot.   Kui postkasti maht saavutab või ületab määratud mahupiirangu, kuvatakse kasutajale kirjeldav hoiatusteade.

 • Keelatud saatmise kvoot.   Kui postkasti maht saavutab või ületab määratud mahupiirangu, ei saa sellest uusi sõnumeid saata ja kasutajale kuvatakse kirjeldav tõrketeade.

 • Keelatud saatmise ja vastuvõtmise kvoot.   Kui postkasti maht saavutab või ületab määratud mahupiirangu, ei saa sellest sõnumeid saata ega vastu võtta. Kõik postkasti saadetud sõnumid saadetakse saatjale kirjeldava tõrketeatega tagasi.

  Märkus.   Keelatud saatmise ja vastuvõtmise kvoot määrab tõhusalt postkasti maksimaalse mahu.

Live@edu organisatsioonides ei saa te postkastikavades ega eraldi postkastides muuta postkasti kvoote, kuid saate seda teha rakenduses Microsoft Office 365. Lisateavet vaadake teemast Postkasti kvootide häälestamine Office 365-s Windows PowerShelli abil.

Isegi organisatsioonides, kus te ei saa postkasti kvoote muuta, saate siiski jälgida pilvepõhise organisatsiooni kasutajate postkasti mahtu ja kvoodi olekut. Kas soovite näiteks teada, millistel postkastidel on keelatud saatmise ja vastuvõtmise kvoot täis? Või tahate kindla postkasti mahtu ja kvoodi olekut näha? Pole probleemi!

Windows PowerShellis cmdlet-käsku Get-MailboxStatistics kasutades saate teha järgmist.

Enne alustamist

 • Lisateavet Windows PowerShelli installimise ja konfigureerimise ning teenusega ühendumise kohta vaadake teemast Windows PowerShelli kasutamine Exchange Online’is.

 • Cmdlet-käsku Get-MailboxStatistics kasutades pidage silmas järgmist.

  • Teatud tüüpi postkastid, nt tuvastuspostkastid, seadmepostkastid, ühiskasutuses olevad postkastid ja arhiivipostkastid, võivad kuvada hoiatusi ja mitte anda väärtusi, kui keegi pole kunagi sellesse postkasti sisse loginud. Need hoiatused on ainult kuvamiseks. Tulemuste salvestamisel failile väärtused salvestatakse ja hoiatused jäetakse vahele.

  • Ümardades mahu väärtuse lähima megabaidini ja piirates tulemusi kahe komakoha esitamisega, kuvatakse väga väikesed väärtused (mõõdetud baitides või kilobaitides) tõenäoliselt nullina. Näiteks 4 kilobaiti on 0,0039 megabaiti, mis on kahe komakohani ümardamisel null (4/1024).

 • Exchange’i juhtpaneeli postkasti atribuutide lehe jaotises Postkasti kasutus on näha postkasti maht ja kvoodid.

 • Kasutajad saavad üht järgmistest meetoditest kasutades vaadata oma postkasti praegust mahtu ja kvoodi olekut.

  • Outlook 2010.   Jaotises Postkasti puhastus suvandite all Fail > Teave. Üksikasjaliku teabe saamiseks postkasti mahu kohta klõpsake valikutel Puhastustööriistad > Postkasti puhastus > Kuva postkasti maht.

  • Outlook Web App.   Postkastivaates liigutage kursorit üle oma nime kaustaloendi ülaosas. Pange tähele, et see ei tööta Outlook Web Appi lihtversioonis.

Kindla postkasti mahu ja kvoodi oleku vaatamine

Käivitage järgmine käsk:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Näiteks kasutaja Tamara Johnstoni postkasti praeguse mahu ja kvoodi oleku vaatamiseks käivitage järgmine käsk:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Lehe algusesse

Kõigi postkastide mahu ja kvoodi oleku vaatamine

Järgmise käsuga saate kõigi postkastide kohta järgmise teabe.

 • Postkasti kuvatav nimi

 • Postkasti kvoodi olek

 • Postkasti maht megabaitides (MB) ümardatuna kahe komakohani

 • Kausta Taastatavad üksused maht megabaitides (MB) ümardatuna kahe komakohani

 • Üksuste arv postkastis

 • Üksuste arv kaustas Taastatavad üksused

Tulemused sorditakse postkasti mahu alusel alates suurimast ja need eksporditakse CSV-faili nimega C:\My Documents\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Lehe algusesse

Ainult nende postkastide vaatamine, mis on oma postkasti kvoodid ületanud

Ainult nende postkastide, mis on nende postkasti konfigureeritud kvoodiväärtustest suuremad, mahu ja kvoodi oleku vaatamiseks ja tulemuste eksportimiseks CSV-faili nimega C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv käivitage järgmine käsk:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Lehe algusesse

Kõigi postkastile määratud kvootide vaatamine

Käivitage järgmine käsk:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Näiteks kasutaja Tamara Johnstoni postkastile määratud kvootide vaatamiseks käivitage järgmine käsk:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Märkus.   Nagu oli varem selgitatud, paneb kõik postkasti kvootide järgmised väärtused automaatselt paika postkastile määratud postkastikava. Postkastikava alusel postkasti kvoodi väärtuste vaatamiseks käivitage järgmine käsk: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Lehe algusesse

Arhiivipostkastid

Märkus.   Arhiivipostkastid ei ole Live@edu organisatsioonides saadaval.

Microsoft Office 365 organisatsioonides saate vaadata ka arhiivipostkastide mahtu ja kvoodi olekut. Arhiivipostkasti mahtu ei arvestata kasutaja postkasti mahus. Arhiivipostkastil on eraldi ja mittekonfigureeritavad kvoodid, mille paneb paika kasutaja postkastile määratud postkastikava. Kvoodid on ArchiveQuota ja ArchiveWarningQuota.

Lehe algusesse

Arhiivipostkasti mahu ja kvoodi oleku vaatamine

Käivitage järgmine käsk:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Näiteks kasutaja Kim Akersi arhiivipostkasti praeguse mahu ja kvoodi oleku vaatamiseks käivitage järgmine käsk:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Märkus.   Suvandi <Identity> väärtus on kasutaja postkasti, mitte arhiivipostkasti identiteet.

Lehe algusesse

Kõigi arhiivipostkastide mahu ja kvoodi oleku vaatamine

Järgmise käsuga saate kõigi arhiivipostkastide kohta järgmise teabe.

 • Arhiivipostkasti kuvatav nimi

 • Arhiivipostkasti kvoodi olek

 • Arhiivipostkasti maht megabaitides (MB) ümardatuna kahe komakohani

Kausta Taastatavad üksused maht megabaitides (MB) ümardatuna kahe komakohani. Tulemused sorditakse postkasti mahu alusel alates suurimast ja need eksporditakse CSV-faili nimega C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Lehe algusesse

Käsu Get-MailboxStatistics täitmisel saadavate väärtuste selgitus

Heidame pilgu väärtustele, millest peaksite teadma.

 • StorageLimitStatus.   See väärtus näitab postkasti kvoodi olekut. Kasutatakse järgmisi väärtusi.

  • BelowLimit.   Postkasti maht on väiksem kui probleemi hoiatuse kvoot.

  • IssueWarning.   Postkasti maht on suurem kui probleemi hoiatuse kvoot või sellega võrdne, kuid väiksem kui keelatud saatmise kvoot.

  • ProhibitSend.   Postkasti maht on suurem kui keelatud saatmise kvoot või sellega võrdne, kuid väiksem kui keelatud saatmise ja vastuvõtmise kvoot.

  • MailboxDisabled.   Postkasti maht on suurem kui keelatud saatmise ja vastuvõtmise kvoot või sellega võrdne.

 • TotalItemSize ja ItemCount.   Need väärtused näitavad praegu postkastis olevate üksuste mahtu ja arvu. Väärtus TotalItemSize tähistab postkasti mahtu. Seda väärtust võrreldakse postkastil konfigureeritud kvootidega.

 • TotalDeletedItemSize ja DeletedItemCount.   Need väärtused ei näita kaustas Kustutatud üksused olevate üksuste mahtu ja arvu. Need tähistavad hoopis postkasti peidetud kaustas Taastatavad üksused olevate üksuste mahtu ja arvu. Kausta Taastatavad üksused tuntakse ka prügimäena. Üksused satuvad kausta Taastatavad üksused ühel järgmistest viisidest.

  • Üksuste kustutamisel kaustast Üksuste kustutamine.

  • Klahvide Tõst+Kustuta kasutamisel postkasti üksuste jäädavalt kustutamiseks.

  Kausta Taastatavad üksused mahtu ei arvestata postkasti mahus. Kaustal Taastatavad üksused on eraldi ja mittekonfigureeritavad kvoodid, mille paneb paika postkastile määratud postkastikava. Kvoodid on RecoverableItemsQuota ja RecoverableItemsWarningQuota.

  Märkus.   Kaustas Taastatavad üksused olevaid üksuseid säilitatakse vaikimisi 14 päeva. Pärast seda Microsoft Exchange likvideerib need. Kui rakenduses Microsoft Office 365 suurettevõtetele pannakse postkast otsuse ootele, siis kausta Taastatavad üksused ei likvideerita ja selles olevad üksused säilivad.

Lehe algusesse

 
Teemaga seotud spikriteemad
Laadimine...
Ei leitud ühtegi ressurssi.